DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tillbe Mig och älska Mig i Min Heliga Eukaristi

29 december 1989

(Trettondag jul - Epifania)

Herre, min Gud, som jag dag och natt tillber i tystnad, Du som såg ned från himlen, från Din Heliga och härliga plats och förbarmade dig över Dina barn som hölls fångna som duvor i en bur, svältande och nedbrutna, förtryckta av fienden, lovat vare Ditt Namn, fullt av godhet.

”Det folk som vandrade i mörkret
fick se ett stort ljus;
över dem som bor i dödsskuggans land
har ljuset strålat fram.
Du har låtit jublet stiga;
du har gjort glädjen stor;
de gläds inför Dig
som man gläds vid skördetiden,
som man jublar när bytet fördelas.” 1

frälsning kommer från Mig; Jag är Han-som-räddar;

frid vare med er; tillbe Mig och älska Mig i Min Heliga Eukaristi; kom och ta emot Mig i Mitt Offer som ett felfritt lamm; ni måste komma till Mig rena;

om ni bara förstod hur Jag är närvarande i Kropp och Blod där Jag vunnit en evig frälsning för er alla, så skulle ni närma er Mig utan fläck och med vördnad; Jag har i Min Oändliga Kärlek givit Mig Själv som det fullkomliga Offret för att rena er alla från synd; Jag vill att ni alla till fullo skall förstå detta Offer; ja, Jag vill uppmuntra er genom att ge er förståelse för vad Jag erbjuder er och på så sätt röra er till att besvara kärleken; detta Offer kan leda er till helgelse och till gudomlighet; Mitt barn, Det kan uppnå Mina avsikter i dig och föra dig till evig fullkomlighet; Min älskade, Mitt Offer är för evigheten och du som Min Själ älskar, ta emot Det varje dag;

Min helgedom är vid detta Heliga ögonblick fylld med änglar av varje slag redo att möta Mig, sin Gud; de har fallit ned på sina ansikten i tillbedjan inför Mig, de tröstar Mitt Hjärta; och ni som är redo att ta emot Mig, skall ni inte vara andaktsfulla inför Mig? skall ni inte tillbe Mig?

var medvetna om Min Heliga Närvaro; sov inte i Min Närvaro; tillåt inte er ande att fladdra iväg någon annanstans i Min Närvaro; skulle ni ha tillåtit er att vara likgiltiga om ni stod vid foten av Mitt Kors på Golgata? Mina älskade, hur skulle det ha känts om ni hade varit vid Min Korsfästelse på berget? skulle ni ha tillåtit er ande att fyllas med dagens triviala händelser? eller skulle ni ha fallit ned vid foten av Mitt Kors i tillbedjan inför Mig er Gud? Jag har dött för er på Korset; utan att bry Mig om de lidanden Jag var tvungen att genomgå, skulle ni då tillåta er att bli ouppmärksamma och likgiltiga inför Mitt Offer? Jag är närvarande i Mitt Tabernakel så som Jag var närvarande och fastspikad på Mitt Heliga Kors; kom då till Mig denna gång fullt medvetna om vem det är ni tar emot, och vem det är som förenar sig med er för att rena er och ge er evigt Liv;

dotter, var tålmodig så som Jag är tålmodig; kom, vila i Mitt Heliga Hjärta och låt Mig få vila i ditt; Kärleken älskar dig;

“O Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare,
Du lovade att alltid bli kvar hos oss.
Du kallar alla kristna
att komma nära och ta del av Din Kropp och Ditt Blod.
Men vår synd har splittrat oss och vi har ingen kraft
att tillsammans dela Din Heliga Eukaristi.
Vi bekänner denna vår synd
och vi ber Dig, förlåt oss,
och hjälp oss att verka för försoning,
i enlighet med Din Vilja.
Tänd våra hjärtan med Den Helige Andes eld
och skänk oss vishetens och trons Ande,
modets och fördragsamhetens Ande,
ödmjukhetens och fasthetens Ande,
kärlekens och ångerns Ande,
genom Guds välsignade Moders
och alla helgons förböner.
Amen."

(Bön av Fr. Sergius Bulgakov)


1 Jes. 9:1-2.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message