DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ett leende mot Mitt Heliga Ansikte och Jag skall förlåta och glömma

29 augusti 1989

Gör mitt hjärta redo, Herre, så jag kan höra Ditt Ord.
Jag ber till Dig, Kärlekens Herre, Barmhärtighetens Herre,
svara mig i Din stora Kärlek,
Gud, lys över mig och uppliva mig med Ditt Ljus!
Amen.

Jag är Skördens Herre och eftersom du har bett om arbetare för att bärga denna rika Skörd, skall Jag sända medhjälpare till dig; kom närmare Mig nu, närma dig;

1Jag Är Uppståndelsen och Livet och Jag lovar er att Hängivenhetens Dag inte är långt borta nu; era döda skall återvända till livet igen och alla som ännu ligger under jord, begravda genom sina synder, skall Jag väcka till liv igen; Jag skall utbreda Mitt Rike och Jag skall förnya era länder som nu ligger ofruktsamma och är en sorglig syn; Jag skall upprepa dessa Ord ur Skriften: “glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, så glömmer Jag aldrig dig;” 2

Jag förbereder en Ny Himmel och en Ny Jord för er, och Kärleken skall återvända till er och leva bland återstoden av er som kärlek; och alla dessa döda kroppar som ni möter i varje gathörn, skall Jag låta uppstå;

och liksom burna av vinden skall Jag föra era herdar tillbaka till Nya Ängar och med herdestaven skall de föra Min hjord i bet som i forna dagar; för även om deras ondska smög sig in i Mitt Eget Hus och förledde många och trots att deras synder fick gudlösheten att breda ut sig över hela landet, är Jag beredd att förlåta och glömma och Min vrede skulle vika, som om den aldrig funnits, om de bara idag skulle inse sitt fel;

men, än idag är Mitt Heliga Hjärta nedbrutet av bristen på kärlek och genom de oräkneliga synder ert släkte begår, synder som har genomborrat Mitt Hjärta och fått Himlen att blygas, synder som besudlat Min Helgedom och vanhelgat Mitt Heliga Namn; och ändå, om ni bara visste hur Jag är redo att förlåta ert släktes brott bara genom en vänlig blick på Mig, ett ögonblick av ånger, en tveksamhetens suck, ett uns av omprövning; ett leende mot Mitt Heliga Ansikte och Jag skall förlåta och glömma, Jag skall inte ens se på Mina Sår; Jag skulle utplåna från Min åsyn alla era missgärningar och synder, om ni bara visade ett ögonblicks ånger; och hela Himlen skulle fira den gesten, för ert leende och er vänliga blick skulle tas emot som rökelse av Mig, och det ögonblicket av ånger skulle ljuda som en ny sång för Mig;

idag stiger Jag ned över er, full av Barmhärtighet, för att rädda er i Min Kärlek; Nådens Helige Ande kommer att vara som dimma och övertäcka hela jorden; sannerligen säger Jag er, Jag skall mångdubbla Mina Nådegåvor över er, Mitt Ord skall bli uppenbarat och många kommer att höra det, och Jag skall mångdubbla era visioner, så alla de som inte bryr sig om Min Nåds Helige Ande och försöker hålla Honom tillbaka endast spjärnar mot udden; alla deras ansträngningar kommer att vara förgäves, ty Jag, Herren, tänker låta er uppstå och Jag skall odla denna öken som ni lever i och låta oaser springa fram istället för era vilseledande hägringar;

Jag, er Gud, står framför er och frågar dem som ännu undertrycker Min Helige Ande detta: hur kommer det sig att ni inte kan tyda Tidens Tecken? hur kommer det sig att ni har beslutat att inte erkänna Mina Tecken och Mina Underverk? varför tystar ni ständigt Min Röst och förföljer Mina profeter? varför är ni rädda och varför så ivriga att utsläcka den lilla låga ni ser som lyser upp ert mörker? varför skyndar ni fram för att trampa ned och utplåna varje blomma som växer genom Min Nåd i er ödemark och torka? varför önskar ni Mig, er Gud, tyst och död? låt mig då påminna er om Vem Jag Är:

Jag Är Ordet och Levande
Jag skall Handla

medan Jag var på jorden, mångfaldigade Jag Mitt Bröd och Mina Fiskar och mättade en stor mängd människor, och när Mose gick genom öknen med tusentals, och inte hade någonting att äta, öppnade Himmelen sina Förråd och mättade dem alla med manna;

och så är det idag, eftersom förödelse råder över jorden och den inte förmår frambringa tillräckligt med Bröd för att livnära er, skall Jag, med Min Nåds Ande, mångfaldiga Mitt Bröd för att nära er, Mina älskade, ni som är utsvultna och försummade; i era dagar kallas detta: Utgjutandet av Min Helige Ande; ni kommer att livnäras direkt genom Mig, för Jag tänker fortsätta att mångfaldiga Mitt Bröd och inte lämna någon hungrig; ve dem som försöker hindra Mina barn från att komma till Mig i dessa Nådens tider! så öppna ert hjärta, ni som ännu tvivlar, inte ert förstånd;

Min undervisning är sund och helande; var inte rädda, tro med hjärtats enkelhet; döm inte och skymfa inte Mina änglar som är utsända av Mig med Min Ande; inte ens Ärkeängeln Mikael tillät sig att skymfa djävulen, när han diskuterade med honom om Mose döda kropp, allt han sade var: ”må Herren tillrättavisa dig”; 3

hoppas på Mig, Tro på Mig och Älska Mig; lev Heligt ty Jag är Helig; fasta och gör bot, ångra er och ge Mig er överlåtelse dagligen; överlämna er i Mina Händer så skall Jag göra er till levande pelare av ljus; be oavlåtligen, be med ert hjärta; ta emot Mig4i renhet så skall Mina nådegåvor flöda över er, kom vid tiden för tillbedjan och tillbe Mig, bekänn era många synder; behaga Mig, er Gud, och vandra med Mig; följ Mina föreskrifter och se varken åt höger eller vänster; var fullkomliga! var Min Himmel!

O skapelse, om du bara visste hur Jag, din Gud, älskar dig, så skulle du inte tveka att följa Mig i Mina Fotspår! varför söka tröst någon annanstans? Mitt Heliga Hjärta är balsam för era sår, Mitt Heliga Hjärta är ert Hem; Mina Ögon vilar på er alla;

Jag välsignar var och en av er; Jag välsignar era familjer; Jag välsignar alla dem som läser detta Budskap och lämnar Min Kärleks Suck på er panna, Kärleken älskar er alla;

var ett;

Tack, min Herre. Jag välsignar Dig.


1 Budskap för bönemötet.
2 Jes. 49:15.
3 Judas 9.
4 Den heliga Eukaristin.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message