DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kom och besök Mig i Mitt Hus
Det Stora Avfallet

12 maj 1990

Jesus?

Jag är; frid vare med dig; Vassula, låt mig i morgon få höra ljudet av dina steg i Min Kyrka; Jag skall otåligt vänta på dig; ... väntar du lika otåligt som Jag på den stund då Jag skall förenas med dig? Vassula,1 ... låt Mig skriva det, Jag älskar dig; är du fortfarande villig att svara Mig?

Ja, Herre. Jag ska gå till den Grekiska Kyrkan men jag har alltid svårigheter med språket. Jag kan knappt följa med i vad prästen säger.

men Jag är där och Jag lyssnar till ditt hjärta; tala till Mig ... kom, lyssna på det här: anta att du skulle gå och besöka en vän som ivrigt väntar på att få träffa dig; skulle du, när du möter din vän, vara stel och reserverad? eller skulle du gå fram till henne och med värme hälsa henne med en kyss? skulle ni inte efter detta sitta ner och tala med varandra? eller skulle ni sitta tysta? ni skulle naturligtvis tala med varandra! det är på detta sätt Jag vill att du skall vara med Mig, när du kommer för att besöka Mig i Mitt Hus; Jag vill känna ditt hjärta jubla var gång du möter Mig, Jag vill höra ditt hjärta tala med Mig, att tala med Mig, er Gud, är att be; Mitt Öra skall då vara nära dina läppar och Jag skall ta emot varje ord som droppar av honung;

dotter, därefter kommer Mitt stora ögonblick, det ögonblick Jag så mycket ser fram emot, den stund då Jag på Golgata utgav Mig Själv för er, den Heliga Stunden för Mitt Offer, er frälsnings Heliga Stund, den Heliga Stund då Jag förenas med er; Jag skall vänta på er båda2 för att ni skall äta Mig och dricka Mig; Jag välsignar dig, Mitt barn; neka Mig inte dessa ögonblick av kärlek, dessa ögonblick av Helig Kommunion;

Min Herre, lovad vare Herren, ära vare Gud, välsignad vare Herren!

frid vare med dig, lilla barn; behaga Mig och urskilj Mig; dessa minuter som du tillbringar med Mig är ljuvliga för Mig, de är som ett välkommet regn över en törstig jord; Jag gläder Mig åt att höra dig;3 ... ta och läs vad Jag har givit dig; ... säg Mig, är du lycklig trots alla dessa prövningar?

Ja!

blomma, när ett av dina kronblad slits bort så ser Jag till att ett annat kronblad ersätter det; med Mitt Ljus stärker Jag din stjälk, om du bara visste hur noga Jag vakar över dig, och med vilken omsorg Jag ser efter dig ... luta dig mot Mig när du är trött så skall Jag ge dig vila; kom;

(Senare)

(Budskap för Lens, ovanför Sion.)

frid vare med er, älskade barn; Mitt Hjärta sjunger av glädje över att ha er alla församlade här i Min Kärlek; era böner är som musik i Mina Öron; kom till Mig så skall Jag fylla er ande med Min Ande; kom till Mig som ni är så skall Jag lyfta er och helga er, Mina älskade;

Mitt Kors ropar idag efter Helighet, Min Röst genljuder från jordens fyra hörn för att påminna er alla om att Jag är Helig och att ni borde leva heligt;

O släkte ... känner Jag inte er svaghet? er tidsålder har skapat bilder som inte behagar Mina Ögon och som inte är efter Mitt Sinne, och i detta Babylon som ni har skapat, stiger Jag ned för att finna större delen av Min skapelse i fångenskap, ja, fängslade, av den onde som föder upp dem med gudlöshet, rationalism och orättfärdighet; skulle Jag inte se allt detta? helgonens förböner har nått Mina Öron; Jag säger er att Jag är nu liksom på Eld och Jag skall inte vänta länge till, Jag skall inte lämna er länge till i det här mörkret, Jag skall komma tillbaka till er; om en kort tid kommer världen att se Mig igen, ja, Kärleken skall stiga ned till er och leva ibland er;

men innan era träd börjar blomstra med ädla grenar, fylliga lövverk och grova stammar, och innan himmelens fåglar börjar bygga bon i deras grenar, och innan Jag låter floder vattna er torra jord, skall Jag från himlen sända Pelare av Min Renande Eld; Jag tänker rena er alla; döda skall de dagar vara då de döda gladde sig i närvaro av de döda ... ni skall, efter denna rening, tala ett språk, Mitt Eget språk, som är: KÄRLEK; GUDOMLIG KÄRLEK;

