DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Enhetsbudskap
För Min skull, ena Påskens firande

14 oktober 1991

Herre?

Jag är;

evangelisera med kärlek för Kärleken; var rotad i Mig, Mitt barn; överlämna allt åt Mig och låt Mig vara din Andlige Rådgivare som vägleder dig och ger dig Mina anvisningar för Mina Kyrkors enande; du skall vara ett tecken för dem och de skall förstå att liksom Jag Är är En, skall ni också vara ett, liksom Vi är Ett; Skriften skall gå i uppfyllelse och Min Översteprästerliga Förbön till Fadern skall gå i uppfyllelse; Jag är i dig, så frukta inte;

Detta är mycket löftesrikt, Herre!

ditt uppdrag, lilla vän, är att församla Mitt folk under ett Namn, Mitt Namn, och bryta bröd tillsammans; du behöver inte oroa dig; gör ditt bästa så skall Jag göra resten; Jag behöver ödmjukhet för att utföra Mina Verk i dig och på så sätt låta allt framstå tydligt;

– detta trolösa släkte, som spiller så mycket av Mitt Blod, kommer att avvisa dig, men, Min Vassula, Jag skall hålla dig på fötter trots de allvarliga sår som kommer att tillfogas dig från detta onda släkte; du kommer att få hjälp ovanifrån; Jag har predikat för dig och för andra, stanna inte där, ge den Undervisning Jag har gett er vidare till andra, både offentligt och i era hem; Jag vet hur bräcklig du är, men Jag vet också vad Jag har utvalt;

Herre, jag är glad över att vi kommer att bli enade, fastän ingen ännu vet riktigt hur. Problemen är uppenbarligen stora och schismerna ännu större. Som Du säger, ”Herdestaven har brutits sönder inte bara på mitten utan i småbitar”. Och Din Kropp har blivit lemlästad, sönderbruten och förlamad. Du ber oss alla att böja oss. Hur? Vad ska göras? Vilket är det första steget? Jag är grekisk–ortodox och jag delar allt med mina romersk–katolska bröder, och jag gör inte skillnad mellan oss under Ditt Namn när jag är tillsammans med dem, inte heller behandlar de mig annorlunda än sina egna. Jag vet också att många av dem går till de grekiska eller rysk–ortodoxa kyrkorna...

tala, barn!

Ge mig de rätta orden, Herre.

säg: ...och de tillåts inte att ta emot Din Kropp;

Nej. De får inte, fastän våra Sakrament är desamma. Ändå har vi ortodoxa tillåtelse att ta emot Din Kropp. Jag fick till och med höra att jag var exkommunicerad därför att jag går till de romerska katolikerna, för att inte säga mera. Jag förföljs också från båda sidor därför att min biktfader är katolik! Och Du ser allt detta, min Herre Jesus!

ändå kommer den dag då de skall bryta bröd tillsammans vid ett och samma altare och ingen kommer att hindra Mina barn från att komma till Mig; ingen kommer att fråga dem: ”är du ortodox?” 1 detta befästningsverk som de har byggt för att skilja er åt är redan fördömt av Mig; ni är alla bröder i Mig, detta är vad du skall lära dem att tro och övertyga dem att göra;

– och till dem som förblir åtskilda till kropp och ande och skiljer sig åt under Mitt Heliga Namn säger Jag, som Jag en gång sade till församlingen i Sardes: 2 det heter om dig att du lever i världens ögon, men inte i din Skapares ögon; vakna upp och stärk det som finns kvar: det dör snabbt och där kadavret ligger, där samlas gamarna;

enas! församla er! åkalla Mitt Namn tillsammans! konsekrera Min Kropp och Mitt Blod tillsammans! förfölj inte Vägen! ödmjuka er och böj er så att ni kan enas och förhärliga Mig; ni talar om Anden men handlar inte efter Anden; ni talar om Vägen men är de första som blockerar Den! – så lite ni känner Mig ...

