DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ni är aldrig ensamma, Jag är alltid med er

9 februari 1990

(Budskap till Sion, Kapucinerklostret.)

frid vare med er; det enda Jag begär av er är kärlek; älskade barn, det är Jag, er Jesus, som gav er så många budskap för att påminna er om Min Lag, för att påminna er om vem Jag Är; om ni gör Mitt Ord till ert hem kommer er själ att lyftas upp till Mig och ni kommer att nå Mig; kom till Mig innan er ande sviker er, kom och reflektera över allt som Jag har gett er, kom och begrunda Mina önskningar; sök Mig, törsta efter Mig; kom och meditera över allt Jag har gett er och ta Mina Ord till ert hjärta; Jag önskar att ni omsätter allt som Jag har gett er i handling, och bevarar det;

ack älskade barn ... om ni bara visste hur Mitt Heliga Hjärta sargas varje gång någon av er skjuter upp Mina önskningar till senare ... om ni bara visste vad Jag har gett er och ännu ger er, så skulle er glädje vara fullkomlig; prisa Mig, er Frälsare, dag och natt, prisa Mig för att Jag ger er att äta med Min Egen Hand; från höjden lyssnade Jag till er, och så kom Jag till er hjälp, vill ni då inte lyssna på Mig? godta och underordna er Min Undervisning och Mina Önskningar som Jag har sått i er som frön; gör alltså det som Jag, er Frälsare, ber er om, så att ni inte endast lyssnar på Mina Budskap och bedrar er själva;

älskade, ni som Min Själ älskar, sannerligen säger Jag er, Jag önskar böner som kommer från hjärtat; Jag önskar att ni ber för alla biskopar och präster, Jag önskar att ni lyssnar till all den undervisning som Mina ställföreträdare ger er; Jag önskar att ni fastar och gör bot; Jag önskar att ni tar emot Min Heliga Eukaristi så ofta ni kan; Jag önskar att ni går till bikt åtminstone en gång i månaden; Jag önskar att ni dagligen läser ett stycke ur Skriften; Jag önskar att ni gottgör för andra genom försakelser; Jag önskar att ni skall be Rosenkransen och, om möjligt, alla tre Mysterierna; Mitt mål är att föra er tillbaka till gudomlighet och till att leva heligt för Jag är Helig; detta är Mina Föreskrifter; Jag önskar er dagliga överlåtelse;

Jag är Kärlekens Källa och ni kan alla ösa från Mitt Hjärta för att ge denna Kärlek till andra; sedan vill Jag att ni skall lära er att tillbe Mig och ständigt komma ihåg Min Närvaro; Min Närvaro är också ett mysterium; ni bör alltid komma ihåg att ni ALDRIG är ensamma, Jag är alltid med er; uppnå fullkomlighet ... låt detta torra land grönska ... Jag ber er inte om saker som är okända för er eller bortom er förmåga; Jag ber er om allt som är heligt och allt som Jag har är Heligt; Min Kropp är Helig, så kom och ät Mitt Kött och drick Mitt Blod ty den som kommer till Mig skall Jag inte visa bort; Jag är Livets Bröd;

be så att den onde inte bedrar er; låt inte Mina Ögon förmörkas av sorg; ropa ut Min Kärlek från taken på era hus, förkunna att Min Kärlek är ljuvare än vin; Jag skall påminna er om att ni alla har en Fader i Himmelen som älskar er oändligt och Hans Namn är som myrra som strömmar ut från Honom för att smörja er och välsigna er, Hans Namn är: Kärlek;

Jag välsignar var och en av er och lämnar Min Kärleks Suck på er panna; Kärleken älskar er och är med er varje dag; var ett;

(Vår Heliga Moders budskap)

frid vare med er;

Mina älskade barn, gör det som Herren ber er om; be för Mina andra söner och döttrar som är långt från Oss, be för deras omvändelse; sök alltid det som är heligt;

var som solrosor som söker och vänder sig mot solen och följer Ljuset; se vad Herren erbjuder er och prisa Hans Heliga Namn; kom närmare, alla ni som längtar efter att Han skall vara er så nära, kom och låt er fyllas av Hans Frukter; Gud är er Skapare och Han kan också bli er Fostrare;

upphör inte att be när allt går väl för er, be även i er glädje; kom och prisa Honom, kom och upphöj Honom; Gud är er Beskyddare också, var beroende av Honom så kommer Han aldrig att svika er, ty Hans Ljus är er Vägvisare i mörkret; håll Hans Bud, Mina älskade, var fogliga i er Faders Händer; var ivriga att ta Visheten till er Fostrare och Vägledare, väx till i Vishet, väx till i Herrens Ande så att ni kan leva i frid och i fullkomlig förening med Herren;

ett råd till för idag: följ Trons väg, och håll Lagen; Jag ber er, lev efter Våra Budskap, meditera över Våra Budskap; inse vilken stor glädje Jesus och Jag har i att undervisa er; men Vår glädje kommer att vara fullkomlig först den dag ni helt och hållet har övervunnit er slöhet och överlåter er fullständigt till Gud i tillit;

Jag välsignar var och en av er; kom ihåg Vår Heliga Närvaro, lämna Oss inte utanför ... be, Mina älskade barn; fyll era dagar med Kärlekens Närvaro;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message