DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

31 maj 2003 (häfte 110)

Min Vassula, frid vare med din själ; ta dessa ord och inprägla dem i ditt hjärta och sinne; Jag är här!1

Mitt ord gavs åt dig för att du skulle ge det vidare; detta var Min Befallning till dig: sedan lade Jag denna dyrbara skatt i dina händer; Jag Är den Högste Härskaren och det är Jag som tar beslut och ger råd, därför kan ingen skapad varelse komma och säga Mig när Jag skall eller inte skall odla Min mark; ingen skapad varelse bör ge Mig råd eller anvisningar huruvida Jag skall föra dig på bete eller inte; ingen av er bör tala om för Mig vad Jag skall göra; om Jag finner det nödvändigt att stärka Mina präster med feta rätter och låta de behövande i denna svältande generation få mättas med Mitt goda, och bli återställda, kommer Jag att göra det frikostigt; Jag behöver inte råd från de döda; det står skrivet att en oandlig människa inte tar emot någonting från Min Ande: han upplever alltsammans som nonsens; det övergår hans förstånd eftersom det bara kan förstås med hjälp av Anden;

den Dagen då Jag besökte dig renade Jag dig från din skuld; när Jag såg på Min trädgård då, innan Min Dag, såg Jag endast en ödemark; Jag kände dig alltigenom; Jag hade noga undersökt varje handling du skulle utföra, allt var nedtecknat i min bok; dina dagar var skrivna och bestämda, innan den första av dem hade grytt; inför Min Närvaro stod en ändlös ödemark; Jag sade: ”Jag skall besöka henne med glödande eld och Jag skall ta bort detta stenhjärta och ge henne ett hjärta av kött istället, som förhärligar Mitt Namn; sedan skall Jag inta henne med Min Ande och hon skall leva under Min Nåd2 som skall ge henne kraftens, uthållighetens och tålamodets Ande, till att frukta Mig och hålla Min Kärleks Lag; Jag skall skänka henne Kunskapens Ande och öppna hennes själs ögon så att hon kan urskilja andarna; sedan skall Jag tillintetgöra henne, dra ut henne i öknen, dit Jag för Mina smorda; och när hon är där skall Jag låta henne minnas sitt onda leverne och hon skall avsky sig själv för sina synder och för att hon varit likgiltig mot Mig, sin Skapare och Fader; på den Dagen, när Jag visar hennes nakenhet, kommer hon äntligen att sänka sig ner till stoftet;” med medkänsla och med stor ömhet lyfte Jag dig sedan till Mig och höll dig i Min Famn; Mina Änglar och Mina Helgon sade, när de såg detta under ske:

”vilket under! Härskaren över himlarna och jorden och över allt som blivit till har nu segrat över svagheten; detta förtorkade land som nyss var en ödemark, har nu blivit en passande plats för vår Herre att vila på och där Han kan lägga sina planer; vår Herre har i sin Nåd återuppbyggt och omplanterat det som var förstört, ära och pris vare den Allsmäktige; O skapelse, jubla, ty vår Herre och Konung skall tillkännage dig sina önskningar, Han skall genom detta Sitt instrument delge dig Sin Ädla Melodi; allt detta skall ges rikligt åt er alla...”

Välsignad vare Gud för Jag har blivit hjälpt och min kropp
har blommat upp igen i Hans Gudomliga Närvaro;
jag tackar vår Herre av hela mitt hjärta;
Jag ska för alltid välsigna min Gud;
lov och pris ska ständigt vara på mina läppar för att
Han låtit mig få vandra i Hans Kungliga Gårdar....

den som blivit välsignad och fått skåda Dig,
känner ingen annan längtan eller dragning än att vara i Dig
och älska Dig;
att vara vid kanten av Källan tillfredsställer mig inte längre,
bara när Du drar mig in i Ditt Källsprång och sänker mig
ner i dina strömmande vatten,
endast då kommer jag att känna mättnad...

