DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Det är Kärleken som talar till en fientlig värld

12 september 1990

Jesus?

Jag är; frid vare med dig, blomma; skriv ned Mitt Budskap för hela världen:

frid vare med er; Mitt Hjärtas barn, inse hur Himmelen öppnas varje dag för er med Min Nåd, för att ge er kallelser, för omvändelser ... påminnelser om Mitt Ord ... undervisning för att lära er att följa Mina Bud;

Himmelen öppnar Sina Portar dagligen på åtskilliga platser i världen för att skänka er Frid och Kärlek; och Visheten stiger ned med hela Sin Härlighet på en Tron mitt ibland er alla, för att öppna de blindas ögon, för att öppna de dövas öron och för att uppväcka de döda som ligger utströdda i denna öken; nej, Visheten kommer inte att visa Sig för en listig själ; Hon kommer för att undervisa endast de fattiga och de enkla och utgjuta alla Sina Verk över dem, ty just dessa själar vet hur man fruktar Mig, Herren, och bevarar Mitt Ord; vilken gåva är då större än att föra Henne hela vägen till er tröskel? vilken glädje är större än Hennes leende över er? vilket välbehag är större än att höra Henne sjunga Sin Nya Kärlekssång? brist då ut i jubel, skapelse! för Jag Är vid era portar ...

denna Glädje hade sparats för er tid, släkte, när Satan och hela hans välde tillsammans med hans världsvida makt trappas upp för att nå sin höjdpunkt i Min Kyrka och i alla länder, tillsammans med den falske profeten, vars fotsteg ni hör allt tydligare för var dag och överallt; de är rustade till tänderna för att kriga mot Min Kyrka och mot alla dem som håller Mina Bud;

för er tid, älskade barn, har Jag sparat detta Himmelska Manna som Min Ande ger; det är detta fördolda manna1 som Jag hade sparat för ödemarkens och ondskans tider; det är de fattigas och de utsvultnas föda, och Jag lovar er, de skall få så mycket de önskar äta och Jag skall skänka dem Mitt Nya Namn; det är denna Himmelska Föda som Jag utgjuter från Himmelen, det är Min Helige Andes utgjutande, som uppfyller er inre öken; det är Kärleken som talar till en fientlig värld; det är Kärleken som bultar på varje låst dörr; det är Kärleken som ropar från andra sidan den Mur som skiljer oss åt och som rests av Mina fiender; det är Kärleken som likt en tiggare bönfaller er om: ett svar av kärlek ... ett leende ... en ångerfull tanke ... en suck ... det är Jag:

de Heliga Hjärtat;

Jag kommer ännu en gång för att uppliva denna tynande låga i ert hjärta till en Förtärande Eld av Ömhet och Kärlek; Jag stiger ned för att i överflöd utgjuta Mitt Hjärtas alla Rikedomar över dig, mänsklighet ... och ge ljus åt dem som lever i mörker och i dödens skugga;

Jag kommer för att bryta sönder era fängelseportar och smälta era synders bojor med Min Låga;

Jag kommer för att befria er från er fångenskap och er ondska och avsluta era utsvävningar; Jag tänker rädda dig, släkte; även om Jag måste dra dig hela vägen ut till öknen för att tala till dig, visa dig din torka och hur hela din kropp är uppfylld av mörker, Jag skall göra det för att rädda dig; ack, skapelse! vad kommer Jag inte att göra för dig ... Min Ande är över dig och Den skall vila över dig i all evighet; så öppna era hjärtan och låt Mig fylla er med Min Nåd;

kom och hämta er styrka från Mig, stärk era rötter i Mig, för vad skall ni göra på vedermödans dag, om era rötter är svaga? ni kommer att vaja för vinden och ryckas bort med stormens raseri, och era grenar kommer att brytas av likt tunt glas; nej, ni kommer inte att kunna överleva; kom då till Mig och väx i Mina Rikedomar så att ni inte tynar bort; kom till Mig som ni är; vänta inte på att bli helgon för att komma till Mig; kom till Mig som ni är så skall Jag förlåta era synder och rena er själ;

