DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

3 februari 2012

Barmhärtigaste Herre, led oss till ånger, så att inte vår ande förgås; 1

frid vare med dig Mitt barn; Mina Ögon, Vassula, genomskådar varje själs mörker; Jag lider av törst efter själar;

Vassula, i dag kommer världen att försöka beröva er era friheter; i dag föraktar världen allt som är Heligt, somliga 2 gör anspråk på att ha en absolut kunskap om Min Gudomlighet, men de ting som de dras till är ingenting annat än ett förnekande av Mig; Jag kallade, men de förnekade och förnekar fortfarande att jag kallar; ditt lands ledare dödar och stjäl brödet från barnens munnar; de anklagar ditt land och angriper det efter behag; från alla håll kommer de att beröva dig frukten av dina ansträngningar; (tillåt Mig att tala,) ...dina landsmän har valt fel väg;

du är ett land som Jag har välsignat, men du har försummat att prisa Mig och upphöja Mig; dina herdar som är okunniga går sin egen väg, var och en efter sitt eget intresse medan de försummar Min hjord, och tystar Min Röst; de följer denna världens väg; helt upptagna av denna världens lidelser utan hopp och utan Mig, er Gud;

Mitt Ord är någonting levande och verksamt; det skär likt vilket dubbeleggat svärd som helst men med mer precision 3 och ändå i sitt mörker så förmådde de inte tro att Jag har välsignat dig med andliga nådemedel; Jag har kallat på varje själ i syfte att förnya dess sinnelag genom en andlig revolution, så att de lever i Mig och Jag i dem, men de förmådde inte höra Mig; Jag uppmanade dem att ge upp sitt gamla sätt att leva, men de skänkte sitt hjärta till sina pengar medan de sade: "med detta så är jag oberoende;" och de har struntat i Mig dag efter dag;

Jag har inom Mig både Nåd och Vrede; se då på forna tiders generationer och förstå: de upphöjde Mig och ärade Mig; dessa var ett föredöme i fråga om lojalitet och mildhet, som skänkte Mig ära;

har du inte läst: ”Ve det hjärta som är kraftlöst, ty det har ingen tro, och därför skall det inte få något beskydd. Ve er som inte längre håller ut - vad skall ni göra när Herren kommer?" 4

i dessa dagar är det Min vilja att rena länderna från deras avfall, deras lidelser och deras synder som nu vilar likt hett kol på deras huvuden med en vikt som motsvarar deras synder; och nu säger Jag er: Mitt Ord kommer att besannas som i det förflutna då Jag hade förvarnat er angående era länder som avfallit att tornen skulle rasa och att havets vågor kommer att bringa förstörelse då jorden bävar så våldsamt att dess axel rubbas; dessa var ämnade som Tecken åt er alla, för att när de infaller så skulle ni veta att Jag, Gud, har talat;

under denna Tidens Slut, kommer Min Ande att utgjutas över hela mänskligheten, även över de som föraktade Mina Ord i detta Budskap, och gjorde sig lustiga över Mitt Löfte;

som Jag sade: Mitt Ord är levande och av Mitt Ord, detta samma Ord, skapade Jag jorden, och Jag säger er, Jag kommer att rena denna jord genom eld och sorg; när änglar syndade så skonade Jag dem inte; Min Dag kommer att komma över er vid en oväntad tidpunkt; Jag kommer att tysta dårarna; därefter alltifrån den tidpunkten så kommer ni att leva i Min Vilja; länderna kommer att se på Mig med andra ögon; kärlek och rättvisa kommer ånyo att härska, och våldsdåd kommer inte att höras mer;

i dag ger Jag Mina lamm mat på detta sätt, och Min Ande för med sig andlig mat till de fattiga, för att förbinda hjärtan som är brustna och påminna dem ännu en gång om att - Herrens Hjärta består enbart av förlåtelse, enbart av kärlek och ömhet; -- ett Hjärta som kan pryda er med Hans Ära, ett Hjärta i vilket ni kan finna tröst; Jag skänker frälsning, till varje hjärta som är mottagligt; och om Jag i dag förebrådde er, så är det på grund av den enorma Kärlek Jag hyser för er; Mitt Hjärta blöder av sorg över att se er nedtyngda av denna mörkrets tid, kastade i era synders smuts; Jag kommer att rädda er, enbart om ni ångrar er och återvänder till Mig; ic


1 Jag tänkte på Grekland och allt lidande inte bara vårt lands utan hela världens i dag
2 en del av prästerskapet
3 Hebreerbrevet 4:12
4 Jesus Syraks vishet 2:13-14

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message