Jag är Livselixiret och livsprincipen för hela kosmos; i alla tidsåldrar och i all evighet kommer Jag att vara

Det Vördnadsbjudande Mysteriet

men Jag är din Fader och du är ben av Mina Ben, kött av Mitt Kött, i vilken Jag finner behag… du måste bevara hela Min undervisning och alltid minnas början så att du förökar din Kunskap om Mig, din Gud; av dessa Oden kommer alla att kunna lära sig av Visheten och förstå de Heliga Skrifterna i Ljuset av den Helige Ande som upplyser Mitt Ord, så att ni kan vinna frälsning genom tron på Min Son, Jesus Kristus; ja, Vassiliki, Jag är här för att påminna dig och alla andra om hur Jag omvandlar öknar till vattenställen och karga länder till flödande källor;

Jag är ditt hjärtas Vår, släkte, och i varje kritiskt ögonblick är jag med er för att ge er tröst och hopp; se på er själva, ni som har låtit mig blomstra i er; kom ihåg hur även ni en gång var på väg att försvinna som skuggor ibland skuggorna? Om ni hade hållit fast vid ert tidigare motstånd skulle Jag inte ha uppenbarat mig för er; välsignade är de som hade förstånd och öppnade sig för Min Närvaro, eftersom de förstod att för att vinna sann frihet måste de omfamna Min Helige Ande; alla Mina Verk är sublima och fulla av majestät; åh, Mina Ögon är ständigt riktade mot dem som mediterar över allt det som Mitt Ord innehåller, och som begrundar innebörden; de kommer att finna glädje och meningen med livet, och på så sätt dra himmelen3 ända till jorden och in till dem; det står skrivet:

”så gör den som fruktar Herren; den som känner Lagen vinner Visheten; 4” ja! också du kan möta Min Helige Ande och äga Honom och Han kommer att ta emot dig så som man tar emot en jungfrulig brud; tillsammans på er Bröllopssäng kommer Han att lägga ner sina Gudomliga planer för dig, medan Han i Sin överflödande Kärlek kommer att ge dig förståndets bröd att äta och vishetens vatten att dricka, och på detta sätt hölja dig i odödlighetens strålglans genom Sin odödliga glans; mänsklighetens Älskare kommer att visa dig hur du skall göra Honom sällskap, tjäna Honom och Älska den Treenige Guden; Vi skall mätta dig med Gudomlig ömhet, och fläta Oss samman med dig i Vår omfamning; Vi skall staka ut livets väg för dig på nytt, i klarhet och tydlighet;

kom och tacka Mig högt, prisa Mig på sammankomsterna och håll alltid ditt hjärta redo att ta emot Mina föreskrifter;

ja Herre! För vad ska jag säga?
Dina Lagar, Herre, klingar nu
som melodiska psalmer för mina öron
och dina Lagar är ett Kärlekens Ode
därför att Du har besökt mig…

förening och samtal med min Gud
övergår all glädje
som denna världen kan ge;

jag är fylld av Din Kärlek och
jag prisar Ditt Heliga Namn som låter mig
ta det av Ditt Ljus;

det mått av Kunskap som Du har
ingjutit i mig överväldigar min själ,
Dina Budord är trofastheten själv;

Du har svept in mig i lågor,
i en brinnande längtan efter att bli flytande i Dig;
när Du öppnar Din Mun för att tala ömhetens ord,
när Ditt Ord öppnas ger det ljus,
inte bara för min själ,
utan överallt omkring mig,
ty trofasthet är dess kärna…

men jag ligger ofta vaken om natten,
jag frågar mig själv:

- hur kommer det sig att så många av Dina skapade varelser har slutat att tro på Dig och befinner sig i ett så djupt avfall?

- åsynen av dessa avfällingar tynger ner Mig, många av dem jagar Dig, de förtrycker Din Gudomliga Kärlek och kallar Dig ”en billig myt”

- var och en av dem kommer med sin egen underliga filosofi och sprider den överallt i världen med skamlösa ord; de utmanar Dig Lag, de gräver gropar för dem som är svaga och vacklande; de sätter hela jorden i fara för sönderfall;

”Dock fyller Han Själv deras hus med goda ting;”5

- under den första tiden måste jag genomlida Din Eld och jag tynade bort i öknen och på så många andra sätt lider jag ännu idag och sörjer över bristen på tro i hela världen och hur skoningslöst de korsfäster Ditt Ord om och om igen;

- de visar stolt upp sin gudlöshet som om de hade upptäckt en skatt, men i själva verket har de endast funnit tjära och sot och med nedsvärtade händer vill de svärta ner hela världen;

