DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Genom prövningar formar Jag dem som älskar Mig

5 september 2016

Jag Är; Mitt barn, håll dig fullständigt fokuserad på Mig och Jag ska fylla ditt sinne, din själ och hela din varelse med vida berömd godhet och renhet; Jag vill fylla dig med kärlek och allt som Jag Är; allt som Jag räknar som dygd, eller handlingar värdiga för Mitt Rike; fortsätt göra allt du har lärt dig av Visheten; du har aldrig lidit brist på Mina gåvor till dig; Jag har aldrig lämnat din sida, Jag har aldrig övergett dina behov; ge Mig din tid så att Jag kan förklara Min Vilja i dig; fokusera från och med nu mer på Mig; håll din blick fäst på Himlen där Jag Är; utplåna allt jordiskt inom dig och kom ihåg hur Jag gläder Mig i själar som, trots deras uselhet och deras misslyckanden, är milda och ödmjuka, för hos dessa kan Jag undervisa och lyfta dem i Min Ande för att bli ståndaktiga i sin tro;

i de milda och ödmjuka är det lätt för Mig att slå rot; hys inte agg mot dem som sätter upp förbud och hinder för din mission;

Herre, min mission, eller Din?

Min, - och din, för du är Mitt Eko, du är den som Jag anförtrott Mina Budskap till; Min gåva till dig och alla andra är till fördel för er; Jag har tränat upp dig för att behålla samma stil på Min undervisning som har getts till dig så att den lätt kan förstås; du har en fråga;

Ja, Jesus, det har jag; stör det inte Dig Herre när vissa personer i hierarkin förbjuder mig att tala och att förmedla Dina Budskap? Dina Budskap som räddar?

när någon agerar mot Min Vilja så är det synden som bor i dem; Jag regerar med vänlighet, rättvisa och okränkbarhet; minns, genom prövningar formar Jag dem som älskar Mig; det är en del av Min undervisning, Jag prövar Mina utvalda själar för att de ska bli starka; så att när de blir anklagade inte kommer att vika undan utan stå stadigt, orubbligt; de kan utsättas för förtal men kommer inte att svikta; inget får dem att fly; förstår du Vassula, på det viset får Jag mer ära;

Mitt Hjärta värker för dem som skapar förödelse med sina förbud, de genomdriver regler som inte är Mina och fattar beslut som inte är inspirerade av Mig; synden gör dem blinda och lastar synd på synd; och så vidare, ja, Mitt Hjärta lider och Min Faders Hjärta flammar av vrede; men du, som Jag sa, skall inte hålla dom över dem; Jag Är den ende domaren och kommer därmed att döma dem vid den rätta tidpunkten;

när profeten Jeremia klagade om sitt elände och sina förföljare och sade: “Jag måste tala med Dig om vad rätt är. Varför går det de ogudaktiga så väl? Varför har alla trolösa så god lycka?” 1 Det är många bland er som ställer Mig inför dessa frågor; Jag ska säga dig; har någon av er en aning om vilka Mina planer är? Har ni haft några tvivel angående Min Vishet? och vidare, har Jag inte sagt att ni ska älska era fiender och be för dem? för på det här viset kan vår Fader i Himlen känna igen er som Sina? Min Fader i Himlen tillåter solen att lysa på dem såväl som på de goda, och Hans regn faller både på ärliga och oärliga, lika för alla; vem kan fråga Mig om det också?

Vassula, att ge dig prövningar får dig bara att inse att utan Mig kan du ingenting göra, och du kommer då att hålla fast vid Mig ännu mer, vara helt beroende av Mig; det här är för att lära dig att om du har förtroende för Mig kan inget skada dig; för när du prövas kommer Jag att vara där för att rädda dig;

Du sa att Fadern flammar av vrede över dem; de lever i ett skuggrike och på grund av dem hänger ett straff över oss alla; kommer Du att fortsätta försvara deras sak?

