DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

I en tid av svält kom Jag
Jag ber om kärlek, för att bryta ner splittringens barriärer

17 oktober 1991

(Budskap till de ”skördearbetare” som Gud utvalt i USA för att trycka denna bok.)

Jag ger er alla Min Frid och välsignar er; Jag är med er för att bistå ert arbete i Mitt Namn och Jag har välsignat det, ty detta arbete har tilldelats er för att förhärliga Mig,

– i en tid av svält kom Jag –

för att uppfylla era munnar med Mitt Himmelska Manna så att ni inte förgås; Jag skall aldrig överge er; Kärleken skall återvända som Kärlek;

(Vår Välsignade Moder ger dem också ett budskap.)

ecclesia skall vakna till liv; ära vare Gud; Jag är Himmelens Drottning, er Moder, och Jag välsignar er; be om fred, be om tro, kärlek och enhet; be för alla Mina barns omvändelse; Jag vill att alla skall bli frälsta; Ljusets gärningar som Gud utför kan inte vara gömda för alltid,1 det är därför jag har utvalt er att vara arbetare i Guds skörd;

Jag älskar er alla med stor kärlek och Jag tackar er för att ni tillägnade Herrens böcker åt Mig; 2 stå fasta i tron, ni små, Herren är med er, följ Honom; var förtröstansfulla för Jag är med er; kom;

20 oktober 1991

(Budskap från det Heliga Hjärtat till Belgien. Uppläst i Bryssel i St Mikaels sal i jesuiternas institut, den 20 oktober 1991.)

Min Herre, var med mig.

känn dig trygg för Jag Är är med dig; Min Vassula, säg dem detta: även om många har glömt Mitt Heliga Hjärta, så har Jag aldrig glömt dem;

Jag har kallat på dem, församlat dem här idag för att be tillsammans; Jag önskar få se Mina barn förenade; Jag vill att hela Min Kyrka skall vara enad; de som framhärdar i att förbli åtskilda har redan skilt Mitt Hjärta från deras eget; inse hur allvarlig er splittring är, hur brådskande Min Kallelse är och vilken betydelse Min begäran har; Jag behöver ert hjärta för att förena er och bygga upp Min Kyrka på nytt, förenad till en, inuti ert hjärta; allt Jag ber om är kärlek, för att bryta ner splittringens barriärer; be, ni som har gett Mig ert hjärta, och förena ert hjärta med Mitt Heliga Hjärta för Mina Kyrkors Enhet;

Jag, Herren, välsignar var och en av er och lämnar Min Kärleks Suck på er panna; Jag, Jesus, älskar er;

21 oktober 1991

Din Barmhärtighet, O Herre, har andats i mig,
och inblåst en levande Ande i mig,
i själva djupet av mig där Han bor;
det var Ditt Ord, Herre,
som helar allt, som helade mig.
Och Gud, den osynlige, blev plötsligt synlig för mig.
Och mina fördunklade ögon såg ett Ljus, en pelare av Flammande Eld,
för att styra mina steg mot Himmelen.
Och Mörkret som höll mig fången och förskräckte min själ
övervanns av Morgonstjärnan,
som gav min själ Hopp, Kärlek, Frid, och stor tröst,
för jag visste att Han som Själv är Kärlek och Medlidande
var min Helige Följeslagare på min livsvandring.

Mitt barn, Kärleken är med dig och inga krafter från djupet kan eller kommer någonsin att skilja dig från Mig; vandra i Mitt Ljus och förbli alltid nära Mig;


1Detta på grund av de många hinder som Satan ställt upp för att hindra att det Heliga Hjärtats Budskap sprids.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message