DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

De Tio Budorden

5-29 augusti 1990

(Rhodos)

(De Tio Budorden)

Herre?

Jag är; luta dig mot Mig, tänk på Min Kärlek;

Jag har gått Vägen till Korset ensam, ingen av Mitt folk var med Mig; de hatade Mig utan någon orsak; med våld och genom lag blev jag tagen; lidande och förnedring var priset för Min seger;

Jag har tagit era brister på Mig och Jag tillät de händer som Jag skapat att misshandla Mig och vanställa Mig, men genom dessa Sår blir ni helade ... så välsigna dem som förföljer er, döm dem inte, välsigna dem och be för dem; idag säger Jag med tårar i Mina Ögon: det finns många som uppför sig som fiender till Mig och till Mitt Kors; bland dem som förkunnar Mitt Evangelium är det mycket få som verkligen arbetar med Mig och för Mitt Rike;

hela Min Lag är sammanfattad i ett enda bud:

KÄRLEK

hade de följt Min Lag och dagligen rannsakat sig själva, skulle de ha upptäckt att de inte lever efter Mina Bud; och om de säger till Mig: ”på vilket sätt följer vi inte Dina Bud? hur skall vi då följa Dina Bud? kan vi undervisa i Dina Bud om Du säger att vi inte följer dem?” likafullt följer ni dem inte eftersom ni saknar kärlek: Kronan på Mina Bud är Kärleken; att älska är att leva enligt Mina Bud; var inte som Kain som inte hyste någon kärlek till Mig och av andlig svartsjuka skar halsen av sin broder...

(När jag förstod Guds avsikt: att ge en kommentar till sina Tio Budord, blev jag rädd att inte kunna skriva ner alltsammans.)

O Gud, Jag kommer aldrig att klara av det ensam!

vem har sagt dig att du skall göra det här arbetet ensam? du skall skriva ner varje ord som Jag kommer att säga dig; skynda inte; Jag kan dela upp diktamen i flera tillfällen, om du önskar;

Herre, gör det efter min förmåga!!

du glömmer att Min Förmåga kan fylla ut din förmåga; kom ... dela Mitt Verk för att vinna själar; förstår du Min törst? Jag törstar efter själar, törstar efter er helighet, törstar efter er försoning; Jag törstar, Mina kära barn, efter allt som är Jag och som är Mitt återsken; Jag törstar efter att ge er åter er gudomlighet; Jag törstar efter ett kärlekens gensvar; Jag törstar efter att förnya er ursprungliga källa och ert förbund i Mitt Heliga Namn; er ursprungliga källa som väller fram ur Min Upphöjda Kärlek;

Jag törstar efter tillbedjan, men se vad ni har blivit och vad ni har gjort! O tidsålder! du har upphört att tillbe Mig och du har istället mångfaldigat dina falska gudar; du håller inte Mina Bud; nej du följer inte Min Lag; ömkansvärda tidsålder, vad har det blivit av dig! du åkallar Mig ytterst sällan för att tillbe Mig; du ropar inte på Mig av kärlek, inte heller vördar du Mig längre eller erbjuder Mig dina tjänster;

Jag har kallat dig varje dag i ditt liv för att påminna dig om vem din Himmelske Fader är och till vem du skall vända dig, men ditt hjärta är inte öppet för Mig, inte heller är ditt sinne villigt, eftersom du föredrog att skära av den navelsträng som förenar oss och gör oss till ett, och så utfärda din egen lag och kalla dig: gudlös;

fångad i Fåfänga vill du betrakta dig själv som Min jämlike; du säger nu: ”Jag är jämlik med Gud och jag sitter på Hans Tron, för min vishet har skaffat fram lyx i överflöd och stor makt över världen;” din skicklighet i handel är sådan att ett stort antal länder följer ditt exempel; ja, du följde verkligen den uråldriga ormens råd som så listigt förledde dina förfäder att äta av den förbjudna frukten med försäkran om att de skulle bli som gudar; 1 då trodde du att dina ögon skulle öppnas men i själva verket blev du blind, och intill denna dag kämpar du för att skära av denna Sträng som skänker dig Liv och Helighet i tron att du skall finna din frihet; men vad du finner är Död;

