DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Den Heliga Treenighetens Sånger (Anden)

februari - april 2003

(Den Helige Ande talar)

frid vare med dig; se, Brudgummen böjer sig över er för att sjunga Sitt Ode också för er och förmedla ord av Liv; Jag är Sanningens Ande som utgår av Fadern och är sänd av Sonen, Jesus Kristus; Vi är en Substans och en Makt och en Kunskap, och eftersom Vi är en enda Gud, samtalar Vi och ger kunskap på samma sätt och i samma ordalag; denna stora kunskap överlämnas åt er, fylld av kärlek;

vad är Evigt Liv? Evigt Liv är att känna Oss i Vår Treeniga Härlighet; därför, om du tvekar och inte förstår vad Jag menar, ger Jag dig Min Hand, och när du tar den skall Jag av Nåd ge dig Liv i Oss; ta emot Min dyrbara hjälp, för detta kommer att förbereda dig att vigas samman med Mig och för alltid vara i Min Gudomliga Närvaro; då kommer Jag att vara den outsägliga Återkomsten i ditt hjärta, ty Jag skall då vara den inre kraften inom dig;

Jag har sagt att Jag skall ge dig Liv av Nåd; vad är Nåd? den är som ett strålande ljus som visar dig hur du kan bli delaktig av det Gudomliga Livet; Vår Treeniga Helighet och Barmhärtighet sprider väldoft i hela kosmos; Mitt ljuva Ode kommer att sjungas för dig och lyfta din ande så att den blir prydd i bröllopsdräkt; detta är Vårt kärleksfulla syfte: att du ger dig själv och din vilja åt Oss och att Vi ger Oss Själva åt dig så att du kan känna Oss och älska Oss som Vi älskar Oss Själva; då och bara då kommer din ande att röra sig kring himmelska verkligheter och änglars dygder...

Jag stiger ned på detta majestätiska sätt, Vassula, så som du har sett Mig, med allmakt och full av nåd, 1 med kunglig prakt och outsäglig skönhet för att förena Mig med dig;

Jag såg någon som liknade Människosonen;
en underbar gestalt, så fullkomlig i nåd
att endast Gud kan äga sådan nåd;

Hans rörelsers fulländade skönhet 
när Han gick ned för trappstegen i ett palats, fyllde mig med bävan; 

jag visste att det bara kunde vara ett Palats,
på grund av trappstegens skönhet och glänsande yta;

denna sköna gudomliga Varelse var klädd i vad som tycktes vara
en tung klädnad som gick ned över Hans Fötter;
och så som jag en gång tidigare såg Fadern,
hade denna gudomliga Varelse,
som jag visste var den Helige Ande,
nästan samma klädnad som Fadern,
för den lyste som om den var täckt med ädelstenar;
Faderns klädnad hade emellertid en oidentifierbar färg,
medan den här såg ut som diamanter belysta av starkt ljus;
en del av Hans mycket långa klädnad
föll ner över det nedre trappsteget på en del av den vänstra sidan,
eftersom den vänstra Foten redan stod på det nedre trappsteget;

att beskriva Gud är omöjligt,
man kommer alltid att sakna ord…
att utforska Gud är rena galenskapen!
att uttrycka den yttersta Källan till Allt 
skulle vara vansinne!
Hur kan man beskriva och förmedla vad som ges
i en vision av så obeskrivlig glans?
utan nåd och en fullständig uppenbarelse given av Gud Själv, 

kommer det som ögat inte ser alltid att förbli osett och fördolt;

men idag, i våra dagar,
behagar det Gud att ge oss alla den visshet
Han förr gav Sina lärjungar och Sina Apostlar,
om den Helige Andes kraftfulla närvaro;

Nådens Helige Ande som skall visa oss
dygdernas väg som leder själar
till den Mystiska föreningen med Brudgummen;

Jag är, Min älskade, helighetens Ande som ger var och en av er en mängd olika gåvor, dessa är himmelens juveler, de skatter som delas ut för intet för att helga Mina tempel; allt som delas ut, ges av nåd genom Mig; Jag har inte stigit ned2 för att straffa någon av er, Jag kommer istället genom detta ädla Ode för att gifta Mig med er, och som en brudgum som överöser sin brud med smycken, ger Jag er Mina Gudomliga gåvor för att smycka er inför vår bröllopsfest;

