DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag låter Mig bli berörd
De Två Lamporna
Kom, låt er inte längre förledas till att öva våld

24 oktober 1991

Herre, låt mig få tjäna Dig.
Det är min skyldighet mot Dig nu.
Du är känd för Din Barmhärtighet
och jag vet att om jag håller fast vid Dig,
kommer Du inte att stöta bort mig;
Jag vet att Du skall rädda mig.
“Jag behöver bara öppna min mun så att Du kan uppfylla den” 1
Jag ber, mätta mig med Ditt Manna. 2

bli kvar i Min nåd; Jag är inte en okänslig Gud; Mitt Hjärta är fullt av Medlidande och Jag låter Mig bli berörd; kom, Jag är ditt beskydd i dessa stridens tider;

Herre,
jag tillhör dem som angrips våldsamt av Satan.
Hur skall Ditt folk få höra om Dina under i mörkret?
Djävulen vill förlama hela Din Plan!
Hur länge till kommer Din Rättfärdighet att vara hänvisad till glömskans land?
Visa nu, Du Barmhärtighetens och Rättvisans Herre,
att Du är vår hjälp och tröst.

du behöver inte frukta; till slut kommer Våra Hjärtan att segra; Jag skall visa alla hur Jag kan frälsa; Skriften måste gå i uppfyllelse; du ser att det står skrivet3 att odjuret som stiger upp ur Avgrunden kommer att föra krig mot de Två Lampställen som står inför världens Herre, dessa Två Vittnen som representerar Min Kropp och är Min Kropp, de som har bevisat sig vara Mina tjänare genom sin stora ståndaktighet i tider av lidande, prövningar och förföljelse; de som bär Mitt Ord och är Mina språkrör, de som fått ta emot Sanningen för att vara som änglar och som ett eko av Ordet, ty de har låtit Min Ande vara deras Vägvisare då Han har gett var och en av dem Elias uppdrag;

den vädjan de gör i Mitt Namn är i själva verket Min vädjan genom dem, de låter höra sina röster för att påminna er om Min Lag, som Mose på berget Horeb, men det är Jag som talar genom dem, och fastän dessa Två Profeter4 i världens ögon tycks vara övervunna av Fienden, skall Jag blåsa liv i dem och de kommer att resa sig;

”ty liksom jorden låter sina växter spira fram, och en trädgård sin sådd växa upp, så skall Jag, Herren, låta rättfärdighet växa upp och lovsång, inför alla folk”; 5Jag skall förvandla era förgängliga kroppar till att likna Min förhärligade Kropp; ni kommer då att få se en ny himmel och en ny jord växa fram; den första jorden och den första himlen skall försvinna, det vill säga: den gamla Staden, känd under de symboliska namnen Sodom och Egypten, ty Mitt Ord blev korsfäst på nytt i henne, 6 eftersom världens människor åter inte kände igen Mig; och fast Jag kom till Min Egendom, har Mitt eget folk ännu en gång inte tagit emot Mig utan behandlat Min Helige Ande som de ville, och tillåtit Odjuret att föra krig mot dem som Jag har sänt;

dessa två städer i en, Sodom och Egypten, som avvisade Mina Budbärare och visade total dövhet, lik Faraos hårdnackade envishet; dessa städer skall ersättas av det Nya Jerusalem; istället för Sodom och Egypten skall ni kallas:

- Nya Jerusalem -

Rättfärdighetens Stad, Helighetens Stad; och när detta händer, skall de överlevande, fyllda av fruktan, bara prisa Mig; 7

jorden är nu havande och i födslovåndor, Mitt barn, hon ropar högt i födslovåndor; men väntans tid är över mycket snart; Jag andas redan på dig, skapelse, och väcker er till liv, en efter en, och renar er alla; så om någon har sagt emot, är det inte dig han har sagt emot utan Mig, som har gett dig Sanningens Helige Ande; och om de korsfäst någon på nytt mellan de två städerna med de symboliska namnen Sodom och Egypten, så är det Mitt Ord de har korsfäst på nytt; men efter tre och en halv dagar 8 skall Mina Två Lampor lysa med ett starkare Ljus, därför att det skall komma från den strålglans som omger Anden; hoppas därför, Mitt barn; Min Andes löfte gäller för din tid;

du tillhör Mitt Hus, ecclesia skall få nytt liv;

