DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ni kommer att lära er att leva ett Sant Liv i Gud
Herrens Dag är nära

19 september 1991

Min Herre, Du är min Bägare
och min själ gläder sig i Dig.
Din stora Ömhet uppehåller mig
när jag går genom denna öken, med Dig vid min sida,
med min hand i Din Hand.

”För Din skull bär jag förödmjukelser
som höljer mig med skam,
som gör mig utstött bland mina bröder
och en främling för mina landsmän;
men nitälskan för ditt hus har förtärt mig!”1

Vassula, låt Mig viska Mina Ord i ditt öra, så att du kan förhärliga Mig;

– lyssna inte, Mitt lamm, till vad världen säger, för därifrån kommer inget gott, lyssna till Mig, Jag som är din Fader, och genom att lyssna noga kommer du att utföra det verk som Jag har anförtrott dig; lita på Mig, Mitt barn, och kom till Mig för att få råd, kom till Mig för att få tröst; kom till Mig när denna världens feber rasar mot dig och bränner dig; kom fort till Mig, din Abba, och Jag skall läka dina blåsor; Jag är den som älskar dig så ömt och Jag skall alltid vårda dig tillbaka till hälsa; Jag skall alltid lindra de sår som världen tillfogar dig för Mitt Heliga Namns skull och för att du vittnar om Min Kärlek;

kom ihåg: uppe i Himmelen vakar Jag Är över dig och tar hand om alla dina problem; kom också ihåg att det du gör inte är för dina intressen eller din ära, utan för Honom som sände dig, för Hans Intressen och Hans Ära;

låt Sanningens Ande lysa över dig så att du i din tur återspeglar Min Bild, och påminner världen om Mitt Sanna Ansikte, eftersom världen tycks ha glömt den Sanna Bilden av Mig; – inom kort kommer ni alla att lära hur man lever ett

Sant Liv i Gud

och att vara ett med Mig som den Heliga Treenigheten är En och densamme, eftersom Vi Tre är samstämmiga;

– Mina små barn, Jag skall inte dröja länge, Jag har redan påbörjat Min Återkomst; Jag säger er detta innan det sker, för att ni, när det sker, skall tro att denna Röst som ni har hört alla dessa år, kom från Mig; Jag säger er detta så att ni kan glädjas, för också Jag gläder Mig åt denna Dag då Satans huvud skall krossas av Min Moders häl;

– hör Mig: Jag skall utgjuta Min Ande över detta onda släkte för att dra hjärtan till Mig och leda var och en tillbaka till den fulla Sanningen, till att leva

ett Fullkomligt Liv i Mig er Gud;

men var tappra, för en Eld skall komma innan Min Dag, så frukta inte och var inte sorgsna, för utan denna Eld kan inte världens ansikte förändras ... och när den kommer, skall den visa världen hur fel den hade; den skall uppenbara dess gudlöshet, rationalism, materialism, själviskhet, högmod, girighet och dess ondska; kort sagt, alla de laster som världen tillber;

ingen kan säga att Jag inte har kungjort av Mina Planer för er; ingen kan säga att Jag har dolt Mina Planer för er;

Jag är Sanningen

och Sanningen skall alltid öppna Sitt Hjärta och avslöja för er Sina brinnande Planer som de är ... Sanningen kommer alltid att låta er få välja om ni tillhör Honom; – om Jag inte hade talat till er, om Jag inte nu hade öppnat Himlarna för er, skulle ni vara ursäktade, men Jag har kallat på er dag och natt; utan uppehåll har Jag sänt Mina änglar för att tala till er; från ingenting har Jag rest upp eländiga själar och format dem till hängivna lärjungar, till att gå och knacka på era dörrar och upprepa för er de Ord som Jag Själv har gett dem; nej, de talade inte av sig själva, men upprepade endast den Kunskap som Jag Själv har undervisat dem i; de kom de till er i sin fattigdom, barfota, och berättade för er om de ting som skall komma, utan att lägga till eller ta bort något från det som Jag har gett dem; allt de har sagt kom från Visheten Själv;

