DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Påsk - Tisdag Stilla veckan 2005 (26/4 2005)

Jag Är; allt Jag önskar är trohet och kärlek; bevara Mitt Ord;

Herre! Hur skulle jag kunna förmå fortsätta att beskåda och begrunda Honom som sårade mitt hjärtas innersta? Du vet, Herre Jesus, att jag inte har ansträngt mig för att studera och lära mig teologi, Kunskap eller Helig Visdom; Jag saknade den Vishet som kommer från Dig; Jag saknade allt som är Heligt, inte heller var jag någonsin känd för att ha några särskilda förmågor, utan snarare motsatsen; och ändå i detta mitt beklagansvärda tillstånd, bar Du mig på Dina Vingar så att jag inte skulle trötta ut mig; Du erbjöd mig gränslösa nådegåvor, att kunna höra Dig, se Dig, samtala med Dig; - och tillsammans, ers Majestät, Rådgivare och Alltets Herre, svävade vi på skyarna och jag fördes upp till Dina Himmelska Gårdar, och till det andliga livet i Dig!

Ditt Rike har kommit till mig utan kostnad...stigen som för uppåt mot livet. Du är känd för att pröva hjärtan så jag ber Dig att pröva mitt hjärta eftersom jag vet med mig att jag inte har utfört någon helgonlik handling; Jag känner hur jag ännu inte har förmått skala av mig mina brister utan de tycks i stället ha tilltagit; och vad gäller Dina budord, så har jag misstankar om att jag har brutit mot flera;

Livets stig är att hålla fast vid regeln - har jag hållit mina löften till Dig? har jag över huvud taget gjort som jag lovade? Jag tvivlar även på detta; och ändå fortsätter Du att vara hos mig, trots alla mina tillkortakommanden, Ditt Ljus omsluter mig ännu, Du förtrollar mig med Din ljuvliga Närvaro och genom sättet Din blick vilar på mig;

Du ger mig intrycket att ingen annan räknas för Dig, att det inte finns någon mer kvar på jorden förutom jag och att jag är Din enda kärlek - utvald! Skriften säger 1: ”människans livsande är Herrens Lampa och han ser in i hennes innersta;" Jag behöver en klarsynt dom från Dig, att ge mig råd där jag brister och där jag misslyckats; Barmhärtige Gud, vårt livs Beskydd, förbarma dig över mig syndare;

Jag har ympat in dig på Mig, för att växa till i Min Ande och i Min Kärlek; Vassula, kärlek är högre än allt annat; den uppväcker alla de andra dygderna; du förstår, Min Allmakt över allt gör Mig överseende mot alla; Jag härskar över alla med ett enormt överseende, det är möjligt att ni alla är ovärdiga syndare, men Min fördragsamhet är stor; detta undervisar er om hur ni borde behandla andra; att när ni dömer, begrunda Min välvilja, att när ni blir dömda, söka barmhärtighet; ja, Jag tillåter Mig att pröva er för att ni skall visa er värdiga att tillhöra Mig; så tillåt er inte att ge upp hoppet; att uppnå fullkomlighet är vad jag önskar av er alla; sök att glädja Mig för detta är vad Jag önskar, håll ut vad gäller rättfärdighet så skall Jag, den Allra Högste ta hand om er; åter igen, var inte rädd för det rasande havet 2; Min ära kommer att synas från Öster;

Kyrkan befinner sig i er tid, under attack; västvärlden har avfallit; djävulen uppmuntrar dem att främja relativism, sekularisering, liberalism, materialism och en total brist på respekt för livet; dessa onda ting kommer från djävulen som söker krossa Min Kyrka, Mina Budord, Mina Föreskrifter och Min Lag och alla livets värden; Min Kyrka är i ett sådant tillstånd av upplösning på grund av dess splittring och om Hon är försvagad så är det splittringen hos ledarskapet som är orsaken; deras ande svarar inte på Mina rop om ånger och försoning; deras anda av utmanande stolthet borde bytas ut mot en anda av ödmjukhet och mildhet; deras anda av fördomsfullhet mot en anda av lidelsefrihet; deras anda av rädsla mot en anda av tillit; deras anda av envishet mot en överseendets anda; Jag behöver att de försonas; Kyrkan behöver stärkas och enhet kommer att uppenbara alla deras misstag och förhindra dem 3från att fortgå; fel som dessa avfällingar tvingar fram och som genomtränger Min Kyrka; äkta andliga vägvisare behövs mer än någonsin i Min Kyrka; låt förkunnarna predika i Min Kyrka på ett sätt som överensstämmer med Min vilja; låt ingen av dem som håller sig själva tillbaka då de tillrättavisar det som är oandligt få finnas kvar, eftersom dessa människor inte behagar Mig; Min sorg är stor när Jag hör oandliga predikningar utan liv; vad kan Jag säga i dag? lyckönska dem? lyckönska dem när deras ande är uppfylld av livlösa ord? när deras ande fortfar att ha samma samvetsbetänkligheter som i det förflutna? var ett, är Mitt Budord och så har det alltid varit för alla Kyrkor; lev i fred, 4 så kommer fred på jorden; erkänn att ni har felat mot Mig, och lyft bördan av er synd; har ni inte alla döpts in i Oss? och iklätt er Mig? vari består då skillnaderna emellan er? ni är alla ett i Mig; förkunna, Min Vassula, Mina Ord och omsätt dem i handling; Jag har uttalat Min Vilja genom dig; Jag överlämnar till dig ansvaret för att göra allt det som Jag har sagt dig; hys inga tvivel om Min Makt och Min Myndighet; Jag låter dig utstå motgångar, men dessa kommer inte att förmå hindra varken Min Makt eller Min Myndighet; Min Vilja kommer att ske till slut tvärt emot vad de flesta av dina motståndare tror… Jag kommer att slutföra Mitt Verk i dig; ära alltid Mig innan du ärar människor; var sann mot Mig och förbli trogen, Mitt barn, så som Jag är trofast mot dig; håll dig nära Mig och förbli svag så att Jag får fortsätta att vara din styrka; älska Mig över allt annat; Jag, Jesus, Guds Son och Frälsare välsignar dig; ic

Senare

Herre?

Jag Är; lyssna till din Lärare; ja; uthärda allt med kärlek; dotter, ropa på Mig när du vill; somliga människor kommer att erkänna dessa Verk men andra inte kommer att göra det; var hela tiden medveten om Min Kraftfulla Närvaro; överlämna allt i Mina Händer och ha tro och tillit; inga av Mina Ord är förgäves; kom, Jag och du tillsammans; tillåt Mig att använda dig för Min Ära, och minns Jag Är den Jag Är; -

 

ömtåliga varelse, det var utan någon annan orsak än Min egen trofasta kärlek som Jag räddade dig och andra genom Min renande Eld och med en förnyelse från den Helige Ande... minns, Jag är Författaren till denna uppenbarelse; väldiga är Mina Trosmysterier; väldig är Min kärlek till er alla; tvivla aldrig; Försvarare och Författare till denna Kärlekens Hymn är: Min Helige Ande; ah, Vassula, ropa på Mig; ja! tillfredsställ Min törst och föröka din kärlek till Mig; ta alltid emot Min Bägare; vi, oss? ic


1 Ords 20:27
2 jag förstod att det är en symbol för 'befolkning'
3 misstagen
4 jag förstod att Herren önskar att de i hierarkin ska enas och sluta fred med varandra.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message