Jag imponeras inte av vältaliga ord och påverkas inte av deras tal, men Jag gläds åt ett ångerfullt hjärta; kom därför, ni som söker Mig, och lär: om ni inte sätter Mig på prov3 utan kommer till Mig i hjärtats enkelhet, då skall Jag flöda i er som en flod; Jag skall lära er att finna förtrolighet med Oss; med mildhet och ömhet skall Jag undervisa er och öva er i att vandra med Oss och att vara ödmjuka inför Mina tankar och rörelser; och så som du såg Mig, Vassula, i visionen, är Min Suveränitet outsäglig och Min Glans övergår mänsklig fattningsförmåga;

ack, Vassula, låt Mig inte en gång till få höra från dig ’vad är det för mening med att jag tjänar…’4 med Min Andedräkt har Jag gett liv åt dina livlösa lemmar! fortsätt att utföra goda verk på alla sätt och frukta inte; Vi har bett dig att viga ditt liv åt andra och det har du gjort; med glädje har Vi tränat dig och fostrat dig till att ha Oss som ditt livs princip och alltsedan dess har Vi visat dig att du inte längre tillhör dig själv utan Honom som klätt dig i Sitt Ljus, och du rör dig och andas i Mig;

var gång du ropat till Mig: ”Jag snavar,” har Jag då inte varit ditt stöd? har Jag inte tröstat dig? Jag har sagt att när du blir planterad i Jahves Hus kommer du att blomstra i Hans Gårdar och fritt få gå in och ut i Våra Gårdar; medan din kropp rör sig bland människor kommer ditt hjärta och ditt sinne att hänföras i himmelens strålande ljus; om någon,5 Vassula, höjer ögonbrynen mot dig och ser skarpt på dig och frågar: ”vad menar du när du säger att även vi kan äga Gud? detta kan inte ske, inte heller sägas;” så säger Jag dig, att om någon inte har erfarit den Gudomliga Närvaron i sitt hjärta, utstrålningen och det Strålande Ljuset av Min Närvaro inom sig, så kommer han aldrig att känna eller förstå det som är förseglat och fördolt; ty det är genom Mig som dessa Mysterier uppenbaras; Vishetens dörr öppnas bara för ett ångerfullt hjärta och för dem som trots sin utarmade själ uppfyller Buden; i dessa själar skall Jag uppenbara Mig;

Min Herre, full av behag,
enastående i Din skönhet som är mångfaldig och subtil, 

alltid verksam i dem som äger Dig eller ropar till Dig;

skarp och fläckfri, mer strålande än solen,
överglänsande alla stjärnbilder tillsammans,

ojämförbar med allt annat ljus,
Du sprider Din väldoft i hela universum;

i Din värme och Kärlek
hör under och tecken till Dina många dyrbara gåvor, 

givna för att stärka Dina tempel och smycka Dina brudsjälar, 

så att detta släkte, kärare för Dig än något annat som finns,
kan få ta emot Riket inom sig,
som är Kristus Själv;

var och en som betraktar Dig, O Helige Brudgum,
kommer säkert att bli hänförd och gripen
av Din oförlikneliga skönhet och behagfullhet;

att känna och att i förtrolighet ha mött
Skönhetens Upphov, Alltings Ursprung, 

är att redan vara i Honom;

jag ber Dig att i Din stora Kärlek till oss
närma Dig alla dem som ännu inte har erfarit Dig,
så att de inte förblir främlingar för Din Gudomlighet;
kom och ta form i var och en av oss,
så att vi, när vi är i Ditt Ljus
kan omslutas och bli ett i Ditt Ljus...

