DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Den Heliga Treenighetens Sånger (Sonen)

February - April, 2003

(Jesus Kristus tog över...)

ja, Vassula, din milde Herre och Frälsare har befriat dig; Vår1 Lära skiljer sig inte åt och Vi säger samstämmigt: upptäck Mig, din Gud; upptäck Oss i hjärtats renhet; Jag har stora ting att säga till Min skapelse som skulle försköna den;

nej, inte många förstår den Heliga och odelade Treenigheten, dock är Vi en Substans, en Kraft, en Kunskap, en enda Gud... och Vi är fria att ge Oss tillkänna för vilken själ som helst när som helst; Fadern och Jag och den Helige Ande, alla tre stiger ned som tre vittnen för att på nytt skriva Vårt Ord och på nytt lära er att leva ett sant liv i Oss;

så som Fadern förklarade för dig, har ditt hjärta skapats av Vår Sublima Kärlek för att ge denna Kärlek tillbaka till Oss; ditt hjärta är från början fyllt endast av Vår Närvaro; det är skapat på ett så outsägligt sätt att det skulle kunna bibehålla all den Sublima Kärleken och Vår Närvaros Ljuvlighet; men om törnen och taggiga buskar sticker hål på det, förlorar det sitt innehåll som en trasig behållare; törnena är världsliga bekymmer och rikedomens lockelser som kan perforera hjärtat så att den Livgivande Källan torkar ut;

Herre, Du har varit Porten för Din uppenbarelse till mig
och därigenom har Du gömt mig väl i Dig;

för Din stora Kärleks skull
blev Du kött och bodde ibland oss;

säg mig, Herre, hur gör man för att inte förlora Dig?
hur kan man behålla Dig för alltid i sitt hjärta
utan att förlora Dig i denna stormiga värld 

full av gifter och frestelser?
för det verkar som om de som inte bryr sig om Dig
från början, så som man bör,
inte upphöjer Ditt Heliga Namn som vi borde, inte heller fruktar Dig, 

och inte heller når fram till att älska så som Du älskar oss;
risken är stor att förlora Dig; 
många av oss är förlorare redan från början...

Ja, Herre, är det inte sant?
Så säg mig, Herre, vad är hemligheten
med att inte bli perforerad,
och finns det någon bot för den skada som redan skett?

för människor är detta omöjligt; för Gud är allting möjligt;2

dessutom har var och en fått en fri vilja som gåva; den som fruktar Mig kommer att vara villig att ta emot tillrättavisning och kommer inte att förlora Mig; de som söker Mig kommer att få sin näring från Mig och bli mätta; Kärleken är Guds Ande, genom vilken ni tar emot Mitt Ljus, som upplyser ert hjärta; var och en som verkligen uppriktigt kämpar för att ta del av Min Nåd kan förbli fri från denna världens begär och kommer inte att förlora den andliga upphöjdheten i sitt hjärta; men om någon stannar upp och samtalar med Frestelsen och lyssnar till världsliga rikedomar, kommer han att förbli i världen och tryckas ner av syndens stoft;

Jag har sagt att Min Fader och Jag och den Helige Ande skall komma och bo i den själ som älskar Mig och håller Mina Bud; Min Närvaro fyller helt dessa hjärtan, och genom det Ljus Vi sprider i dem når dessa själar fram till den Gudomliga Kunskapen om Mig; denna storartade Kunskap, fylld av kärlek, leder deras fötter in till Bröllopskammaren där Jag, deras Brudgum, väntar på dem för att få åtnjuta ostörd frid...

varje själ kan nå Min Kärleks höjder; varje själ är kallad till en Gudomlig förening med Mig; varför samtalar Jag med er i era dagar? varför sänder Jag ut Min väldoft till detta släkte genom Mina Gudomliga Sånger? varför talar Jag till er i poesi och andlig undervisning? varför har Jag stigit ned till mörkrets regioner för att vara bland er? varför låter Jag Mitt oåtkomliga ljus lysa över er alla? varför besöker Jag gravplatserna och öppnar gravarna och söker efter de döda? varför kallar Jag er till en Gudomlig förening och till ett andligt äktenskap?