Jag kommer att ändra Mig om de erkänner sina synder och ångrar sig; från er behöver Jag böner, böner behövs för att mjuka upp deras hjärtan, precis som Jag ödmjukade kung Ahasveros hjärta och gav honom en mildare ande; om era böner når Mig i full förtröstan kommer ni alltid att ges fördelar, och Jag vill tillgodose ert hjärtas önskningar; Jag skall inte neka er vad era läppar bönfaller om;

Jag är känd, som Jag sagt förut, för att störta kungar och utplåna riken om de är orsak till att Mitt Ords flöde inte kan nå ut till er alla; förakta inte de stolta, låt Mig vara deras Domare, kom ihåg att alla era framgångar är måttet på Min makt och Min Auktoritet;

vill du veta något som bara Jag kan se? dina förföljare bävar när de ser dig komma till deras område; de säger: ”vem är detta som ska undervisa oss?” Jag är den enda som rannsakar deras innersta och vidden av deras hjärtas ondskefulla avsikter; som en mur ställer de sig för att hindra Mitt Ord; med hög röst och tomma ord välsignar och prisar de Mig; be för dem! be! be!

lyssna! Du är inte ensam! Världen kommer alltid att skapa problem för dig därför att du är sänd av Mig; men var modig; och kom ihåg att Jag har utvalt dig, du valde inte Mig; Mina Ord är inte bara till för dig utan för alla som bor på denna jord; Jag roar mig med att använda dig som Min skrivtavla för att inpränta Mina ord så att alla lätt kan läsa och förstå Mina Ord; dessa Budskap fullbordar Min avsikt; så, ditt slit kommer inte att vara förgäves; upprepa för alla, att Jag, Jesus, har en omättlig törst efter kärlek! Ah, Vassula, låt Mig få vara ditt enda Hopp, genom att tillåta Mig att skriva ned Visdomsord, en speciell gåva som du fått, och räds inte den obildade och obalanserade som bortser från Skriften men ändå absolut ska säga något, en sådan person är som en uttorkad flod, ett förbränt land;

profetian är en lampa för att lysa upp era steg genom mörkret; Min Helige Ande får Mina profeter att tala i Mitt Namn; lär dig att innan Jag ger dem Mitt uppdrag får Jag dem att ångra sig, och Jag, i Min välvilja förlåter deras tidigare synder och sköljer bort dem och skall aldrig mer minnas dem; den Sublima Härligheten talar då till dem på olika sätt, därför att Min Ande vilar i Mina utvalda; den nåd de får av Mig har också sitt ändamål, de skall vara till nytta för andra; de ska inte bara tjäna Mig, de skall också tjäna andra; allt de får från den Helige Ande skall vara till det bästa för folket! för Mitt Hus;

Vassula, ynkliga lilla varelse, det behagar Mig att du kämpar och sliter i Mitt Namn; Satan upphör aldrig att förarga dig, till och med genom den hand som kommer för att samarbeta i Mitt Gudomliga arbete med dessa Budskap, de agerar på ett sätt som Jag avskyr, de dikterar på ett närsynt sätt och ställer till problem; Jag motsätter Mig de stolta och bedrövas över dem;

Min vän, håll fast vid Mig, för att Hoppas; Jag Kristus kom in i ditt liv, betyder det något för dig?

En oförkänt gåva… till en usel själ, jag förblir förbryllad och mållös därför att Du, Min Gud, gav Dig Själv till mig utan en tanke på att du, i mänsklighetens ögon, riskerade att bli förminskad inte bara Din Spira utan hela Ditt Rike…;

Om Kärleken kommit till en oförtjänt varelse, då kan Kärleken och Ömheten även röra vid andra oförtjänta varelser; du skall säga dem detta; Jag visar dem sympati och förlåtelse om de bara är villiga att öppna sina hjärtan för Mig; sprid detta Budskap; kom ihåg att det är Jag, Gud, som väcker din önskan att arbeta med Mig, att förverkliga alla Mina önskningar och Mina ord;

Tala nu om för din bönegrupp på Rhodos följande: i början av dessa Budskap uppskattade ni alla Mina intressen, ni lyckades övervinna anklagelser och prövningar; Jag har tagit er alla ut ur mörkrets domäner, och förlåtit era synder; Jag påminner er nu alla om att förvandla er entusiasm till en kärlekens låga för Mig; läs Mina Budskap, lär er att älska Mig mer! Gör gott och införliva Mina Kunskaper i er; sök skydd hos Mig och Jag skall vara er Sång; Jag kan läsa allas hjärtan, och Jag känner mycket väl era behov; så kom till Mig, er Räddare, var Min levande Kyrka! Gläd Mitt Hjärta, församla er och ta emot Min Ömhet; självförnekelse kommer inte från Mig; förmedla allt som kommer från Mig, och arbeta hårt för er och andras räddning; ta emot Min Heliga Kyss på er panna; kärleken älskar er alla! ic


1Jeremia 12: 1

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message