Min avsikt med detta ädla Ode är att dra alla in i Mitt strålande Ljus för att ta emot Kristi fullhet; ni har lärt er att frihet finns i Mig: frihet från köttet, så att ni blir gudomliggjorda och kan kallas den Allra Högstes söner och döttrar; friheten i Mig skall lyfta er till himmelens fröjder och glädjeämnen, till att ta emot den salighet som finns beredd åt er där sedan ni skapades och från tidens begynnelse;

Mitt Ode till dig, släkte, skall sjungas för dig så att du dricker av det och berusar din själ, ty Mina Ord skall vara sötare än vin; och du i din tur, berusad, kommer att prisa Min Kärlek mer än vin, och säga till Mina änglar;

”hur rätt är det inte att älska Honom! Hans utseende är utan like, Hans tal är ljuvligheten själv; Hans Läppar dryper av nåd; i majestät och glans uttalar Han Sina Ord och väcker mitt hjärta med Sin nobla melodi; av alla gudomliga varelser6 är Han den mest åtråvärde, den skönaste; och nu, som en flod som strömmar fram för att bevattna landet sedan den hållits tillbaka av en mur,7 så önskar Jag att Han skall flöda i mig och släcka min törst; jag betraktar mig fortfarande som andligen död, och i denna död drog jag med mig i graven varje dygd som kunde ha funnits i mig, fast utan värde eftersom Ditt Ljus inte fanns inom mig; O min själs Lampa, kom! för mig åter till Livet så skall jag prisa Dig natt och dag!”

och Jag skall svara på din begäran och påminna dig om att kött och blod inte kan ärva Vårt Rike, ty det som är förgängligt kan inte ärva det som varar för evigt; bekymra dig inte, Jag skall ta bort din skuld eftersom du önskar det, och Jag skall flyta fram i dig som en flod och ge friskhet åt din torka och ofruktbarhet; din överlåtelse åt Mig och din ånger är den enda vägen för Mig att omvandla ditt sinne till att få Kristi sinne och upptäcka Vår Vilja; att utforska Guds tankar eller förstå Hans vägar utan att Jag är i er, är omöjligt, men Jag kan öppna kunskapens dörr genom Mitt himmelska Ljus i er, ty Jag, Den obegränsade, skall ta form i er ande; som en strålande Sol skall Jag klä er i Mitt Ljus och ge liv åt det som är dött genom att uppfylla er med dygder;

Jag är alltigenom ett återsken av det Eviga Ljuset och hela skapelsen lovprisar Min Storhet; och då Jag överskrider alla gränser kan Jag uppfylla alla ting med Min strålglans utan att vara begränsad av deras gränser; Jag har makt att ge er en äkta uppståndelse och förena er med Oss, till att leva ett sant liv i Vår Treeniga Helighet; därför är Jag för Min del lycklig och gläds åt att sjunga detta Sanningens Ode, detta Ode, som Min bröllopssång...

i Mig föddes helgonen och martyrerna; alla själar som Jag är förenad med blir också brudar, för i Mitt innerliga förhållande till dem blir Jag deras Brudgum varje dag i deras liv; och så kommer det att bli för dig om du blir förälskad i Oss; av fri vilja kommer du att kasta dig i Min Famn och smaka Min Gudomliga Kärleks fullhet;

alltifrån din födelse har Jag ivrigt väntat på att få äga dig och medan Jag såg dig växa upp, firade Jag redan, i hemlighet, vår trolovning; Jag skulle ha störtat till dig vid ditt första tecken på ånger, och innan du hade avslutat din bekännelse skulle Jag stöta med Min Kungliga Spira och utropa:

”frikänd!”

och Jag skulle brännmärka din panna med Min eldiga dopkyss som sprider väldoft i hela universum; detta skulle förebåda vår bröllopsfest, och Jag skulle erbjuda dig en krans av de mest väldoftande blommor som Min Kärleksgåva till dig; varje blomblad i den skulle representera en dygd; först då skulle du kunna säga: ”Jag förstår...” och verkligen mena det;

har du inte läst att allt som är fullkomligt, alla goda gåvor, kommer ned från Ljusens Fader, och att Jag är den som delar ut alla dessa himmelska gåvor? idag stiger Jag ned tillsammans med Fadern och Sonen som tre Vittnen; Gud Fadern är Ande8 i det att Han sänder Mig, Sanningens Ande, att vara med er för alltid och leda er till hela Sanningen; Guds Ord, Ljuset och Frälsaren, som fanns från begynnelsen, som är närmast Faderns Hjärta, har vittnat och gjort Fadern känd för er; ni har verkligen blivit köpta och betalningen är given med Hans Eget Blod; Guds Ord är levande och verksamt och vittnar på jorden liksom Jag och Fadern vittnar; den Helige som köpte Sin Kyrka med Sitt Eget Blod vittnar med Sitt Blod, och Jag, Sanningens Helige Ande, vittnar med Vattnet;9 därför är Vi tre Vittnen och alla tre är Vi eniga, eftersom Vi är endast En Gud, med en Vilja, en Makt och ett Herravälde;

