DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag vill skänka rikligt med Mina Välsignelser till alla dem som söker Mig

11 januari 2021

Jahve, allas Fader, uppenbara Ditt Heliga Ansikte för denna döende värld och vidrör våra olyckliga själar;

Jag Är, frid vare med dig, längta verkligen efter Mig var dag i ditt liv! Jag, Jahve, är vid din sida och Jag gläder Mig när du kallar på Mig! Mitt Hjärtas fröjd, sluta aldrig att längta efter Mig; var som en törstig jord som trängtar efter Mig; var orubblig i din tro; kom och överskölj Mig med dina ödmjuka böner så ska Jag lyssna; öppna ditt hjärta och anförtro Mig dina problem och Jag ska begrunda och ge råd;

dotter, se ovanför där ditt Hem är, ja, se uppåt för att fästa ditt hjärta vid Sanningen; hör Mig nu:

Min Närvaro i ditt liv är en stor gåva, så även för hela mänskligheten; Jag har gett dig, Vassula, så mycket gott under din barndom, men ditt minne har utplånat det från din ande; men Jag vill påminna dig; när du var spädbarn höll Jag dig i Mina Armar, I Min Famn, 1 Jag lyfte dig som en far som gläder sig över sitt barn, Jag som står över din jordiska far, för Jag är din Skapare, Jag gladde Mig varje gång Jag lyfte upp dig ur din babysäng medan Mina Änglar skrattade förtjust! Kärleksfullt smekte Jag dig medan du log mot Mig; precis som en far som talar med sitt barn berättade Jag för dig: ”Jag skall binda dig vid Mig för evigt, liten, Jag skall leda dina steg mot Mig under alla kommande år, Jag skall vaka över dig när du ligger ned; när dagen gryr skall Jag förmedla Instruktioner och Vishet och påminna dig om att Jag är din Fader och att du är Min Säd; Jag ska jämna vägen åt dig när du blir Mitt Sändebud; det var med glädje Jag fräschade upp och skärpte ditt minne av Mig2 du är ett frö från Mig som Jag i god tid planerade och avsåg att plantera mitt i denna tidsålder;

ja, så var det, Jag skapade dig för Mina avsikter och för att leva mitt i denna generation; Jag kallade på dig för att avslöja för dig Min Frälsningsplan, det var med sorg i hjärtat Jag talade om för dig att du skulle sändas bort från Min Omfamning för att tala i Mitt Namn, genom det skulle du bli behandlad av världen som en bedragare; när du frågade ’varför?’ svarade Jag: ’lera är känt för att spolas bort av regn men din själ kommer aldrig att dö;’3 detta var Mina Ord till dig, Jag tillade emellertid att Jag skulle förse dig med mod och iver, trots din bräcklighet skulle du aldrig vackla eller vara rädd; tillsammans med Mig skulle du outtröttligt sprida ut Mina Frön;

hör och häpna, du skulle även bli Mitt offer; Jag behövde välja en av er för att bli Mitt offer och för att kunna bli det avlägsnade Jag all rädsla från dig så att ditt tal skulle bli rent som silver när du återgav Mitt Ord; Min Kärlek för detta släkte överstiger alla gränser, Min Kärlek fortsätter kontinuerligt att utgjutas från Min Tron, över er alla, liksom kaskader av glittrande diamanter och Jag är som en angelägen tiggare vid ett vägskäl som ber om några kärlekens allmosor från de förbipasserande på väg till sina laglösa förehavanden, de glider iväg som skuggor, likgiltiga och vilsna;

Min Sons Rop kommer samtidigt att höras från ovan, även Han ropar till dem: ”kom, kom och ät! Mitt Gudomliga Bröd och drick Mitt Gudomliga Vin, det som Jag har förberett för alla släkten! så att ni blir helade och får leva, älskade! lämna denna världs skatter för de ger er inga fördelar! kom till Mig och ni skall få Vishet och Visheten skall visa Vägen till Sanningen och Livet; Mitt rop är riktat till er: söner och döttrar till den Allra Högste; har ni inte hört att den som finner Mig, finner Livet? Jag är Porten till det Eviga Livet, så kom!”

jag erinrar mig de dagar Du kallade på mig, och nu begrundar jag allt vad Du gjort för oss; var välsignad Jahve och Jesus;

Mitt barn många motsäger sig Mig för de känner Mig inte och förstår Mig inte heller; i era dagar lutar Jag Mig ner från höjden för att nå er alla, Jag går i smutsen för att söka efter Mina stackars söner och döttrar som vandrar runt i syndens smuts, för att lyfta upp dem och föra dem till den plats som Jag har reserverat för dem där de skall renas; en plats där Eviga Välsignelser oupphörligt flödar; bli inte isolerad och kvar i syndens smuts, generation, för det finns inget gott med att förbli bortkopplad från Mig, i ett sådant tillstånd är du död, att förbli isolerad från Min Ande, som är Livgivaren som friskar upp och berör, kommer du att förbli ett lik, så kom och bli inympad i Min Helige Ande så att du får leva!

Jag vill be att hela mänskligheten träder in genom Dina Portar och in i Dina Kungliga Gårdar där de kan prisa Ditt Heliga Namn i evighet, för Jahve är Godheten Själv, Hans Kärlek varar för evigt;

Kom! lita på Mig! Jag vill skänka rikligt med Mina Välsignelser till alla dem som söker Mig, och Jag ska hälla Mitt Namn över dem som en olja för att återupprätta deras själ; välsignade är de som av fri vilja tar emot Mig för de skall överföras till Ljuset; kom dotter; må du vara välsignad; Kärleken älskar dig;


1 Gud fick mig att förstå att detta var en mystisk erfarenhet; ibland kan man se spädbarn titta upp och le glatt, och jag tror att deras själ talar med Gud och änglarna.

2 Vilket Gud gjorde, Han påminde mig verkligen om det första mötet när Han sa att Han var min Fader. Det var en stark känsla av att vi mötts förut på något sätt, att jag kände Honom!

3 Då förstod jag att våra kroppar, som är gjorda av lera, kommer att dö när tiden är inne och förvandlas till jord, men vår själ kommer aldrig att dö, därför är vår jordiska död inte så viktig för Gud, vad som räknas är att vår själ, som aldrig dör, kommer till Gud för att leva med Honom för evigt

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message