DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

I mina stunder av förföljelser
Jesus förklarar Upp 6:12-17

3 mars 1992

(I mina stunder av förföljelser)

Herre, jag har inte talat i hemlighet,
allt jag säger sker i bön
och lovprisning i Din Församling.
Jag försöker att lyda Ditt Heliga Hjärta
och de föreskrifter jag har fått från Dig,
jag gör mitt bästa för att visa upp dem så som de gavs åt mig.
Fastän jag är fattig och knappt kan ge Dig någonting,
har jag gett Dig det enda jag har
och som Du sa är mitt,
jag har erbjudit Ers Majestät:
min vilja, så att Du kan använda den för Dina Nådefulla Planer
om det behagar Dig.

Jag vet, Mitt barn, men har de inte också hatat Mig utan orsak? var och en som utgår från Mig för att vittna om Sanningen kommer att bli hatad, förföljd och jagad som ett villebråd – tjänaren är inte förmer än sin Herre .... dessa förföljare skulle vara utan skuld i Faderns Ögon om de inte hade känt Min Lag; men som det nu är har de sett Min Lag, om så bara i mörkret; de kallar sig laglärda och tror att de vet allt, men i verkligheten vet de ingenting; de tror att genom att döma dig och offentligt fördöma dig, utför de en mycket helig plikt åt Mig, er Gud;

om de hade gett akt på Mina Bud och hållit dem skulle de inte ha dömt; om de hade någon kärlek i sig, skulle de ha hållit fast vid Mina Ord och vid Min Lag; men i verkligheten är det inte dig de dömer, de dömer Mina Goda Verk i er alla; Jag gav dig endast uppdraget att gå ut och vara Mitt Eko; genom att vara Mitt Eko förväntar Jag Mig att du skall bära frukt, frukt som består .... – men de har inte förstått .... Mitt barn, fortsätt med det verk som Jag har gett dig i uppdrag att fullgöra; led själar till Mig så att Jag kan förtära dem i Mitt Heliga Hjärta; Jag törstar efter själar;

lyssna, beviset för Mina Heliga Verk lyser över er alla för att förjaga detta mörker; beviset för Mina Heliga Verk är deras goda frukt; frukt som består; beviset på Mina Heliga Verk är Friden som Jag ger er och den Kärlek Jag ingjuter i er; beviset på Mina Heliga Verk är Mina frälsande rop som kallar er till det

Eukaristiska Livet;

Fadern och Jag önskar sanna tillbedjare, som tillber i ande och sanning; Sanningens Ande stiger ned ända till er tröskel för att påminna er om att i slutet kommer

– Våra Två Hjärtan att segra –

detta sker för att uppfylla Skriftens ord: “efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de reste sig upp”; 1 ja, i hela sin Härlighet, för “dessa är de Två Smorda” 2 som står sida vid sida; Våra Två Hjärtan är lika “Två Olivträd, ett på högra sidan och ett på den vänstra”; 3 Mitt Heliga Hjärta har omätliga Rikedomar och mycket att säga er alla, Mina små barn;

Jag är Uppståndelsen och Livet,

Jag kommer för att återuppväcka er hängivenhet till Mitt Heliga Hjärta och er Moders Obefläckade Hjärta, så frukta inte, var på er vakt; ty många skall komma, manipulerade av den Onde, och använda Mitt Namn för att bedra er och blåsa ut den lilla låga som finns kvar i er och lämna er i totalt mörker; många skall falla ifrån därför att de inte hade sina rötter i Mig; be att ni inte blir frestade av den Onde;

ve er som fortsätter att förfölja Mina språkrör och säger: "om vi hade levt på våra fäders tid, skulle vi aldrig ha anslutit oss till dem som utgöt profeternas blod;” Jag säger er, om ni inte ångrar er kommer allt detta att falla tillbaka på er själva! Mina älskade barn, tjuven kommer om natten 4så håll er vakna och låt honom inte bryta sig in i ert hus;

