DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Nya Himlar och en ny Jord

19 december 1990

Min Herre!

Jag är;

om bara mitt folk1 ville lyssna ...

då skulle bannlysningen upphävas och de kommer att lyssna, så fatta mod, du lilla ... Jag är med dig ... Kärleken är nära dig ... o Vassula, älskade, Jag är så nära dig!2 Jag Är; och Jag vakar över varje steg du tar; stå upp och kyss Mig, Jag är nära dig; kyss det Heliga Hjärtat framför dig ...

(Jag kysste Hans Heliga Hjärta.)

ja ... gläd Mig nu och skriv;

(Jag såg på Hans Heliga Ansikte och mitt hjärta slog av glädje.)

frid vare med er; det är Jag, älskade barn, det Heliga Hjärtat; det är Jag, er Frälsare som söker er för att vinna ert hjärta och göra det helt till Mitt; idag har Jag samlat er som i en skola, för att ni skall vara tillsammans och lära er direkt från Visheten;

Jag vill ge syn åt de blinda så att de kan se Min Härlighet, och undervisa de okunniga så att de växer till i Min Ande och lär sig skilja mellan synd och dygd; Jag avser att vinna varje hjärta, även de som förhärdats till granit och är oböjliga som kvarnstenar; som en man som inbjuder sina vänner att ta del av hans ägodelar, så inbjuder Jag er också att få del av Mina Ägodelar;

Mina sammankomster är som en skola; de är till för att utveckla er i ert andliga liv och för att påminna var och en av er om Mitt Ords innebörd; i Min skola förbereder Jag er ande för Min Stora Återkomst och genom Min Nåd talar Jag även med er om kommande ting för att låta er veta utgången;

om ni inte lär från Visheten, hur skall ni då kunna leva enligt Min Lag? dessutom, många av er kände Mig inte, så gjorde inte heller den som Jag har sänt er; men Jag är Uppståndelsen, ser ni hur tidigare förutsägelser har gått i uppfyllelse? Jag uppväckte henne ur graven och tog henne vid handen och formade henne för att vinna hennes kärlek; ja, Jag är Uppståndelsen och Ljuset;

har Jag inte gjort detsamma med er? har Jag inte förbarmat Mig över er? och de som var långt borta från Mitt Hjärta, har Jag inte sökt och funnit dem? och har Jag inte med evig Kärlek tagit er tillbaka till Mig? och har inte Jag, er Herre, sökt er under alla dessa år för att vinna ert hjärta?

Jag har uppväckt Min Barmhärtighet för att undertrycka Min Vrede och Jag har utgjutit Min Kärlek istället för Min Rättvisa; och Jag gav er Min Frid åtföljd av Nåd, och Mitt Medlidande böjde sig ner från himmelen och gav er vad ni bad om i era böner; Jag har aldrig upphört att välsigna er; ”som ett vattendrag som leder till en trädgård, Jag sade, Jag skall vattna Min trädgård och ge Mina blomstersängar rikligt med vatten; och se, Mitt vattendrag blev till en flod, och Min flod blev till ett hav;3

idag säger Jag er: er Herde skall snart bo bland er och föra Sin hjord på bete vid Sin Stads trädgårdar; o nej, ni är inte en enda hjord ännu, men Jag skall hämta er en efter en ut ur öknen; därför, Min lilla hjord, när ni ser er Herde komma från öknen fjärran ifrån, vet att Jag skall ha resten av Mina lamm med Mig, och allt Jag har gjort för dig, dotter, det skall Jag göra för dina bröder också; Jag skall rädda er; Jag skall förena er med era övriga bröder och Visheten skall bli er Heliga Följeslagare och undervisa er utan uppehåll;