Jag skall säga er varför: även om ni är ”skadade” som du sade, Vassula, finns det ännu hopp om att bli återställda; det är detta som allting handlar om; Jag kommer för att rädda syndaren; och som Jag sade tidigare: för människor är detta omöjligt, men för Gud är allting möjligt;3 med andra ord, Jag är oändligt rik på Nåd och det är genom Nåd som ni kan bli räddade; Jag önskar inte syndarens död; Jag är Uppståndelsen och Jag önskar att ni alla skall leva i Mitt Ljus; därför stiger Jag ned på jorden genom dessa Sånger och på andra sätt, för att återuppväcka er, ni som tillåtit er att falla ur Nåden till graven där ni nu ligger och förmultnar i miljontal, på grund av synden ...

i Mitt gränslösa medlidande sade Jag i Mina Himmelska Gårdar: ”Jag vill inte ständigt i sorg se hur syndaren dör, utan i stället att han återvänder till Mig och får leva;” från ovan såg Jag en väldig begravningsplats och stanken från de förmultnande kropparna spred sig i hela kosmos... världen är i förfall och täckt av mörker, uppslukad av dunkel, måste Jag då ständigt se Mina söner och arvingar förslavade och döende? hur länge skall Jag behöva se Mitt eget husfolk sönderslitet och sargat? tiden är inne, ja tiden är verkligen inne att skilja ogräset från vetet; Jag gav då en ed och sade:

”åt var och en som besvarar Min nådefulla Kallelse skall Jag, genom Min Helige Andes kraft, ge Nåd för att deras fördolda människa skall kunna växa sig stark, så att de kan leva i Mig och Jag kan leva i dem genom tron; när de så är rotade i kärlek och grundade på kärlek kommer de att växa upp för att nå fram till hela Min fullhet;”

så har Jag svarat på ditt tal, Vassula; Jag sade i Min oändliga Barmhärtighet: ”Jag skall låta ljus lysa in i denna irrationella skapelse för att upplysa deras sinnen och förnya dem genom en andlig revolution; Jag skall Själv föra dem in i denna förnyelse av hjärtan och sinnen och leda var och en i sanningens godhet och helighet; Min önskan att rädda dem alla brinner i Mitt Hjärta; Jag skall inte vända Mitt Ansikte ifrån dem, utan undervisa var och en och omskola dem;

”ja, sannerligen, himmelens och jordens Herre skall upptända denna jord med Sin Kärlek; Jag skall besöka Mina förlorade söner och kalla dem tillbaka till Mig, Jag skall påminna dem om denna ocean av Godhet, påminna dem om att förlita sig helt på Mig; med stor ömhet skall Jag lära dem att göra gott och att aldrig ge efter för det onda; sedan skall Jag omskola dem med mildhet, genom att skriva om Mitt Ord för dem med deras ordförråd, för att nå fram till dem på ett säkrare sätt; 4 

”den Gudomliga Visheten skall med andra ord anpassa sig till deras behov för att göra Mig förstådd i deras så utarmade själ, och ge dem Kunskap om frälsningen genom syndernas förlåtelse; och som en Soluppgång skall Jag upplysa deras hjärtan; Jag skall så dem i Mitt Hjärta, där de kommer att blomstra och med glädje förkunna:

’hur stora är inte Dina tecken, Mästare;
hur mångfaldiga och mäktiga Dina under!
Du, Allsmäktige och underbare Gud,
som lät Ditt Ansikte lysa över mig och visade mig välvilja
när Du smyckade min själ med Dig Själv;
må Ditt Namn tillbedjas och prisas;’

och i Min glädje skall Jag svara: ’hädanefter, Min älskade, skall Jag bo i dig och du skall bo i Mig, din Gud;’