- ondskan har blivit allomfattande, då kallar Du i Din stora barmhärtighet, Du kallar på en av Dina förlorade söner, en av dessa kallar du fram, och efter att ha sållat honom väl om och om igen, har Du smort honom med profetians ande till att gå och strida mot ondskan, och tvätta bort tjäran som täcker världen, med sina egna bara händer;

- han må vara obetydlig och anspråkslös, men den Helige Andes kraft är hans styrka; endast inriktad på att lyda Gud och göra Faderns Vilja, bryr han sig inte om sina förföljare;

- som en soldat som blivit utsedd till att kämpa tappert och försvara Kyrkan, darrar han inte, utan går ut och förkunnar att Gud är Stor, den Störste… och förkunnar Hans Rike

- Du ger Ditt Ord åt honom för att uppliva och upplysa deras hjärtan, där ondskan hade sin hemvist, och tvätta bort smutsen, men allt han får är ”tröghet”, ”avvisande” och ”förödelse”,

Jag ligger vaken och frågar mig:

- ”varför har Jahve dolt Sitt Ansikte för så många av sina skapade varelser?

- varför låter Han inte dessa filosofer få se och betrakta Hans Ansikte?

- varför tystar Han inte ner dem?

Jahve är känd för att genomtränga det mörkaste mörker i varje själ och jag undrar, finns det någon chans för dessa att bli räddade? Eller kommer de alla att gå under i helvetets eld?

kommer de på något sätt, genom särskild nåd från Dig att sluta fred med Dig och försonas?

kommer de någonsin att ge med sig och välkomna Ditt Ord som ett Levande Ord?

dessa avfällingar blir fler och fler och de fruktar ingenting eftersom de har makten;

om de idag öppet förnekar Dig, min Gud, kan de vara säkra på att bli applåderade och få sin position och sitt anseende förökat av sina gelikar

med de som följer Dig blir förminskade av dem i allas åsyn och förlöjligade; de blir bortviftande som flugor

de säger med tillförsikt och stolthet:

”var är nu er Herre? Var är Hans Härlighet? Och vad har det blivit av den store Herrens Hus? Har det alls funnits något Hus?”

stanna upp och låt Mig få svara på alla dina frågor! Det är sant, Jag finner inte behag i gudlösheten, men Jag vill först ställa Mina frågor innan Jag svarar på dina;

säg Mig, vad är mer lysande än solen? och säg Mig, vad är det som svalkar i diskussionens hetta? Vem håller vakt vid varje människas mun? kan du säga hur Jag kan kontrollera allt som sker? kan någon säga vad som är gott i en människa och vad som är det onda i henne? och hur kan Jag veta detta och på vilket sätt vet Jag det? fråga dig själv och svara Mig…

det är den Helige Ande som är mer lysande än solen och det är Han som lyser upp varje hjärta…

ja, överlägsen i styrka, i rättvisa, oöverträffad i rättfärdighet, dock ingen förtryckare; den Helige Ande kan leda var och en av dessa avfällingar från varande till icke-varande; Han kan återställa dem genom andras offer och gottgörelser och genom de böner som Mina heliga bär fram; du förstår, Min Vassula, en människas medlidande är begränsat och sträcker sig inte så långt som Mitt, men Mitt förbarmande sträcker sig till allt som lever; Jag tillrättavisar, korrigerar och undervisar, och Jag för dem tillbaka till fållan med mild hand;

och det som svalkar i diskussionens hetta, är det ett milt ord?

Ja, ett ord som yttras med kärlek kan förändra hela situationen; det kan stoppa krig: det kan smälta is och det kan tysta ner stormen; det kan utsläcka eld: Skriften säger: ”var alltid milda när ni tillrättavisar dem som säger emot er; glöm aldrig att Gud kan låta dem omvända sig så att de inser sanningen och nyktrar till, när de väl har sluppit ut ur den fälla där djävulen höll dem fångna…” 6

därför är ett gott ord värt mer än guld

jag tror det är så att Du har ställt en Beskyddare vid vår sida för att vaka över oss och uttrycka vår bön på ett sätt som inte kan uttryckas med ord;

Ja, det står skrivet att Jag har gett er den Helige Ande som en borgen; Han kommer för att hjälpa var och en i er svaghet, och påminna människan om vad hon är skyldig till, och eftersom Han är människans Förespråkare, kommer Han att be till Mig, Fadern, och säga: ”befria henne från att kastas ned i avgrunden, ty Jag har funnit lösesumman7 för hennes liv;” och när hon blivit skonad, skonad från att dras ner i den eviga elden, låter Jag 8 henne få del av livet i Ljuset;9 då kommer hon att prisa Mig och ge Mig ära; till dem som omvänder sig ger Jag tillåtelse att återvända, Jag uppskattar människans generositet som Min Ögonsten….