O ömkansvärda tidsålder! ni tjänar Dårskap istället för Vishet, ni tjänar draken istället för er Helige; ni lyder inte Mina Bud, nej ni ger inte akt på Min Lag som Jag lade fram för er; ni sätter Mig ständigt på prov; din tidsålder, Mitt barn, är skyldig till svåra hädelser eftersom den inte håller Min Lag; de är ouppmärksamma på Mina Bud i vilka de kan finna Liv om de iakttar dem; land efter land har avvikit från alla Mina tio Budord, med uppror och hädelse; med hjälp av drakens välde bygger det svarta odjuret2 upp hädiska torn åt sig själv tillsammans med det andra odjuret, även kallat den falske profeten, på varje hög kulle och under varje lummigt träd, för att erövra världen och utsläcka det lilla ljus som finns kvar i den; på vart och ett av sina sju huvuden förfärdigade odjuret avgudar föreställande dess egna gudar; dessa avgudar tillsätts, med drakens makt, på höga poster;

sedan tillsatte de från sina egna led präster på höga befattningar, vilka idag tjänstgör i hjärtat av Min Helgedom; och de tillber Mig inte; de låtsas göra så; de kommer ut utklädda till överstepräster,3de dyrkar och tjänar odjuret och dess verk som är anpassat till världen; de tillber främmande och livlösa gudar, precis som deras förfäder en gång gjorde; de förlöjligar fromhet och förkastar Mina Bud, Mitt barn; de går ut och undervisar alla länder att tillbe en dödlig människas bild,4 en värdelös avbild, istället för Min Eviga Härlighet ... ack! vad de5 tynger ner Mig! med makten6 som de fått av draken, skall de nå höjdpunkten på sitt oerhörda hat och hämndbegär genom att föra krig mot de heliga och alla dem som inte tillhör deras parti, och som vägrar att tillbe odjurets bild7

därför säger Jag er: välsignade är de som tror på Mig och tillber Mig; välsignade är de som följer Mig; välsignade är de som tror att Mitt Löfte håller på att uppfyllas; ty Min Kärleks Suck skall tecknas på deras pannor; sannerligen säger Jag er: om någon vill tjäna Mig, måste han följa Mig;8 O tidsålder, var inte rädd för att återvända till Mig; återvänd till Mig medan det ännu finns tid, ty Min Dag är nära och hur kommer du att möta den?

det är sagt: du skall inga andra gudar ha vid sidan av Mig, följ inte andra gudar, de omgivande folkens gudar, men människor har överträtt Min Faders första Budord och förkunnar öppet sin frihet med stöd och uppmuntran från de svarta odjuren, på vars huvuden mångas blod skall utkrävas;

du skall inte missbruka Mitt Namn, är det följande Budordet; nu angriper övermodiga länder Mitt Heliga Namn; människor för vilka Jag inte betyder någonting, med munnar fulla av hädiskt tal och redo att smickra andra när de ser någon avskyvärd fördel i det, förbannar de Mitt Heliga Namn i sina diskussioner, de hädar Min Gudomlighet och Min Helighet; och de som idag tjänstgör i Min Kyrka men som kretsar kring odjurets makt och skryter med sin kunskap om Min Lag, är just dessa som missbrukar Mitt Namn;

det är dessa som stänger Himmelrikets port framför människors ansikten, de går varken in själva eller tillåter andra, som vill, att göra det; de ’predikar’ mot att stjäla, ändå stjäl de själar från Mig; de ’förbjuder’ äktenskapsbrott, ändå begår de äktenskapsbrott själva, eftersom de följer det svarta odjuret och är honom trogen;

de låtsas förakta avgudar, ändå plundrar de Min Helgedom; så om detta släkte hädar Mitt Heliga Namn och använder Det lättsamt, är det på grund av kravlösheten, mättad av last, som ges dem i rikt mått av just dessa, klädda i svarta mantlar;9 att förstöra helighetens och rättvisans rötter är deras mål, och att föra laglösheten till sin höjdpunkt; släkte ... vid Min Återkomst, skulle Jag bli tvungen att säga: det finns ingen god människa kvar, det finns inte en som förstår, inte en enda som söker Mig?

