DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

20 augusti 2004

(anteckningsbok 111)

Vassula, ägna Mig din uppmärksamhet och lyssna noga; anteckna varje ord du hör...

Gryningen kommer från Öst; viska inte Mina Ord utan kungör dem med kraft; ingen uppenbarelse av ett sådant slag skulle kunna förbli dold; kärleken till nästan borde vara er högsta prioritering; låt din mun vara fylld med Mina Ord som sprider Min väldoft, så att den uppfyller kosmos; därför, uppenbara Mig även för andra så att också dessa kan vinna fördel och glädjas därav; vittna och låt varken de förstenade hjärtana eller människor med småsinta själar få dig att tappa modet; även Jag mötte dessa under Min tid på jorden!

Jag är Uppståndelsen och Livet, och oavsett var Jag passerar, väcker jag till liv och till evigt ljus; vem som än är i Min väg räddar Jag, men ve de som motsätter sig att Jag passerar, Jag kommer att straffa deras misstro på Domens Dag! Vassula, Jag samlar in Min myrra och balsam från varje omvänt hjärta; därför kan du finna uppmuntran i detta enda; Jag har redan erhållit en mängd själar, så slösa ingen uppmärksamhet på skvaller, beskåda i stället frukten av Mitt Verk; Mitt Verk består i att påminna alla om hur ett äkta kristet liv ser ut; denna döende generation förlorade sin heder; alla maktens män ljuger för varandra, och det finns knappast några hängivna kvar, så borde Jag förbli tyst?

på grund av Min frukt hörs ett glädjerop från Mina heliga och änglar; ja, dotter, Jag har fostrat dig i syfte att plantera; i alla tider har det varit känt att djävulen sammankallar sina likasinnade och förklarar krig mot Mitt Verk och likaså mot dem som Jag har utvalt och smort; dessa som anklagar dig är de som förvränger Min Lag och den Heliga Skrift i det att de kallar ont för gott; men Jag har kommit till dig, med min Spira, för att du skall efterlikna Mig, för att samla in och förena, för att uppmuntra och ge hopp, för att älska och för att hela; Jag har kommit för att återupprätta Min Kyrka; Jag har utsett dig till att tala i Mitt Namn; du är kanske inte någon god talare, men Jag har smyckat dig med Kunskap för att på detta sätt försköna Min Kyrka och leda den till enhet;

dag efter dag har Jag oavlåtligt sänt ut dig för att bära vittnesbörd till ditt eget folk 1, men de har inte lyssnat till Mig, inte visat någon uppmärksamhet; be för dem...

Vassula, sedan du genom en obeskrivlig nåd tilläts lyfta Brudgummens slöja, och upptäcka Hans Gudomlighet, alltsedan du avtäckte Mig, reflekterar ditt ansikte Min strålglans när du är i överensstämmelse med Min Vilja; Skrifterna säger att varje själ som i sanning önskar finna Mig2 först måste visa uppriktig ånger, annars kommer deras beslöjade sinnen att förbli övertäckta om de inte vänder sig till Mig; om Mina Ord inte tränger igenom slöjan, kommer slöjan att förbli över dessa som inte är på väg mot frälsning; med sinnet avtrubbat kommer de för alltid att förbli i mörkret och de kommer inte att uppnå ljuset hos Guds kunskap, inte heller kommer de att förmå se Min Ära; Andens ljus som innesluter allt och som lyfter bort slöjan hos dem som ångrar sig och som ber, är frihet; Anden kommer att attraheras av uppriktigheten som uttrycks genom dessa böner från hjärtat och Han3 kommer att bli din Rådgivare, din Vän, din oupphörliga bön, denna oupphörliga bön som jag uppskattar så, eftersom den kommer från ditt hjärta, och består av allt som du gör under dagen;

som Jag sa till dig i början 4, vänd ditt sinne mot Orienten; ljuset kommer att uppstå därifrån och allting kommer att få utseendet av en trädgård i blom; Mitt Hjärta har från första början föredragit Orienten; Jag har sökt, genom Mina Rop, att rena världen, men den förblir fortfarande kvar i smutsen från sin liderlighet; outtröttligt ropade Jag, men denna generation vägrade att lyssna och tillåta Mig att rena dem från sin orenhet; 'Herrens Dag' kommer att överraska dem när den kommer över dem... Jag accepterar offret som Orienten ger Mig, för de ärar Mig med stor iver och generositet; som en silvertråd kommer ditt spår att lämnas efter dig, som ett mönster, för att göra det möjligt för resten av världen att kunna följa det; på det sättet som Arons välsignelse påverkade Mitt folk, så kommer Orienten att påverka resten av världen till att bekräfta Mig som deras evige Gud;

i Min Kyrka har ingenting gått förlorat, snarare förlorade folket närvaron av Min Kyrka i sina hjärtan; världen i dag är i sin extrema sedeslöshet fylld inte bara med falska läror utan även med misstänksamhet och provokationer mot Min Gudomlighet och Min Lag; hur kan jag urskilja Min Kyrka i dem? Jag har, Min Vassula, kommit på detta sätt för att återuppliva den lilla rest av liv som finns kvar i denna generation; Jag kom för att visa genom all denna vishet och insikt hur oändlig Jag är i Nåd; be att de ser och att deras själs ögon blir upplysta så att de genom detta ljus förmår urskilja vilket hopp Min genomresa på denna jord, i er tid, innebär för er alla! lär dem, Min Vassula, vad det innebär 'att sluta fred med Gud'; lär dem vad det betyder att vara en del av Mitt hushåll5; vad gäller dig, vänd dig inte bort från Mig; förbli i Mig och var som en väldoft som erbjuds Mig, din Gud; Jag har gett dig till denna generation som ett Tecken på Min stora Kärlek som jag hyser för er alla;

säg Mig, kan någon mäta sig med Min storhet? från tidsålder till tidsålder visar Jag Min kraftfulla Hand, Min rikedom och Min ära för dem som är svaga i anden; Jag stiger ner från ärans höjder för att gå tillsammans med er och vara ibland er; lyckliga är de folk som hörde Mig! lyckliga de folk som välkomnade Mig som när regn faller på fälten och bevattnar den törstiga jorden! må var och en av dessa välsignas i Mig; Mitt Namn är Jesus Kristus och Jag utför i sanning mirakler utan uppehåll; efter att ha sagt detta välsignar Jag dig för du är, Vassiliki, miraklet som Jag utförde inför hela världens ögon; - älska Mig, Mitt barn, och utför handlingar av gottgörelse genom din kärlek till alla själar som visar likgiltighet för Mig och hatar Mig liksom Min Lag och till alla de som utan uppehåll ger mitt hjärta sorg och förolämpar det! ta emot Min Frid och Min Välsignelse; ic.


1Den Grekisk Ortodoxa hierarkin och dess lekmän
2Herren menar också: 'att avslöja Honom'
3Den Helige Anden
4I detta meddelande
5Efesierbrevet 2: 19

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message