DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Deras städer är idag tomma med tomhet
Se upp för falska profeter
Vad hade Jag kunnat göra för er alla som Jag inte har gjort?
Vår fullkomliga förening
Öarna kommer att skaka

20 januari 1992

(För den schweiziska gruppen.)

denna långa tystnad från Min sida1 skulle inte ha varat så länge om man hade närmat sig Mig med kärlek; hur kan de påstå att de älskar Mig när det inte finns någon frid eller kärlek mellan dem? som en tärande sjukdom fräter synden på dem; Min Storhet har inte trängt in i dem och inte heller Min Härlighet;

Jag kom för att vattna deras torka med Mina Tårar; Jag kom för att trösta dem, men har Jag fått någon tröst i gengäld? deras städer2 är idag tomma med tomhet och ligger i spillror; som torka i ett förtorkat land har de blivit; Mitt Ord har nått deras öra, men de hörde det inte; Nådens Tron närmade sig dem och erbjöd dem Min Frid och sund Undervisning från Visheten Själv för att befria dem, och ändå delade de inte denna gåva med tro och kärlek; den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder, hatar Mig; den ursprungliga kallelsen som gavs dem i Mitt Budskap var

kärlek, frid, enhet
och försoning mellan bröder;

allt Jag nu har att säga är:

rannsaka er själva innan Domen kommer; ni har endast en liten tid kvar; be och undvik allt ont; fördöm eller döm aldrig varandra; vänd era sinnen till Mig; håll er vakna, för reningens stund är snart inne;

var då uppfyllda av Min Kärleks Ande, så att ni inte kvävs av era synder;

(Senare)

Vassula, var vaksam; många gör anspråk på att höra Mig och bär på ideer, men de är inte Mina; de gör upp planer som inte inspirerats av Mig; kom ihåg, många som inte söker Mina råd kommer att närma sig dig; de talar med hänförelse om profetior som inte har uttalats av Mig; du har redan hört och sett detta; de tillkännager månad för månad vad som skall hända dig härnäst; låt dem stiga fram, var inte rädd; Jag skall skydda dig, Mitt barn;

(Senare)

Jesus, låt Ditt Heliga Ansikte le mot oss,
så att vi får nytt liv.
Vår splittring har uppslukat oss som eld.
Endast Du gör under,
för oss då samman
och låt människor överge sin dårskap;
Din Plan är att ena oss
genom att förena Påskens firande
och så försona oss med varandra.
Jag ropar på Din Gudomliga Hjälp.

Mitt barn, bär Mitt Kors med ett glatt hjärta, prisa Fadern för Hans givmildhet; hör Mig: de onda hoppas på att förstöra Min Plan för Enheten, men de är på väg mot sitt fall; när Jag föreslog Fred, världsomspännande Fred, ville nästan alla ha krig; hur skall Jag kunna försvara deras sak när Min Faders Hand är lyft mot dem? de kommer själva att fångas i det nät de lagt ut; vad hade Jag kunnat göra för er alla som Jag inte har gjort? Jag har tagit era synder på Mig, Jag har försonat er med Fadern, och Mitt Liv har Jag utgivit för er, så vad mer hade Jag kunnat göra som Jag inte har gjort? –

Vassula av Mitt Heliga Hjärta, gläd Mig och låt Min Ande få komma in i din själs innersta rum; tillåt Min Ande att andas och bo i djupet av din själ; ge Mig frihet att ta bort alla orenheter och ofullkomligheter som Jag möter; Min Vassula, fastän din själ kommer att gå genom eld var gång Jag lyfter Min Hand för att omintetgöra allt som fortfarande håller dig fången, så frukta inte, fly inte din väg i fasa; tillåt Mig att rensa bort alla dessa svagheter; Jag skall gå fram som en stormvind inom dig och utföra Mitt Hjärtas beslut – och det är att förbereda dig för vår fullkomliga förening;

Jag sade ifrån början att du skulle bli Mitt Nät och Min Måltavla, men du förstod inte då vad jag menade med det senare; du förstod inte att medan Jag förbereder dig på denna fullkomliga förening, behöver Jag rena dig och smycka din själ; Jag skulle bli tvungen att spänna Min båge och låta dig bli en måltavla för Min pil, o vad kommer Jag inte att göra för dig! nej, det kommer inte att ske utan sår och plågor, men gör inte motstånd mot Den Helige;

tillåt Min Ande att växa till i dig, och låt Min Gudomliga Eld få dåna i din själ; du kommer att smältas av Min Gudomliga Eld; så klaga inte när Jag kommer till dig som en hammare och krossar dina ofullkomligheter, fråga inte Den Helige “vad är det Han gör?” Jag är på väg till ditt inre rum, Min boning, och envisa hinder hindrar Mig inte från att fortskrida, Jag kommer att krossa dem alla med en stormvind, Jag skall uppsluka dessa rivaler;

O Herre, gör det varsamt!