- Jag har bett er att tänka på Sabbatsdagen och helga den, men ni har upphävt Den med orenhet och besudlat Den med smutsiga nöjen och gjort sådant som vanhelgar era egna kroppar och sinnen, eftersom ni har bytt ut gudomlig Sanning mot en lögn och tillber och tjänar det skapade istället för att tjäna Mig; ni har fått Sodom och Gomorra att framstå som nästan oklanderliga och rena i jämförelse med era orenheter; sannerligen säger Jag er, på den Dagen skall det för Sodom och Gomorras land bli lindrigare än för er; de flesta av er tänker inte på Sabbatsdagen; nej, det gör ni inte, ni följer inte Min Lag...

skriften säger: ”ära din far av hela ditt hjärta och glöm aldrig din mors födslovåndor; kom ihåg att du blev till genom dessa båda; vad kan du ge dem i gengäld?”10 och ni skall följa detta Budord: hedra din fader och din moder; varför är så många av er förvånade över att så få följer detta Bud? dåraktiga och onda föreställningar förledde dessa barn till att tillbe tomma varor, som fyller deras ande från tidig barndom med slöhetens ande; många föräldrar har inte givit sina barn Min Andes ständigt flödande Källa; Visheten kallade dem dag och natt, men detta släkte förvisade Henne, och för var dag som gick, vandrade era barn allt längre och längre bort från Vägen som leder till Mig; om någon, ung eller gammal, erkänner Mig som sin Gud, skulle de återspegla Min Bild, och av kärlek skulle de lyda och ära sina föräldrar som om de skulle lyda och ära Mig; men allt som är anpassat till världen har hindrat dessa barn från att komma till Mig; det fattas kärlek;

många föräldrar klagar över sina barns olydnad samtidigt som de gör precis samma sak mot Mig; varför, kan de verkligen göra anspråk på att ha ett överflöd av godhet, tålamod och fördragsamhet? hade de verkligen alla dessa dygder så skulle också deras barn begåvas med lydnadens dygd och ära dem båda; men Jag säger er: detta släktes sinnen är tomma och därför kom Mörkret och uppfyllde dem; ty skenet av att vara en filosof är viktigare i deras ögon än Min Eviga Härlighet;

deras brist på helighet uppslukas sedan av lidelser, och från tidig ungdom går de ut och vanhelgar sina egna kroppar; Ditt släkte har förkastat Mina Bud och ersatt Dem med hädiska imitationer, och intill denna dag väller onda verk fram ur odjurets mun, vilka förmörka era barns sinnen och drar dem som offer rakt in i lejonets gap; deras unga sinnen tvingas att dyrka det första odjuret och tjäna gudar skapade av människor, att ge dem den ära och vördnad som var menad för Mig, som skulle avspegla denna dygd på deras föräldrar;

Jag säger er i sanning: för de hårdnackade som vägrade att ta Mina Bud som vägledning och i stället valde fördärvet, för dem kommer eld i slutet; O saliga är de som har hörsamma hjärtan, de skall uppnå fullkomlighet; så Jag säger er: sätt er inte upp mot Herrens Fruktan–

ni vet att Jag har förbjudit er att döda, släkte! om ni kallar er Mina och håller er för en del av Min Kyrka och predikar mot att döda, hur kommer det sig då att ni dödar? vågar ni anta att ni har rätten på er sida och bedyra er oskuld inför Mig på Domens dag när ni hopar brott mot ofödda barn på hög? från Himmelen ser Jag förskräckliga syner; ack! hur lider Jag inte av att se hur det moderliv som formar detta barn, förkastar honom och skickar honom i döden utan namn och utan ånger; det moderliv som formade honom minns honom inte längre; till dessa säger Jag:

”du kan slipa ditt svärd, men vapnet du gör i ordning skall döda dig; nu är du inte havande med barn utan med orättfärdighet; du kommer att bli havande med Ondska och föda Fördärv; du har grävt en grop, gjort den djup, endast för att falla i egen fälla! din ondska kommer att falla tillbaka på dig själv och ditt våld kommer över ditt eget huvud;”11

och du,12 du som är känd för att vara trofast mot Mig och hålla fast vid Mitt Namn, Jag vet allt om dig; ja, det heter om dig att du är levande och framgångsrik och ändå lever du inte, du är död och ruttnande; ångra dig! jag hade anförtrott oräkneliga själar åt dig; men djävulen köpslog med dig om att byta dem mot hans guld och silver; ja, sannerligen! Jag vet hur ni lever idag; ni lever som schakaler13 i hemliga lyor,14 dessa lyor, över vilka Jag skall låta en öppen farled gå fram;15 Jag skall oväntat komma över er och blottlägga er nakenhet, och när Dagen kommer skall Jag inte låta er äta av Livets träd; lyssna noga: ni predikar mot att döda, ändå dödar ni Min Ande; ni skryter med Lagen och överträder den sedan, eftersom ni inte har förstått mysteriet med Mitt fördolda manna; nej, ni har ännu inte förstått, varken Mina bespisningsunder eller mysteriet med Min Förklaring;