”då kommer änglarna att sjunga med en röst: ’Guds Gårdar5 är omätligt vidsträckta; det är Han som är vår Gud; ingen annan kan jämföras med Honom; Han leder Sina arvtagare likt gudar till Sina Gårdar; likt kungliga furstar som förs hem i ära leder Han dem med stort jubel till Sitt Rike; Du, Ärorike, är utan like; må hela jorden vörda Honom och frukta Honom, ty Han är vår Gud och Konung!’

”ja, dessa ädla Oden skall sjungas för denna generation och för andra som kommer efter den; Mitt Hjärta fylls av rörelse medan Jag sjunger dem, för Jag är sjuk av kärlek till er...”

6 Mitt Hjärtas myrra, skriv ner Mina Ord medan du ser på Mig... Jag säger dig så som Min Fader sade: när Jag talar använder Jag inte några stela formuleringar, det är inte Vårt sätt att tala, inte heller formar Vi helgon och martyrer på det sättet; Vårt ljuva samtal med er är dygd och andlig undervisning; Jag sjunger Mina Oden utan svärd vid Min sida, men med honung under Min tunga; Jag framträder på ett underbart sätt i er mörka generation, liksom en Sol som aldrig går ner; Mitt Ljus betraktas ständigt av Mitt Himmelska Hov med bävan men samtidigt med hänförelse;

- saliga de som renar sig och låter sig inneslutas i Min famn, de skall själva bli till ljus;

- saliga de som genom Mitt Ljus uppnår Vishet, de skall få Kunskapens nåd;

- saliga de som blir en låga av Lågan och träder in i den oåtkomliga Elden och blir till ett med Den men utan att förtäras; vilka brinnande önskningar skall inte uppliva dessa själar när de önskar sätta hela jorden i brand med Min Undervisning och Min Kärleks Lag!

- saliga är de som trots sin utarmade själ nu har öron till att höra Mig, dessa skall också få ett himmelskt ljus i sitt intellekt för att kunna följa Mina föreskrifter; ja, saliga är de som hör Mitt Ord och handlar efter det, det outsägliga Ljuset skall omsluta dem helt och förvandla dem till gudar genom delaktighet; hur skall ni annars komma in i Himmelriket? ni skulle behöva lämpliga kläder och bli erkända av Fadern;

Himmelriket kan liknas vid en kunglig festmåltid som en konung ställde i ordning för sin sons bröllop, som i liknelsen Jag gav er,7 Jag som talar nu är Densamme som talade då, men de som blev ordentligt inbjudna var inte intresserade av att komma; många av dem hånlog faktiskt åt kungens inbjudan; detta är en vanlig frestelse bland dem som tror att de arbetar för Mina Intressen och är kallade, men inte har tid att svara på Min Kallelse; i verkligheten är deras sinne långt borta ifrån Mig; de är helt upptagna av sina egna triviala saker eller av sina personliga angelägenheter; för tröga att röra sig eller rädda att förlora sin bekvämlighet kommer de med alla sorters ursäkter; nu återstår åtminstone de som aldrig känt Mig eller hört talas om Mig; det är från dessa Jag kommer att få ta emot pris och ära, för de är de utvalda som inte avvisade Min Kallelse som de första gästerna, eller som gick in halvhjärtat, som den man som inte brydde sig om att vara klädd på lämpligt sätt; kungen hade givit order till sina tjänare att gå ut på gator och torg och inbjuda alla, goda och onda... dessa är de som inte var Mina8 och om vilka Jag nu skall säga: ”ni är Mitt folk;” i stället för att de skall få höra, ”ni är inte Mina, utan avvisade från alla mänsklig gemenskap,” skall Jag kalla dem den levande Gudens söner och döttrar, Mitt Rikes arvtagare...

