DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Avfälligheten har utmanat Min Barmhärtighet
Kvinnan klädd i solen

6 maj 1991

Herre, min Gud,
vem skulle kunna ge oss frälsning, om inte Du?
vem skulle kunna föra oss hem igen, om inte Du?
vem skulle kunna ge oss lycka om inte Du?
Därför: Maranatha!

dotter, de döda kan inte prisa Mig, det är därför Jag skall stiga ned med full kraft över er och uppväcka er alla för att påminna er om Min storhet, Min glans, Mitt majestät; kom, skriv, Min Vassula:

frid vare med er; Mina söner och döttrar; Jag har räknat Mina får och Mitt Hjärta är krossat av sorg, bara en rest återstår idag som inte har plundrats av Avfallet; bara en handfull har inte förlorat sin tro; bara några få finns kvar som har överlevt Rationalismens faror, och Jag, från ovan, har ansträngt Mina Ögon i väntan på att ni skall erbjuda Mig ert hjärta och er överlåtelse, men detta släktes hjärta är uppfyllt av dårskap;

men även om ni inte har iakttagit Min Kärleks Lag utan har vänt bort era hjärtan och skapat er egna lagar och föreskrifter, skall Jag inte stå bredvid och se på hur ni förirrar er allt längre bort från Mina Bud, Jag har för avsikt att rädda dig, släkte, Jag avser att föra dig till besinning och med stor kärlek skall Jag styra dina fötter in på Rättfärdighetens väg; Jag skall lära dig att åkalla Mitt Namn, Jag skall lära dig att vandra i Min Närvaro, Jag skall lära dig att leva ett liv i bön, Mitt barn; Jag skall lära dig att älska Mig av hela din själ, Jag skall lösa dödens band som binder din själ vid allt som Min Själ avskyr om du ger Mig din vilja, Mitt barn;

se, se er omkring; Min Helige Ande kommer för att möta er och uppväcka er alla, klädd som en tiggare med Tårar av Blod strömmande nerför Min Kinder; Jag stiger ned från Min Tron och böjer Mig hela vägen ner till er för att rädda er själ från fördärv och från svält; för Mitt Heliga Namns skull skall Jag visa Mig just genom dessa ting som ni inte längre tror på; Jag skall uppenbara Min Helige Ande genom under, genom mirakel; Jag skall visa Min Makt genom svaghet och uselhet som aldrig förr;

Jag skall komma med tusentals myriader av änglar för att ösa över dig, släkte, Mitt Himmelska Manna, detta fördolda Manna1 och fylla er mun med Min Föda så att er mun förkunnar Min Ära; Avfälligheten har utmanat Min Barmhärtighet och Rationalismen, denna er tids farsot, har utmanat Min Makt;

Jag sänder framför Mig Kvinnan klädd i Solen, den andra Eva, för att fostra er, för att undervisa er och leda er steg för steg in i Himmelen; Jag sänder er Min Helige Ande i denna Natt för att vara er Följeslagare och Tröstare och för att påminna er om Mitt Ord; Jag sänder till er en delegation av hoppets änglar för att driva ut er rädsla; kom och lyssna, alla ni som är utsvultna; salig är den som blivit inbjuden till Min Helige Andes Bröllop, han skall mättas med Min Himmelska Föda, och fastän deras fel är dem övermäktiga, skall de utplånas av Min Helige Ande i Hans vila i dem;

förstå, Mina älskade, att Jag inte kommer till jorden för att döma er, utan för att rädda er; vem kommer att se Mig? vem skall lägga märke till Mig? vem skall känna igen Tronen som stiger ned bland er från Himlarna? stå inte emot Nådens Helige Ande; Jag är alltid med er;

be med iver för er tidsålders omvändelse, öppna era hjärtan och tala till Mig; vill ni ge Mig er vilja? O Mitt Hus! kom, kom till Mig och vandra i Mitt Ljus; men när Jag kommer vid Min Stora Återkomst, skall Jag då finna någon tro på jorden? idag talar Jag i klara ordalag; Mina små barn, om en kort tid skall Kärleken återvända som kärlek; Jag skall återvända till er och sannerligen säger Jag er, om ni har känt igen Min Helige Ande och har sett Honom, är det för att ni tillhör Mig eftersom världen varken kan känna igen Honom, se Honom eller ta emot Honom; o Mina små, vad skulle Jag inte göra för er! Jag längtar att få se er styrkta av de gåvor Jag öser över er;2

hämta er styrka i bönen,
en ständig bön till Mig
;

Jag välsignar var och en av er; och du3 som kom därför att ditt kors håller på att krossa dig, stöd dig mot Mig, älskade, och ge Mig dina bekymmer och dina vedermödor; Jag älskar dig; Jag skall komma till din hjälp; förhärliga Mig genom att prisa Mitt Namn;

ta emot Min Helige Andes Andedräkt på era pannor och var enade under Mitt Heliga Namn;


2 Jesus hade gjort en paus. Sedan reste Han sig majestätiskt, stod alldeles stilla och sade följande ord.
3 Jesus talade särskilt till en person i gruppen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message