Jag har lovat er att hålla er vid liv med Mitt Himmelska Manna vid tidens slut; Jag sade till Min Kyrka i Pergamon: ”åt dem som segrar skall Jag ge av det fördolda mannat, och en vit sten - en sten där ett Nytt Namn står skrivet, känt endast av den som får det;”16 idag skänker Jag er detta manna som sparats för era tider, en Himmelsk föda, Min Andes näring för er utsvultna ande; Jag utgjuter Min Ande i dess fullhet för att uppfylla er inre öken, och Jag ger er Mitt himmelska manna, utan betalning, ty detta är de fattigas mat... men ni har inte förstått ... så ni vägrar att äta det och förbjuder andra att äta det; Jag har redan ristat in Mitt Nya Namn på den ”vita stenen” namnet som kommer att vara känt endast för de fattiga; ni gör anspråk på att vara ödmjuka och fattiga – ändå är ni varken ödmjuka eller fattiga – er ande tronar på Satans rikedomar;

- Jag är Härskaren över jordens kungar och Jag har bett er att inte begå några orena handlingar eller äktenskapsbrott; äktenskapsbrott har omdefinierats av Satan på ett sådant sätt att det har förlorat sin betydelse både hos prästerskapet och bland lekmännen; Mitt tålamod med er synd har nu nått sin gräns; till dem17 som sökte Satans hädiska makter och reste dem till baner för att utplåna Min Gudomlighet och Min Helighet och Mitt Heliga Offer, till er säger Jag: det är ert fel att Mitt Namn blir hädat bland de gudlösa; ni har befläckat Min Helgedom genom att ordinera perverterade män med degraderande lidelser; de är alla lika besudlade och fruktar Mig inte; så om de gudlösa idag begår äktenskapsbrott och anser det vara naturligt så beror det på den stora kravlösheten i Min Kyrka, som givits enligt odjurets anvisningar, vars mål är att förfalska Sanningen;

hur kommer det sig att ni så lätt glömmer att era kroppar är lemmar i Min Kropp? Jag skulle vilja se er fria från perversioner eftersom era kroppar är Min Helige Andes tempel; Jag, er Gud, skulle vilja se er leva heligt eftersom Jag är Helig; skapelse! genom att erkänna Mig som er Gud kommer ni att kunna erkänna Min Lag och följa den, men många av er har underlåtit det och nu uppfylls denna öken av era döda kroppar ... Jag har aldrig befallt er att synda, så varför använder ni er frihet på ett sätt som blir en fallgrop för er själ? be till Mig så att Jag kan förlåta er, annars blir ni förlorare; äktenskapet skall äras och hållas heligt;

Jag är Herren, och Jag har kallat er till ett liv i hängivenhet, frid, kärlek och helighet; Jag har kallat er till Mig Själv för evigt, Jag kallade er för att trolova er med Min Ömhet och Min Kärlek, och inte förrän ni förstår att ni är Mina och Mina trolovade, kommer ni att upphöra med att synda och begå äktenskapsbrott gentemot Mig; för Mitt Heliga Namns skull kommer Jag inte att upphöra att använda alla medel för att föra er till besinning igen, även om Jag måste släpa er ut i ödemarken och där uppenbara för er Mitt Heliga Hjärta och Dess Omätliga Rikedomar, för att ni skall förstå er själs nakenhet och elände; sedan skall Jag öppna hela Min Kunskap för er, som en bokrulle, så att ni överger er synd; Jag har makten att bota er, så kom och ångra er!

