DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kärleken är Roten på Livets Träd
Skriften går i uppfyllelse
Ge Mig din vilja

1 maj 1989

Herre, skulle Du vilja skriva Ditt budskap för mötet den 19 maj?

är du beredd?

Jag är aldrig beredd, men Du kan göra mig beredd.

be så skall du få;

Jag ber Dig, Herre, att göra mig beredd att höra Din Röst och skriva.

öppna då ditt öra och hör noga på; skriv:

frid vare med er alla; Jag är Herren, Emmanuel, den Heligaste av Heliga, som uppenbarar Mig genom detta svaga redskap;

Jag kommer till er, Mina små, till ett folk som är så högt gynnat; Jag kommer till er och visar upp Mitt Heliga Hjärta framför era ögon; Mitt Heliga Hjärta är Heligt, Rent och fyllt av Kärlek; så vakna upp som förr i tiden, vakna upp ur er dvala, vakna upp och känn Mig;

Min Ande utgjuts ständigt ibland er på ett så generöst sätt, likväl är det så många av er som ännu inte förstått ... Jag, Herren, har format profeter ända sedan den dag då Jag skapade er, men Mina Egna upprepar vad de alltid har gjort ... de förföljer fortfarande alla Mina profeter, och jagar dem från stad till stad; Abels Heliga Blod utgjuts utan uppehåll; dessa människor ber Mig om rättvisa lagar, de längtar efter att Jag skall vara dem nära, men när Jag sänder dem Nådens Helige Ande, blundar de och vägrar att höra, och gör sina hjärtan hårda som granit; de kommer samman för att jaga bort Nådens Helige Ande så som man jagar bort en ond fågel;

Mitt Heliga Hjärta plågas ...öppna er! öppna er!1 blockera inte Min Väg! röj undan dessa klippblock som bara hindrar Mitt Folk, som ni låtit svälta, från att nå Mig; Jag har kommit till er, för att hela er och trösta er; Jag har kommit för att ge er Frid och Kärlek; Jag har kommit för att göra Mitt land bördigt och odla dess jord;

Mitt Namn är Heligt och heliga är Mina stadgar och Mina lagar; ja, Jag skall vattna denna törstande mark med Min Kärlek och Jag, Herren, skall fortsätta att utgjuta Min Ande över Mina barn och välsigna dem;

har ni inte märkt? har ni inte lagt märke till att Jag förbereder er för att ta emot en Ny Himmel och en Ny Jord som Jag lovade er för länge sedan? har ni ännu inte förstått? har ni inte sett hur Jag arbetar? Jag gör tecken åt er från jordens ena ände till den andra att ni skall lyssna till Min Röst;

ack, Mina älskade, Jag har kommit för att hela era skador, era sår och era svagheter, som tillfogats er så grymt i detta mörker; nej, Mina älskade, era sår är inte oläkbara, era sjukdomar kan botas, för Jag-Är-Med-Er och helt nära er; så kom till Mig med kärlek, be med kärlek så skall ni få, ropa efter Mig med kärlek så skall Jag höra er; Jag skall ta upp er i Min Famn och vagga er, medan Jag tröstar er; hör Mitt Rop om Kärlek och Fred;

Kärleken älskar er; Kärleken är Roten på Livets Träd, så låt det vara KÄRLEK som kommer från ert hjärta; när Kärleken manifesterar Sig där ondska finns, utplånar Kärleken all synd, och upplöser den likt dimma som skingras av solens första varma strålar;

för Mina trognas skull skall Jag uppväcka alla döda kroppar; Jag kommer inte att vara tyst, Jag skall upprätta er alla med Mitt Ord; Jag skall inte tystna förrän Jag har Förhärligat Min Kropp och förnyat hela Min Kyrka; lär er, alla ni som vill förtränga Nådens Ande och kväva Min Röst, att era onda gärningar och uppsåt alla är förgäves; Jag skall fortsätta att räcka ut Min Hand till var och en, till och med till de upproriska, även till dem som sätter Mig på prov natt och dag, förstår ni?

ni är alla Mitt Folk, oavsett trostillhörighet eller folkslag; kom ihåg att Jag är KÄRLEKEN och Jag har skapat er alla;

idag når Min Frälsningsplan ut över hela världen; Jag har sänt, och Jag sänder er än idag budbärare till varje land, för att föröka er tro, för att omvända er, för att skapa fred och kärlek, för att förena er; så försök inte att kväva Min Röst och Min Moders Kallelser; Våra Röster skall fortsätta att komma över er likt en hammare, som skakar klipporna2 fram till Min Härlighets Dag;

gläd er och hylla Min Fruktbara Vingård, för med Min Egen Hand har Jag vänt och bearbetat dess jord, med Min Egen Hand har Jag dragit upp tistlar och törnen och bränt upp dem; med Min Egen Mantel skyddar Jag Den från de torra vindarna och från stormarna som Min fiende rör upp; Jag är Dess Trofasta Väktare som med brinnande iver alltid vakar över Den; denna Vingård är Min Gåva till er, och Dess Druvor skall erbjudas er fritt och fylla hela världen och livnära den;

åh, Min Själs älskade, lyssna noga till Mina Ord och försök att förstå dem; tvivla inte, sätt Mig inte ständigt på prov ... Jag, Herren, säger er högst allvarsamt: Skriften går i uppfyllelse; så varför förvånas så många av er över Min Andes utgjutande? varför förvånas ni, när era unga ser syner?

