DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

8 december 2011

Min dotter, luta dig mot Mig; följ stigen Jag har förberett åt dig, en stig täckt med utsökta safirer, detta är stigen som kommer att leda dig till Mig; följ den goda människans stig, för den är utjämnad 1; följ Min domsluts stig, utöka Min Kyrka, samla ihop Mitt folk för att knoppas och blomstra, Jag ger dig i uppdrag, Egyptens dotter, att skåda Mig, din Herre, och älska Mig; vänd inte bort din blick från Mig förrän skördetiden är över så att du fortsätter att känna till Min Vilja;

se på Mig, dotter, gläd Mig genom att beskåda Mig;;

den Gud som jag betraktar får min själ att jubla,
Hans strålglans fyller hela universum,
Han är Alfa och Omega,
och ändå obeskrivligt ödmjuk och varsam;

alla jordiska bekymmer bleknar bort när Jag skådar Dig; alla
farhågor försvinner, absorberas i Ditt Ljus av frid och helighet;

det stämmer, dotter, Jag är Helig och Min strålglans omfattar hela kosmos; Mitt oskapade Ljus av Gudomlighet uppenbarar för mänskligheten Min Faders Kungarike och möjliggör för den att tränga in i Mina, Människosonens, mysterier;

Jag har kallat och kallar fortfarande på alla för att de ska kapitulera inför Min Vilja och ångra sig så att de kommer in i Mitt Gudomliga Ljus, som kommer att uppenbara för dem Min Faders Kungarike och Hans Vilja; illvilja måste bannlysas från varje hjärta för illvilja för med sig död;

i dina dagar, Vassula, när människor fortfarande frågar dig hur de ska kunna veta om de lever i överensstämmelse med Min Vilja, säg dem: "om er ande inte vilar i Gud, utan känner sig orolig, förkrossad och bedrövad över allting i denna världen, så är detta ett tecken på att ni varken fullständigt har överlämnat er till Gud, eller till Hans Vilja;

för den som lever enligt Guds Vilja, litar på Gud; om lidanden skulle komma i hennes väg, och hennes liv skulle hotas, så påverkar dessa ting inte hennes frid, nej, men om du fruktar för ditt liv, så är även detta, ett tecken på att du är långt ifrån att ha gett upp din vilja till förmån för Guds;

en själ som inte hyser någon rädsla, över huvud taget, är en själ som har överlämnat sin vilja till Gud; om en själ ber till Gud i syfte att erhålla någonting, och ändå inte får detta och känner oro för att inte ha fått det, den själen är fortfarande långt ifrån Guds Vilja;

en själ som har överlämnat sin vilja till Guds Vilja oroar sig inte, känner ingen rädsla, och lever inte i ängslan över vad som skulle kunna ske, den själen förblir bekymmerslös och i ro, accepterar Guds beslut och förlorar aldrig sin frid; men en person som bara bryr sig om sitt eget liv och denna jordens alla materiella ting, denna själ kommer oupphörligt att leva i bedrövelse, rädsla och oro och inte förrän han överlämnar sig till Guds Vilja, kommer han att förmå leva i frid och veta Guds Vilja;"

då, bara då, kommer de att se klart och erkänna Mig; Skriften säger: "ja, ohjälpliga dårar var alla de människor som inte visste något om Gud, inte förmådde hämta kunskap ur det sköna de såg om Honom som är" 2 en del kommer att säga: "Herren utsätter mig för lidanden och sorger som är mer än jag kan stå ut med"; "vad som än är sprunget ur Min Vilja, om du är i Min nåd kommer du att förmå uthärda detta med ett lätt hjärta och med styrka, för kärlek uthärdar med kärlek och nåd"; det här är vad du kan säga till dem; och om de frågar: "men varför ger Herren mig inte denna nåd, och gåvan av styrka att uthärda allt som min själ får utstå?" Mitt svar är: "Jag vill att du ger upp din egen vilja och följer Min! Du har inte lagt ner din vilja inför Min Vilja utan du går i stället fortfarande på egen hand; och värre ändå, har du inte undrat hur det kommer sig att varje gång du säger, 'Gud fick mig att förstå, eller sade till mig, att göra så eller så,' ändå har dessa saker gått fel och inte besannats? även detta är ett tecken på att du inte fullständigt har gett upp inför Min Vilja; ödmjuka dig själv; be Mig att ge dig en ångerfull ande, och du kommer att förbli i Mig; då kommer Jag att uppenbara för dig Min Faders Kungarike;" förtvivla inte för Jag är alltid med dig; Kärleken älskar dig; ic kom...


1 samtidigt hörde jag ordet 'plan'
2 Salomos vishet 13:1

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message