– nu säger Jag er med allvar, att när Reningens Dag kommer, kommer många att vara bedrövade ända till döds för att de inte lät Sanningens Helige Ande stiga in i deras hus,2 men har välkomnat Huggormen i Hans ställe, den Vanhelgande skändligheten, och gick till bords tillsammans med Min fiende; de har välkomnat i sitt hus den som apar efter Den Helige, de har tillbett Bedragaren som lärde dem att misstolka Min Helige Ande:

Min Helige Ande, Livgivaren och
den Inre Kraften i deras själ

Han som inandades en levande själ i dem och blåste in en levande ande;

– Jag säger er allvarligt, Min Eld skall stiga ner i denna värld tidigare än ni väntar er, så att de som saknar insikt om sina synder plötsligt ser sin skuld; det står i Min Makt att låta denna Dag komma tidigare och det står även i Min Makt att förkorta denna Stund, ty denna Stund kommer att föra med sig så stor bedrövelse att många kommer att förbanna den dag de föddes; de kommer att önska att dalarna öppnade sig och uppslukade dem, att bergen föll över dem och täckte dem, att gamen kom och snabbt gjorde slut på deras liv, de kommer att vilja slita sig själva i stycken; men ingen skall undkomma denna Stund;

de som verkligen älskar Mig kommer att lida endast för att de inte gjorde mer för Mig; även de skall renas; men ve dem som visade bort Mig och vägrade att erkänna Mig, de har redan sin domare; Sanningen som gavs åt dem skall vara deras domare på den Dagen;

– många gånger har ni hört Mig säga genom Mina språkrör att

"Herrens Dag är nära"

och att Min Återkomst nära förestående; om ni älskade Mig skulle ni glädja er åt att Min Helige Ande skall komma över er i all Sin kraft och i all Sin härlighet; om ni älskar Mig kommer ni att fortsätta att be för alla Mina barns omvändelse, för de aningslösa som fortfarande lever under Satans makt; om någon älskar Mig som Jag älskar er alla, kommer han att lyssna till Mig och vara trogen till slutet av sin tjänst;

Mina små barn, om ni älskade Mig skulle ni utföra ännu större gärningar än dem som Jag utförde medan Jag var på jorden, men ingen har utfört något större ännu på grund av den svaga tro ni har på Mig, och den ännu svagare kärlek ni har till varandra; ingen har ännu älskat Mig lika mycket som Jag älskar er; men på Reningens Dag kommer ni att förstå hur litet ni har gjort, för Jag skall visa Mitt Heliga Ansikte i er;

– hör ni Fotstegen? de är Mina; hör ni redan nu ljudet av Min Andning? det är det sköna ljudet från Min Helige Ande som blåser genom er ödemark och er torka; har ni känt ett Andetag fläkta över ert ansikte? frukta inte; som en Duvas vingar vidrörde Min Helige Ande er lätt medan Han sänkte sig över er;

O kom! kom till Mig, och liksom Mose lyfte upp ormen i öknen skall Jag också lyfta er själ upp till Mig och återuppliva er! så som Jag lyftes upp till Himmelen skall också ni lyftas upp för att näras vid Mitt Bröst; O kom till Mig! törsta igen, törsta efter Mina Eviga Källor, törsta efter att vara med Mig, er Gud! Jag skall inte tveka att ge er att dricka och förvandla Mitt Vatten till en källa inom er, som väller upp med evigt liv, ty från Mitt Bröst flyter strömmar av levande vatten, en outsläcklig Källa; O kom till Mig! hungra igen efter Mitt Bröd, och ni skall inte dö! idag liksom igår ställer Jag Mig upp och ropar:

”om någon törstar, så kom till Mig och drick!
låt den som tror på Mig komma och dricka!”3

Min fördragsamhet är stor, och fastän Jag vet att ni är syndare och ni har besudlat jorden med oskyldigt blod, 4 om ni kommer till Mig ångerfulla, skall Jag förlåta er skuld och era brott; Jag är en Avgrund av Nåd; var inte rädda ... frukta inte för Mig, frukta snarare Stunden om den finner er oförberedda och sovande;

– detta är er Faders Röst; detta är Rösten från Kärlekens Högsta Källa; detta är Rösten från Honom som en gång sade:

”Varde ljus!”

