DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var förtrolig med Mig
Jag vill att Mina Herdar skall vara rena

17 januari 1989

(Jag känner att jag faller tillbaka, så jag bad Jesus att lyfta mig och påminna mig om den meditation Han har lärt mig för att kunna urskilja Honom och höra Hans Röst.)

Jesus?

Jag är;

blomma, Jag skall påminna dig om hur du skall meditera och hur du kan höra Mig; Jag, som är Ordet, skall inspirera dig och instruera dig med Vishet; öppna, öppna dig och låt Min Ande fylla dig; ja, meditera, hur skulle du annars kunna nå Mig? lyft din själ till Mig i tystnad, i tro; ge Mig, din Fader, din vilja så skall Jag, som känner dina behov, leda dig och livnära dig; arbeta därför, lilla barn, arbeta hårdare;

Herre, jag försöker.

behaga Mig genom att tala med Mig; be till Mig, be, be, allt Jag ber om är böner;

Är det också en form av bön att skriva med Dig, Herre?

ja, därför att du samtalar med Mig, din Allsmäktige Gud; Jag gläds när Jag är med dig, vad kunde väl vara större än att stå i ständig förbindelse med Mig din Gud? Jag är nu förenad med dig, Jag och du, du och Jag, tillsammans i kärlekens förening;

o Vassula, frid, Mitt barn; hur kunde du föreställa dig att du skulle ha skrivit alla dessa Budskap på egen hand? Jag har verkligen dolt Mitt Ansikte under en kort tid, för att låta dig känna och förstå hur oförmögen du är att skriva ett enda ord av Kunskap utan Mig; Jag är Uppenbarelsen, Den som talar, Den som ger, Den som instruerar, Den som avslöjar, Den som uppväcker och Den som livnär gudlösa människor;

Min Vassula, är du glad tillsammans med Mig? är du glad över att veta Vem du tillhör? Jag är Gud, den Levande Guden, din Skapare; Jag är Kärlek, Jag är din Fader som talar till dig nu, Jag är den Allra Heligaste Treenigheten; överlåt dig åt Mig;

fastän du är absolut ingenting, har Jag sökt dig, som den älskande söker sin brud; Jag har övertalat dig att älska Mig, och dela Mina Verk; Jag bekymrar Mig inte över vad du inte är, Jag Själv räcker till, men Jag gläds över att ha dig i Mitt Ljus, Jag gläds över att ha dig i Min Sal, Jag gläds åt att ge dig näring och låta dig att blomstra; Mitt barn, förstår du? bedröva Mig inte;1 en abba är alltid nära sitt barn; var förtrolig med Mig, alltid, utan att glömma Min Helighet; Jag älskar dig och Jag vill att du skall älska Mig i helighet;

respektera Min Lag; genom att respektera Den kommer du att respektera Mig; älska Min Lag; genom att älska Den älskar du också Mig; följ Min Lag; genom att följa Den kommer du att följa Mig; Min Lag kommer att leda dig till Mig, till Mitt Hus, som är också ditt Hem;

tro på Mig, för Min Makt är Stor, vi, oss?

I evighet, Herre.

prisa Mig;

Herre, ge mig ett kapitel ur Skriften som lovprisar Dig, så att jag kan läsa det för Dig.

Jag skall, öppna den Heliga Bibeln;

(Jag gjorde det och fick upp de tre männens lovsång, tillägg till Daniels bok, B 28-67 , så jag läste dessa verser för Herren. Det behagade Honom.)

(Budskap till bönegruppen. Skrivet för den 17 februari.)

frid vare med er; Mitt Ord är Ljus; Mitt Ord är Frid och Kärlek; Mitt Ord är Enhet och Hopp; kom till Mig och läs Mitt Ord oftare;

Mina älskade, det är Jag, Jesus, Den Barmhärtige, Jesus er Frälsare, som kommer till er genom detta svaga redskap och inpräglar Mina Ord på henne; av Min Oändliga Kärlek och Min Överflödande Barmhärtighet stiger Jag ned i detta mörker, Jag stiger ned i denna öken och ödemark för att utgjuta Min Ande över er; skapelse! Jag stiger ned för att bevattna denna torra mark och skapa floder i denna törstande jord; Jag stiger ned för att ösa Mina Välsignelser över er som morgonens dagg; Jag kommer för att jaga bort all denna ondska, utrota orättfärdigheten, och ersätta dem med Frid och Kärlek; idag är Mina Läppar spruckna av törst efter kärlek, Jag behöver kärlek från er, Jag törstar efter kärlek, Jag törstar efter kärlek ... hur längtar inte Mitt Heliga Hjärta efter att lära er att älska Mig! vad Jag längtar efter att ni en dag skall nå kärlekens höjdpunkt och Jag får höra er utropa: “Abba!“ då ... bara då skall Mina Sår börja läkas ...

vad Jag längtar efter att Mina präster skall ösa ur Min Gränslösa Kärlek, för att fylla sina hjärtan! Min kärlek till dem är Stor, så Stor att inte förrän de är i Himmelen kommer de att förstå Dess fullhet; Hängivenhet borde vara deras Banér, Trohet deras Ledstjärna, Renhet deras Klädnad, och Kärlek deras Emblem; så att Mina lamm kan känna igen Mig i dem och tydligt se Min Avbild; Jag vill att Mina herdar skall vara rena, så att de i renheten kan bära god frukt;

gläd Mitt Heliga Hjärta genom att helt lyda Mina Bud; att älska är att följa Mina Bud; älska varandra, O barn av Mitt Ljus, lev Mina Ord, lev Mina Ord ... ta emot Min Frid och låt Den bo i er, ta emot Min Kärlek och låt Den fylla er; Jag skall förnya er helt och fullt om ni öppnar er för Mig; lita på Mig, kom till Mig så skall Jag göra ett nytt folk av er, ett rent folk! lev Mina Budskap, meditera över Mitt Budskap;

kom till Mig med kärlek, följ Mina fotspår som leder er till Mig, till Mitt Hus som också är ert Hus; var inte blyga, även i er ofullkomlighet skall Jag öppna Min famn för er; även om er kärlek är ljum, kom i Min famn så vill Jag, som är Kärlekens Herre, lära er att älska Mig och att älska varandra;

kom till Mig, även ni som inte älskar Mig, Jag har förlåtit er; kom, Jag skall hela er; välsignade är alla ni som tror och dock inte har sett; välsignade är Mina små själar, till sådana hyser Jag en särskild kärlek; förbli små och enkla, försök aldrig att vara någonting; förbli små så att ni kan krypa in i Mitt Heliga Hjärtas djup; var som små barn, med ett barns Tro, för detta är vad som behagar Min Fader;

upphör aldrig att be; behaga Mig genom att be av hjärtat; Jag önskar att ni ber för enhet, för Enheten i Min Kropp, Jag önskar att ni ber för Påven och Patriarken; Jag önskar att ni ber för alla prästerna, be för de får som inte står under Petrus ledning, att de återvänder till Petrus och försonas; be att det skall bli en Fålla under en herde; be för Fred, Enhet och större kärlek bland er; be att ni får prisa Mig runt ett tabernakel; förena er, Mina älskade, och var ett, så som Fadern och Jag är En och densamme;

Jag välsignar er alla;


1 På grund av den familjära och förtroliga tonen, kom tvivel över mig för en kort stund, och jag undrade om det verkligen var Gud som talade. Det sårade Honom.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message