sedan skall Jag klä er med Min Gudomlighet för Mitt Heliga Namns skull och bereda er för vårt andliga Bröllop; Jag, Herren, vill äkta dig i Min Härlighet och göra dig, släkte, helt och hållet till Min; Jag tänker låta dig finna Vägen och leda dina fötter bort från krokiga vägar; Jag skall förbereda dig att bli Min för alltid och i evighet;

idag böjer Jag Mig ned från Himmelen hela vägen till er av Kärlek och Barmhärtighet; men samtidigt är Min Själ bedrövad och i sorg över att finna Mina lamm och Mina får, några av dem skingrade, andra förlorade och andra uppslukade av vargar i fårakläder; så bli inte förvånade över Mitt besök hos er, ty för var dag som går, kommer ni att se Mig allt mer tills ni möter Mig ansikte mot ansikte;

Jag skall komma i flammande eld för att sopa bort alla som inte erkänner Mig som sin Gud och Jag säger er: tiden är kort, timmarna flyr och Min Härlighets Dag är snart hos er; var inte en av dem som säger: ”nå, var är denna Ankomst?” ”hur går det med Löftet?” – Min Ankomst är nära och Mitt Löfte är på väg att uppfyllas och er väntan skall förkortas tack vare Min Moders böner, tillsammans med alla Mina helgons; så därför, Mina älskade, medan ni väntar, försona er och lev heligt så att Jag kan finna er i frid;

Jag skall komma mycket snart nu som Kärleken; allting går snart mot sitt slut, och en dag måste ni alla svara Mig och avlägga räkenskap inför Mig; så vad skall då hända med de onda och med syndaren? och vad kommer att hända med dem som fortsätter att skymfa Mig? Jag är Trofast och Sann och Mitt Löfte kommer att uppfyllas; Jag skall inte dröja;

ty så sant som ni hör stegen från den falske profeten och hans anhang över jordens yta, skall Jag desto mer låta er höra Mina Egna Steg som med Mitt Blod torkar bort spåren av det gift de lämnar efter sig åt er som bete; denne Upprorsman och hans anhang frodas nu; dolda i Översteprästerliga skrudar, dolda i fårakläder, förklädda som Sanningen, för att bedra många och leda dem alla till sin död;

Jag talar inte i liknelser nu utan i klarspråk; Tiderna är inne, de Tider som Skriften förutsagt, när Mina fiender tilldelar Mig en titel som inte tillhör Mig och inte är Jag: en falsk Kristus, en livlös bild, en falsk gud; en avgud, omärkligt dold bakom en falsk ekumenik: Lansens Spets, som sitter djupt i Mitt Heliga Hjärta och får Mig att blöda så ymnigt... med svärd kommer de tvinga er att äta sin vanhelgande föda: en portion Rationalism den ena dagen och en portion Naturalism den andra, och så vidare; de efterhärmar Sanningen, Mitt Ord, Visheten och Korsets språk; men eld skall falla över dem från Himmelen och förtära honom och hans anhang; detta är säkert och kommer att gå i uppfyllelse;

Jag säger er allt detta, Mina älskade, för att varna er för dessa falska lärare och mänskliga läror, och för att säga er att i dessa kommande dagar av prövningar, skall Mitt Heliga Hjärta, som står i Lågor, fortsätta att följa er; som tiggaren hoppas på allmosor hoppas även Jag på att vinna ert hjärta innan det kommande mörkret faller över er;

Jag välsignar var och en av er och lämnar Min Kärleks Suck på er panna; Jag, Jesus Kristus, Guds Älskade Son och Frälsare, lämnar er helhjärtat Min Frid; Jag älskar er Oändligt; var ett;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message