DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var vaksam och be - be!

Augusti 1990

(St Nectarios kloster)

Min Herre, Sanningens Helige Ande,
jag vet att jag inte är här av en slump.
Sanningens Helige Ande,
Du som vägledde mig och som vägleder mig,
som bor här, vad skall jag göra för dem?
Jag ber Dig, tala till mig från Skriften först,
Jag vet att Du inte skall svika mig.

(Jag öppnade sedan Bibeln på måfå och mina ögon föll på Rom. 16:1-2.)

Jag anförtror dig vår syster, som tjänar i Min kyrka; ge henne och hennes resekamrat, i förening med Mig, ett välkomnande värdigt helgonen, och hjälp henne med allt hon behöver: hon har (tillsammans med sin resekamrat, genom böner, lovprisningar till Mig, botgöring, försakelser och offer) varit till hjälp för en stor mängd själar;

(Sedan vände sig Jesus bort, såg uppåt och som om Han talade för sig själv i de två nunnornas ställe, sade Han följande:)

Jag har arbetat och slitit, ofta utan sömn; Jag har varit hungrig och törstig och ofta svultit av brist på kärlek; Jag har varit ute i kylan av brist på kärlek, så du som läser Mig, vill du ta hand om Mig? ta hand om Mina lamm? säg inte: besvära mig inte, jag kan inte gå ut dit och göra det för Dig!

(Sedan fortsatte Jesus på samma sätt som i början av budskapet.)

idag säger Jag till er som läser Mig, att Mina Välsignelser ges till var och en som sörjer för behoven i detta Hus; för allt vad ni gör, även det minsta, det gör ni mot Mig; var då välsignade, ni som vill höra Mig och göra Min Faders Vilja; därför skall var och en som sörjer för behoven i detta hus bli rikligt belönad av Min Fader i Himmelen; men var på er vakt mot dessa som uppmuntrar varje svårighet och bekymmer; undvik dem; gör allt i trohet mot den Frid som Jag ger er;

gör allt i kärlek för Kärlekens skull; allt Jag ber om är Kärlek; kom alltid ihåg detta;

(Senare)

Herre?

Jag är; Min Vassula, är du lycklig över att vara med Mig på det här sättet?

O ja, Herre. Lovat vare Ditt Namn.

be mer; detta är Mitt råd; Jag väntar ständigt på dina böner; Jag välsignar dig utan uppehåll;

(Jesus bad mig sedan att öppna Bibeln på måfå och skriva det som Han ville visa mig.)

vaka och be så att ni inte utsätts för prövning;

(Detta var från Matteus 26:41.)

Jag behöver Din väldiga Styrka.

hör Mig: be; sov inte;

Kan jag se på Dig i meditation?

be!

(Jag bad.)

be på nytt till Mig;

låt min ande komma i samklang
med Din Ande.
Amen.

(Jesus gav mig början på min bön, den bön som Han önskade; Jag tror att Han dikterade den för mig.)

Mitt barn, Min älskade, vad skulle Jag inte göra för dig ... Jag har fostrat dig, inse vem du tillhör nu; var glad!

Jag är mer än glad.

visa det då! Jag skall öppna din mun och du skall tala, 1

Fånga rävarna åt oss,
de som förstör Dina Vingårdar
som nu står i blom.

en Strålande Tron stiger ner mycket snart nu; Jag skall blottlägga deras2 gömställen och de skall tillintetgöras, utplånas; räkenskapens tid är snart över, bara vänta och se ... Jag skall vederkvicka jorden med rik föda och låta Min återstod fyllas av Mitt goda; Jag älskar er med en evig kärlek och Jag är trofast i Min tillgivenhet för er; du som läser Mig, tillåt Mig att tukta dig; och om du tar emot Min tuktan skall Jag föra dig tillbaka till Mig; Jag skall uppta dig till Mitt barn och lära dig Min Lag; som en mor tröstar sitt barn skall Jag trösta dig;

Kärleken längtar efter kärlek; Vassula, behaga Mig och be Trosbekännelsen medan du se på Mig;

Ja, min Herre.

Jag lyssnar;

(Jag bad.)

bra! kom, vi, oss?

Ja Herre, vi, oss.

4 augusti 1990

(Profetia)

blomma, frid vare med dig;

– eld, Rättvisa, skall snart stiga ned – kyrkan skall få nytt liv; jorden skall sättas i brand;


1 Jag yttrade plötsligt följande ord.
2 Rävarnas: frimurarnas.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message