Min Helige Ande ber er att inte stjäla; om du kallar dig Min och om du känner Min Lag och menar dig vara i Sanningen, du som vigt dig själv till präst,18 varför då inte undervisa dig själv liksom andra, att men du har tillåtit dig att köpas och följer på ett förfinat sätt odjuret, som lärde dig att resa laglöshetens baner; du är av världen och har mycket som fördömer dig; din mun skryter med att du utför stora ting, goda ting, hederliga ting, du bedrar till och med de utvalda med lammets förklädnad; men Jag säger dig: du bedrar inte Mig, för Jag vet att bakom lammets förklädnad döljer du en ohygglig katastrof för mänskligheten, sådan som världen aldrig förr har skådat: vad du står efter är att avskaffa Mitt Offer19 och ersätta Det med Orättfärdighet och med en Lögn;

du utger dig för att vara en Profet för att kunna förneka Mina Egna profeter; fruktar du då inte att få ditt eget Namn struket ur livets bok, eftersom du gör allt för att stjäla millioner själar från Mig och leda dem till döden? - dina underverk gör intryck på många idag och du skall väcka än mer beundran den dag då du skaffar undan Mina profeter och besegrar dem20 med ditt svärd; nu har du beväpnat dig till tänderna för att börja krig mot dem eftersom deras vittnesbörd skorrar i dina öron, och deras lydnad mot Mina Bud oroar dig än mer; de har varken följt dig eller odjuret, de är dessa som förblivit trogna mot Mig och aldrig tillåtit en lögn komma över sina läppar;21 de är Min Abels söner; i världens ögon kommer det att framstå som om du hade besegrat dem, men din glädje skall bara bestå en liten tid, ty som ett blixtnedslag skall Jag låta Min Rättvisa komma över dig; Jag skall stiga ned för att blåsa liv i dem22 igen, och resa dem inför dina blotta ögon, som pelare av ljus i Min Helgedom ...

och sedan skall himmelen öppna sig och du skall se Mig,23 och om du frågar Mig: varför är din praktfulla klädnad fläckad av scharlakan? varför är din klädnad röd, dina kläder ser ut som om du hade trampat vinpressen?24 då skall Jag säga dig: Jag har ensam trampat vinpressen; av Mitt eget folk fanns inte en enda med Mig; i Min vrede har Jag trampat på Mina fiender; de upphörde aldrig att trotsa och utmana Mig;

Jag har kommit för att utplåna från denna jordens yta alla mänskliga läror och påfund som var giftig föda för er alla och som med svärd tvingades på er, för att besudla Min Gudomlighet och Min Helighet; detta skall vara slutets första strid;

Jag Är: den Majestätiske Ryttaren;25 Jag Är: Ordet;

om denna jord sörjer och tynar bort, om dess träd inte bär någon frukt och löven vissnar, så beror det på att ni inte följer Min Lag; – har Jag inte sagt: du skall inte vittna falskt eller bära falskt vittnesbörd? inte ens från det innersta av Min Helgedom där lansens spets26 är belägen, där bland Min Abels söner även Kains söner befinner sig, inte heller där blir detta Bud åtlytt; de präster som tillsatts av Kains söner sänds nu ut till jordens fyra hörn, inte för att bära vittnesbörd om Mig som Den Uppståndne, inte heller om Mitt Offer, utan för att fördöma Mitt Ord genom att efterhärma Skriften, och förkunna en Falsk Kristus för jordens alla länder, allt under en falsk ekumenik, som ger världen en portion Rationalism och Naturalism, en oren föda: en Lögn; Jag säger dig, de skall inte bli segerrika eller komma att härska för alltid: Rättvisan skall segra!

Jag skall inte låta dig frodas för alltid, ty Jag vet allt om dig och hur du med drakens makt tillsätter dina egna präster och ger dem höga befattningar för att krossa och besegra Mina egna präster; Jag säger dig: tiden är nästan över; Jag skall dra bort dig från ditt högsäte och du skall falla ned för fötterna på Mina egna präster, Mina helgon och Mina änglar, och låta dig erkänna att du är odjurets slav ... snart, mycket snart, kommer Jag till dig som en tjuv, oväntat, och omstörtar Lögnen, din Falske Kristus, och återupprättar Sanningen; Jag skall snart komma och skaka denna falska bild som du gör av Mig, och som du tvingar varje land på jorden att ära;27 nej, segerrik skall du inte bli!

