DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Reningen

15 september 1991

luta dig mot Mig; du Min Själs välsignade, Jag ger dig Min Frid; skriv:

O Jerusalem! 1 vänd din blick åt öster och åt väster; vänd din blick åt norr och åt söder, och Jag Är där! Jag säger er sannerligen, Min Ande skall utgjutas över er på nytt och Min Bild skall spridas över hela världen; vad Jag har planlagt skall ske och vad Jag berättat för er skall fullbordas; kom nära Mig och lyssna noga: idag kommer Jag ända till er tröskel med Fridens baner i Min hand; Jag kommer för att rädda dig, Jerusalem, på baneret står skrivet: Trovärdig och Sann,2 kungars Kung och herrars Herre;3 kommer Jag att höra från dig, Jerusalem: “Min Konung, det är Dig jag skall tillbe”, eller kommer du att förbli omedveten om Honom som erbjuder dig Sin Frid ... nu? kommer du under dessa sista dagar innan Vedergällningens Dag att känna igen Min Helige Ande som steg ned från höjden i all Sin Härlighet för att bo ibland er? under hela din livstid, släkte, förkastade du Min Lag, du vände dig bort i uppror mot Mig; kommer du någonsin att vara beredd att möta Mig, din Gud? Jag skall snart passera genom din Stad!4 och det skall ske tidigare än du tror! detta kommer att vara Mina sista varningar; Jag säger er med allvar:

vakna upp ur er djupa sömn!
ni går mot er undergång,
skaka bort dammet som täcker er
och stig upp från de döda,
Tidernas Slut5
är närmare än ni tror;

- snart, mycket snart, skall Jag plötsligt öppna Min Himmelska Helgedom och där kommer ni att skåda, med obeslöjade ögon, som i en hemlig uppenbarelse: myriader av Änglar, Troner, Herradömen, Välden, Makter, alla ligga i vördnad omkring

Förbundsarken;

sedan skall ett Andetag fläkta över ditt ansikte, och Himmelens Makter skall skaka, blixtar skall följas av åska och dån; och ”plötsligt skall då komma en tid av nöd, vars like inte har funnits ifrån den dag då människorna blev till och ända till den tiden;”6ty Jag skall låta din själ få se varje händelse under din livstid; Jag skall avslöja dem en efter en; till din själs stora förskräckelse kommer du att inse hur mycket oskyldigt blod som utgjutits för dina synders skull, av offrande själar; sedan skall Jag låta din själ få erfara att du aldrig följde Min Lag; ty när Jag öppnar Förbundsarken skall himlen rullas upp som en bokrulle, och du skall förstå din laglöshet;

– om du då fortfarande lever och står upprätt, skall du för din inre syn se ett bländande Ljus, likt glittret från många ädelstenar; likt gnistor från kristallklara diamanter, ett Ljus så rent och så klart, att fastän myriader av änglar står bredvid, i Tystnad, kommer du inte att kunna se dem fullständigt, för detta Ljus skall täcka dem som ett silveraktigt gyllene stoft; din själ kommer bara att uppfatta deras form, inte deras ansikten; sedan, Mitt i detta bländande ljus, kommer din själs ögon att se vad de en gång såg, under bråkdelen av en sekund, i samma ögonblick som du skapades...

de kommer att se:
Han som först höll dig i Sina Händer;
De Ögon som såg dig först;

de kommer att se:
Hans Händer 
som formade dig och välsignade dig ....

de kommer att se:
den Allra Ömmaste Fadern, er Skapare,
klädd i fruktansvärd glans
den Förste och den Siste,
Han som är, som var, och skall komma,
den Allsmäktige, Alfa och Omega;
Härskaren;

yrvakna kommer dina ögon att genomborras av Mina som skall vara som två Eldslågor;7 ditt hjärta kommer då att se tillbaka på sina synder och gripas av samvetskval; du kommer i stor smärta och ångest att lida av din laglöshet, när du inser hur du oupphörligen vanhelgade Mitt Heliga Namn och hur du avvisade Mig, din Fader ... panikslagen kommer du att darra och bäva när du ser dig själv som ett ruttnande lik, ödelagt av maskar och gamar;

- och om dina ben fortfarande håller dig uppe, skall Jag visa dig vad din själ, Mitt Tempel och Min Boning, omhuldade hela ditt liv; i stället för Mitt Dagliga Offer kommer du till din bestörtning att se hur du kelade med Huggormen och att du i själens innersta hade ställt upp den Vanhelgande Skändligheten som profeten Daniel talade om;

Hädelsen;

Hädelsen som skar av alla de himmelska band som förenade dig med Mig, och skapade en klyfta mellan dig och Mig, din Gud; – när den Dagen kommer skall fjällen falla från dina ögon så att du ser hur naken du är och hur ditt inre är ett förtorkat land ... olyckliga varelse, ditt uppror och din förnekelse av Den Allra Heligaste Treenigheten gjorde dig till en avfälling och en förföljare av Mitt Ord; – din klagan och jämmer kommer då bara du själv att lyssna till; Jag säger dig: du kommer att sörja och gråta, men din klagan skall höras bara av dina egna öron;

Jag kan bara döma som Jag har blivit tillsagd och Min dom kommer att vara rättvis; så som det var i Noas dagar, så kommer det att vara när Jag öppnar Himlarna och visar er Förbundets Ark; ”för under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något förrän Floden kom och förde bort alla”; 8 så blir det också på den Dagen; och Jag säger er att om den tiden inte hade förkortats genom förböner av er Heliga Moder, de heliga martyrerna och av allt utgjutet blod på jorden, alltifrån den Helige Abels blod till blodet från alla Mina profeter, skulle ingen av er ha överlevt!

Jag, er Gud, sänder ängel efter ängel att förkunna att Min Barmhärtighets Tid går mot sitt slut och att Tiden för Mitt Rike på jorden är nära; Jag sänder Mina änglar att vittna om Min Kärlek ”för jordens invånare, för alla länder och stammar och språk och folk”; 9 Jag sänder ut dem som de sista dagarnas apostlar för att förkunna att: ”herraväldet över världen skall tillhöra Mitt Himmelska Rike och Min Ande skall härska i evigheters evighet” 10 mitt ibland er; Jag sänder Mina tjänare profeterna att ropa ut i denna ödemark att ni skall:

“Frukta Mig och prisa Mig
ty Stunden är inne
då Jag skall hålla dom!"11

Mitt Rike skall komma över er plötsligt, därför måste ni ha ståndaktighet och tro intill slutet; –

Mitt barn, be för syndaren som är omedveten om sitt förfall; be Fadern att förlåta de brott som världen ständigt begår; be för själarnas omvändelse, be för Fred;


1 Det vill säga: O, släkte, dagens släkte.
4 Det vill säga genom oss. Vi är städer.
5 Tidernas slut är INTE världens slut, det är slutet på en epok.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message