DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt era böner nå himlen
Var Min Himmel

29 november 1989

Mitt hjärta är redo min Gud, att ta emot Dig. Jag lyssnar, här är jag.

(Budskap för bönegruppen i december.)

Min Vassula, Jag är mycket nöjd med att du låter Mig använda dig; lyssna och skriv;

frid vare med er; Jag är er Frälsare, Fridsfursten, Jag är er Tröstare, Jag är Kärleken och det är till Kärleken som ni lånar ert öra, och det är för att lyssna till Fridsfursten som ni har rest så långt, och det är er Frälsare som återlöste er, som ni idag skall få höra;

det är Frid ni söker, och Jag säger er: Jag ger er Min Frid; är det tröst ni söker, Mina älskade? kom, Jag skall ge er tröst i överflöd; är det Kärlek ni törstar efter? o kom! fall i Min öppna Famn; Jag är Kärlek! Mina små barn, låt inte era hjärtan vara oroliga, Jag har aldrig övergett er; Jag, Jesus, är alltid vid er sida;

orsaken till att Jag stiger ned till er på det här sättet, är för att trösta er och påminna er om Min Lag; Jag vill kalla er alla tillbaka till Kärlek, till Fred och till Enhet; Jag kommer inte för att döma er, inte heller för att fördöma er; Jag kommer för Min Oändliga Barmhärtighets skull för att påminna er om att Jag är Helig och att ni borde leva heligt;

Jag är en Kärlekens Gud, inte en Gud som driver er till förtvivlan; Jag är en Hoppets Gud och Jag kommer för att ge er hopp; Mina välsignade, Jag är Han som älskar er mest, Jag är Han som gav Sitt Liv av Kärlek till er; skulle Jag då inte använda Mig av alla möjliga sätt för att komma till er i dessa mörkrets dagar för att varna er och dra er bort från ondskan? och för att dra er närmare Mitt Hjärta och visa er att er Boning verkligen är i Mitt Heliga Hjärta?

Jag kommer för att be dem som ännu inte har försonat sig med Mig, att försona sig och sluta Fred med Mig; allt Jag ber er om är KÄRLEK; Min Ande utgjuts i överflöd över ert släkte, genom Min Oändliga Barmhärtighet, och det borde inte verka orimligt för er att Jag talar till er på det här sättet eftersom Jag Är den Allsmäktige; Mina Budskap skall hjälpa många vilsna att komma till besinning och påminna er om Sanningen; och till dem som ännu inte tror på dessa Gudomliga Verk av Nåd skall Jag ställa samma fråga som Jag en gång ställde till fariséerna: vem av er, om hans son faller ner i en brunn, eller hans oxe, drar då inte genast upp den utan tvekan, även om det är en sabbat? 1

Mina älskade, Jag är en Avgrund av Barmhärtighet; Jag är Oändlig Rikedom och Min Röst skall komma att ljuda över hela jorden och till och med i underjorden, i den mörka jordens buk där de döda ligger skall Min Röst bli hörd, och Jag skall gå till dem och uppväcka dem, och göra dem till pelare av ljus; och till dem som fortsätter att fördöma Mina Verk säger Jag: sök Herren i hjärtats enkelhet;

Mina präster, Mina präster ... alla ni som är en avbild av Min Gudomliga Bild, tillåt Mig att påminna er nu vid årets slut att komma till Mig och hämta från Mitt Hjärta, som är en Avgrund av Kärlek, och fylla era hjärtan; lyssna till Mina Ord och handla efter dem; var inte som ett hus byggt i sanden utan grund, som störtar samman när flodvågen kommer! stå fasta, och använd de lärdomar ni fått av Mig; Jag skall dra alla människor till Mig och Kärlekens Ande skall uppenbara Mitt Heliga Ansikte för er alla;

