DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ni skall höra och åter höra, men inte förstå

18 january 1988

Herre, om allt som händer är Din vilja, och vad som än händer, sker för att Du ville det; då förstår jag inte varför, om Du vill att Ditt budskap ska tas emot, varför gör Du inte så att de som känner till det tar emot det, eftersom Du önskar det? Varför upplyser Du dem inte?

O dotter, älskade, jubla och gläd dig över att Jag har omvänt dig och helat dig; Min Nåd varar från evighet till evighet för dem som fruktar Mig, men för de törnen som genomborrar Mig, upprepas än en gång Jesajas profetia:

"ni skall höra och åter höra, men inte förstå, se och se igen, men inte urskilja, ty detta folks hjärta har blivit förstockat; deras öron vill inte höra, och sina ögon har de tillslutit, av rädsla för att se med sina ögon och höra med sina öron, förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helade av Mig;"

dotter, Jag har förutsett deras förstockelse från all evighet; genom sitt förkastande av Försynens Verk av idag har de förverkat sina privilegier;

Vassula, be hundratals gånger för att uppnå det som Jag allra mest söker hos er, och som är kärlek, tro och hopp;1

Jag upplyser dem som visar sig vara uppriktiga; Jag kommer inte att upplysa de lärda eftersom hjärtats uppriktighet saknas hos dem; Jag, Herren, söker de ödmjuka och ringa; ju mindre ni är, desto mer kommer Min Storhet att vilja böja sig ner till er, nå er och lyfta er; ju mindre och obetydligare ni är, desto lättare är det för er att tränga in i Mitt Heliga Hjärta; Vassula! kan du se?

(Jesus gav mig en vision av en tunnel, ett enormt stenblock täppte till passagen. Bakom det kunde jag se ett starkt strålande ljus, men stenblocket hindrade ljuset från att komma in i tunneln.)

dessa är de som blockerar Vägen till Mig, och deras illdåd skymmer Ljuset för alla dem som söker Mig; till dessa säger Jag, Herren: Jag tänker inte tåla ert högmod, er högdragenhet tröttar ut Mig; Min Bägare är full; när tiden är inne, skall Jag kalla dem en i taget, för att ångra sig; ve de otrogna, de kommer att stå ansikte mot ansikte med Mig!

Jesus, vad jag börjar förstå är att de som är Dina verkliga lärjungar, de små och ödmjuka, de kommer att jubla över Din uppenbarelse, men många som är otrogna mot Dig, kommer inte att tycka om denna uppenbarelse. Med andra ord: den är god för somliga och dålig för andra.

Ja, Vassula, nu vet du; 2

Heliga Maria, fastän jag är eländig, kan Du vara mitt stöd? Uppmuntra mig, finns det inte en enda av Kyrkans företrädare som vill lyssna? Bara en enda?

Vassula, Min dotter, Jesus älskar dig, Jag älskar dig; Min välsignade, Jesus och Jag skall hjälpa dig nu; be om Hans ynnest;

Ja Moder, hjälp mig att finna de rätta orden.

Jag hjälper dig, blomma; Jag älskar er alla, tvivla aldrig;

Tack för att Du hjälper mig.

Kärleken skall hjälpa dig att utstå många prövningar, Mitt barn; Jesus skall ge dig Sin Styrka; Jag skall alltid uppmuntra dig; frukta inte, Jag beskyddar dig; 3

Jag är Herren, kära själ, ära Mig nu och vandra med Mig, Jag skall ge dig Min Styrka att utföra Mina önskningar; vad Jag älskar dig! Jag älskar dig mer än din själ någonsin kommer att förstå;

Mitt Budskap om Frid, Barmhärtighet och Kärlek stiger nu ned till er;

förhärliga Mig; Min Kärlek skall rädda er från Min Rättvisa; den Rättvisa som måste drabba er, om Min skapelse åter vägrar att lyssna; i Min gränslösa Barmhärtighet kommer Jag för att varna er; Jag önskar att Min skapelse skall ångra sig och känna igen Mig; Fatimas Helgedom gråter högt över smädelserna och förnekelserna av Garabandal; Min Själ är åter försatt i djup sorg; samma sorg som Jag kände i Fatima; hur kunde de tvivla nu när Min Ande är i dem och de i Mig? Mitt Budskap i Fatima blev ignorerat och inte förrän det var för sent tog de emot Mitt Budskap;

Jag älskar er alla; Jag är Herren som talar - tvivla aldrig: be för de själar som vandrar i mörkret;

O Petrus 4 utsedd av Mig, helgad av Mig, Mina Ögon har aldrig lämnat dig; Jag har följt dig i alla dessa år; Jag står nu vid din dörr, broder, Min egen; Jag klappar på, vill du släppa in Mig? förneka Mig inte Petrus; Jag älskar dig; hör Mig; hör Min Röst; det är Jag, Herren; frid vare med dig, själ, gläd dig! Jag har kommit för att ena Min Blödande Kropp, Jag har kommit för att samla Mina lamm, Jag har kommit för att vattna Min trädgård; Jag är Jesus, din Frälsare;

se! 5 se Petrus, Mitt Heliga Hjärta har åter blivit genomborrat av så många törnen, törnen som har drivits in i Mig av dem Jag älskar! Min Själ är återigen Sårad; de trampar på Våra Hjärtan 6;båda Våra Hjärtan har än en gång krönts med två törnekransar; Min sida är vidöppen och Mitt blod strömmar ut; nu står Jag vid din dörr, med Mig bär Jag Min dolda Frälsningsplan; här är den;

denna Uppenbarelse är Min Röst; Jag älskar er alla av hela Mitt Hjärta, av hela Mitt Hjärta älskar Jag er;


1 De som är blinda och döva borde be Gud om att kunna urskilja Sanningen.
2 Jesus sade detta med sorg i rösten.
3 Jungfru Maria menade att jag inte ska frukta för Satan som ständigt försöker göra mig missmodig.
4 Plötsligt vänder sig Jesus till påven Johannes Paulus som om Han talar direkt till honom.
5 Jesus öppnar sin klädnad för att visa sitt Hjärta. Han vill att påven Johannes Paulus ska se Hans Hjärta.
6 Jesus menar Sitt och Sin Moders Hjärta.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message