(Senare)

(Budskap till Filippinerna)

frid vare med dig; säg till Mitt folk att begrunda Min Lag, skriv:

– Jag håller på att försona världen –

säg dem att det är Jag, Jesus; om de frågar vad Mitt Budskap till dem är, säg dem:

– Jag kommer för att försona er med Mitt Heliga Hjärta –

och när Jag försonar er med Mig Själv, vill Jag be er att för Min stora Kärleks skull försonas med varandra; Jag avser att försona världen med Mitt Heliga Hjärta och så göra er alla till en ny skapelse; 9

detta är Min Andes löfte;

Jag säger er allvarligt, den som sår en sådd av själviskhet skall skörda fördärv, och när han står inför Mig på Domens Dag skall Jag säga honom:

”gå! bort från Mig;
gå till Fördärvaren som fördärvade dig!”
och om Jag inte hör ett rop av ånger

kommer lukten av död som leder till död att fortsätta stiga ända till himlen, Jag vill inte ha mer av detta, vad Jag önskar av er är:

- rökelse -

Jag vill att ni blir som ett rökelsekar fyllt med rökelse, på ett altare, älskade barn, låt ert land förvandlas till ett stort Altare som bär fram rökelsedoft åt Mig; Jag vill att ni lever heligt, för Jag är Helig; varje dag sträcker Jag ut Mina Händer mot er för att lyfta er till Mig;

Jag har visat Min Kärlek till er genom alla tidsåldrar och idag kommer Jag på nytt, som en herde som räddar sina får från lejonets gap, för att rädda er från Huggormen; trots ert förfärande elände skall Jag inte förgöra er som Jag omstörtade Sodom och Gomorra, Jag vet hur era behövande förtrycks och hur de fattiga förtrampas dagligen; Jag vet också hur ömkansvärda ni är och o...! Jag känner era brott ... och de är många; på grund av våldet mot era söner är blodsutgjutelsen av oskyldigt blod stor i ert land!

de olyckor som ni orsakat er genom synd har utmanat Min Barmhärtighet, och för Min stora Kärleks skull församlar Jag idag ert folk; kalla samman alla i Mitt Heliga Namn och säg dem att Jag inte anklagar någon, inte heller kommer Jag för att hota er; säg ert folk att Jag skall utgjuta Min Ande, Kärlekens Ande, över dem; som en slöja från ovan skall Jag utbreda Kärlekens Ande över ert land och som dimma skall Jag omsluta er och tränga in också genom gångjärnen på era dörrar och fönster;

ert folk skall inte bli besviket på Mitt Besök; med Min Renande Eld skall Jag uppsluka fördärvet, och som en skördeman skall Jag ta upp Min Skära och samla in denna ondskans skörd, binda den i knippen och kasta den på elden för att brännas upp, och i dess ställe skall Jag så Himmelens utsäde: Kärlekens utsäde; det är er Herre som talar, det är Han som älskar er mer än någon människa kan förstå;

det är Jag, Jesus, er Frälsare,

som nu står vid er dörr; och Jag säger er på nytt: kom! kom till Mig, ni som är förtryckta, Jag skall lindra er nöd och trösta er, kom! kom och ta emot Mitt Heliga Hjärtas alla Skatter; Guds Rike 10 är mitt ibland er, ni behöver bara gå in i det; Mitt Hus är ert hus; Jag har öppnat dörren till Mitt Rike för var och en; kom, låt er inte längre förledas till att öva våld, återgälda ondska med kärlek –

förlåt varandra!

hur skall annars Fadern kunna förlåta er, om ni inte är villiga att förlåta? ät av Min frukt och inte av Min fiendes frukt, ty mörkrets barn är ondskefulla även när de umgås med de sina, eftersom den Onde är deras läromästare som lär dem att vara som han, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort; kalla samman era vänner och be; Jag skall höra er bön:

- varje ångerfull syndare blir hörd -
- i Himmelen -

Jag, Jesus, välsignar er alla och lämnar Min Kärleks Suck på er panna;


2 Den Helige Ande.
4 Elias och Moses ande: profetiornas ande.
5 Jes. 61:11.
8 Upp. 11:11. Ett symboliskt tal.
10 Kyrkan.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message