DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Berätta för Mitt folk och påminn dem ...

5 maj 2011

Herre! Du är känd för att ha slagit ner kungar och härskare från deras troner, rike efter rike har störtats, när dessa börjat bli ett hinder för Din framfart;

Du är känd för att utplåna Dina fiender; så varför överger Du nu Dina vänner?

Orättvisa och arrogans är vad de bär med sig; högmod är känt för att hata Dig min Gud och Fader;

Vad har jag gjort för att förtjäna förakt? Har jag brutit Dina Budord? Har jag övergivit Dina föreskrifter och Dina Kallelser?

"Undervisa din nästa, förnya och ena Min Kyrka,” var Din enträgna bön men också Din befallning; ”arbeta hand i hand med Mig och förhärliga Mig;” var Din uppmuntran;

En främling för min egen familj, var vad jag blev för Dina Intressens skull;

Nu, vänder de baktalande gott till ont; med elaka påhitt omringar de mig och de ligger på lur för att finna en chans att spotta på mig och spilla blod;

Dömer jag nu igen?

dömande är motbjudande för Mig; tillåt inte att förbittring växer inom dig; ja! deras handlade kan verkligen provocera din ande, men deras synd är dubbelt upp; ett: för deras falska vittnesbörd, två: för att de frestar dig till att synda; att de hyser agg emot dig kommer att återfalla på dem själva; lär av Mig lärjunge och anpassa dig efter Mig för Mina Vägar är Rättfärdiga; då kan Jag berätta för dig: Mitt barn; din hedervärda tro kommer inte att vara förgäves, du kommer att få din belöning från Mig; ge inte plats för förtvivlan, Jag Är herre över alla situationer: liv och död även gott och ont, Jag har kontroll även över dessa! Min Hand håller din hand; allt ogrundat dömande mot dig görs även mot Mig; Min ilska är riktat mot denna troslösa generation; har du inte lagt märke till det, Vassula? Mina rop har genomborrat rymden, som en orkan av eld stiger Jag ned till dem och floder av eld kommer att sluka många länder; Mitt raseri kommer inte att sluta, har du inte sett Tidens tecken? havens vatten kommer att fortsätta att rasa skoningslöst mot denna ondskefulla och troslösa generation; snart kommer Min Faders Hand att falla tungt på avfällingarna; detta släkte kommer att falla för Min Faders Händer och horder av dem som glömt Mig kommer att lida förskräckligt; ah! ja! de kommer plötsligt att komma ihåg Mig och ropa Mitt Namn, men inte av ånger, inte heller av kärlek utan av rädsla för sina liv; några med sina galna sarkasmer, kommer att ösa förolämpningar och hädelser över Mig, fortfarande stolta över sina filosofier och sina så kallade självförverkliganden, på den Dagen skärskådar de Min Visdom med sina petimäter och beräkningar; men deras förhoppningar, Min Vassula, blir bara tomhet, och allt det som denna generation trodde att de uppnått utan Mig, kommer att sluta i förgängelsen; allt vad de uppnått utan Mitt Namn, det som faktiskt var avsett att radera Mitt Heliga Namn, kommer att visa sig vara förgäves;

dotter! Jag ska säga dig, Jag, Gud, har testat denna generation och som du har märkt har många bevisat sig själva vara ovärdiga att få dela Mitt Kungarike; deras fascination för att upptäcka vad som ligger bortom kosmos roar Mig 1 och generar Mina Änglar! Nåd och barmhärtighet har erbjudits hela mänskligheten men trots att de hört Mig har de valt att inte lyssna, ej heller att acceptera Min räddande hjälp; på grund av deras klentrogenhet kommer de att lida oerhört; som Kain! De som är trofasta kommer att bo i Mitt Hjärta, i kärlek; nu har även de testats, som guld i en smältugn, och har bevisat sig själva värdiga Mitt Rike Jag ska vara deras Kung för evigt… detta är början på tidens slut 2 när Min Eld är på väg, kommer alla elementen i denna värld att smälta; redan nu har solstånden och årstidsväxlingarna förändrats; och det kommer mer;