Mina döttrar och söner, ni som mållöst irrar omkring i denna öken, återvänd till Mig, ångra er! synda inte mer; Jag vet att ni många gånger har vittnat falskt av brist på kärlek, men ni var inte under er herdes beskydd och undervisades inte i Mina föreskrifter, på grund av er fientlighet emot Mig; ändå, trots ert högmod och er fientlighet emot Mig, ropar Jag ut till er: Jag älskar er! och Min förlåtelse har redan givits åt er; kom tillbaka till Mig som ni är så skall Jag klä er i Min Gudomlighet; Jag skall ge er gudomlighet tillbaka för Mitt Heliga Namns skull;

– ni vill vittna? vittna om Min stora Kärlek och Barmhärtighet; ni vill bära vittnesbörd? bär vittnesbörd i Mitt Namn: Jesus Kristus, Guds Älskade Son och Frälsare; älska varandra så som Jag älskar er; gläd er, ni som har fått ta emot Mitt dolda manna och som redan fått Min Kärleks Sigill på er panna;

- från Himmelen har Jag befallt dig att inte ha begär till din nästas egendom eller till din nästas hustru, inte heller detta Bud har efterföljts vare sig av lekmän eller präster; Jag har uppenbarat Min Kärlek för varje skapad varelse på jorden genom Mitt Offer, och genom detta Offer gav Jag er evigt liv och Mitt Kärleksbudskap; många av er predikar kärlek, förlåtelse, ödmjukhet, tolerans, helighet, om och om igen, likväl är många av er än idag beredda att döda därför att ni inte får vad ni vill ha; ni kastar giftiga pilar på varandra därför att ni inte har det som Jag gett er nästa; från Min Abels tid fram till denna dag upprepas ständigt denna synd;

den första människan som hade begär till sin broders egendom var Kain, men hur många fler Kains söner finns det inte idag? och hur många fler Esaus söner? driven av sin bekvämlighet och inget annat gav han upp sin förstfödslorätt, och blev en avfälling; varför inte följa Abels exempel och vara heliga? att älska är att leva heligt och i enlighet med Mina Bud; om ni som prisar Mig natt och dag ändå har begär till er nästas egendom, ber Jag er, ångra er! om ni frågar Mig: ”hur har jag begär till min nästas egendom, jag, som har avskilt min egendom till Dig, mitt liv och allting, hur har jag begär till hans egendom?” Jag skall säga dig: din ande har begär till din nästas ande, till de gåvor som Jag har givit hans ande; djävulen har gillrat en fälla för din själ, fall inte i den! vad är början till dessa krig och strider i Mitt Hus, om inte andlig svartsjuka? Kain ville ha något och fick det inte, så han dödade Abel; Esau ville ha något och han gav upp sin förstfödslorätt för att få det; du har en ambition som du inte kan tillfredsställa, så antingen låtsas du inte om din nästas lycka för att göra honom otillfredsställd, eller du går ut och är redo att döda;

sannerligen säger Jag dig: om du i hjärtat känner svartsjukans bitterhet, eller en självisk ambition, håll inte fast vid din rätt och dölj inte Sanningen med lögner, för där man finner svartsjuka och ärelystnad, där är disharmoni, hyckleri och ljumhet; fortsätt inte att synda, ångra er! och låt er inte bli ledda av dem som tillsatts av den falske profeten och är medlemmar i Satans boning; lyssna inte till dem;

Jag skall snart stiga ned med Min Tron ibland er, så kom och ångra er medan det ännu finns tid; kom ni vankelmodiga, som slits mellan ont och gott, ni som nästlar er in i er nästas hus för att skaffa inflytande över enfaldiga kvinnor som är besatta av sina synder och följer den ena galenskapen efter den andra i sina försök att lära sig, men aldrig lyckas komma till kunskap om Sanningen;28 inse hur beklagansvärda ni är att se på och missförstå inte Mina förebråelser; inse hur Jag älskar er; arbeta för Min Ära och se varken åt vänster eller höger; för om ni ser till vänster kommer ni att se rovlystna vargar redo att kasta sig över er och slita er i stycken, och ser ni till höger kommer ni att finna en grop, grävd för att ni skall falla i den; gläd dig då, släkte, över vad Jag har gett dig och dela med er så som Jag delar med er;