och det vart ljus; kom till Mig och Jag skall ge er Min Ande utan förbehåll; var inte som soldaterna som delade Mina kläder mellan sig och kastade lott om dem vid foten av Mitt Kors; kom till Mig som Johannes, kom till Mig av kärlek; kom till Mig för att trösta Mig och vara hos Mig;

– Stunden kommer när världen skall erfara bara bedrövelse och mörker, den svartaste ångest, och inte se något annat än natt; i sin förvirring kommer man att ropa till Mig, men Jag skall inte svara, Jag skall inte lyssna till deras rop; i sitt raseri kommer de då att häda Min Uppenbarelse, Min Vishet och Sanning; hela världen kommer att svämma över av smärta, sorg och kval när man ser

Förbundets Ark, Min Lag;

många kommer att bryta samman, förkrossade och skakade när de ser sin laglöshet;

– när himlarna brister som en förlåt som rivs Mitt itu och visar dem hur de förkastade Min Härlighet för en värdelös avbild, 5 skall de falla som när stjärnor faller från himlen, och inse hur Dårskapen vilselett dem; hur dåraktigt det var att försöka klättra upp till toppen och rivalisera med Mig! när den Dagen kommer skall Jag visa världen hur ond den var, hur de umgicks med Upprorsmannen och samtalade med honom hellre än med Den Helige; stunden har kommit när ståndaktighet och tro, bön och offer är livsnödvändiga, de har blivit BRÅDSKANDE!

Mina små barn, ni som sörjer nu skall jubla längre fram; kom, låt oss be:

Barmhärtige Fader,
lyft mig till Ditt Bröst,
låt mig få dricka 
av det Eviga Livets Flödande Strömmar,
då skall jag veta att jag åtnjuter Din ynnest,
O kom och rädda mig,
innan Stunden kommer över mig;
bota mig, för jag har syndat emot Dig,

Fader,
Dina Läppar är fuktade av Nåd,
Ditt Hjärta är en brinnande Ugn av Kärlek,
Dina Ögon är Två Lågor av förtärande Eld,

O Fader,
Din Skönhet är Fullkomligheten själv,
Ditt Majestät och Din Glans
bländar även de mest lysande av Dina änglar,
Du som är Rik på Dygd och Nåd,
dölj inte Ditt Heliga Ansikte för mig,
när Stunden kommer;
kom och smörj mig med kärlekens olja,
Gud, hör min bön,
lyssna till min bedjande röst!
Jag måste uppfylla de löften jag gav Dig;

Evige Fader,
fastän strömmen går emot mig,
litar jag på, vet jag, tror jag,
att Din Arm skall vara där
för att lyfta mig och dra mig ut ur denna ström;
O vad jag längtar efter att skåda Din Helgedom
och se Din Härlighet i Förbundets Ark!
O vad min själ längtar efter att få se
Himlarnas Ryttare
som bär Namnet: Trovärdig och Sann,
Han som skall sopa bort orättfärdighet ifrån världen,
Han som är Rättvis;
O kom och täck mig med Din Mantel
ty Din Kärlek är känd för sin generositet;

O Fader!
stöt inte bort mig så som jag förtjänar genom mina synder,
men hjälp mig, ge mig mitt Dagliga Bröd
och bevara mig i trygghet långt borta från Huggormens gifttänder;
gör mig till arvtagare i Ditt Hus,
gör mig till Ditt barn av Ljus,
gör mig till en fullkomlig avbild av den Högste Martyren,
för att förhärliga Dig, i all evighet;
amen;

Himmelen tillhör dig, Mitt barn; 6 lev för Mig, andas för Mig, sätt Mig Främst; älska Mig, Mitt barn, och allt som Jag har är ditt; genom din kärlek och din trofasthet skall Mitt Hus också vara ditt hus;

– lita på Mig, din Abba; kom nära Mig och ta din plats i Mitt Heliga Hjärta;


2 Det vill säga, deras själ.
4 Jag kände i mitt inre hur Jesus betonade det allvarliga brott abort innebär.
5 Anspelning på Dan. 8:11-12. Det vill säga den Heliga Kommunionen.
6 När jag hade läst bönen som Gud dikterat åt mig, blev Han mycket rörd och med känsla sade Han det som följer.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message