Jag skall snart häva bannlysningen och ert stora avfall skall få sitt slut; och den bön som Jag har gett er skall uppfyllas; Min Vilja skall ske på jorden såsom i Himmelen, och under Mitt Helgade Namn skall många folk komma fjärran ifrån, från jordens alla ändar, och de skall bo nära Mitt Heliga Namn, och upphöja Min Storhet i den gudomlighet som Jag skall ge er åter; och Mitt Rike skall komma; ty Min Tron skall stiga ned från ovan till Min Heliga Stad; och Jag skall härska bland dem som återstår, som skall se Mig ansikte mot ansikte;

– Kärleken skall återvända som kärlek –

och Min Vilja skall ske på jorden såsom i Himmelen ni skall vara ett, och tillbe Mig runt ett Tabernakel med kärlek i hjärtat och med en Eld brinnande inom er; Jag skall uppfylla Min prästerliga förbön; på jorden såsom i Himmelen, era själar skall vara rotade i Mig, i Kärleken, i Enhet och vara fyllda till brädden med Min Andes hela fullhet; ja, Mina älskade, Jag skall inte bara ge er ert dagliga bröd, utan också en dold Skatt ur Mitt Hjärta: Det Himmelska Mannat,4 som förvandlar och upplyfter er ande till en avbild av Min Ande; ni skall bli förvandlade genom Min Andes utgjutande; och till fullo kunna förlåta dem som står i skuld till er;

Jag skall lägga i ert inre en Förståelsens och Barmhärtighetens Ande och ni skall förstå vad ”Herrens fruktan” innebär; ja, Mina älskade, och när ni väl gör det, skall Jag ge er Visheten till Följeslagare på vägen och vägvisare, och hon skall leda er till helighet, denna helighet som kommer att förlama Satan under tusen år, och hindra honom från att ställa sig mellan oss, och från att utestänga er från Min Kärlek;

så när ni ser himlen upplösas i eld och elementen smälta i hetta, vet då att detta är tecknet på att Mitt Löfte börjar infrias; tecknet på de Nya Himlarna och den Nya Jorden: Min Kyrkas Förnyelse, Min kyrkas Återupplivande,

Återupplivandet av era hjärtan;

och ni, som är Mina vigda själar, ni som representerar Mig, Jag säger er detta: kommer ni ihåg hur Jag hörde Elias klagomål till Mig angående Israels beteende? och hur han trodde att de hade dödat alla Mina profeter och brutit ner alla Mina altaren? kommer ni ihåg Mitt svar på detta? Jag sade: ‘Jag har bevarat åt Mig sju tusen man som inte har böjt knä för Baal; och idag säger Jag er, älskade bröder: Jag har bevarat åt Mig en återstod, utvalda och förvandlade av Min nåd till att förbli trogna mot Mig; denna återstod vill Jag fostra till att bygga upp de altaren som en gång fanns, och till att återuppbygga Min Helgedom; dessa är Min Nya Kyrkas byggmästare;

så medan de onda fortsätter med sina onda handlingar och förföljer er, Mina profeter och Mina heliga vid Tidens slut, och medan de stolta kämpar om världsvid makt, fostrar och tränar Jag, er Återlösare, dessa byggmästare i Mitt Heliga Hjärta, till att bli Min Kyrkas pelare; bröder, Jag skall aldrig överge er, aldrig ... kom ... lyft upp ert kors och följ Mig, och när ni känner er trötta på vägen, stöd er då mot Mig, luta er mot Mitt Hjärta så skall Mina Hjärtslag ge er det mod ni behöver och styrkan för att fortsätta på er väg till Golgata;

var välsignade; Jag har sagt er allt detta idag så att ni kan finna frid och hopp i Mig; Jag har idag talat till er med klara ord; älskade, förbli vaksamma och håll er vakna så kommer ni att höra Mina Fotsteg; Ordet är nu mycket nära er och på väg att komma åter;

Jag välsignar er alla, och lämnar Min Kärleks Suck på era pannor, denna suck som är ett tecken på att ni är Mina; var ett under Mitt Heliga Namn;


1 De ortodoxa.
2 Jesus menade bredvid mitt lilla skrivbord.
4 Det vill säga den Helige Ande.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message