Min Eld är överhängande och, ack ... så många av er kommer att vara oförberedda, eftersom er tidsålder inte tror, de tillber Mig inte, de hoppas inte och de älskar Mig inte, ert släkte har ersatt Sanningen och Mina Budord med hädelser; Kärleken saknas ibland er; ni lever inte ett kärleksfullt liv, inte heller har ni förstått vad “Herrens Fruktan är Vishetens Begynnelse” innebär; om ni fruktar Mig är ni välsignade; om ni fruktar Mig kan ni uppnå fullkomlighet; om ni fruktar Mig skall Jag berusa er med Mitt söta Vin och uppfylla er med Min föda; om ni fruktar Mig kommer ni att leva i Frid; om ni fruktar Mig kommer Visheten att komma hela vägen till er tröskel; om ni fruktar Mig kommer ni ivrigt att lyda Mina Bud, utan att ändra en enda prick i Dem;

så Jag uppmanar er alla att inte leva med ett delat hjärta; uppfyll er själ med Min Gudomliga Nåd nu medan det ännu finns tid; ångra er medan det ännu är tid; kom tillbaka till Mig medan det ännu finns tid; samla inte synd på synd;

ack! för de hårdnackade själar som tillsluter sina öron för dessa sista varningar, vad skall ni göra vid Min Återkomst? Jag är känd för att vara Trofast och Sann29 och Jag säger er: Rättvisan skall segra; bli inte förvirrad, Mitt barn, bli inte förbryllad av det som Jag har givit dig att skriva, ty det har förutsagts att i era dagar skulle Min Kyrka bli förrådd av en som var Min alldeles egen, precis som Judas, och att Hennes avfall skulle komma inifrån; Jag skulle bli förrådd av dem som delade Mina Måltider, som var förbundna med Mig, som åt och drack med Mig;

men mycket snart nu kommer allt som är dolt att bli uppenbart och vad Jag har sagt i liknelser och metaforer skall klargöras; Jag skall avslöja Mina ordspråk och liknelser för de fattiga; innan detta släkte har förgått, skall Jag med Min Makt och Min Härlighet omkullkasta den Falske Profeten; allt vad Skriften säger måste fullbordas till minsta prick; därför har Jag skrivit ned allting, så att ni efter granskningen av dessa Budskap kommer att förstå äktheten i varje bokstav, och att dessa är Mina Egna Ord som Jag i Min Nåd gett er alla; Jag har kommit för uppliva denna flämtande kärlekslåga, innan den falske Profeten blåser ut den helt och hållet ...

(Jesus grät.)

... Jag gråter, det gör Jag; han vistas i Mitt Hus och istället för att erbjuda Mig väldoftande gåvor och offer, ersätter han dessa med alla sorters onda ting som han tar emot från den onde: otukt, promiskuitet, orättvisa, olydnad mot Min Lag, utsvävningar och dryckenskap på Mina profeters blod, Mina alldeles Egna ... utan uppehåll sänder hans mun ut sitt övermodiga tal och sina hädelser till jordens alla hörn; falska välsignelser och äkta förbannelser kommer från samma mun; Jag vet allt om honom, Jag känner honom utan och innan, och Jag säger er: han skall aldrig nå vilans plats; Jag, Herren, skall ge dig, Mitt barn, visioner av honom vars händer är fulla av många själars blod, och av dem som tillber honom;

håll er vakna och bedjande varje stund så att ni kan stå fasta i förtröstan på Mig; hör Mig: denne Upprorsmans synder har nått ända upp till Himmelen och uppväckt hela Min Rättvisa, följd av en Oändlig Sorg i Min Själ över att behöva fördöma honom och hela hans avkomma; – Min Fader skapade dem med glädje och stor Kärlek, och Jag har älskat dem och offrat Mig Själv för att återlösa inte bara de rättfärdiga men även de orättfärdiga; Jag gav Mitt Liv för dem, men han och hans ätt vände sig istället emot Mig med vett och vilja för att fördärva sin tro ...

(Jesus grät igen)

... och bryta Mitt Förbund för all evighet ... hans mål är att förvränga Skriften från början till slut och av Mitt Ord, Mina Sanningar, Min Vishet och Korsets språk, göra en skrällande cymbal, en rationell teori, en filosofs teori, som efterhärmar Visheten, och med dessa tomma läror föda en mängd människor och leda dem till deras död;

– med sin skrytsamma mun efterapar han de Goda Nyheterna, han härmar Min Uppståndelse och hela Min Gudomlighet; ack! din köpenskaps tid är snart förbi; de köpmän som handlade med dig och försåg dig med varor av bästa kvalitet, kommer att gå under och alla folk skall fyllas av fasa över ert öde;

dotter, läs Hesekiel 28;

