DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

De genomborrade de Händer som skapat dem
Kom och hämta från Jesu Heliga Hjärta
Kom och tillbe Honom

10 mars 1990

(Budskap för bönegruppen den 31 mars 1990.)

frid vare med er; Jag, Herren Jesus, älskar er; käraste barn lär er att Jag är den Eviga Sanningen; Jag är Vägen som leder er till Evigt Liv;

är ni beredda att under denna fastetid följa Min Väg? är ni beredda att erkänna att Jag är Han som märkte ut Min Väg med Mitt Blod? Jag är den Korsfäste med de Fem Såren som talar till er idag, Jag är Kärlekens Offer som söker ert hjärta; kom, närma er, ni som Mitt Hjärta älskar, ni som ännu tvekar, kom till Mig och träng in i Mitt Hjärtas Sår så att Jag får locka er till Mig och få er att förstå att därinne finner ni er Frid och Glädje;

kom närmare Mig, själ, och låt Mig andas över dig Min ljuva väldoft och uppliva dig; överlämna dig åt Mig så skall Jag innesluta din själ i Mitt Heliga Hjärta; kalla på Mig så skall Jag svara er, sök mig ivrigt och ni skall finna Mig; överge era onda vägar och styr era fötter in på Min Väg så skall Jag lyfta er och hänföra er själ till att behaga Min Själ;

Min Kärlek är lik en Fontän, en Källa med Levande Vatten, så kom och drick ur denna Källa så skall ni leva; var inte som världen, för världen kan inte uppskatta Min stora Kärlek;

Mitt barn, har du till fullo förstått Mitt Lidande? Jag är Den som befriade dig från Döden; förföljd blev Jag, för din skull; vanställd av slagen, bespottad, föraktad, hånad och förlöjligad var Jag, för din befrielse; gisslad utan nåd blev Jag, för Min stora Kärlek till dig; Jag har burit dina synder på Mina Skuldror utan att yttra en enda klagan, “likt ett lamm som förs bort till slakthuset, likt ett får som är stumt inför den som klipper det, och som aldrig öppnar sin mun,”1 och för att befria dig, Min älskade, lät Jag Mig genomborras av dem som Jag hade skapat; ja, de genomborrade de Händer som skapat dem, och genom Mina Sår helade Jag dig ... för din skull utstod Jag timmar av lidande, för att lyfta din själ från avgrunden; Jag är er Helige, ändå lät Jag er sträcka ut Mig på Korset tills alla Mina Ben gick ur led; känn idag Min ångest, känn Min törst av brist på kärlek, en kärlek som inga strömmar någonsin kan släcka och ingen störtflod någonsin uppsluka;

kommer Jag någonsin få se dig, du som ännu irrar omkring i öknen? kom tillbaka till Mig och försona dig med Mig och lev heligt, överge dina vägar; i sorg och under tårar såg Jag detta oheliga släkte vandra bort och följa Lasten i stället för Dygden, Döden i stället för Livet, för detta släkte litade till falskheten, och blev så havande med rationalism som i sin tur födde ateism; så hur länge till måste Jag plundras och lämnas ensam bakom varje Tabernakel? medan Tårar av Blod strömmar nedför Mina Kinder och lämnar varje fiber i Mitt Hjärta brustet? Min ångest i Getsemane upprepas i Min Själ varje stund; träng in i Mina Sår så kommer du att förstå Mina plågor;

