DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Varför fruktar detta land att dricka Mig och äta Mig?

30 juli 1990

(Rhodos - St Nectario klostret)

(Jag stannade fem dagar i klostret. Fem dagar i fasta och tystnad. Bara i bön och meditation.)

Herre?

Jag är; tvivla aldrig; Min Frid ger Jag dig; kom in i Mitt Hjärta;

(När Herren sade: ”Min Frid ger jag dig,” såg jag Himmelen öppen och jag välkomnades in i Hans Hjärta.)

tiden är kort, timmarna flyr ... kom nära Mig och lyssna till vad Jag vill säga till kyrkan på Rhodos:

se på Mina Handflator, Min Sida och Mina Fötter; känn Mina Sår ... de som inte vill dricka ur Mina Sår skall gå förlorade, de skall tyna bort och förtorka; Jag Är er Frälsning, så varför fruktar detta land att dricka Mig och äta Mig? de ropar på hjälp men sedan kommer ingen för att dricka Mig och äta Mig och bli helad; har Jag inte sagt att genom Mina Sår skall ni bli helade? skynda då över denna ändlösa öken och låt Mig höra ljudet av era steg; kom och ta emot Mig;

detta folk förstår inte Ropet från Min Kärlek; Jag ser ner från Himmelen, angelägen om att rädda er alla; Jag utgjuter Mitt Hjärta för er; Jag sänder er Visheten hela vägen till er tröskel för att lära er att Mitt Motiv är: KÄRLEK, men har någon öron att höra med? Jag har gjort en Ny Sång av Kärlek till er, och för Mitt Heliga Namns skull, Mina små, stiger Jag ned hela vägen till er; Jag, er Kristus, kommer för att hänföra ert hjärta med Min Kärleks Sång och glädja Mitt Hjärta; säg inte: jag sökte Honom, men jag fann Honom inte; jag ropade på Honom, men Han svarade mig inte; jag väntade på Honom, men Han kom inte; sök Mig, Mina älskade, i hjärtats enkelhet och ni skall finna Mig; ropa på Mig från djupet av ert hjärta, så skall Jag svara er; öppna era öron och ert hjärta och ni skall höra stegen av Min Återkomst; fikonträdet har mognat och snart skall ni äta av dess frukt;

kom, eftersom många av er har kommit bort från den rätta vägen och är rädda att ta emot Mig, och behåller era synder gömda i ert bröst, befria er genom att gå till bikt; ångra er uppriktigt och fasta så att ni tar emot Mig i renhet och i helighet; Min dörr står alltid öppen för er alla, älskade; Jag är känd för att inte vara okänslig för de fattiga och för den sjukes behov; så sätt inte er Gud på prov och tvivla inte på Min Oändliga Barmhärtighet;

ja, de redskap Jag använder för att förmedla Mina Ord till er är fattiga, ovärdiga och vanliga; de som i världens ögon är vanliga och föraktliga är de som Jag utväljer - de som ingenting är för att tillrättavisa dem som är allting; 1 Vishet blir given till barn och inte till dem som kallar sig visa; hör Mig, Visheten skall förbli en gåta för de stolta och för dem som kallar sig själva dygdiga och heliga; Jag skall sannerligen förstöra de visas vishet och så mycket strängare blir den dom de kommer att få;

Jag tänker lämna kvar ett ödmjukt och enkelt folk i deras mitt, som skall kunna säga till Mig: “Halleluja, halleluja”; dag och natt, natt och dag, och stämma in i Mina änglars hymn: “Helig, Helig, Helig är Herren Gud Allsmäktig; Han var, Han är och Han skall vara”, 2 och ingen skall störa dem, för Jag skall skaffa undan alla de högfärdiga skrävlarna bland dem; Jag säger er, därför, innan Min stund kommer över er: sök ödmjukhet, sök fattigdom; ni som håller Mina Bud och lär andra att leva efter dem, ödmjuka er;

döm inte, så skall ni inte bli dömda; fördöm inte så skall inte heller Jag fördöma er; ångra er, och Jag skall gottgöra för de år då ni förtryckte Min Ande; i dessa yttersta dagar vill Jag leda denna onda tidsålder med milda tyglar, med tömmar av kärlek, genom att böja Mig ned till er alla för att förse er med Min Föda; Jag skall alltid vara de fattigas och de behövandes Tillflykt; kom, luta er alla mot Mitt Bröst, som Min lärjunge Johannes, och hör Mina Hjärtslag; dessa Hjärtslag skall föra er hela vägen till Mina Fötter under Mitt Kors;

Jag, Herren, är mitt ibland er och Jag välsignar er alla med Min Kärleks Suck på er panna; kom ihåg allt som Jag har gett er idag och ge Mig er kärlek genom att följa Mig; Mina Ögon vakar över er; var ett;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message