DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har öppnat Mina Himmelska Förråd
Känn igen Tiden

20 februari 1989

(Idag möts vår grupp för att be, läsa ur Bibeln och Budskapen.)

Jesus?

Jag är; älskade, följ Min ordning; Jag är med er hela tiden;
kom, vi skall arbeta tillsammans; vi, oss;

(Senare)

(Budskap som gavs för mötet.)

Jag är Herren, er Gud; Jag är den Högste och över allt annat; Jag är Han som skapade er; Jag är Gud, oförliknelig; Jag är den Helige av de Heliga; oräkneliga änglar av varje slag faller ned på sina ansikten i Min Närvaro i ständig tillbedjan; vem kan ni jämföra Mig med? Hela Himmelen lovprisar Min Härlighet utan uppehåll; Jag tronar på keruberna, Jag är klädd i Majestät och Makt; Jag är Ordet, det Sanna Ljuset;

ändå, trots Min Höghet och Mitt Majestät, stiger Jag ned, av stort medlidande, och böjer Mig för att nå er; Jag kommer till er, ett folk som bevisats stor ynnest, till er, Mina älskade, kommer Jag; inför er står Jag, barfota och som en tiggare håller Jag Min Hand utsträckt mot er; Jag bönfaller er om Kärlek, Frid och Enhet; vill ni lyssna till Mitt Rop?

Jag är Sargad till oigenkännlighet, Mina Sår fördubblas ständigt genom mened, orättfärdighet och stor dragning till synden; hur länge till skall Min skapelse fortsätta i gudlöshet och ondska? Jag frågar dem som trotsar Mina Bud: “vad skall ni göra på Vedergällningens Dag? till vem skall ni fly för att få hjälp? var skall ni lämna era rikedomar i förvar?1

i Min Oändliga Barmhärtighet och Min stora medömkan har Jag fyllt himlen med tecken; utan uppehåll utgjuter Jag Min Ande över hela mänskligheten; Jag ger visioner till era unga, Jag låter Tecken och Nådegåvor regna ner över er, förstår ni? Jag har öppnat Mina Himmelska Förråd för detta hungriga släkte, ni skall äta av hjärtans lust, ni skall äta er mätta;

Skriftens ord går nu i uppfyllelse; Jag ger er de Tecken som visar på Tidens Slut, och ändå vägrar många av Mina Egna att känna igen dessa Tecken .... hur kommer det sig att ni inte kan känna igen Tiderna?

men nu, även om de flesta av Mina barn har vänt Mig ryggen, även om de har övergett Mig, kommer Jag, med evig kärlek och utan att någonsin tröttna, att söka efter dem; Jag skall aldrig försumma att kalla var och en upprepade gånger, kom tillbaka till Mig av hela ert hjärta, fasta och omvänd er, öppna era hjärtan för Mig så skall Jag hela er, vänd er till Mig, er Fader; och så milt som en far behandlar sina barn, så skall Jag behandla dem som ångrar sig och kommer tillbaka till Mig, ty Jag är mot de svaga och Medlidsam med de eländiga; Jag är full av Medömkan och rik på Barmhärtighet;

O älskade själar, hör Mitt Rop från ovan: “låt era hjärtan bli uppfyllda av Min Gudomliga Kärlek“; fyll era hjärtan och lär er att förlåta varandra, döm inte varandra! genom att förlåta varandra kommer ni att börja gå på Enhetens Stig, genom att inte döma er nästa kommer ni att kallas låt Mig, er Gud, glädja Mig i er, Mina lamm;

Jag ger er Min Frid, ta emot Min Frid och dela Den med andra, ta emot Min Kärlek och låt Den omge er som blomsterkransar; barn av Mitt Hjärta, hur fruktar Jag inte att säga er detta, och ändå måste Jag bevara er i Sanningen; trots Min enträgna vädjan till er, trots alla Mina varningar, kommer många att fortsätta synda, de går mot sin själs undergång;

ni lever i en upprorisk tidsålder och det har blivit sagt, att i era dagar ”skall människor förakta religion och göra narr av Löftet; dessa människor är förhärdade i hjärtat och kommer att vägra höra;” ni lever i de sista dagarna före Reningens Dag; var vaksamma dag och natt, upphör aldrig att bedja; Jag säger er allvarsamt att Reningens Dagar är nära;

Jag älskar er alla med evig kärlek, och på grund av denna Oändliga Kärlek stiger Jag ned på ett flertal ställen på denna jord för att varna er; missförstå Mig inte genom att ta dessa varningar som hot; Jag är Helig och Jag önskar att ni, som är skapade till Min Avbild, skall leva Heligt; alltsedan Tidernas begynnelse har Jag fostrat helgon och profeter, för att påminna er om att Jag är Helig;Jag har förberett er alla inför denna Dag, Min Renings Dag, då Min Andes Eld skall komma över er och tvätta bort all ondska; Den skall rena allt som är oheligt; var beredda på denna Dag och hör Mitt Rop, hör Min vädjan;

må den vise förstå dessa Ord: kom tillbaka till Mig, återvänd, Jag är er Tillflykt; känn igen Tecknen, känn igen Tecknen på Tidens slut! tillslut inte era öron, stäng inte era ögon, känn igen Tiden ... kom ihåg att Jag, Herren, är er Tillflykt; älskade själar, var ståndaktiga;

Jag välsignar var och en av er, Jag välsignar era nära och kära;


1 Jes 10:3.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message