när det gäller att svara på Dina andra frågor, Fader, så vet jag inte; jag vet inte hur Du kontrollerar viljan, det kommer jag aldrig att veta…

Jag vet inte vad som finns i en människa om inte Du av nåd ger mig insikt; inte heller anser jag mig veta hur Du vet det; Du är ett Stort Mysterium, vördnadsbjudande, Författare till denna Kärlekshymn, uppenbarelsernas upphovsman, Upphovsman till frälsande handlingar runt hela jorden;

Jag ropar i min svaghet, till jordens alla folk, att de ska lyfta sina ögon till Dig; alla som älskar Din frälsande kraft, må de ständigt ha skäl till att säga ”Gud är Stor!”

när det gäller mig är jag sårad av Din Kärlek, och jag förblir din minsta tjänare, till din tjänst, jag hoppas ständigt, jag längtar ständigt efter en förnyelse över hela mänskligheten genom Din Helige Andes ingripande…

Jag har förbarmat Mig över detta släkte, det är därför Jag har kallat dig och styrkt dig så att du skulle skriva ner Mina Ord; på detta sätt kan var och en läsa dem, alla kommer att kunna ha nytta av Mina ord; Jag ville att du skulle förkunna Min Faderliga Kärlek, Min godhet och Mitt medlidande för hela världen, och visa hur jag visar nåd emot dem som verkligen omvänder sig, låt Mig nu få svara dig:

Jag är den Allra Högste; och som du själv säger, är Jag det Vördnadsbjudande Mysteriet; men det finns även de som trotsar detta Mysterium; och dock är Min Helige Ande, ursprunget till allt som blev till, Kunskapens källa, villig att sprida sina gåvor till hela mänskligheten, och ge dem10 tecken och undervisning genom sitt outsägliga Ljus; låt Mig påminna er om Mitt Ord; det står skrivet att Jag, Gud, kan se in i människans innersta och utan uppehåll se in i hennes hjärta, lyssna på hennes tunga; sannerligen, Min Ande fyller hela kosmos och är den som håller samman allting; Jag vet vad som finns i människans hjärta; kom ihåg, Mitt Ljus är så rent att det genomtränger och genomsyrar alla ting på jorden, i himlen och i hela kosmos…11 Jag känner alla människor och inte så mycket som en suck av klagan undgår Mig…

Anden är den som ger tro av nåd, Han är den kraft i vilken Han förkroppsligar hela skapelsen; det är fåfängt att tro att människan på egen hand kan nå fram till Gud, eller ens förmå fatta vad ett Mysterium är, och ofattbart, om inte Min Ande stiger ned över dem och ger dem ett förståelsens ljus, uppenbarar för dem de dolda mysterierna genom en uppenbarelse; annars vore det inget annat än förmätenhet; ni har sett misären omkring er, våldets människor, människor med skuld12 på sina händer, odågor och deras anhang;

låt Mig svara dig: en slav som blir kallad i Herren blir Herrens friköpta, och en fri man som kallas i Herren blir Kristi slav; men de som i dag gör uppror mot Mig blir slavar till den onde i sitt uppror, och i sin upproriska ande är de i fiendskap mot Mig, sin Gud; du frågar, ”varför har Jahve dolt sitt Ansikte för så många?” Jag har alltid dolt Mitt Ansikte från synd; Jag kan inte vara nära orenheten13 eller gudlösheten; och vad gäller era filosofer som har förklarat krig emot Mig, så är det därför att de inte kan tåla att någon är över dem; och uppblåsta av stolthet säger de också:

”Jag sitter på Guds tron;” 14

sedan ligger de och väntar på att den dygdiga människan skall passera, för att stöta ner henne och krossa vad som sade emot deras egen livsstil; du frågade Mig, Min Vassula, om det kommer att bli någon räddning för dessa också; Jag gläds åt att visa Min Barmhärtighet, för hur många synder en människa än har begått, är nåden större; Jag kan låta dem få se Min trofasthet och att Jag kommer att döma världen med rättvisa och uttala en sann dom över alla folkslag;