och om du nu frågar vad avsikten är med Våra Oden och vilket Vårt motiv är; så är detta Mitt svar till dig: Vi stiger ned från himmelen hela vägen till ditt rum för att ge dig Vår Kärlek som gåva; som droppar av ren myrra låter Vi Våra Ord droppa över er för att smörja er och välsigna er; det är för Vårt medlidandes skull som Vi önskar omskola er och rädda er och förnya er i Mig; Vi vill omskola er så att ni blir rättfärdiggjorda av nåd och blir gudar genom delaktighet för att ärva Evigt Liv;

Jag ger Mig Själv åt dig av nåd och ju generösare du ger dig själv åt Mig, desto mer kommer du att få av Mig; sedan skall Jag infatta dig i Mig som en kunglig ädelsten och avslöja många av Mina hemligheter för dig, eftersom Jag skall vara din Brudgum; i din längtan efter att äga Mig kommer du att vara trogen din Brudgums Famn och du kommer att stråla i Hans Ljus, och genom Mig kommer du att kunna säga: ”Jag känner Gud och förstår Honom…”

Jag låter alla få komma nära Mig och gripa tag i Mig; för var och en av er har Jag förberett en väldoftande stig; den stig som leder er till Bröllopskammaren; var inte förvånad över Min strålande uppenbarelse, men gläd dig i stället och tillåt Mig att smörja dig med Min Kärleks smörjelse och helga dig, och så göra dig till ett helgon; Jag är här för att väcka din kärlek till Fadern, till Sonen och till Mig, och så som Fadern och Sonen sade, säger också Jag: flödet av Mitt Ord är sötare än nektar och när Jag talar använder Jag inga stela formuleringar; det är inte på det sättet Jag formar helgon och martyrer eller vittnen; för att de skall bli uthålliga och starka ger Jag dem Min starkhets och fromhets ande, precis som Ärkeänglarna Mikael och Rafael, vilka är de mest framstående i styrka och Rättfärdighetens tappra Krigare, som genom Mitt Ljus ger akt på varje aspekt av mänskligt beteende...

för att låta blommorna visa sig på marken och befria fångarna är Mina samtal sötare än honungskaka, sötare än vin; dygd och gudsfruktan har alltid funnits med i Mina samtal med er alla; Jag är den Ende som kan ge er de fördolda skatterna, de hemliga rikedomarna, därför är det ljuvare än honungskaka att ärva Mig; med glädjens olja kommer Jag till er för att sjunga melodiska Oden för er och försköna hela universum med ljudet av Min sång; Jag kommer inte till er med svärd vid Min sida, utan med evig Kärlek, för ni är mycket dyrbara i Mina Ögon;

här är Jag för att förena din själ i Vår Kärlek; skulle Jag låta din själ förbli en öken för alltid? eller är Jag här för att vara din Lampa och smörja dig? Jag är emot all stolthet och arrogans, emot allt som är högdraget och skamligt, emot alla högfärdiga talare, emot avfällingen; om du är en av dessa, hur skall då din ande lära sig Guds hemligheter? förstår du nu hur Jag låter Nådens Ande så Mina himmelska frön i dig, för att ett Eden skall spira i dig? hur Jag sår i dig den fröblandning 10 som skall spira till olika slags rökelsebärande träd och örter?