Jag tänker utsläcka all ondska och synd; det är därför som Min Slöja i dessa dagar kommer att kastas över solen, månen och stjärnorna; Jag skall täcka solen med mörka moln och månen kommer inte att ge er sitt ljus; Jag skall fördunkla varje lysande himlakropp för er och Jag skall hölja era länder i mörker, så att Babylon slutar ingå äktenskap med synden; hon skall då anta Min Kärleks Lag, ty Jag skall låta hennes orenheter sättas i lågor;

om er tidsålder inte har kunnat uppskatta Min stora kärlek och har vanhelgat Mitt Heliga Namn, beror det på den stora avfällighet som har trängt in i hjärtat av Min Helgedom;

idag, släkte, kommer Min Nåds Ande er till hjälp mer frikostigt än någonsin, förstår ni? i varje hörn på jorden reser Jag nya altaren för att helga era länder och helga er alla; det är av Nåd som Jag ämnar upprätta er och förvandla er till levande altaren som bär Min Låga, ty inom er kommer Min Helighets Ande att bo, en Ande som är unik, utsökt, obesudlad och Ren, därefter skall Jag sända er ut över jorden med uppdraget att förkunna Min Oändliga Kärlek, och Jag lovar er, ni som älskar Mig, att i de mörkrets dagar som skall komma över hela världen, kommer Jag att bevara er i trygghet och Jag skall gömma er i djupet av Mitt Heliga Hjärta; Jag skall vara med er;

men ve alla dem som tillbringar sin tid med att rasera och trampa ner Mina altaren! ve dem som dödar Mina profeter! ve dessa själar! ve dem som följer det svarta odjuret! ve alla dem som tillbakavisar Mina Varningar, föraktfullt avvisar dem och ignorerar dem! de skall under dessa mörkrets dagar ropa till Mig, men Jag kommer inte svara ... fem av Mina Sår är vidöppna och Mitt Blod väller åter ut; ångra dig, släkte, vänd om ... tänk dig för innan du öppnar din mun för att tala;

sök Mig med ert hjärta och inte med ert förstånd; imitera Mig, er Gud, och följ Mig i Mina Fotspår; fråga er detta innan ni talar: ”vad skulle Kristus ha sagt i den här situationen?” eller: “vad skulle Kristus ha gjort i den här situationen?” tänk er för innan ni öppnar er mun, låt inte er tunga vara orsaken till ert fall, låt inte er ande förleda er; efterlikna Mig och var en fullkomlig avbild av Mig;

även om ni inte kan be på rätt sätt, kommer Min Ande att be för er, förstår ni? Jag överger er aldrig ... även när ni inte kan uppskatta Min stora Kärlek, böjer Jag Mig, för Mitt Heliga Namns skull, ännu längre ned mot er, för att lyfta er till Mig, och i Min kärleksfulla godhet förlåter Jag era synder; i samma stund som ni öppnar munnen för att åkalla Mig, kommer Jag farande till er och lägger Mitt Öra mot era läppar ... och varje ord ni yttrar tröstar Mitt Hjärta och gläder Mig;

kom tillbaka till Mig med hela ert hjärta och låt era böner nå Mig, för det inte är de som säger till Mig: ”Herre, Herre!” som skall komma in i himmelriket, utan den som gör Min Himmelske Faders Vilja;4tala med kärlek, så skall Jag höra er; ge med kärlek, och Jag skall känna er; be med kärlek, och portarna till Mitt Rike skall öppnas för att ta emot er; handla med kärlek, så att Jag kan säga till er: “ni är Mina, ni är Min säd, kom till er Fader!”

Jag är Kärleken och den som lever i kärlek lever i Mig och Jag lever i honom; gör Min Himmelske Faders Vilja så att ni går in i Mitt Rike; kom ihåg att Roten till Livets Träd är Kärlek;

be mer med hjärtat, Mina barn, och var förvissade om att Mitt Öra är nära era läppar; Jag välsignar er och välsignar varje steg ni tar; Kärleken älskar er; kom ihåg Min Närvaro; Jag lämnar Min Kärleks Suck på er panna; var ett;

(Senare)

människor har förnedrats och fördärvats ... om de bara ville avsäga sig sin dårskap ... be dotter, inte desto mindre, även i ert tillstånd av fördärv älskar Jag er och gråter över ert förtorkade tillstånd...

(Jag hade varit tillsammans med Jesus i diktamen. När Han hade avslutat den, skyndade jag till mina andra sysslor utan att välsigna Honom eller prisa Honom. I min syndfullhet behandlade jag Honom som om Han var en vanlig människa som dikterat ett budskap, och glömde på något sätt Hans Gudomlighet. Jag skämdes och sprang därför tillbaka till Honom och bad Honom förlåta mig. När Han sade detta till mig, visade Han på sätt och vis ingen förvåning, lugn men sorgsen.)

14 maj 1990

Herre och Frälsare, hör min bön,
lyssna till mig, Herre full av Nåd,
mina böner är verkligen förtorkade,
Jag är fattig och behövande, men Jag är här
och från denna öken ropar jag på Din hjälp,
Du känner våra behov
och Du har förvisso hört de döendes rop på hjälp,
med endast en Välsignelse från Dig, Herre,
skall de bli helade!

Jag som förde dig ut ur Egypten, du behöver bara öppna din mun så skall Jag mätta den, och Jag skall göra detsamma för alla dina bröder;


1 Jesus sade, “Jag älskar dig” och jag hindrade Honom från att skriva det.
2 Min ryske vän och jag.
3 Jesus var tyst en stund, sedan frågade Han mig, “vill du skriva?” Jag sa “ja”.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message