se, er Konung kommer till er nu i era mörka dagar med ett följe av Sina änglar för att inbjuda er till Sin bröllopsfest; många är kallade men få är utvalda... den som är utan bröllopskläder, som inte brytt sig om att klä sig i dem av brist på iver och respekt, skall inte komma in i Himmelriket;9

sannerligen säger Jag er, om ni inte bär Mig som er bröllopsklädnad kommer Fadern inte att känna igen Mig i er...10 ’Jag skall föra många hem från främmande länder; ingen mur skall resas i deras väg, men Mina änglar, väktarna vid Min Tröskel, skall öppna en väg för dem och sprida ut safirer11 på den, som skall leda dem till Mig...’

och du, du som ropar till Mig: ”dödgrävare samlas omkring mig, Herre, rädda mig! Jag vill avsäga mig synden och vara med Dig nu på bröllopsfesten!” förtvivla inte, också du skall bli räddad eftersom du vill bli räddad; och dödgrävarna skall jagas bort av Mina änglar; sedan skall Mina änglar lyfta dig på ett sublimt sätt på en bländade vit duk och hålla den i dess fyra hörn medan de svävar upp i skyn och bär dig mot höjden för att sköta om dina sår12 med himmelsk balsam, myrraolja, kryddor och renande vatten;13 det skall ske för att tvätta och rena dig innan de för dig in till Mig; denna rening och rensningsperiod är en sedvanlig förberedelse för en blivande brud; varje blivande brud måste under en tid renas, innan Mina änglar för er in i Bröllopskammaren för att möta er Brudgum;

Mina änglar skall följa dig hela vägen till Tröskeln, och medan du står utanför Bröllopskammaren skall ett svagt minne av det förflutna komma tillbaka till dig; från den tid då du var fläckad och föraktfull gentemot Mig; den tid då du var oberörd inför Mina Rop fast upptänd av denna världens lidelser; men nu, i denna stund, väntar dig ett nytt liv; klädd i full prakt, strålande i din skönhet, renad och väldoftande, är du redo att stiga in i Bröllopskammaren och möta din Konung; darrande och fylld av glädje, närmar du dig långsamt Bröllopssängen; din blick faller plötsligt på Min Gudomlighet; när du ser Mitt Heliga Ansikte bakom slöjan, blir din själ ljus;

”O åtråvärde Konung,
vilken välsignelse det är
att ha funnit nåd inför Ditt Majestät
och vara kallad att äkta den Högste!”

så kommer din röst att sjunga till Mig;

”sannerligen, välsignade är de som är kallade att ingå äktenskap med Dig,
och som finner Himmelen i Din glödande omfamning;
saliga de som smeker Ditt Heliga Ansikte
och finner behag nära Ditt Hjärta;”

i dessa ord ser Konungen, Han som överträffar alla änglar i skönhet, plötsligt Sig Själv i dig, i Sin odödliga glans, en fantastisk syn; och upptänd av Gudomlig Kärlek sträcker Han sig mot Sin blivande brud, bjuder henne till Sin famn och säger:

”Jag ger dig, Min älskade,
som en underpant på vår mystiska förening,
den Helige Andes Smörjelse;”

sedan skall Han luta Sig mot dig och dra dig nära Sitt Hjärta och sätta Detta14 Gudomliga Kungliga Diadem på ditt huvud med en outsäglig kyss från Sin Mun...

och Han klädde mig i odödlighetens glans...

