DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Budskap - kallelse till enhet

27 mars 1992

(Budskap, kallelse till enhet.)

Min Vassula, skriv:

kära vänner, kära följeslagare, kära bröder, det finns ingen Kärlek som Min; vad har ni gjort med Min Kärlek? Mina bröder, var enade genom att följa Mitt Hjärtas regler som är Kärlek och Ödmjukhet; de ting som ni tänker förena är jordiska ting och de kommer inte att föra er till enhet; de kan inte göra någonting och ger ingenting; men många av er har blivit slavar under ert förstånd; så länge som ni inte försonas i ödmjukhet med varandra och älskar varandra som Jag älskar er, kommer er splittring att förbli; Mina barn, måste Jag genomgå samma lidande denna Påsk?1

många av er har sett de stumma tala, de lama gå och de blinda få sin syn tillbaka, ändå fortsätter ni att prisa Mig enbart med läpparna; Jag säger er sannerligen som Jag en gång sade: “den som hädar Min Helige Ande skall inte få förlåtelse”;2 genom att förfölja Min Helige Ande förhärdar ni era hjärtan, och om era hjärtan blivit förhärdade av syndens lockelse, så kommer ni inte att kunna se allt som är ont,3 och så kommer ni att dra fördömelse över er och dom utan förbarmande, eftersom ni inte varit barmhärtiga;

Jag betraktar er alla ovanifrån, var och en av er; Jag säger er, var och en som fortsätter att arbeta för sina egna intressen och sitt eget förhärligande har redan förlorat Mitt Hjärta; deras4 övertygelser är inte Mina övertygelser, för i sitt sinne liknar de Satan; rivalitet och tävlan om jordisk makt slukar deras sinnen, egoism och högmod har redan dömt dem; genom bruket av alla dessa jordiska ting kommer de att gå under! sällan hör Jag böner från dem; idag är ni omgivna av falska lärare5 som öppet och utan fruktan står inför Mig och förkunnar Satans kunskap som har sin grund i en lögn; de förnekar Min Gudomlighet genom att förneka Min Uppståndelse; 6 be för dessa falska lärare att de kan undgå fördömelse! och Jag säger till var och en av er nu:

“den som säger sig vara i ljuset
men hatar sin broder är fortfarande i mörkret;” 7

den som i sitt tillstånd av mörker tror att han förhärligar Mig, tror på honom som först frestade era föräldrar; 8

– Jag har gett er tecken, men ni tror inte på Mina tecken därför att era röster dränker Min Röst som talar genom Mina språkrör; natten kommer snart över er och många kommer att smaka döden, eftersom ni aldrig var rotade i sanningen utan har grundat er på lögner; Jag kommer till er genom dessa tecken för att öppna era ögon och hela er, men när Jag säger er sanningen och säger att det är Jag, Han om vilken ni säger “Han är er Herre”, som talar till er, då vänder ni er bort och lånar ert öra åt Satan så att han kan använda er;

nej, ni förstår inte Mitt Språk, inte heller förstår ni Mina under, för ni har föredragit djävulen; vad Jag än säger eller ber er om tränger inte in i er eftersom ni har förlorat känslan för Min Andes språk;

Jag törstar efter er frälsning, Jag törstar efter att dela Mitt Rike med er, Jag törstar efter att ni skall försona er med varandra så att ni med uppriktigt hjärta kan säga: Jag är försonad med Gud; er splittring är en synd och ingen kan kalla sig rättfärdig när han med sina läppar misskrediterar inte bara sina bröder, men också ledaren för dem alla;9

rättvisa, barmhärtighet, uppriktighet! detta skulle ni ha praktiserat utan att försumma de andra delarna av Min Lag; och ni, ni som gläds åt splittringen och svär vid Min Tron och vid Mig, Jag, som sitter på den, Jag säger er som Jag en gång sade:

“ni är som vitkalkade gravar som ser prydliga ut utanpå, men inuti är fulla av de dödas ben och annat orent”

hur kan ni tro att ni kan undgå fördömelse? ni behagar Mig inte och era döda kroppar ligger spridda denna öken ni lever i; genom att synda mot varandra i er splittring, är det mot Mig,

Lammet,

som ni syndar, denna er splittrings synd som dagligen söndersliter Min Kropp; det är Mig, Lammet, som ni leder med våld och genom er egen lag för att bli korsfäst på nytt; det är Min Kropp som ni stympar och sönderkrossar;

Jag Är Offret;

kan ni inte se? kan ni inte se att ni står i förbund med demoner? kan ni inte se vem ni sitter till bords med? hur kan Jag glädja Mig, när allt Jag ser är demoner som sitter till bords med er? så länge ni glädjer er i er splittring står ni under Satans makt, han som ständigt smörjer med lögner dem som glädjer sig i sin splittring; var och en av er ser på varandra för erkännande av dessa enhetsbudskap och är inte bekymrade över att denna Påsk kommer Min Kropp åter att gå igenom outhärdliga plågor på grund av er splittring;10 tro på att det är Jag, var inte slavar under ert eget tänkande; kom till Mig medan dagen varar, snart skall natten omsluta den här världen; Jag har bett att få träffa er11 och tala till er, som Jag också gjorde, för att ena er har Jag manat er med Mina Budskap om Enhet;

men hur svårt är det inte för dem som är slavar under sitt förstånd att tränga in i Vishetens Mysterier! hur svårt är det inte för de rika i anden att komma in i Mitt Rike! Jag säger er:

många som är de första skall bli de sista,
och de sista skall bli de första;

Mitt barn, var Min Himmel genom att ge dig själv åt Mig, Jag är med dig;


1 Genom att fira Påsken på olika tider.
3 Man kan i detta tillstånd inte inse det onda och därför kan man inte ÅNGRA sig och bli förlåten.
4 Jesus talar om dessa människor till mig.
5 Modernisterna.
6 Det är också därför som den Heliga Svepeduken besvärar dem så mycket!
8 Adam och Eva.
9 Påven.
10 Kristus lider på ett mystiskt sätt.
11 Alla de som hade inbjudit mig att läsa budskapen om enhet och tala inför Kyrkornas Världsråd i Genève.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message