Jag kommer till er för att uppmuntra er, Mina älskade bröder; förbli i Min Kärlek, fortsätt att valla Mitt folk med kärlek till Kärleken; vandra i Mitt Ljus så skall Jag leda er; Jag är världens Ljus och ni är Mina vänner; Mina utvalda, kom in i Mitt Heliga Hjärta, träd in i denna Kärlekens Brinnande Ugn och tillåt Mig att tända ert hjärta så att också ni, i er tur, kan gå och sätta andras hjärtan i brand;

kom till Mig, ofullkomliga som ni är och dela Min Stora Kärlek; er kärlek skall inte bara vara ord eller tomt prat, utan något verkligt och aktivt; återgälda ont med gott ... återgälda orättvisa med rättfärdighet ... återgälda hat med kärlek ... var förlåtande, var förlåtande ... låt kärlek alltid finnas i alla era handlingar;

Mitt Heliga Hjärtas barn, ni lever dessa dagar i en svår tid då Min fiende har utbrett sitt herravälde som en slöja; det är därför Jag kommer för att be er att fördubbla era böner; böner från hjärtat som når Mig;

kom, ångra er... bekänn dina synder, Mitt barn; kom inte ovärdig för att ta emot Mig i den lilla vita Hostian; kom och drick Mig, kom och ät Mig, och kom ihåg Vem ni tar emot i detta Heliga ögonblick, ni tar emot Mig, ni tar emot Liv; var rena för att ta emot Mig; längta efter detta Heliga ögonblick som aldrig tidigare, längta att få ta emot er Gud; till och med Mina änglar från ovan ser ned på er i längtan efter denna Måltid, och önskar att de vore en av er! låt era hjärtan uppröras av ädla tankar, säg till Mig: “Jesus, jag, en syndare, ber om att bli förlåten, jag är inte värdig att ta emot Dig, men jag vet att genom ett enda ord från Dig kan Jag bli helad”; upprepa dessa ord, de behagar Mig, de får Mig, er Gud, att skynda till er, de fyller Mitt Heliga Hjärta med Medlidande;

ropa till Mig: “Kyrie eleison! Christe eleison! förlåt mig, syndare!” ödmjuka er och Jag skall upphöja er ... utplåna er själva, och Jag skall lyfta er till Mig och gömma er i Mitt Heliga Hjärta; Jag ber er från och med nu att: leva i ständig tro, kärlek och helighet; låt Min begäran vara ert motto för det kommande året;

kom, var ett under Mitt Heliga Namn så som Jag och Fadern är En och Densamme;

Jag, Herren Jesus Kristus, välsignar er alla och lämnar Min Kärleks Suckar på era pannor;

Kärleken älskar er;

(Budskap från Vår Heliga Moder)

Guds barn, frid vare med er; Jag, er Heliga Moder, behöver era böner för att förverkliga Guds Frälsningsplan; Jag behöver böner från hjärtat; låt era böner nå himlen, låt dem vara som rökelse;

fyll era hjärtan med Guds Kärlek och jubla, för en Frälsare föddes till er räddning, en Frälsare med saktmodigt hjärta steg ned till jorden för att tjäna och kalla på de förtryckta; “Han kom för att öppna de blindas ögon, för att befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan dem som lever i mörkret”;2 älskade barn, det är samme Frälsare som kallar på er idag, det är samme Frälsare som kallar var och en av er vid namn: att återvända till Honom; det är samme Jesus som påminner er om Sin undervisning; det är samme Jesus som Jag, Hans Mor, höll i Mina Armar, och lindade Honom i lindor; född att tjäna, född att friköpa er, och nu är det samme Jesus som ännu kallar er till er räddning; det är samme Frälsare som påminner er om att ni alla tillhör Honom; Han gjordes synlig i köttet och Han offrade Sig Själv för er, Mina barn, för att befria er;

kom då och jubla och låt er fyllas av glädje! kom och förkunna storheten i Hans Heliga Namn! kom och var de glada budbärarna som bär Hans Ord; Jag älskar er, och tro Mig, Min Mantel är stor nog för att gömma er alla i den! 3 kom till Herren, var inte rädda att visa Honom era svagheter, kom till Herren och ge Honom ert hjärta så skall Han ta emot det som myrra, rökelse och guld;