nu skall du bli en del av Mig och ett med Mig, alla dina lemmar skall smyckas med Gudomlighet och Ljus, oförgänglighet och salighet, så att du blir värdig Mig, din Gud och Konung;

plötsligt kommer det förflutnas värld med allt som hör den till att förblekna för dig för alltid; och på ett enda ögonblick kommer oberördheten, denna änglarnas dygd, att blomstra i ditt hjärta, likaså kommer en andlig känslighet för vad det innebär att vara nära det Saliga Skådandet, att infinna sig på ett ögonblick; en mångfald av änglarnas dygder kommer att vara din krona från den stunden, för detta är vad Jag skall ge dig som en gåva för att uppnå fullkomlighet; den Absolute Guden kommer sedan att sammanfläta Sig med dig i Bröllopskammarens väldoft och bli ett med dig, genom att omsluta dig helt i Sitt Ljus tills du själv blir ljus;

innesluten i Min Helige Ande kommer din mun att vara Min Mun, dina lemmar Mina Lemmar, dina ögon Mina Ögon, ditt tal kommer att vara Mitt Tal; dina handlingar och tankar kommer alla att vara gudomliga; hädanefter kommer hela din strålande varelse och själ att få liv av Mig; detta kommer att vara begynnelsen på ditt nya liv i Mig... Jag kommer att äga dig och du i din tur kommer att äga Mig; denna längtan efter din Brudgum kommer aldrig att bli tillfredsställd, fastän du kommer att mättas av Gudomlig Kärlek kommer ändå din törst att förökas... Min älskade, Jag skall vara din mystiska Bägare, din gudomliga Liturgi, ditt hjärtas flamma, din strålande hemgift, din bländande Sol, din Heliga Kommunion, din odödliga föda; Jag kommer att vara din Psaltarvers, det gyllene solskenet i dina ögon, din påtagliga bröllopsdräkt; din vila och ro; Jag skall vara din förtroliga ljuva omfamning och din själs väldoftande fläkt;

nu när Jag har dig nära Mig kan du dra undan slöjan från Mitt Ansikte och betrakta Min Gudomlighet; ju mer du ser av Mig, desto mer kommer din kärlek att förökas; ditt hjärta kommer att vara fyllt till bristningsgränsen av längtan att älska Mig ännu mer; din kärlek till Mig kommer att bli till passion; den passion Jag gav dig under din lärotid och vid vår trolovning15 de dygder som ingjutits av den Helige Ande, vilka erövrar ditt hjärta så att det lever endast för Mig, kommer att fortsätta att öka din kärlek tills den frambringar ett oläkligt sår i dig... detta skall symbolisera vårt fullständiga och oupplösliga andliga äktenskap; symbolisera vår enhet; symbolisera din salighet; symbolisera vår fullkomliga Gudomliga förening; symbolisera att du har smakat Livet;

O, fruktansvärda mysterium!
Frälsningens Mysterium!
mitt hjärtas Brinnande Pil!

att betrakta det Gudomliga
är att längta och törsta mer än någonsin efter Gudomen; 

likt himlens dagg
som gnistrar med sina små droppar likt utströdda diamanter,
så glittrar vår själ i Ditt Bländande Ljus,

Du Bländande Ljus, som inget öga har sett,
omöjligt att vidröra och förstå,
ändå fullkomligt sant till Sitt väsen,
Du som förenar varelser med Dig Själv
för att dela med Dig av Din egen Gudomlighet,
och gör dem till gudar genom delaktighet,
Jag ärar och vördar Dig;

ända sedan Du antog kött
har gudomliggörelsens portar varit vidöppna för oss;

Jag lever i glädje trots mitt sår;
ja, när jag drog undan slöjan från Ditt Ansikte
 och såg på Dig,
blev Din Skönhet mitt sår och mitt dilemma;

kraften av Dina Mysterier är oförliknelig
och ord blir livlösa om man försöker att beskriva Dem;

ord och tankar blir till aska
som förs bort av den svagaste vindpust…

vad är det att ha smakat Livet?
ett liv i Gud och tillsammans med Gud,
är att ha smakat Livet;

vilka gudomliga smycken, min Herre,
Du öser över Din brud,
och gläds medan Du ger henne dem;
och hur ivrig är Du inte
att låta alla få veta om Din nya erövring!