ifrån allra första början hade Jag förutsett hur grupper skulle resa sig mot Mig, trots Mitt Offer, och splittra Min Kropp och ge upphov till så många nya läror; och när känslan för rätt och fel blivit bedövad i deras inbördes oenighet, skulle känslan av brödraskap gå förlorad; sedan dess har klagoropen från Mina Lamm genomborrat Mina Öron ... och nu, som ett eko ljuder Mitt Rop från Korset till olika folk för att kalla er alla åter och förena er till ett; så om någon frågar Mig: ”varför strömmar dessa Tårar av Blod ner över Dina Kinder?” så skall Jag svara: dessa strömmar för dig Mitt barn, det är Tårar som orsakats av synder och orenhet; och om ni frågar Mig: ”hur är det med dessa märken på Din Kropp? varför är Dina Sår vidöppna?” så skall Jag svara: dessa, Mitt barn, får jag dagligen utan misskund av dem som Jag älskar mest men som nu har vänt sig mot Mig och lämnat Mina Sår vidöppna, dock var det dessa som en gång sade: ”vi skulle vilja lära oss Dina Vägar och följa Dig”; intellektuellt befinner de sig i mörkret och inte förrän de dör från sig själva kommer de att kunna se Ljuset;

idag, i denna fastetid, kommer Jag åter till dig, Mitt barn, syndare, rättfärdig eller orättfärdig, eller förskjuten av mänskligheten, eller kastad omkring på ett eller annat sätt i denna världen, Jag kommer för att be dig om din försoning; gå och försonas med din broder, för i försoningen med honom försonas du med Mig, din Gud; erbjud Mig din frid så som Jag erbjuder dig Min Frid, följ Mig och var helig; offra och fasta så att du kan växa i Min Ande som är: Kärlek, Helighet och Sanning;

vad Jag behöver från er är helighet; var inte som schakalerna som lever sina liv om natten! för Jag kände till era avsikter långt innan ni föddes; i dessa dagar utgjuter Jag Min Ande över era länder så att ni frodas som gräs i vattenrika trakter; Jag stiger ned på det här sättet för att fylla era förråd med Min gröda, Jag kommer för att väcka er ur er slöhet och dra er bort från era onda vägar;

och nu ber Jag särskilt alla dem som är under Mitt Namn och arbetar för Enhet och Fred; Jag ber er komma till Mig som barn och se på Mig och svara Mig på dessa frågor: bröder, har ni gjort allt ni kan för att bevara enheten i Min Kropp? säg Mig, bröder, var är den Frid som Jag lämnade kvar åt er, den Gåva som Jag hatt gett er? varför gör ni ständigt åtskillnad mellan er i Mig? försöker ni uppriktigt att åter förenas i er tro och handling? Jag ber er allvarligt att förnya ert sinne med en andlig revolution, en kärlekens revolution; lägg bort det agg ni hyser mot varandra och kom förnyade till Mig, kom rena till Mig; vakna upp ur er sömn! Jag står alldeles vid era dörrar och bultar; var inte som salt som mist sin sälta, var som ett träd som skjuter sköna skott och bär helighetens frukter, uppfyll Min Lag genom att enas och genom att hjälpa varandra;

liksom igår, lyfter Jag Mina Ögon till Fadern och ber till Honom:

"Helige Fader,
bevara dem som Du har gett Mig
sanna mot Ditt Namn
så att de blir ett, liksom Vi; 2
må de alla bli ett; 3
Fader, Du som är Rättfärdig,
påminn dem om Min foglighet, Min ödmjukhet,
Min uppriktighet och Min stora kärlek,
så att de kan göra slut på Min Ångest,
denna Ångest som är orsaken till att Min Kropp blöder så mycket,
låt dem inse sina misstag och försonas,
så att när de kommer för att ta emot Mig
genom att dricka Mig och äta Mig,
de kommer på ett värdigt sätt;
Fader, kalla på herdarna
och lär dem ge med sig och vara fogliga mot varandra,
självutplånande och ödmjuka,
må de förstå Min Försoning under denna fastetid
och söka sann Vishet i Mig;
amen"

lycklig den människa som lyssnar till Mig, lyckliga de som följer Mina Vägar, lycklig den människa som ödmjukar sig, lyckliga de i anden fattiga, dem tillhör Himmelriket;

Jag, er Herre, välsignar er och era familjer, och lämnar Min Kärleks Suck på er panna och Min Frid i era små hjärtan, och glöm aldrig att Kärleken alltid är med er;

var ett;

(Budskap från Jungfru Maria)

frid vare med er; känn Min Närvaro ibland er ... låt denna nåd bli given er alla ...

