DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har bett att denna generation ska omvända sig

28 November 2015

På 30-års dagen av SLIG!

Dotter, frid, lyssna; frid vare med dig; propagera frid där det inte finns någon frid, kärlek där det finns hat, enhet där det är splittring – i alla dessa år har Jag, i Min outsägliga Kärlek, kallat er, kallat hela mänskligheten till bön, till ånger och till ett gudfruktigt liv; Jag kom för att tala i deras hjärtan; Jag kom inte med hot utan med Kärlek, Jag har kallat varje varelse och utryckt Mig själv i era termer i Min önskan om att rädda er alla från era avskyvärda planer, släkte; Jag har uppenbarat Mitt Heliga Ansikte för dig ännu en gång för att lysa upp i ditt absoluta mörker, så att du ska kunna betrakta Mig, och under dina betraktelser av Mig kommer Mitt Gudomliga Ljus och Min Ära att återspeglas på dig; ett inre ljus kommer då att varsamt upplysa hela dig;

Jag fruktade då att mycket få skulle acceptera Mitt Ord och Jag hade rätt; Mitt Ord kan förvandla allt Ljus och all Kunskap; släkte, andlig Kunskap är en öppning till ditt inre för att förstå Skriften och Mina Ord; men hur många har misslyckats med att förstå det? Och hur många fler kommer att försöka att misskreditera Mina Budskap? Dessa människor ser bara vad som är synligt för ögat; deras förmåga att uppfatta det Gudomliga är långt borta… det är som Skriften säger:Den oandlige tar inte emot vad Guds Ande säger: det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett Andligt sätt; den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon annan; 1när de oandliga dör och vill ta Livets väg kommer de inte att kunna se Mig; de döms av sina egna synder och överträdelser; de kommer att konfronteras med rädslans änglar och köttet på deras ben ruttnar bort;

Jag behöver böner från hjärtat; Jag har bett detta släkte att ångra sig; en ständigt ondskefull vilja leder bara till många länders förfall, till krig och ned i Avgrunden; många kommer att brännas ned och många städer, liksom länder, möter elände och katastrof på katastrof, olycka på olycka, ack! Släkte, lek inte med ditt liv! Sluta trotsa Mitt Ord!

Jag upprepar: rena dig till själ och hjärta genom ånger, en ånger som flödar av tårar; men de perverterade, de som har en förvriden syn på livet kommer att få skörda vad de sått;

Nu, Vassula, prisa Min Kärlek, prisa Mig, din Gud, för jag har byggt nya helgedomar grundade på kärlek, Jag har återuppbyggt dessa ruiner2 det står Skrivet: eftersom ni har förts tillbaka till ett sant liv i Kristus, ska ni endast söka det himmelska, där Kristus finns och sitter på Guds högra sida, låt därför era tankar endast vara riktade på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden, därför att ni har dött och lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram – han som är ert liv – då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med Honom3

Jag har valt er, smort er med Min Heliga Olja för att leva heligt och förmedla Mina Ord till alla; i Min Trofasthet har Jag tillåtit dig att luta dig mot Mig, att anamma allt som är av Mig, och tillåtit dig att vandra i Mina Gårdar och lära från Visheten; så var lycklig idag! Mitt svaga, otroligt svaga redskap, har du inte förstått? har du inte förstått hur bedårad Jag är av sådan svaghet? Hur den gläder Mig? Din svaghet berör Min Makt och Min Nåd!

Herre, du som är Min Skapare, mina öron öppnades för att höra dessa uppenbarelser från Dig, utan några som helst meriter från min sida! och Du har frikostigt lagt ned så mycket tid på mig, jag tackar och prisar Dig, och nu, efter alla dessa år tynar världen bort och den är mer besudlad än någonsin, ödelagd av sina synder, och vi väntar på att Din Hand ska lyfta oss upp, så hur länge till ska vi vänta på din återkomst?

Jag står utanför era dörrar, så nära; snart kommer många länder att fyllas med Kunskaper om Min Härlighet, Jag ska stå som en vakt på Min Vaktpost, som en flagga, och de som är högmodiga kan inte se Mig, men de i vars hjärta Jag vilar skall se Mig; alla kommer att bli överraskade och de högmodiga kommer att skingras;

Många länder kommer ingen vart; offra din tid för Mig, Min Vassula, och gläd Mitt Hjärta med din intighet, för nu kommer Min Rättvisa att drabba mänskligheten ännu mer; och de kommer att täckas av aska; bed och förlåt dina förtryckare, minska på så vis Min ursinniga vrede mot deras klentrogenhet; den perfekta Kärleken kommer endast till den som har beslutat sig för att följa Min Lag och som inte fruktar Domens Dag; genom din hand har Jag skrivit alla dessa Budskap för att de som läser detta testamente skall dras närmare Mig; det är ett testamente som drar er närmare ett Evigt Liv; ett testamente som underlättar ett Sant Liv i Mig, er Gud;

Jag, Jesus Kristus påminner er om att till slut är Segern Min; dotter, frid, Kärleken älskar dig! IC


11 Kor. 2:14-15
2Kristus menar de själar som var förlorade men fann Jesus i Budskapen Sant Liv i Gud och som genom ånger förvandlat sina liv
3Kol. 3:1–4

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message