åh! vad är en människa att Du
skulle ägna henne en tanke?
ändå har Du gjort henne nästan till en gud;
må alla människor lovprisa Dig och jubla
över Din Frälsande hjälp

Idag ger Jag er Min Barmhärtighet som gåva; att förtala Mina Ord kommer inte att hjälpa er, släkte; i era dagar ser Jag ned från himmelen på er alla; har ni inte märkt? Ni har blivit som trasiga vattencisterner som inte håller tätt; många har övergett Mig, och himmelen står bestört inför detta uppror; vid er födelse fyllde Jag ert hjärta med det levande vattnets källa; Jag fyllde ert hjärta med Min Närhet; men nu har ni blivit torra, som en sprucken cistern, ni är tomma; skulle Jag inte ingripa då? Jag förnyar min skapelse, Vassula; detta är begynnelsen på dess förnyelse;

Jag passerar nu bland gravar, i denna vidsträckta kyrkogård, Min passage kommer att förvandla gravarna till strålande Katedraler med Min Kärleks Eld i dem! Min Härlighets glans inom dem kommer att fylla er med bävan; från att ha varit icke-existerande i graven, och i ett gravens mörker, kommer Min vandring bland er att vara lika strålande och lysande som en sol; dödens skugga och ondskans mörker kommer då att försvinna som dimman, vid Min lysande Närvaro; Mina Anrop är många och den Helige Andes nåd har aldrig någonsin varit så uppenbar som i er tid;

blodets män kan säga vad de vill säga, de kan konstatera vad de vill konstatera, men Jag kommer att passera över dem och deras uttalanden och konstateranden, för Jag uppväcker apostlar och helgon som kommer att lysa med den Helige Andes nåd över hela mänskligheten: Jag skall Själv undervisa dem, så att de kan uppnå en hög grad av helighet trots det larmande oväsendet från deras fiender, som inte visar dem varken medlidande eller barmhärtighet; Jag skall dock ge dem uthållighetens ande, en ande som är så tapper att deras blotta närvaro skakar helvetets grundvalar, ty de skall vara klädda i Min Sons, Jesu Kristi härlighets glans, och deras tunga skall vara som ett tveeggat svärd; de skall stråla och lysa på var och en, goda som onda människor, för att värma deras hjärtan och med Mitt Ord uppväcka alla döda kroppar som ligger utspridda; evig välsignelse skall komma ur deras händer; de kommer att befria många från världens lidelser, som har hållit dem fångna och rotade i synden; och Sången ”Sant Liv i Gud” kommer att sjungas i Mina Församlingar, barn, för att alla skall bli förvandlade till gudar genom delaktighet; de kommer att läsa upp ett stort antal texter, för Mina ord är Bysantinska föredrag och de fostrar er från att ha varit intet till att bli gudar,15 de leder er till höjder av asketisk spiritualitet och övningar; ett mystikens liv som är inom räckhåll och kan uppnås av varje människa;

Jag, Herren, älskar Min skapelse och Jag vill inte att den skall gå förlorad!

Mitt Hjärtas ständiga glädje, Min Vassula, ta emot mer av den Eld som Jag välsignat dig med för Mitt apostoliska arbete som Jag har gett dig i uppdrag; släpp aldrig Min Hand; frukta aldrig! Jag har begåvat din själ med Min Ande och förnyat din ande; Kärleken är vid din sida;

 

(detta budskap tog flera månader att skriva.)


1 Fadern talar.
2 Jag hörde samtidigt ordet "blick" (eng. grace - gaze)
3 Jag hörde samtidigt "Mitt Rike"
4 Syr 15:1-2
5 Plötsligt talade änglarna.
6 2 Tim 2:25-26
7 Från en offrande själ, eller: från uppoffringar, botgöring eller böner som generösa själar ger Gud för själarnas omvändelser...
8 Gud Fadern
9 Den Helige Ande
10 Mänskligheten
11 Herren gav mig ett ögonblicks vision av någon som liknade Människosonen, som stod ensam med öppna armar, utsträckta horisontalt, och som i Sin Kropp innefattade alla ting, allt, hela kosmos. Det fanns ingenting utanför Honom.
12 Sot och tjära
13 Vish 1:4-5
14 Hes 28:2
15 gudar genom delaktighet: adopterade söner och döttrar till den Allra Högste

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message