DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Nnatten går mot sitt slut
Världen av idag skall rullas ihop som en bokrulle

11 februari 1992

(Budskap till New York, USA)

Vassula, tillåt Mig att använda din hand, skriv:

frid vare med er alla; barn, Jag säger er högtidligt att det Sanna Ljusets Återkomst redan är på väg; Jag säger er detta, Mina Egna barn, för att ni alla skall vara redo att ta emot Mig; er tidsålders natt går mot sitt slut; förstå hur synder grumlar ljuset i er; den här förgängliga världens kärlek är värdelös och kan inte frambringa annat än mörker i er; men Jag säger er,

natten går mot sitt slut,

och ert stapplande och fallande kommer snart att vara över, ty Min Helige Andes Kraft skall fullständigt förena sig med er alla och leda er till att leva:

ett Sant Liv i Mig, er Gud;

lycklig den som erkänner Sanningen och lever i samklang med Sanningen; hans plats i himmelen skall inte stå tom i evighet utan fyllas av hans närvaro;

Jag, Jesus, ber er att ge Mig ert hjärta, och Jag skall lägga det i Mitt Eget Heliga Hjärta och ge det liv igen; Jag skall fylla ert hjärta med väldoft och rena det; Jag skall fylla ert hjärta med Mitt Ljus och Min Värme; Jag skall genomsyra ert hjärta med Min Kärlek och Jag skall återställa det fullständigt och föra det åter till helighet, och Min Gudomlighet skall smycka det; – om ni bara förstod vad det är Jag erbjuder er, skulle ni inte tveka eller vackla, utan ge Mig hela ert hjärta, då skulle ni lyssna till Mig denna gång:

sök det goda och inte det onda,
be med kärlek
och döm inte;

snart skall Mitt Ljus, likt en Eld, passera genom er och rena er själ från orenheter; Jag skall stiga in i Mina städer 1 och lysa i dem; det betyder ljus, inte mörker; det blir ett överflöd av Ljus; era städer2 kommer då att bli förnyade och heliga med Mitt överjordiska Ljus, sedan ... skall de Nya Himlarna och den Nya Jorden komma över er och världen av idag skall rullas ihop som en bokrulle; och liksom blommor som får sitt liv från ljuset, skall också ni, Mina älskade, översvämmas av Mitt Ljus och bli levande;

– kan blommor överleva utan något vatten? varför vägrar då så många av er att ta emot Min Helige Andes flöde och tvivlar på att detta Vatten, som väller fram från Min Tron, 3 kommer från Mig? har ni inte läst:

“Guds och Lammets Tron skall stå i staden; och hans tjänare skall tillbe Honom; de skall se Hans ansikte, och de skall bära Hans Namn på sin panna; Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem;” 4

har ni ännu inte förstått? Min Ande är som en Flod och överallt dit denna Flod strömmar, där skall alla som simmar i den, 5 sjuka, lama, blinda,6 alla skall bli helade och bli den Allrahögstes vittnen; ni skall alla bli som fruktträd med blad som aldrig vissnar och med frukt som aldrig upphör; 7 ni skall bära frukt varje månad, ty detta Vatten (Min Helige Ande) kommer från Min Helgedom8 där er ande kommer att ha sin Boning; Jag tänker befria er från den Ondes klor och återställa er själs minne; Jag tänker öppna stenhjärtan och hädanefter låta dem lovprisa Mig, er Gud; – släkte, säg inte:

”Mina sår är oläkliga”

och vägra inte i förväg att bli helade; säg inte:

”Min Frälsare lyssnar aldrig på mig;”

idag säger din Frälsare till dig: de Tårar av Blod som Jag utgöt över dig år efter år, släkte, vittnar om Min sorg; Jag nekar ingen Min Barmhärtighet, så kom till Mig, fall i Mina Armar så kommer ni att bli helade; frukta Mig inte, Jag är Kärlekens och Förlåtelsens Outsinliga Källa;

och ni, ni som säger: ”Min Frälsare lyssnar aldrig på mig,” Jag säger er: Jag är med er hela tiden, och som en törstande vandringsman törstar Jag efter era kärleksfulla ord, Jag törstar efter era böner; åkalla Mig av hjärtat och Jag skall svara;

säg inte: ”Han döljer Sitt Ansikte för Mig;” varpå ni vänder blicken åt andra hållet; Jag vakar över varje steg ni tar och Min Blick lämnar er aldrig; Jag är med er hela tiden, men i ert mörker kan ni inte se Mig, i er torka hör ni Mig inte; lyft er blick mot Himmelen och sök Himmelska ting, släkte, och du skall få se Min Härlighet;

det är ni själva som avgör:

Mitt Hjärta är öppet och var och en kan komma och bo i Det; var rotade i Mig så skall ni leva;

Jag välsignar er alla och lämnar Min Kärleks Suck på era pannor;


1 Det vill säga våra själar.
2 Våra själar.
6 Andligt blinda.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message