DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ve dem som utgöt ofödda barns oskyldiga blod!

20 mars 1991

Jag, Jahve, är din Fader; kom, du skall fullborda ditt arbete vid Min sida, dotter; Jag skall ge dig styrka varje dag ty detta kommer att behövas för Mitt Verk som skall gå ut över hela världen; Jag har tänt din lampa så att du kan se, Mitt barn; Jag har utvalt dig till att undervisas från Min Sal; från Min Egen Mun har du tagit emot Mitt Ord; bevara Min Undervisning som din ögonsten;

Ja, min Herre och Gud.

även nu i din ringhet skall Jag som är Allt växa till och likt dimma som tränger in i varje vrå skall Jag innesluta hela Min skapelse i Mig, alltifrån främlingen till Min bäste vän, för Min Svartsjuka1 har överstigit Min vilja att kontrollera den; Jag skapade er för detta enda: Jag skapade er av Kärlek för att älska Mig; när kroppen och köttet en gång tynar bort och bryts ner, kommer den som har behagat Mig att dras in i Min Själ för evigheters evighet;

men ve den som inte har fruktat Mig! ve den som aldrig såg ondska som dårskap och dåraktighet som galenskap! ve det hjärta som trodde sig kunna uppnå sin fulla kraft genom egen ansträngning och utan Mig! ve den som inte har lytt Mina Bud! ve den vars hjärta är fyllt av ondska! ve de schakaler som sammansvor sig om natten! ve den som dömde sin broder och lät honom leva i skräck! ve de läppar som bar falskt vittnesbörd! ve dem som utgöt ofödda barns oskyldiga blod! er lön skall bli helvetet! ve den orene som tar emot Min Sons Kropp och Blod i ett tillstånd av synd, hur avskyvärda är ni inte för Mig! ve den som förolämpar Mig genom att vägra gå till bikt och få avlösning och som kommer med skuld för att ta emot Min Son! ångra er! omvänd er från era synder! vad hjälper era offer när ni är havande med en orm? om ni frågar Mig: ”vad måste vi då göra för att vinna evigt Liv?” svarar Jag er: ”omvänd er! följ Mina Bud, frambringa de frukter som hör till omvändelsen, så skall Jag, inför Mina änglar, ge er den plats Jag berett för er; vaka och var på er vakt mot allt detta; tillåt Mig att i er ödemark manifestera Min Ande så som Jag vill, när Jag vill och över vem Jag vill: för att rädda er;

Tillrättavisa oss, Jahve, kärleksfulle Fader, i barmhärtighet och mildhet, men också fort!

Älska Mig, tillbe Mig, och sätt Mig främst och över allt annat ...

Lär oss att älska Dig utan att såra Dig mer. Jag är förtvivlad utan Dig, O, Abba!

Mina Ögon vakar ständigt över dig, Mitt barn, och Min Ande skall inta dig mer än någonsin och ingenting skall bli kvar av ditt eget; Jag Är Allt och Jag kan fylla dig med Mitt Ljus; o skapelse! Jag är Trofast och Mild, låt Mig vara fri, o skapelse, så skall Jag, full av kärleksfull tillgivenhet fylla er ande med gudomlighet genom Min Ande; låt Mig vara fri att utplåna er ljumhet som förde er in i detta stora avfall från tron och själens fördärv; tillåt Mig att fylla er med Min Eld så att ni blir Mina trofasta och brinnande tjänare; låt Mig förvandla er så att ni blir Min Själs glädje, Jag Är den Jag Är är med er;

var välsignade och ta emot Min Frid, ni som läser Mig;


1Svartsjuk Kärlek.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message