ni åkallar Mitt Namn, ändå mördar ni Mina barn mellan det Allra Heligaste och altaret; Jag säger er högtidligt, allt detta kommer att anföras mot er på Domens Dag; kan ni stå inför Mig och uppriktigt säga: ”Jag är försonad med mina bröder;” kan ni uppriktigt säga: ”Jag har inte gjort åtskillnad mellan mig och mina bröder under Ditt Heliga Namn; jag har behandlat dem som Mina likar”; när ni för upp er sak inför Mig, måste Jag då säga er rakt i ansiktet: ”bort med er, ni har inte behandlat era bröder som era likar; ni har dagligen lemlästat Min Kropp; var är er triumf? medan Jag byggde upp, rev ni ner; medan Jag samlade, skingrade ni; medan Jag förenade, splittrade ni!”

men om ni redan idag kommer till Mig som ni är, kan Jag hela er, Jag kan förvandla er och ni kommer att förhärliga Mig; ”ve dem som är havande eller ammar, när Min Dag kommer!” skriv:3 ve dem som Jag finner havande med synd inom sig och med lärjungar de lärt upp, av deras eget slag; men det har sagts att det ur era egna led skall träda fram män med sanningens förklädnad på sina läppar för att locka lärjungarna över på sin sida;4 Jag ropar och Jag försöker att bryta igenom er dövhet för att rädda er; och om Jag förebrår er så är det på grund av

den Stora Kärlek
som Jag har till er;

men sannerligen säger Jag er: en dag skall Jag församla Min Kropps alla olika delar till En församling;

– gråt inte, Min vän,5 du som älskar Mig; uthärda vad Jag uthärdar; men trösta Mig och tro på Mig; du kommer att utföra stora ting i Mitt Namn; var tolerant liksom Jag är tolerant; Jag var hungrig, törstig och ofta svältande och du kom till Min hjälp; fortsätt med dina goda gärningar och Jag skall belöna dig;

sannerligen säger Jag er, ni är inte ensamma, Jag är med er; var förenade i Mig och lev i frid; ni är Mitt Blods ättlingar och Mitt Rikes arvtagare; säg dem att Herrens Hjärta är Kärlek och att Lagens Hjärta grundar sig på Kärlek; säg till Mitt folk att Jag inte vill ha administratörer i Mitt Hus, de kommer inte att bli rättfärdigade på Min Dag, ty det är just dessa som har industrialiserat Mitt Hus;

Jag har sänt er Min Ande att bo i era hjärtan, därför kommer Anden som lever i er att visa er att Min Kyrka skall byggas upp i era hjärtan och ni kommer att erkänna varandra som bröder i ert hjärta;

6 – kommer Jag, broder, ännu en påsk att gå igenom det lidande som Jag har uthärdat år efter år? eller kommer du att ge Mig vila denna gång? skall Jag åter under denna årstid dricka er splittrings Bägare? eller vill ni ge Min Kropp vila, och för Min skull ena Påskfirandet?

genom att enas om Påskens datum kommer du att lindra Min smärta, broder, och du skall finna din glädje i Mig och Jag i dig; och Jag skall ge synen tillbaka åt många; ”min Älskade! min Skapare! Han som är min man har uppenbarat ting för oss som ingen mänsklig hand hade kunnat utföra!” detta är vad ni kommer att ropa, när ni väl fått er syn tillbaka, i Mitt Namn,

- och Jag skall komma till er -7

Jag säger er allvarligt: kalla samman, församla er alla, och lyssna denna gång till er Herde:

Jag skall leda er
på den väg ni måste vandra;

sänd Mitt Budskap till jordens ändar;

mod, dotter, le när Jag ler; Jag är med dig för att leda dina steg till himmelen;


1 Uppenbarligen har de grekiska och ryska ortodoxa prästerna rätt att fråga den person som önskar ta emot den heliga kommunionen om de ‘tillhör’ dem. De vägrar låta romerska katoliker ta emot den heliga kommunionen fast sakramenten är desamma.
3 Jesus ger förklaringen till Luk. 21:23.
5 Jesus talar till dem som verkligen älskar honom och uppriktigt arbetar för att ena kyrkorna. Hans vänner.
6 När min Jesus sade allt som följer, lät Hans röst som ett offers röst. Uttröttad, tiggande, som om Han var beroende av oss. Som en fånge i en cell som går till celldörren och frågar fångvaktaren genom det lilla fönstret, hur lång tid han är dömd att vara kvar innan han blir frisläppt.
7 Jesus sade detta som en Kung, majestätiskt.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message