DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Läs Jona

8 mars 1989

Herre?

Jag är; Jag har väglett dig att läsa Jona bok för Jag vill att du och Mina barn skall förstå att Jag alltid kan mildra det Straff som Jag har i beredskap åt detta onda släkte; Jag önskar inte att Min Rättvisas Bägare skall flöda över så som Den nu gör och därför säger Jag er: ångra er, fasta och var heliga!

Herre,

Jag är;

Herre, somliga fastar, ångrar sig och försöker. Räcker inte det? Är vi inte på rätt väg?

(Jag hade intrycket av att vi har bättrat oss något de senaste åren och är på rätt väg.)

Min Vassula, många går mot fördärvet, eftersom det onda har hopat sig i dem; deras inre är mörkt som natten; så hur kan du säga att detta släkte är på rätt väg?

Vad kan vi göra för att alla skall få veta att vi står på randen till en katastrof? Många har inte en aning!

så länge som Min Ande kuvas, och så länge Mina Egna tiger om Mina Varningar, tystar ner Min Ande, behandlar profetiorna med förakt, och nästan finner en glädje i att förklara uppenbarelserna av Vår Närvaro som falska, kommer Jag inte att uthärda det längre; Min Rättvisa skall segra ... idag kommer Jag ännu till er som den mest Barmhärtige Vän, men i morgon skall Jag stiga ned till er som sträng Domare; Min Ande tystar de ner, och de förlöjligar Mina Välsignelser; dessa är Kains söner av idag;

Jag älskar er alla intill dårskap, kom alltid ihåg detta; Jag mildrar Min Rättvisa endast om oerhörda gottgörelser blir gjorda;

Kärleken älskar dig; här är den Helige Mikael:

barn av Gud, ingenting är omöjligt för Gud;

oerhörda gottgörelser måste göras; om ditt släkte omvänder sig, skall den Heligaste av Heliga mildra Sitt Straff; låt dem som har öron höra, ty Hans Nåd varar från släkte till släkte över dem som fruktar Honom; var uppmärksam, upphör aldrig att gottgöra; de som förlöjligar dig nu, kommer att skära tänder senare; Jag, den Helige Mikael, ber oavlåtligen för detta onda släkte;

be, barn, och lyd Herren; prisa Herren för att Han utgjuter Sin Ande ibland er alla;

Tack, Helige Mikael.

frid åt dig;

Vassula;

Ja, Herre?

lägg till detta: hur kan Mina Egna lugnt be den apostoliska Trosbekännelsen och säga, ”Jag tror på den Helige Ande”, när de flesta av dem förkastar Min Andes Verk, förnekar Det och krossar Det? sannerligen säger Jag er, Jag finner ingen helighet i dem; när de i detta mörker upptäcker en liten avlägsen låga, kastar de sig över den som en stormvind, för att blåsa ut den, s,å att de kan fortsätta sitt onda verk i mörkret och inte dras fram i ljuset; nej, Vassula, de tycks inte vilja leva i Ljuset;

Jag tillber Dig, Herre, mitt Ljus, världens Ljus.1

kom, du gläder Mig, en dag, Mitt barn, kommer du inte att se någonting annat än Ljus, bara Ljus! tappa aldrig modet, för Jag är med dig intill slutet;

Tack, Herre Jesus. Var välsignad. Lovad vare Herren.


1 Medan jag skrev “denna väldens Ljus”, tvekade jag, sedan suddade jag ut “denna”,och skrev “världens Ljus”, för jag tänkte att mörker råder i denna vår värld. Jag fick Jesus att le.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message