DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Världen lyssnar inte till Våra Två Hjärtan
Lyssna till er Fader

29 november 1992

(Filippinerna - Manila)

Jag är er gode Herde; från höjden hörde Jag ert rop, så hur skulle Jag kunna motstå er gråt när Jag hör er klaga i er ångest? Jag har kommit på detta sätt för att tala till er och påminna era hjärtan om Min begäran:1 har ni alla försonat er med era bröder, med era systrar, med alla människor? endast ett fåtal har det ....

här är Jag och sänder ord till er igen; Jag kommer inte som en Domare, inte ännu, och om Jag förebrår er, är det på grund av den stora kärlek Jag har till er .... Jag är en Svartsjuk Gud och Jag vill ha böner, böner utan uppehåll;

ack, älskade barn, om ni visste hur Mitt Hjärta såras varje gång någon av er uppskjuter Mina önskningar till senare .... Jag säger er, Jag skall snart stiga ner i full kraft med Min Helige Ande för att ge syn åt de blinda och ta bort synen från dem som säger att de ser ....

den ande som svävar över denna värld är en upprorisk ande, den styr världen till att leva ett Gudlöst liv och så vanhelga Min Helgedom; är ni inte alla Min Helgedom? gläd er Fader i Himmelen och be för denna världens Försoning; saliga de som håller fred när de arbetar för Fred! de skall kallas den Allra Högstes barn;

be att Min Kyrka blir en; idag är det splittring i Min Kyrka som aldrig förr; som Kain och Abel, bröder, ändå olika varandra; ett blod, ändå olika; en var uppriktig, den andre var det inte; en hade gott sinnelag, den andre var illasinnad och misshagade Mig; en var trofast och hängiven, den andre var förrädisk och en upprorsman; dessa är som medlemmarna i Min Kyrka idag; Jag har två sorter: en hängiven, en annan upprorisk; Min Kyrka är splittrad;

Jag säger er i sanning att Mitt Rike är mitt ibland er; – Min Helige Ande blåser idag på er alla för att återuppliva det lilla som finns kvar i er och föra de upproriska tillbaka till sina sinnen; nådens Helige Ande blåser Min Passionerade Kärlek över er; de får som tillhör Mig kommer att känna igen Min Röst på långt håll; snart skall Jag låta lärjungar lysa fram;

Jag, er Konung, välsignar var och en av er ur djupet av Mitt Hjärta; var ett!

(Senare)

(Vår Välsignade Moder ger ett budskap till folket på Filippinerna)

som en Moder kommer Jag och ber er att lyssna till er Fader; hör Honom och gör allt vad Han ber er att göra;

Jag har visat er Våra Hjärtans Sår på ett särskilt sätt; Jag skall förbli hos er på detta sätt bara en kort tid nu, men Jag skall inte lämna er utan att ha försäkrat mig om att ni har skydd och bete, ni som är Herdens lamm;

världen missbedömde Tiderna igen och kan inte heller känna igen Tecknen; världen lyssnar inte till Våra Två Hjärtan och förstår Dem inte heller, de förkastar Oss .... men stunden är nära då ett Ljus skall skina ovanifrån och Våra Två Hjärtan skall återuppliva denna värld och föra den från mörker till ljus, som Två Lampor som lyser nära varandra; dessa Två Hjärtan som världen bekämpade skall vinna seger till slut! och världens riken skall förgå och ersättas av Min Sons Rike .... allt detta är nu mycket nära er!

när ni går härifrån, 2 gå med Herrens frid och Min frid;


1 29 oktober 1991 gav Herren ett budskap till Filippinerna och bad dem att försonas.
2 Den kyrka vi befann oss i.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message