Jag skall vara som ett vattendrag som går in i en trädgård, för Jag ämnar bevattna Mina himmelska frön som såtts i dig och försköna Mina blomsterrabatter och kryddodlingar; då skall Jag med glädje kunna säga: ”fikonträdet börjar bära sin frukt och vinstocken går i doftande blom; de rökelsedoftande träden ger ut sin doft av myrra och aloe; kom då, Min älskade, Min sköna, kom; visa Mig ditt ansikte, låt Mig höra din röst sjunga för Mig; låt Mig se din krona slå ut i blom,” och Jag vill i Min tur låta dig dra slöjan från Mitt Heliga Ansikte på vår bröllopssäng; Honom som du passionerat sökte efter har nu tagit gestalt inom dig;

välsignade är de som ivrigt söker Mig och finner Mig och faller i Min Famn, de skall bli förvandlade och Jag skall fylla dem med outsäglig glädje! saliga är de som kunde äga Mig, Jag skall inta dem fullständigt med Mitt Skimrande Ljus och berika dem med Gudomliga skatter; då skall också du önska en äktenskaplig förening med Vår Gudom, med Oss;

att känna Gud gör själen brinnande så att hon inte önskar någonting annat än att vara med Gud och sjunga för Honom, och så bli en lovsång, en vers i en Psaltarpsalm, ett diadem, ett altare åt Altaret, ett elfenbenstorn, en äng med liljor, som till och med väcker änglarnas förundran; sedan Min älskade, kommer dina skott att bilda en fruktträdgård som skall stå i blom; du kommer att vara som en trädgård innesluten i Mina Armar, en förseglad källa i Min Famn, och sedan kan Jag säga: nu har Jag tillträde till Min trädgård, en vid ingång av nåd som Jag äger fullständigt, och innan morgonvinden vaknar, innan någon rört sig, innan skuggorna flyr, vill Jag gå till myrraberget, till kullarna med de rökelsedoftande träden och till Min kryddträdgård och finna oförliknelig glädje;

på denna bröllopsdag skall Jag skruda Min älskade i himmelens glans med ängladygder men också med Min Egen härlighet; och Min älskade skall prisa Mig och sjunga:

”en gång var jag död, men nu har Du gett mig liv och jag har blivit till; Du har inte bara fogat samman de torra benen och satt samman lederna, men Du har inandats Din uppståndelses Andedräkt i denna livlösa kropp och väckt mig till liv; och Du har satt rättfärdighetens Sol i mina livlösa lemmar, och delat med Dig av Ditt outsägliga Ljus, så att jag själv har blivit ljus; när jag i första början11öppnade mitt hjärtas dörr för min Älskade, hade Han vänt mig ryggen och gått! min själ förlorade all kraft vid Hans flykt;12jag kunde inte förstå, inte förrän jag ropade till Honom att återvända och tvätta mig ren från all min orenhet och inandas Sin Väldoft i mig; jag bad min Älskade att komma till Sin egendom, till Sin trädgård, för att ge liv åt allt som hade vissnat och förvandla den till ett Eden; då kom Min Älskade tillbaka från Sin flykt och återställde det som var dött; Han andades över min trädgård, för att den skulle sprida sin söta doft omkring sig; och nu vågar jag säga till Honom:

’låt min Älskade gå in i Sin trädgård,
låt Honom smaka på dess mest sällsynta frukter,13
för de liknar änglarnas;
må Han komma nu och samla
Sin myrra och Sin balsam, allt är Hans;
nu är Jag Hans tillslutna trädgård
jag är till endast för Hans Majestät”

och Jag, för Min del, skall bygga upp inre fromhet inom dig, Min älskade; Jag skall inhägna Min trädgård och innesluta den i Mina Armar, Jag skall omfamna den på detta sätt; Gudomlig Kunskap skall sedan förmedlas till dig, Min brud, genom Helig Vishet, för att göra dig i stånd att en dag kunna stå till Min tjänst och även till tjänst för andra;

och nu, Min brud, skall Jag ge Mig helt och hållet åt dig och mätta din själ med Gudomlig ömhet; och fastän du ibland kommer att uppleva Mitt strålande Ljus som outhärdligt, som om du skulle fatta eld, kommer ditt sinne och hela din varelse att antändas och bli ett med Min Låga; från den stunden skall du vara Min egendom och Jag skall vara din egendom, Jag skall hålla dig fast, och inte släppa taget om dig, och du i din tur skall hålla Mig fast, och inte heller släppa taget, hjärta för Hjärta, kärlek för Kärlek; seger för Mig efter Mina långa belägringar av Min Kärlek; död för dina passioner men levande i Mig; fullkomnad i Mig och med tillåtelse att regera med Mig;

sedan skall Jag sitta med dig och dra upp riktningen för ditt apostoliska uppdrag som du kommer att göra för Mig; detta är, när allt kommer omkring, meningen med vårt andliga äktenskap; Jag och du skall bli bundsförvanter för att leda Kyrkan14 till den fullkomliga Kärleken; lev och gläd dig i Mig, sjung oupphörligt dina kärlekssånger för Mig, så skall Jag oupphörligt sjunga Mina Kärleksoden för dig...