älskade barn, Jag ber er idag att rena er själ, bered er själ i denna fastetid så att ni förstår och till fullo tränger in i Kristi Lidande; förstå hur Han offrade Sig för er för att befria er från all ondska och rena er så att ni kunde bli Hans adoptivbarn; Gud ber er försonas och göra bot, ångra er, och tro på De Goda Nyheterna; var försonade med Gud så skall ni bli Hans Arvtagare i det Eviga Livet; Gud vill ha er fullkomliga och för att uppnå fullkomlighet vill Jag påminna er om att ni inte kan uppnå det utan att vara försonade genom Honom och för Honom; självförsakelser kommer att leda er på fullkomlighetens väg;

Jag, er Heliga Moder, ber oavlåtligen för er alla till Fadern för er frivilliga överlåtelse och för er fullkomning; Jesus och Jag kommer till er på detta sätt för att varna er och väcka er ur er sömn; tiden flyr och även om många av er har vaknat, fördubblar Satan sin list och sina fällor, och fick en stor del av er att falla tillbaka i djup sömn; hans syfte är att splittra er, skapa gräl bland er och skära bort er från Vinstocken; motstå alla frestelser, motstå det onda och besegra det med kärlek; övervinn egoism med försakelser; besegra det onda med det goda; visa Gud er kärlek till Honom med goda gärningar; älska din nästa som dig själv; Våra Budskap skall följas och inte bara läsas, de skall levas; visa Gud att ni är Hans barn genom att vara rena, ödmjuka, lydiga och självutgivande;

Mina präster ... Jag älskar er, ni som är fåren som Jesus samlar i Sina Armar och undervisar; kom och hämta från Jesu Heliga Hjärta för att återuppliva er kärlek till en flammande låga och så ge den vidare till Jesu lamm, följ Fridsfursten så skall ni lära känna Honom; Jesus som är Offret kommer att hjälpa er att uppoffra er själva mer; finn Honom, mina älskade, i hjärtats enkelhet; Gud är inte komplicerad, den Heligaste av Heliga talar först på ett sätt och sedan på ett annat för att ni skall förstå att tiden är kort; Jag är fylld av smärta och kvävd av Tårar och Mitt Hjärta fylls av sorg över att se så många av Mina barn i djup sömn, avvisande alla Våra Nådefulla varningar; Jag ropar dagen lång, Jag uppenbarar mig över hela jorden, och bönfaller er att omvända er och närma er Gud;

Jag kommer inte, Mina älskade barn, för att förebrå er; Jag kommer av kärlek för att varna er, för att hjälpa er och fostra er i er andliga tillväxt; som er Moder iakttar Jag hur ni växer; Jag älskar er och Jag strävar efter att fostra er så att ni växer till i Gud; ta därför med glädje emot dessa nådens dagar; Gud har inte övergett er och inte heller fördömt er; Han har aldrig vänt bort Sitt Heliga Ansikte från er, så ta emot Hans Helige Ande, Nådens Ande, med glädje och med sång;

gläd Våra Hjärtan och sprid Våra Budskap till jordens ändar och omvänd andra själar genom Dem; Jag längtar att se alla kyrkor fulla, levande och varma, så lev Våra Budskap; Jag utgjuter nåd över er för att uppmuntra er; var välsignade och kom närmare Korset vid Jesu Fötter, som Jag gjorde tillsammans med Johannes och de Heliga kvinnorna; kom och tillbe Honom, kom och tillbe Honom, låt Helighetens Ande bo i er för evigt;

Jag, er Heliga Moder, välsignar er och era familjer;

(Bibelläsning från Matt 5:17-26.)


1 Jes 53:7.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message