DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Laglösheten är redan verksam

15 mars 1993

Vassula av Mitt Lidande, fäst din blick på Mig; gläd Mig och ge som du gav igår; 1 stöd dig alltid mot Mig så kommer din mun att användas som Mitt Svärd;

Jag älskar dig; var ett med Mig;

17 mars 1993

frid vare dig;

Mitt barn, du skall undervisa Mina barn om allt som Jag har gett dig; frukta inte, ty Jag går framför dig och Jag är ditt Värn; ingen kommer någonsin att kunna skilja oss åt, hur mycket den onde än försöker; trots att Satan uppbringar människor som hindrar din väg, och trots att han får dem att förena sina krafter mot dig, frukta aldrig; Jag är den Allsmäktige och Mina Ögon ser den orättvisa som du utsätts för; älskade, Jag skall fylla dig med Min Styrka och Jag skall förse alla Mina barn med bröd i överflöd;

Jag skall låta din iver för Mitt Hus uppsluka Mina fiender; Jag skall låta dig bli ett hot för dem; så frukta aldrig, ty Jag Är står framför dig; Mina välsignelser är över dig och varje fiber av ditt hjärta skall fyllas av Mod, Styrka och Frid; detta skall vara den mest fullkomliga lösen du kan ge för själarnas frälsning och förnyelsen av Mitt Hus;

höj din röst utan fruktan och profetera; profetera, Mitt barn, för att utplåna synden från så många hjärtan! låt dem som har öron höra vad Anden idag säger till församlingarna; låt alla som är törstiga komma: skriv detta till Mina prästsjälar: ”laglösheten är redan verksam, men i hemlighet; och den som hindrar måste först röjas ur vägen, innan den Laglöse öppet träder fram;" 2 Jag säger er, älska Min Kyrka så som Jag älskar Henne, och liksom Jag offrade Mig för Min Kyrka för att göra Henne helig och utan fläck, gör också ni så, Mina präster, offra er för Henne, följ Mitt föredöme;

Jag säger er detta och Jag vet att Mina får som tillhör Mig kommer att lyssna till Min Röst och aldrig överge Mig; idag säger Jag er från Mitt Hjärtas djup samma bittra ord som Jag sade till Mina lärjungar vid Min Sista Måltid: ”en som äter Mitt bröd gör uppror emot Mig; Jag säger detta nu, innan det sker, för att ni, när det har skett, skall tro att Jag är Han som talar, idag;"

Mina små barn, låt inte era hjärtan vara oroliga; lita på Mig, och var inte rädda; snart skall Fadern sända ett Elddop över världen för att utplåna denna världens synder; stunden kommer då maktens män skall stiga in i Min Helgedom, män som inte kommer från Mig; ja, denna stund är redan inne;

Jag, Jesus Kristus, önskar varna Mina präster, biskopar och kardinaler, Jag önskar varna hela Mitt Hus för en mycket stor prövning; Min Kyrka står inför en mycket stor prövning; kom ihåg, Jag har utvalt er, med Min heliggörande Ande, för att ni skall förhärliga Mig; Jag utvalde er från begynnelsen till att bli Min Kyrkas orubbliga pelare och till att leva i Sanningen, av tro; Jag har utvalt er till att dela Min Härlighet och föra Mina lamm på bete;

Jag säger er sannerligen, ni kommer snart att prövas i eld; be och fasta så att ni inte kommer på fall; var orubbliga och håll fast vid den tradition som ni har fått; lyd Min Påve3 oavsett vad som händer; förbli trofasta mot honom så kommer Jag att förse er med den nåd och den styrka ni behöver; Jag uppmanar er att förbli trofasta mot honom och ta avstånd från alla som gör uppror mot honom; framför allt; lyssna aldrig på någon som avvisar honom; låt aldrig er kärlek till honom bli falsk;

snart kommer ett svårt eldprov över er, något som ni aldrig har upplevt tidigare; Mina fiender kommer att försöka köpa över er på sin sida med hala ord, den onde är redan verksam och Förgörelsen är inte långt borta från er; Påven4 kommer att få lida mycket; därför kommer ni alla att bli förföljda för att ni förkunnar Sanningen och för att ni lyder Min Påve; därför kommer de också att hata er, eftersom deras gärningar är onda, och den som gör ondskans gärningar hatar Ljuset och flyr från det, för att inte hans Destruktiva handlingar skall avslöjas;

sannerligen Jag säger er, Mitt Hjärta är sargat rakt igenom; om ni möter någon med en annan lära än den Jag Själv har instiftat, så lyssna inte på honom; dessa människor kommer från Bedragaren; Jag har lagt Min grund på Petrus, klippan ... och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den ... om någon kommer till er och säger: ”ge upp er trohet mot Påven och kom till någon annans sunda rörelse”; så stå orubbliga! akta er! Bedragarens surdeg är kraftfull och smakar sött, men i själva verket är den en dödlig villfarelse! låt inte bedra er; motstå djävulens list, ty idag, Mina präster, måste ni bekämpa ondskan med den styrka som ni får ifrån Mig som är Sanningen; ni kommer att befinna er i ett andligt krig som aldrig tidigare, med en motståndare vars stridskrafter härrör från Mörkrets makter;

be, Mina älskade, hela tiden; Jag Är är med er; Jag älskar er alla; ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner, så som Jag har gjort; ni är Mina vänner; var uppriktiga mot varandra, älska varandra och var orubbliga och utan fruktan när den stora Prövningen, som nu hänger likt ett mörkt moln över Mitt Hus, höljer det i sin svarta svepning; Jag har sagt er allt detta redan nu innan det sker, för att ni skall tro när det sker;


1 I Arles, Frankrike, under ett möte.
3 Johannes Paulus II
4 Johannes Paulus II

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message