Vassula, Mitt barn, låt Mig friska upp ditt minne ännu en gång: du är Min ägodel , var inte rädd, du föddes för att bli kallad av Mig; Jag formade dig för Mina avsikter; för Jag visste att du inte skulle vika från Sanningen, och Jag skulle bli ditt Heliga Sällskap på denna jord; Jag hade, innan du föddes, stakat ut din väg3; från allra första början förenade Jag Mitt Hjärta med ditt; emellertid har din själs frihet visats för människorna, du var och är som en fågel som flyger ovan jorden genom luften och strävar mot himlen; administratörerna 4 i Mitt Kungarike 5 lade märke till din frihet och lade en hänsynslös dom över dig, okänsligt har de kastat pilar på dig för att obevekligt sänka dig i avsikt att inte lämna några bevis på dina spår genom Min Kyrka; de har aldrig upphört att skryta över sina ondskefulla bedrifter; för Dygd och Kärleks skull 6 dröj inte kvar vid dem; de kommer inte att göra dig lika illa som de avskyr dig, inte heller kommer de att bryta ned dig; även om bergen störtar i haven och vatten ryter och kokar, var inte rädd, för Jag Är vid din sida! Min Kungliga Spira vilar på dig för att leda dina steg och se till att du inte ändrar kurs bort från Mina föreskrifter; gläd dig över Min Närvaro; Jag upprätthåller dig och du kommer att vara i säkerhet;

tala om för Mitt folk och påminn dem att: kärlek täcker över många synder; låt kärleken till varandra bevisas vara äkta...

tillåt Mig att friska upp ert minne: det är en välsignelse för er om de förolämpar er och anklagar er för Min Sak därför det bevisar att Jag, Gud, vilar i er… om ni bara var till för att behaga andra skulle Jag inte ha kallat på er; om ni hade arbetat hårt för era egna intressen och ära och inte för Mina, skulle Jag vänt bort Min Blick från er;

öppna upp era hjärtan vida och ta emot Mig; var enade, hjälp varandra och försök att trösta Mitt folk i dessa tider; kärleken till nästan borde vara er huvudsakliga omsorg;

kom ihåg att förkunna Mitt Budskap vida och långt borta för lukten av död har nått himlen och det straff som väntar denna generation kommer att drabba jorden på grund av deras klentrogenhet och avfall från tron; det sändebud som Jag har skickat till er blir inte hörd och Min Ande är hädad; många skadar hänsynslöst Min Kyrka och stenar Mina profeter; många faller och nu ges synliga tecken i proportion till och i tyngden av deras avfall och synder;

svårigheter och nöd är över denna trolösa generation; detta är tecken som redan nu ges dem för att de vägrar att förenas med Mig;

Jag har rättfärdigat många av er inför Min Fader, dock, vill Jag ha ett gensvar av kärlek, ett gensvar av trofasthet; Jag har uppenbarat för er hur Jag arbetar och vad Jag är ute efter; ni har hört många av Mina Budskap om Enhet och trott på dem; Jag har visat er orsaken till Mina kallelser; ni har skrivit under på detta till Min stora ära, kan någon förneka vad man tror på? allt vad ni blivit lärda av Mig från början ska ni hålla vid liv i ert hjärta och vägra att sälja Mitt Blod; Jag ger er Min frid och säger er: var inte rädda för Jag Är med er; bär Mitt Namn 7 och hedra Mig; ic


1 av hur dumma vi kan vara!
2 inte av denna värld
3 livet
4 detta är inget bra ord, Herren menar de oandliga prästerna
5 Herren menar Kyrkan
6 jag förstod att Dygd och Kärlek betyder Gud här; dessa båda ord ersätter Guds Namn
7 jag förstod det så att "bära Kristus namn" betyder att bära Hans kors, men som Jesus sa en gång: Hans kors bär inte bara lidande utan glädje med ...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message