DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

12 april 2004

Herre, jag bönfaller Dig och Du svarar mig,
Du talar till mig och allt omkring mig slår ut i blom,
När jag är i nöd lutar Du dig ner för att lyssna på mig,
När jag ropar, svarar Du mig genast...
Välsignat vare Ditt Namn

Min Vassula, alltsedan Jag återupprättade dig, har Jag skänkt dig en lärjunges tunga för att predika, tillrättavisa, fostra och lovprisa; Jag har andats in i dig gudomlig inspiration från Mitt Hjärta så att du kan vittna troget;

innan Jag undervisade dig, äktade Jag dig, och gav dig nåden att känna Min Närvaro; Jag har, med glädje, gett dig tillgång till Min Upphöjdhet så att du kan åtnjuta Min Närvaro; men på senare tid såg Jag vad Jag såg; sinnelaget och nyckerna hos människor står i vägen för Mig där Jag går fram; ibland dem lade Jag märke till att många har ögon som inte ser; Jag har, dotter, krönt dig med kärlek och ömhet och fyllt dina öron med Vishetens undervisning för deras bästa, som nu trampar på dig; de som trampar på dig trampar på Mina instruktioner; har de aldrig fått lära sig att Min utvalda är ett med Mitt Budskap? Kanske slår det dem inte, att du har närts vid Mitt Bröst? Den människa som i hemlighet baktalar dig tystar Jag ner; det finns inte rum för något stolt hjärta i Mitt Hus; ingen lögnare får behålla sin plats… din närvaro är i sig själv Mitt Budskap; vi är medarbetare...

Eftersom de har börjat förringa Mitt Arbete, åtsidosätter Visdomens stig, och ifrågasätter Min Oinskränkta Makt gällande vem Jag väljer att smörja med profetians gåva, kommer Jag, som Fader, att lyfta bort mitt barn från dem som ansätter henne; i dag säger Jag;

från och med nu, kommer Jag att hålla Mina Budskap dolda under en tid, eftersom man inte lyssnar till Min Kallelse och inte lever efter Mina Anvisningar; Min Närvaro på detta vis har inte heller uppskattats och om Jag finner det nödvändigt, kommer Jag också att beröva dem våra besök;

Min Vassula, Jag har välsignat dig och smort dig för detta apostoliska uppdrag; Jag har välsignat dig till att växa i fullkomlighet i Min Ande, till att växa högt som cedrarna och cypresserna, Jag breder ut dina grenar och säger dig på förhand att Jag kommer att andas in många fler uppenbarelser i dig; Jag har gett dig undervisning i Mina kungliga gårdar och, fortfarande droppande av himmelsk dagg, har Jag sänt ut dig till att leva ibland alla folk; Jag har sänt dig till dem som Min Egen, Min Egen gåva, bärande på Mina ord som du skulle ge åt dem för deras bästa, men de har tagit dig och Mina ord för givna; de har tagit lätt på Mina Ord och den som framför dem, många av dem belastar dig onödigt, och de behandlar Min gåva okänsligt, och som de vill; skulle Jag då inte ingripa? Jag ska beröva dem Mitt tillförlitliga ord genom dig, eftersom deras hjärtan har blivit förstockade mot dig och Mina utsagor;

Jag har en gång sagt 1att om ni trakasserade henne skulle Jag ge henne tillräcklig styrka att bringa er på fall, samtidigt påmindes ni om att hennes skärpa kommer att vara Min skärpa; Jag hade sagt till alla 1att du har ditt ursprung i Mig och att Jag kommer att vara ibland er, och att detta tecken kommer att bli synligt på dig...2åh, så många gånger hörde jag inte dessa driva med dig bakom din rygg, och särskilja dig från Mitt Budskap! Med kluvna tungor spottar de gift på dig... lyckliga är de som inte var med i detta anhang och hade anständigheten att respektera Min undervisning och dess budbärare, Jag ska öppna dygdernas portar för dem;

Och du dotter, Jag säger dig, Mina Besök hos dig kommer att fortgå; Jag kommer inte att beröva dig Min Närvaro; om någon frågar ut dig om detta vittnesbörd, säg dem att: "honung sipprade från honungskakan under alla dessa år, men ni sökte efter andra ting; ni har inte besvärat er med att smaka den," istället för att vara nöjda med vad Jag erbjöd, sprang ni ivrigt efter den senaste nyheten och samlade in en hel mängd av andra budskap i överensstämmelse med er egen smak, i stället för att lyssna på sanningen, föredrog ni lögner...3

Jag har planterat denna Vingård och gett den namnet: Sant liv i Gud; Jag har inte planterat den högt uppe i bergen, utan på låglandet så att den skulle vara tillgänglig för alla; räkenskapens dagar hade kommit; vedergällningens dagar var här; Jag kom ner till Min Vingård och medan jag gick igenom den flämtade jag till och drog ett djupt andetag fyllt av sorg; "är detta platsen där tusentals vinplantor skulle ha funnits?" dold under vinplantorna lade jag märke till en annan växtlighet, som bestod av nässlor och taggiga buskar, som alla inverkade på Mina vinplantor; då hördes en röst under vinplantorna, "ah, nu har jag möjlighet att bygga mig en framträdande plats, så att jag kan konkurrera ut andra;" gripen av indignation, befallde Jag Mitt sändebud att utfärda ett påbud i vilket Jag lät bemyndiga att dra upp med rötterna alla dessa nässlor och taggiga buskar som utan uppehåll plågade Mina vinplantor; Jag är Vingårdens ägare som kommer att besöka Min Vingård när helst Jag så önskar och övervaka dess framsteg;

Jag har visat dem Mitt Kungarike och gett dem kunskap om heliga ting, men de har inte återgäldat Mig till fullo för alla de ynnestbevis Jag har gett till dem. Jag närde dem och de var inte nöjda med den mat Jag gav dem; Jag gav dem dryck men i sin dårskap bytte de ut den mot kvicksilver och ersatte Min Ära mot sin egen; trots att de en gång sa: "Jag kommer inte att ersätta Guds Ära med någon annans, ändå bytte de ut Min Ära mot självförhärligande; nu ska Jag plantera de ödmjuka i deras ställe; stolthet skapades inte för människan; vad har stoft och aska att yvas över?

Och Jag, med min Helige Ande kommer att fortsätta att besöka er på detta fridfulla sätt, som blodet rinner genom en människas vener utan uppehåll utan att vara möjligt att höra, så kommer Vi att besöka er; förbli innesluten i Mig, Min Vassula; ic


1+2En förutsägelse som visade sig vara sann. Efter sex veckor kunde jag höra Hans röst tydligare.
3i våra tider existerar en mängd falska profetior, som inte är sända från Gud och ändå ges möjlighet att förleda människor genom att härma Guds budskap; deras budskap finns tryckta i böcker; dessa människor lever i en illusion och det finns många särskilt i Frankrike.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message