O Helige Ande,
helgonens, apostlarnas och martyrernas Skatt,
i den stund då Din skapelse skulle upphöjas av Gudomlig Kärlek,
skulle de ropa till Dig; ”Kyrie eleison, Kyrie Eleison,” 

och Du i Din tur kommer att säga dem:
”eftersom ni har omfamnat Mig,
lyser nu Min Ljusstråle mitt i ert hjärta;”

nu kan jag verkligen säga:
”Jag behöver inte längre vara rädd för dödgrävaren, 

jag behöver inte kalla graven där jag låg ’min brudgum’, 

och inte masken: ’min broder och syster:’

idag prisar jag min Herre
och kallar Livet: ’min Brudgum; min Broder och min Syster;’
och nu när jag har funnit Honom som mitt hjärta älskar
skall jag hålla fast Honom, och aldrig någonsin släppa Honom;
nu när jag har fått tag i min Kärlek, nu när jag äger Honom
skall jag dra undan slöjan från Hans Heliga Ansikte;

O fruktansvärda mysterium!
Ditt Majestät har smort mig med glädjens olja
och tystat ner mina rivaler;

Hur vacker Du är,
bland alla Änglar är Du allra skönast!

Du är Allt…
längtan efter Dig är genomträngande,
kärleken och törsten efter Dig sårar utan att släckas;
15

Du sårade mig i Bröllopskammaren,
i det ögonblick då Du bad mig att lyfta Din slöja…
men vad gör det mig, Herre,
jag äger Dig, den Allsmäktige Guden
och Du är rotad djupt i mitt hjärtas centrum...

(Jesus talade igen)

Min Vassula, själva månen skulle ha mist sitt ljus och stjärnorna hade förlorat sin glans om du någonsin skulle ha vägrat ta emot Min inbjudan;16 Min brud, Min myrra och aloe, luta dig mot Mitt Hjärta, vila ditt huvud mot Mig nu;17det var Jag som en gång bad dig att ge Mig din högra hand och det gjorde du; Jag har använt den och Jag kommer fortfarande att använda den på ett outsägligt sätt för att skriva Vårt Kärlekstema; öppna din hand;18 Jag skall aldrig överge dig... aldrig någonsin... var välsignad; ecclesia skall få nytt liv;

(Detta Ode avslutades den 30 april 2003.)


1 Plötsligt fick jag av nåd en kort vision.
2 Som jag såg i min syn.
4 Ibland, kanske ofta, tror jag att det arbete jag utför för vår Herre inte motsvarar vad Herren begär.
5 En präst blev chockad när han hörde av oss, att Gud sagt oss att inte bara Han kan äga oss utan att Han vill att vi också skall äga Honom.
6 Änglaskarorna.
7 Fördämning.
8 Joh. 4:24 and 1 Kor. 15:45 Beskrivningen ”Ande” i den bibliska betydelsen definierar inte Guds natur så mycket som den beskriver Hans livgivande aktivitet. Gud är Ande därför att Han ger Anden.
9  Med dopet.
10 Frön representerar dygder.
11 Innan verklig omvändelse (metanoia).
12 Den Helige Ande kommer inte över någon som bär på synd; Vish 1:4.
13 Ängladygderna.
14 I denna stund förstod jag samtidigt att det är Guds folk som också skall vägledas in i Kristi Kärlek.
16 Kallelsen…
17 Han kallade mig på ett kungligt sätt.
18 Liksom en gång tidigare lutade Jesus sitt vackra Huvud över mig och kysste insidan av min högra hand; sedan tryckte Han med en suck den mot Sin Kind och förde sakta ner den igen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message