Jag vill fullborda din rening; hindra Mig då inte från att gå vidare, du är så dyrbar för Mig; låt Min Ömhet omsluta dig, vägra Mig ingenting, själ; Jag vill göra dig till ett lydigt redskap eftersom Min Närvaro kommer att kännas inom dig som en eld och som en pil; frukta inte, Jag skall inte krossa dig, Jag skall bara krossa Mina rivaler; det är bara en strid Jag utkämpar inom dig; Jag skall också vara försiktig med din bräcklighet; Jag har format dig och insatt dig i detta uppdrag till att vara Mitt Eko, så tillåt din Konung att råda över dig; tillåt din Härskare regera över dig; ingenting skall undgå Min Blick, varje liten orenhet skall besegras av Min Renhet och utplånas, och Mitt Ljus skall fortsätta att lysa inom dig, och Min Ande skall strömma i din ande som en flod;

så sök oförtrutet Mitt Heliga Ansikte, och du kommer att förstå att Jag som Är ler mot dig;

(Senare)

frid vare med dig; hör Mig, dotter: har du sett dig omkring? vad har du sett?

Jag har sett omvälvningar och ännu större söndring som väntar oss, innan ENHETEN kommer. Jag kan inte se slutet på kampen för enheten, inte heller slutet på ateismen.

Min Själ, ditt släktes medlare, har bevittnat mycket mer än omvälvningar, splittring och ateism; Jag säger dig, många smider onda planer mot Mig; i Mitt eget Hus hör Jag dem i denna stund intrigera mot Mig, men snart kommer öarna att skaka på Min Dag, och fastän detta släkte kommer att gråta, skall Jag inte lyssna; Himmelens dörr kommer att vara tillsluten på den Dagen; och jorden, naken, kommer att jämra sig som en änka, lämnad ensam i sin sorg;

Mitt Hjärta gör uppror och är redan sjukt av det ömkansvärda ljud som kommer att stiga upp från dig, släkte; sannerligen, Jag skall inte se på er med skadeglädje, ty Jag finner inget nöje i att förödmjuka och plåga mänskligheten; ännu en gång kommer Min Helige Ande att utgjutas över er, men som aldrig förr, och från en svag, flämtande Låga skall den växa till och Min Eld skall dåna och förnya er alla; då skall Jag, Herren, inta er med Min Härlighet, som en man som håller sitt intåg i en besegrad stad, och kyrkan skall få nytt liv;

Rättvisan skall råda till slut; och du, dotter, frukta inte för att ropa högt för Mig; var inte rädd för människorna, särskilt inte för dem som står dig emot; var glad, dotter; Jag kan läsa allt i dessa människors inre och Mitt svartsjuka Öra hör allt; de tror att de vet allt, men de vet ingenting;

dotter, Jag har bett för dig till Fadern, att Han skall ta hänsyn till din bräcklighet; Vassula, försök att förstå Fadern; bräcklig är du, men Jag har rotat dig väl i Mig, så att du inte sviktar eller svajar när häftiga stormar kommer över dig nu och då; du är Hans avkomma, och det är därför Han i Sin Svartsjuka Kärlek och Sin Generositet låter sådana motgångar drabba dig; har du inte hört hur Han, genom lidandet, för själar till fullkomning, och att lidandet är en del av din fostran?

så ha tålamod, dotter; var generös också du, frukta inte och klaga inte över ingenting; tröttna inte i arbetet, följ spåren av Mitt Blod som Jag har lämnat efter Mig för all Evighet; de som följer dessa spår skall gå in i Mitt Rike; vet att Fadern inte är hjärtlös utan oändligt mild mot dig; Visheten älskar dig; därför, dotter, håll Budorden, lev i enlighet med Evangeliet, ha Mig som din Helige Följeslagare och be för Mina präster som representerar Mig;

24 januari 1992

(Under den heliga mässan sa Jesus till mig:

“det här är bara början; du kommer att få se större ting än dessa;”

Detta blev sagt efter att jag hade prisat Honom för Hans Under och Hans Verk, för Han hade med Sin Makt öppnat mångas hjärtan i Kyrkornas Världsråd. Herren hade sedan i somras förberett flera budskap om enhet. Föreskrifter om Hans Önskningar. Sedan lät Han vissa hjärtan i Kyrkornas Världsråd öppna sig och ta emot Hans Ord och på så sätt fick jag möjlighet att komma till dem under enhetsveckan och läsa upp Jesu budskap för dem.)


1 Jesus hade trätt tillbaka för en tid i Schweiz.
2 Själar.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message