”uppfylld av högmod sade du: jag är gud; jag sitter på Guds tron, omgiven av haven; fast du är en människa och inte en gud, anser du dig själv vara Guds jämlike; du är nu visare än Daniel; där finns ingen vis man visare än du; genom din visdom och din intelligens har du samlat på dig stor rikedom; du har högar av guld och silver i dina skattkammare; sådan är din skicklighet i handel, ditt välstånd har fortsatt att öka, och därigenom har ditt hjärta blivit övermodigt; nåväl, eftersom du anser dig vara Guds jämlike, skall jag låta främlingar anfalla dig, de mest barbariska av alla folk;

”de skall angripa din fina lärdom med draget svärd, de kommer att besudla din ära; de kommer att kasta dig i graven och du kommer att dö en våldsam död omgiven av haven; tänker du fortfarande visa upp dig som Överstepräst klädd i silver och guld? kommer du fortfarande att säga: jag är en gud, en Profet, ansikte mot ansikte med dina mördare? nej, du är en människa och inte en gud, i dina mördares våld! och du kommer att dö som de gudlösa för främlingars hand;

”en gång var du ett exemplar av oöverträffad visdom och fullkomlig skönhet; i Eden, Guds trädgård, fanns du, i Hjärtat av Min Helgedom, men din myckna köpenskap fyllde dig med våld och synd; du förspillde din visdom för ditt pråls skull; med dina otaliga synder och orättfärdiga köpenskap har du vanhelgat Min Helgedom;”

läs sedan Uppenbarelseboken 18;

– nu går domen över denna världen; nu skall denna världens furste snart falla; det andra odjuret, alias den Falske Profeten, ”översteprästen”, Lansen, schakalerna, är alla en och densamme; han är den som har rustat sig till tänderna för att strida mot Min Lag30 och mot Mina Profeter;31 han och hans anhang är schakalerna Jag nämnde i Mina föregående Budskap; – Jag har tröttnat på honom och hela hans anhang, och Jag finner inget behag i att straffa; Jag ville frälsa dem och uppta dem som Mina söner, men de lät sig köpas av rika köpmän som tillsammans med dem kommer att falla; känn Min sorg, känn Min bedrövelse, känn Min smärta; de avgudar pengar...

Min Gud,
kom och vila i Din Abels hjärtan,
de som verkligen älskar Dig;
de kanske är få och inte många,
men de är Dina heliga som uthärdar prövningar,
de är det folk som älskar Dig,
det är de som har uthållighet och tro,
de är Dina följeslagare, de är Din första skörd
som aldrig tillåtit en lögn komma över sina läppar;
jag ger Dig dessa för att Du skall vila i dem.

Jag skall vila Mitt Huvud i Mina fromma barns hjärtan (din tidsålders helgon,) kom, älska Mig, trösta Mitt Hjärta; och gottgör för dem som berövar hela nationer Min Kärlek genom att bygga en mur mellan Mig och Mina barn – jag har aldrig undanhållit någon själ Min Kärlek – be, Min Vassula, utan uppehåll; många kommer att renas genom böner; många kommer att bli renade genom uppoffringar och fasta; dröj inte; tiden är kort; välsigna Mig mer; utplåna världens orättfärdighet genom att ge och visa Mig mer kärlek; ack Vassula, Min dotter, behaga Mig och säg dessa ord till Mig:

Jesus
lär mig att älska dig med ömhet,
ge denna nåd till dem som inte älskar Dig
och inte känner Ditt Heliga Hjärtas
Förtärande Eld;
amen;


3 Läs budskapet från den 30 januari 1989.
4 En falsk Kristus.
5 Gud gav mig deras namn.
6 Svarta mässor.
7 En falsk Kristus.
8 Att följa Kristus är också att bli korsfäst.
9 Frimurarsekten.
10 Syr. 7:27-30
12 Här kallar Jesus på den falske profeten som bär ett lamms förklädnad.
13 De som en gång var trogna ’sålde’ sig till Satan och följer odjuret.
14 Frimurarnas loger.
15 Det betyder: Gud skall omintetgöra dessa loger.
17 Jesus hänvisar åter till dem som tillber odjuret.
18Odjurets efterföljare: den falske profeten.
23 Det stora Tecknet: Människosonens Tecken Matt. 24:30).
24 Jes. 63:2.
26 Den falske profeten.
30 Även kallad Mose.
31 Även kallad Elia: Upp. 11:1-13.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message