DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Den som hädar Min Helige Ande kommer inte att bli förlåten

7 september 1992

Trofasthet är Ditt ords innersta väsen
och Ditt ord är rättrådigheten själv.
Vårt liv är i Dina Händer,
och ändå äger vi vår frihet.
Den är Din Gåva till oss.
Men vad har vi gjort med vår frihet?
Vi använde den till en snara för oss själva
och till ett förstörelsevapen för vår själ.
Vi behöver Din Helige Andes ingripande,
den evigt flödande Källans Flod,
låt den välla fram över oss nu.

åh Vassula .... detta släktes stigar kommer till slut att jämnas ut och människorna kommer att lära sig trofasthet och redbarhet; bara vänta så skall du få se .... så länge du lever och andas i din kropp, skall Jag leda och beskydda dig; Jag skall fortsätta att lära dig Min Vishets fullhet; Jag skall bevara dig från att snava; Jag, den Allra Högste, har bevisat dig nåd; var glad, själ, var glad! lyssna nu och förstå: det finns inget gift för själen som är värre än det gift som kallas hädelse mot Min Helige Ande; den som hädar Min Helige Ande kommer inte att bli förlåten; så var på er vakt så att ni inte finner er häda Min Helige Ande;

det är därför Min Vishet säger till er: ta er till vara för att avfalla och förkasta Min Sannings Helige Ande som stiger ned till er i dessa dagar för att återuppliva er i er slöhet; under Mina dagar på jorden hatade de Mig utan orsak, och ändå bad Jag på Korset den Himmelske Fadern att förlåta dem; om världen idag förkastar Nådens Helige Ande och gör narr av Honom genom att kalla Honom ond eller dåraktig, kommer de att vara obotfärdiga när Min Dag kommer; ni, som en gång tog emot en andel av Min Helige Ande, skulle falla från Nåden och ni skall inte bli förnyade en andra gång; hur skulle ni kunna det, ni skulle vara oförmögna att ångra er av hjärtat, och när Jag kommer skall Jag finna er obotfärdiga, med ert hjärta hårt som sten, torrt och utan frukt ....1

Jag kommer att bli tvungen att hugga bort er och kasta er till att brännas;

därför, i all sanning säger Jag er, öppna era hjärtan och förstå hur Min Helige Ande blåser vart Han än önskar, och andas fritt i Mina sändebud; känn igen dem på deras frukt och var inte slavar under era förstånd;

varje själ borde veta hur hån, avundsjuka, småaktig kritik, domar och förtal strider mot Sanningens Helige Ande; ni borde vaka och be så att ni inte sätts på prov; Jag säger detta till er idag: om era läppar skulle få er att synda, fasta då med era läppar2 hellre än att låta era läppar fördöma er så att er själ får brinna i ångest; 3 du måste älska din nästa som dig själv; nu kommer ni att säga: men Du har redan gett oss detta bud; ja, det har Jag, men har ni följt det? be och bönfall Min Helige Ande att komma och vila över er!

Vassula, låt Mitt Heliga Namn alltid vara på dina läppar och i ditt hjärta; Jag är din Fostrare och Min välbehag är över dig; trösta Mig och låt ditt hjärta vara Min himmel; inse vem Jag är; be med glädje så skall Jag uppvakta dig; prisa Mig så skall Jag omsluta dig med Mitt oförgängliga Ljus; välsigna Mig och tillfredsställ Mitt Hjärta så skall Jag Själv komma till dig och bära dig över Min tröskel in i Mitt Hus; ja, som en Brudgum bär sin brud över tröskeln, skall också Jag komma i mildhet med stor ömhet och kärlek och bära dig för att visa dig Min Härlighets Tron;

Jag har sänt dig Min Helige Ande från ovan för att vila över dig och lära dig vad du aldrig hört talas om, för att rädda dig och miljoner andra; förbli nära Mig, Min ljuva lärjunge, vår resa är ännu inte över, vi har ännu en mil att gå för att lära resten av Mina barn kunskapen om heliga ting;

Jag skall ta dig till många länder för att ära Mitt Heliga Namn och Min Kunskap skall vara skriven på dig; Jag skall ge dig gåvan att tala så som Jag önskar; låt nu ditt hjärta jubla och göm vad Jag har sagt dig, svik Mig aldrig; älska Mig och låt dig uppfyllas av Mig;

Jag är Kärlek;


1 Jesus slutade plötsligt här och uttalade sedan mycket allvarligt de följande orden.
2 Jesus syftar på att ge ett tystnadslöfte.
3 Jesus menar i skärselden.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message