Vi älskar er ... Vi älskar er gränslöst, överlämna er själva till Honom; Jesus kommer till var och en av er; Han kommer för att befria denna världens fångar och ge dem deras frihet tillbaka; fångar som likt duvor fångats in i bur av den onde, men Jesus går outtröttligt från bur till bur och släpper ut varje fånge;

Mina barn, lev efter Herrens Himmelska Bud och Lag, ty den Himmelska Lagen kan sammanfattas i ett enda ord, och detta ord är: KÄRLEK;

Jag, er Heliga Moder, vädjar och ber för er dag och natt, Jag ger er Min Kärlek och jag välsignar er alla och alla era familjer;

(Jag hörde åter den Helige Ande som oavbrutet bad för mig hela natten, och till slut, mycket tidigt på morgonen bad den Helige Ande mig säga efter Honom följande bön: ”Père aide moi, car Ta Puissance est Amour” Han gav mig den på franska och den betyder: ”Fader, hjälp mig, ty Din Makt är Kärlek.” )

Herre,
trots att många av jordens länder
självförvållat har sjunkit ner i den grop som de själva har grävt,
och deras fötter har fastnat i snaror som de själva lagt ut,
förbarma dig över dem;
Herre, skänk dem ett lyssnande öra,
gör dem till ett helt ny surdeg,
som ärar Dig, min Kung,
Jag ber Dig återigen, Kärlekens Herre, Barmhärtighetens Herre,
att de som hörde och åter hörde,
men aldrig förstod, skulle höra denna gång
för Din Kärleks skull
och att de som såg och såg igen
men aldrig urskiljde, skulle kunna urskilja denna gång,
för Din Stora Nåds skull,
och så träda in i Ditt Mysterium,
mjuka upp deras hjärtan så att de kan förstå
helt med sitt hjärta och inte med sitt förstånd,
så att de omvänder sig och blir helade av Din Gudomlighet,
då kommer de att förstå hur underbara Dina befallningar är,
och deras själ skall inte göra motstånd utan respektera dem.
Amen.

Mitt barn, Jag skall återigen förhärliga Mitt Namn, bara vänta och se, detta är bara början...

Herre, Du är som en förtärande Eld
och jag vet att Du verkar i många hjärtan;
Herre, jag lever för Dig, var alldeles nära mig i denna landsflykt.

genomsyrad av Mig, lev för Mig, lev under Mina Vingar; genomdränkt av Min Kärlek, blomstra nu och väx till, sprid ut dina grenar som en terebint; säg Mig att Jag är Han som du älskar mest; var Min sång, du lilla; var Min Himmel och förhärliga åter Mitt Heliga Namn; luta dig mot Mig när du känner dig modfälld, o, ja! gläd Mig och känn Min Närvaro! o, ja! hungra efter Mig, törsta efter Mig, se på din Konung! skåda Den som räddade dig! se på Min Skönhet, blomma!fri Min duva, fri till sist!

kom nu in i Mitt Heliga Hjärta och låt Det helt förtära dig och inte lämna kvar något annat än en levande flamma av Kärlekens svartsjuka Kärlek; Jag är en Brinnande Låga av Kärlek och Min Kärlek är sannerligen en förtärande Eld; åtrå Mig, Jag blir förhärligad, utbred denna kärlek till Mig; Min Hand är verksam i många länder, allt skall gå i uppfyllelse snart vid den rätta stunden och den rätta timmen;

Älska Mig, längta efter Mig; kom, vi oss?

Ja Herre, i evighet. Ära vare Gud.


2 Jes. 42:7.
3 Vår Heliga Moder log.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message