Jag kommer till er för att revidera er kunskap om Mitt Ord; Jag kommer med stor kärlek för att uppväcka Mina söners och döttrars döda kroppar; Jag kommer för att omvända er och påminna er om Mina lagar; Jag kommer för att kalla syndaren till bikt; Jag kommer för att kalla till ånger alla de präster, biskopar och kardinaler som så ondskefullt har sårat Mitt Heliga Hjärta och förrått Mig, deras Vän och Gud;

Jag kommer inte som en Domare, inte ännu; Jag kommer till er som Tiggaren i trasor och barfota, med läppar spruckna av törst, klagande och bönfallande om litet kärlek, om ett kärlekens gensvar; idag har ni framför er en Klagande Tiggare med Handen ständigt utsträckt, som tigger er om ett gensvar av kärlek: ”Jag ber er, kom tillbaka till Mig och älska Mig, lär er att älska Mig, lär er att älska Mig, slut fred med Mig, slut fred med Mig, Jag skall inte visa bort er, Jag Är Kärlek, och Jag älskar er för evigt;"

kom till Mig innan Stunden ännu är inne, vänta inte tills Min Rättvisa kommer, låt inte Min Rättvisa komma oförmärkt och överraska er; kom ihåg att Jag då, i denna väldiga, fruktansvärda Stund, skall stå inför er som en Majestätisk och Sträng Domare, och Min Röst som var lik en klagande tiggares, skall förvandlas och bli till ett sken av Förtärande Eld, till skyfall, störtregn, hagel; Min Andedräkt skall vara som en ström av eld och svavel som kommer att tända eld överallt, för att rena er och förnya er alla, och förena er till Ett Enda Heligt Folk;

lyckliga alla de som hoppas på Mig och som välkomnar Min Nåds Ande som Jag nu så rikligt utgjuter över hela mänskligheten, för ni skall få se Mig, er Gud;

saliga de som är fattiga i anden, för himmelriket tillhör dem;

lyckliga alla de som har öron att höra med och ett enkelt hjärta, som välkomnar Nådens Ande med barnslig tro, för i dessa små hjärtan skall Mitt Ord slå rot,

saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, för himmelriket tillhör dem; bara en liten tid, Mina små duvor, och Jag skall vara hos er, ta emot Min Frid;

Jag välsignar var och en av er; Jag, Jesus Kristus, välsignar och förlåter era förföljare, för de vet inte vad de gör; Jag, Herren, älskar er alla i evighet;

(Sedan visade Herren det avsnitt i Skriften, som jag skulle läsa för dem. Det är från Hebr. 3:7-19 och Hebr. 4:1-16.)

Jahve, min Abba,
påminn mig om Dina bud
så att jag kan följa dem och vara Dig trogen.
Jag vet att Dina domslut är rättfärdiga, min Abba,
och jag vet och tror att Du i Din trofasthet ger mig dessa lidanden.
Det var bra för mig att få smaka och dricka av Din bittra Bägare.
Nu ber jag Dig, Herre, låt Din Kärlek trösta mig,
kom och ta kärleksfullt hand om mig så skall jag leva,
eftersom Din Lag är mitt liv och min glädje.
Styr mina steg mot Ditt Hem som du har lovat mig.
Jag längtar efter Dig, Himmelske Fader.
Jag väntar på Dig, Jahve, Min Abba,
jag väntar på Dig.

Kärleken älskar dig, Mitt barn, och Jag skall inte låta någon skilja dig från Mig; du är en del av Mig nu, låt oss arbeta;

(Senare)

(I en dröm under natten såg jag Jesu porträtt. Jag märkte att Jesu Ögon fylldes av tårar och innan de just skulle falla ner på golvet, skyndade jag fram med utsträckt hand. Med handflatan full av Jesu dyrbara tårar börjde jag gå därifrån. Jag undrade om jag skulle dricka Hans Tårar.)

dotter, ta emot Min Frid; kom, Jag är med dig! är du lycklig över att vara med Mig?

O ja, min Herre Jesus!

och är du fortfarande villig att ge Mig din vilja och arbeta för Mig?

Ja Herre, jag ber Dig, säg Ditt Namn igen.

Jag är Herren Jesus Kristus, din Frälsare;

Ja, Herre, om detta är Din önskan.

det är Min önskan, ge Mig då din vilja, så skall Jag använda den;

Jag ger Dig min vilja, ta min vilja och gör vad Du vill med mig.

ta då Min Hand; Jag och du tillsammans; Jag älskar dig, älska Mig

(Här försökte jag samla mig inför Herren, jag försökte känna Hans Heliga Närvaro och vara ett med Honom.)

lilla barn, varje gång Jag känner hur du försöker, jublar Mitt Heliga Hjärta på djupet; Jag Är den Högste och Jag älskar dig; vill du samla dig och be med tro?

Jag ska försöka, Herre. Hjälp mig att be så som Du vill.

överlåt dig då helt åt Mig; behaga Mig och säg till Mig: “Jesus, jag älskar Dig”; gläd Mig med spontana ord av kärlek som kommer med uppriktighet och från hjärtat; Mitt Heliga Hjärta är din Tillflykt, vila i Mig; kom, föröka din kärlek till Mig, jag vill ha dig fullkomlig!

Jag vill göra Din vilja och behaga Dig helt och fullt.

Jag skall hjälpa dig, Min Vassula; vi, oss?

För evigt.

kom, vila i Mitt Hjärta,

Vila i mitt, Herre.

det skall Jag;


1Jesus ropade högt.
2 Klipporna = hjärtan av sten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message