DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du skall från och med nu vara Min Kärleks slav

10 december 1990

Gud! Hur lider jag inte genom Din Kärlek! Du får mig att lida av törst efter Dig!

dotter, skulle du vilja leva i Mina Sår?

Jag skulle vilja göra allt som Du vill med mig.

då skall Jag klä dig i helighet; Jag skall stärka dig i din kärlek till Mig, så att den varar för alltid; fastän du fortfarande är långt ifrån fullkomlig kan Jag göra dig fullkomlig; Jag har format dig på detta speciella sätt för att vittna om Sanningen och förhärliga Mig; Jag har sänt dig till ett folk som inte är ditt eget för att förkunna Min Kärlek; de som vill höra, låt dem höra, och de som inte vill höra, låt dem inte höra; tröttna inte på att meditera och skriva; känn dig aldrig utelämnad; Jag är med dig, vid din sida, i denna landsflykt;

älska Mig, tillbe Mig och lev för Mig, din Herre; tillåt Mig och ge Mig frihet att innesluta dig i Min Oändliga Kärlek; o ... vad Jag gläder Mig när du längtar och törstar efter Mig! Pånyttfödd!1 tillbe Mig! du vill väl inte låta Brudgummen vänta alltför länge? kom fort till din Helige så skall Han lägga ditt huvud mot Sitt Heliga Hjärta, och när du lyssnar till Hans Hjärtslag kommer du inte längre att motstå Honom; din enda önskan kommer att vara att förhärliga Honom; Han skall utgjuta Sin Ande över dig och ta din ande i besittning och tillintetgöra allt som är ditt eget; och aldrig mer skall du vara ”du”, ditt ”du” kommer inte att finnas mer;

Jag skall ta dig helt i besittning, du lilla, så att dina motiv blir Mina Motiv, dina önskningar blir Mina Önskningar, dina ord blir Mina Ord, dina tankar, Mina Tankar; och Jag skall gömma dig djupast inne i Mitt Heliga Hjärta; Jag skall helt utplåna ditt ”du”, om du låter Mig göra det;

från den stund då du vigt dig2 till Mitt Heliga Hjärta kommer du att tillbe Mig från ditt hjärtas djup och tjäna Mig med en Eld inom dig; du kommer att tjäna Mig i trofasthet och mer brinnande än någonsin; svag är du, men Min Styrka skall hålla dig uppe; Jag skall inte låta dig förlora Mig ur sikte, inte heller skall Jag låta ditt hjärta förirra sig på avvägar; ditt hjärta skall söka bara Mig och oupphörligt längta efter Mig; Jag skall göra dig motvillig till allt som går emot Min Helighet och Min Vilja; Jag skall sålla dig helt igenom och se till att ingen rival blir kvar i dig;

från och med idag skall Jag förstärka de band som Jag har bundit dig med; Jag skall låta din själ törsta efter Mig och göra ditt hjärta sjukt av kärlek till Mig, din Gud; nu väntar Jag bara att få förtära hela din varelse med Mitt Hjärtas och Min Kärleks Lågor; vad än du gör från denna stund skall du göra endast för Mina Intressen och Min Ära, och ingenting för dig själv; du skall, med andra ord, från och med nu vara Min Kärleks slav, Mitt Hjärtas offer, till Mitt välbehag, till glädje för Min Själ; Jag skall låta dina ansiktsdrag likna Mina, genom sorgerna över själarnas dövhet och våndan när du ser dem falla; Min Vassula, Jag skall ge din själ sin andel; nej, Jag skall inte bespara dig Mitt Kors, liksom Fadern inte skonade Mig; hur kan Jag det?

Min Tillgivenhet för dig är omätlig; dessutom, allt kommer genom Min Givmildhet och Min Oändliga Kärlek; Jag skall fånga din blick, dina tankar, dina önskningar så att de blir Mitt Hjärtas fångar; Kärleken söker kärlek; ovärdig är du, och du förtjänar ingenting, men din svaghet, ditt elände, din totala oförmåga och din intighet vann Min Tillgivenhet och höll tillbaka Min Vrede; se in i Mina Ögon ...

(Jag såg in i min Frälsares Ögon.)

förstår du? du har sett Trofasthet och Sanning ansikte mot ansikte; från och med nu måste din vigning vara lojal så att du åkallar Mitt Namn dag och natt, natt och dag; Jag skall låta din ande avsky allt som inte är Jag; som en törstig resenär skall du törsta efter allt som är Heligt, men Jag skall alltid vara redo att ge dig vatten från Livets Källor och Blod från Mitt Gudomliga Hjärta; din själ skall mer än någonsin tidigare bära Min Kropps Märken, för många själars omvändelse; därför skall du frivilligt gå vägen till Golgata; Jag skall utveckla din iver att behaga Mig ännu mer och hålla Min Lag, så att du bygger upp och planterar allt vad Jag har gett dig ...

stig nu upp och återställ Mitt Hus; upphör inte att älska Mig, annars kommer du att vissna snabbt som gräset och tyna bort; och minns en viktig sak: Kärleken älskar dig;

Lovad vare Herren! Ära vare Gud!

som lera i krukmakarens hand skall Jag forma dig som Jag önskar, eftersom du har gett Mig frihet att göra så, och din vilja;

Lovad vare Herren!
Du har bett mig att vara Din Kärleks slav;
men eftersom jag inte är värdig att vara din slav, Guds slav,
ber jag: för mig in i Din renande Eld och rena mig, min Konung,
som guldet renas
så att jag kan förhärliga Dig,
för jag begår synd efter synd.
Av barmhärtighet, Herre, låt Ditt Ljus lysa i mitt mörker.

Lär mig att vara Ditt Hjärtas offer,
och omfamna Ditt Kors brinnande och inte med ovilja,
på vägen mot Golgata,
denna väg som leder till lycka, eftersom det är Helighetens Väg
som Du, det Fullkomliga Offret, först vandrade.
Jag syndar ständigt
ändå straffar Du mig inte som min synd förtjänar.
Du skonar mig oupphörligt
och Du låter Ditt Ljus vara i mig;
därför vet jag: Gud är på min sida.

Nu måste jag fullfölja de löften jag gav Dig
i vigningen till Ditt Heliga Hjärta;
tillåt mig att bo i Ditt Tält för alltid,
låt mig få hålla fast vid Dig och se in i Ditt Heliga Ansikte,
och jag skall välsigna Dig hela mitt liv,
och min själ skall få njuta av Din Kärlek och Din Närvaro

elev! gläd dig då i Mitt Tält, och tillbe Mig; kom ihåg, Jag har gett dig något mycket värdefullt, bevara det och omfamna det med kärlek; Mitt Kors skall leda dig till helighet, lilla själ;

Jag ger dig Min Frid;

Jag välsignar Dig, Jesus.

Den som älskar dig mest välsignar dig;


1 Jesus kallade mig vid detta namn.
2 Jag hade en vigningsbön till det Heliga Hjärtat som jag tänker utföra i kväll.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message