DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

De river ner Mina Traditioner och ersätter dem med mänskliga påfund och doktriner
Den Gud som de har glömt, aldrig har glömt dem

27 maj 1993

frid vare med dig; Jag är Alfa och Omega;

förbli i Mig så att du kan förkunna Mitt Budskap så tydligt som du bör; låt Mitt Ord nå ut, låt var och en höra Mitt Rop och förstå hur mycket Jag älskar dem; låt dem få veta att Mina Fem Sår är vidöppna;

människor har en oändlig förmåga till svek och till att såra Mig .... Jag måste säga dig med smärta och sorg i Mitt Hjärta allt som Jag ser i Mitt Eget Hus: Förtryckaren trampar redan idag på Min Kropp och önskar att avskaffa Mitt Eviga Offer helt och hållet; en av dem som bor under Mitt tak håller på att förråda Mig; han förkunnar frid men söker enbart det onda; han tänder rökelse men det är för att be Satan att ge honom mer makt;

O Herre! Jag kan inte tro att det är sant ...

ändå sker det, du tycks inte förstå .... han och hans följeslagare är fast beslutna att sätta sig på Min Tron och härska över världen i profeters klädnader och ack! .... så många av Mina herdar vilseleds genom deras falska läror; de lämnar den sanna vägen för att följa en tradition som inte kommer ifrån Mig; de överger de heliga regler som Jag har gett dem;

Jag har varnat er för dessa falska lärare och falska profeter, Jag har varnat er för att i den sista tiden kommer Babylon att resas upp i hjärtat av Min Helgedom och förvandla Min Heliga Plats till en rövarkula, ett tillhåll för demoner!O dotter! .... en bostad för varje oren ande att bo och regera i .... de är upptagna med att köpa och sälja i Mitt Eget Hus; dessa köpmän främjar sina egna i Mitt Hus, medan de förleder Mitt folk leva i synd; de är ute efter Mina profeter, de dödar Mina språkrör medan de gör plats för sina egna falska profeter som sprider sina heresier och villfarelser! de förnedrar Mina profeter inför världen, som girigt suger åt sig deras skymford, lögner och förtal; de river ner Mina Traditioner och ersätter dem med mänskliga påfund och doktriner; allt detta gör de inför Min Tron .... dessa köpmän bedrar många med bestickande argument; de insätter sina egna på höga poster för att regera med Falskhetens spira;

- Jag har utsett dig till att vara Mitt Eko, så gå och förkunna vad du har hört; säg dem att ni alla lever under det Stora Avfallet som förutsagts; säg åt Mina herdar att öppna sina ögon och öron för Mina ångestfyllda rop, för snart kommer de att tvingas att äta och dricka gift; kalla samman era församlingar och förbered dem på att vaka under bön och fasta; Satan är på väg att sätta var och en av er på prov; han kommer att skingra er och splittra er; han är på väg mot Min Tron i Mitt Tabernakel för att sälja ut Mitt Blod och ta bort Mitt Eviga Offer; 1

Mitt folk .... Min arvedel .... Jag ropar till er: präster och tjänare vid Mitt Altare, ni som upplyfter Mig varje dag, förneka Mig aldrig, sälj Mig aldrig2 .... änglarnas klagan hörs redan och himlarna darrar inför vad de ser komma, till och med demonerna är förskräckta och bleknar ....

Fienden, den som gör anspråk på att vara så mycket större än allt som tillbeds, kommer att sätta sig på Tronen i Min Helgedom; han är på väg och håller en snara i sina händer, han närmar sig den som är insatt av Mig3 och som hindrar laglösheten från att bryta ut; försynt och tapper är denne man; han vars liv utgjuts som ett offer .... 4 Jag välsignar honom därför att han håller ett fast grepp om det oföränderliga Budskapet och Traditionen, men Satan vill tysta ned honom för att bereda plats för dem som vill sälja Mitt blod och genom deras munnar föra ut sina5 villfarelser och leda er alla mot er undergång;

detta är Satans stund; med avskyvärda planer på att fördärva Min skapelse; ropa ut, dotter, ty dagen är nära, då folk efter folk kommer att ödeläggas; Mitt Hjärta är nedbrutet av sorg .... Kärleken var inte rädd för att dö, så frukta inte heller ni, Mina vänner och Mina herdar, följ Mig; er uppgift är att försvara Mitt Ord och Min Kyrka ända in i döden; säg inte, ”låt Mig först gå och ta farväl av mina egna;” Jag säger er: ”den som ser sig om när han har satt sin hand vid herdens stav, är inte värdig Mig och Mitt Rike;” följ Mig i Mina Blodbestänkta Fotspår ända till Golgata;

dotter, Min välsignade, din Tröstare är glad att du tröstade Honom; och att du lät Honom använda din hand; ack .... Vassiliki, dessa Tårar av Blod utgjuter Jag varje dag för er orättfärdighets och ondskas skull; ...... 6 tidsålder! O tidsålder! varför har du övergivit din Gud?

(Kristus vände sig mot Mig och sade:)

Min ängel som Jag format, såra Mig inte genom att släppa Min Hand nu; några kommer att stena dig, andra kommer att släpa dig i lera, några kommer att visa knutna nävar och hota dig, men frukta inte för dem; du säger att de hopar smädelser och förolämpningar på ditt huvud, men Jag säger dig, de samlar bara belöningar åt dig här i himmelen, och välsignelse på välsignelse från Mig på din panna, så förkunna Mitt Budskap utan fruktan; vittna, Min ängel, så skall många själar bli räddade genom dina sår; Jag kommer att belöna dig rikt för de sår som tillfogas dig i Mina vänners Hus; Jag har utvalt dig till ett offer för Mitt Lidande, det altare på vilket Jag skall lägga Enheten, så vad mer kan du begära? vad mer kan Jag ge dig som du inte redan har fått?

Visheten har blivit dig given och Min Ande är med dig för att hjälpa dig uthärda världens gisselslag och åh .... Jag har givit dig gåvan att törsta efter Mig och längta efter Mig, en oskattbar gåva; därför, vandra med Mig och tillåt Mig att använda dig och skicka dig från folk till folk för att säga dem att; den Gud som de har glömt, aldrig har glömt dem; påminn dem om att Herrens hjärta är Barmhärtighet; ja, säg dem att Jag är mild och ödmjuk av Hjärtat;

Jesus är Mitt Namn; ic;


1 Jesus befann sig i en sådan smärta att Han grät.
2 Fler tårar från Jesus.
3 Påven: Johannes Paulus II.
4 Påven.
5 Satans.
6 Några ögonblicks tystnad, sedan ropade Herren igen, mycket sorgsen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message