var i ständig bön till Mig; att vara i oavlåtlig bön är att vara medveten om Min Närvaro inför er; att vara medveten om Min Närvaro är att vara vaken, att vara vaken är att vara i ljuset och inom hörhåll; ert hus är er själ; se då till att ljuset inom er inte är mörker; låt inte Frestaren finna er sovande;

ni är Mina vänner, minns ni? älska varandra så som Jag älskar er; allt vad ni ber om i Mitt Namn, skall Jag ge er; några av er är sorgsna idag därför att världen förhastat fördömer Mitt Heliga Hjärta och Min Moders Obefläckade Hjärta; men snart skall Våra Två Hjärtan visa världen hur fel den hade i sin bedömning, då Jag kommer att uppenbara Mitt Heliga Ansikte5 i dem;

dotter, skriv:

“när Jag skall bryta det sjätte inseglet, kommer en väldig jordbävning, och solen skall bli svart som en tagelsäck; månen skall bli helt röd som blod, och himlens stjärnor skall falla över jorden som fikonen faller från ett fikonträd när det skakas av en kraftig vind; himlen skall försvinna som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar skall rubbas från sina platser;

“då skall alla de jordiska härskarna, de höga herrarna och härförarna, de rika och de mäktiga, hela befolkningen, slavar som fria, fly till bergen för att gömma sig i hålor och bland klipporna; de skall säga till bergen och till klipporna, ‘fall över oss och göm oss för Honom som sitter på Tronen och för Lammets vrede;’ 6 ty Min Stora Renings Dag kommer snart över er och vem kommer då att bestå?

“var och en på denna jord måste renas, var och en kommer att höra Min Röst och känna igen Mig som Lammet; alla raser och alla religioner kommer att se Mig i sitt inre mörker; detta skall ges åt var och en som en hemlig uppenbarelse för att avslöja er själs mörker; när ni i detta nådens tillstånd får se hur ni ser ut inuti, kommer ni verkligen att be bergen och klipporna falla över er; mörkret i er själ kommer att te sig så fruktansvärt att ni skulle tycka att solen förlorat sitt ljus och att även månen blivit till blod; det är så er själ kommer att framträda för er, men till slut skall ni bara prisa Mig;”

– om en främling kommer i er väg och säger er att den föda7 Jag har gett er är usel, så lyssna inte på honom, lyssna till Mitt Heliga Hjärtas språk, Korsets språk; låt er trohet mot Mitt Heliga Hjärta blomstra ännu en gång, vig er alla till Mitt Heliga Hjärta och till er Moders Obefläckade Hjärta; Jag skall besöka er igen, Mina små barn;

fatta därför mod, Mina vänner; ni är jagade men bara av världen; blir ni skymfade för Min skull? gläd er! ty Jag blev också skymfad; behandlas ni som världens avskum därför att ni älskar Mig? Jag välsignar er och förenar Mig med er i era lidanden; är ni till åtlöje för ert folk? men det var även Jag, er Konung; ni är inte förmer än Mig, er Mästare; Mina fördolda planer uppenbaras nu, i era slumrande tider; uppenbarelsen av Mitt Heliga Hjärta visas på nytt i dessa yttersta Tider för att väcka era hjärtan och föra er alla tillbaka till att ivrigt Vörda Mitt Heliga Hjärta; därför skall ingen bland er fälla någon dom i förtid; älska Mig och välsigna Mig; Jag är alltid med er och Jag skall fortsätta att uppenbara Mitt Heliga Hjärtas Rikedomar i var och en av er;

Vassula, Mitt barn, Jag skall stärka din stjälk och ersätta de blomblad som dina anklagare har slitit loss från dig, för att du skall känna den glädje Jag erfar när du ger din vilja åt Mig; Kärleken älskar dig;


4 Det betyder att Satan kommer in mycket lättare i en mörk själ.
5 Det vill säga på reningens dag, när vi skall se våra synder med Guds Ögon.
6 Upp. 6:12-17. Här anger Jesus tydligt att på reningens dag skall alla i världen uppleva sin själs tillstånd och alla kommer att känna igen Lammet, det vill säga Jesus.
7 Dessa budskap.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message