DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Det finns en splittring i Min Kyrka; som Kain och Abel

21 september 1990

Min älskade Jahve,
gudomliggör oss på nytt, förnya oss;
forma oss efter Din Gudomliga Avbild,
denna Heliga Avbild som vi har förlorat.

Min Vassula, Jag skall höra dina böner och på samma sätt som Jag har låtit Mina Välsignelser regna ner över dig, skall Jag övertäcka denna jord med praktfulla kläder, klä henne i strålande fullkomlighet och låta hennes folk falla ned till marken i tillbedjan inför Mig; men först måste Jag sända Min Renande Eld över detta släkte; Jag måste stiga ned för att dra ut rävarna ur deras lyor, de som skövlar varje ny vingård; Jag har sagt er detta nu innan det sker, för att ni skall tro när det sker; som när en död kropp uppväcks till liv skall Jag uppväcka denna jords förmultnande kropp till en strålande kropp, och omskapa er, både präster och lekmän, till ett gudomligt folk;

idag saknar er generation tro och vägrar att tro på Mig, och för varje dag som går blir fler och fler av Mina herdar vilseledda av världen och av rikedomens lockelse; de efterapar Visheten och när Nåd kommer till dem och står inför deras fötter, avvisar de denna Nåd; de vill inte ta emot Nåd för nåd;

det finns en splittring i Min Kyrka; som Kain och Abel, bröder, men ändå åtskilda; av samma blod, ändå olika; Abel blev godtagen, men inte Kain; den ene var uppriktig, den andre inte; den ene var välvilligt inställd och behagade Mig, den andre var illvillig och misshagade Mig; och Mina Abel som tjänstgör i Min Kyrka idag, de lider ... de lider därför att de ser att deras egna bröder förråder Mig; detta är den plåga som vilar tungt på Mina herdar och gör detta brödraskap brutet och splittrat; lycklig den som håller Mina Bud, han skall känna Min tröstande Kärlek; lyckliga är fredsstiftarna som arbetar för fred, de skall kallas Mina söner; snart skall Kärleken vara hos er, därför behövs uthållighet hos Min Abels söner, som håller Mina Bud och bevarar tron på Mig;

Min Vassula, Jag skall ge dig resten1 senare; tröttna aldrig i din bön och i din tacksägelse, gläd din Himmelske Fader; frukta inte ... Jag är med dig; Kärlekens Ögon vilar på dig;

Jesus är Mitt Namn;

Halleluja!


1 Resten av en bibeltext som Han ville lära mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message