Du sade en gång, min Gud:
”frukta inte för dem som kan döda kroppen men som inte kan döda själen;

utan frukta honom som kan förgöra både kropp och själ i helvetet;”

Ja, varför skulle vi frukta
när vi väl har blivit Din egendom och kommit i Din ägo?
Om Du äger själen i detta gudomliga andliga äktenskap
och själen äger Dig, min Herre,
vem skulle då någonsin våga bryta denna förening? 

Inte ens hela helvetet sammantaget!

Nu har jag min glädje i att vara nära Gud,
och jag ser inte efter någon annan i himmelen, 

utan på Honom i vilken jag lever och som lever i mig...

var och en som är förenad med Mig kommer att omslutas av olika dygder; Jag skall omgärda Min ljuvliga trädgård med dessa och Jag skall försegla den med ängladygden: oberördhet, ett oändligt lugn, för att uppnå fullkomning; den Helige som övergår himmel och jord kan hjälpa er att uppnå en sådan frihet genom Sin Nåd; Han kan befria er från köttets begär och frestelser och låta dem dö bort, Han kan utplåna dessa onda lukter genom att ersätta dem med väldoftande ljus; sedan du väl blivit förenad med Mig, kommer Jag att ge dig kroppens sanna frihet, och Jag skall kristallisera din ande på ett så outsägligt sätt att du skall framstå som en diamant; Jag, som är den Absolute, skall i dig ingjuta längtan efter att tillbe Mig, längtan att för alltid vara innesluten av Liv, längtan efter att klädas i väldoftande ljus, längtan efter att Jag fortsätter att andas Min vällukt över dig för att hålla Min Låga levande i dig; Min älskade, nu när Jag har dig nära Mig, omgiven av Min strålglans som klär dig i Min Härlighet, är du inympad i Mig;

Herre, Du som är Kärlek,
Du har aldrig upphört att förvåna mig
för det val Du gjorde
genom att anförtro sådan storhet och ädla Sånger 

åt en som ofta tar miste på höger och vänster!

hur kunde Du anförtro sådana Teman åt mig?
men hur kan jag förneka att det är genom Din översvallande 
Kärlek
som Du undervisar och ger mig kunskap
om alla dessa ofattbara Teman!

Du har inympat mig i Dig
och tagit form i en motsägelsefull varelse16
med försäkran om att fullkomna denna varelse;
den döda kroppen skall få liv;
sedan skall denna varelse inte kunna annat än förakta all världslig rikedom,
för hon17 har då upptäckt det outsägliga Riket
och Honom som är klädd i Härlighet,

hon har upptäckt Undret över alla under,
så låt Dina Ord falla som dagg över mig;
sammanflätad med Dig blomstrar Jag som en blomma
och all torka inom mig
har förvandlats till en trädgård;

låt nu din Brudgum få känna din vällukt, så skall Jag berika din själ med underbar nåd; låt din kärlek förökas för varje dag; låt alla få veta denna grundläggande sanning:

”Herren Gud känner de Sina
och låter dem komma nära Sig;”

dessa är de som fått gåvan att uppnå gudomliggörelse genom att dela Min äktenskapliga säng i en gudomlig förening med Mig; dessa är de som är bestämda att bli till ljus därför att de gett sitt liv för Mig och tillåtit Mig att helt och hållet införliva dem i Mig; denne Store Brudgum, vilkens Kärlek är anledningen till ditt sår och orsaken till att ditt hjärta känner denna dragning, ber dig att bära detta Kärlekens sår med behag, för detta kommer att öka din iver att varna ditt hjärta ännu mer nu, från att falla för frestelser;

altare! dina ord tjusar Mig, din våldsamma djärvhet att gripa Mig och hålla fast Mig utan att släppa taget för att Jag skall andas på Min trädgård och sprida Min ljuva doft omkring den, ger Mig anledning att vidga ditt sår; är det för att du har upptäckt honung och mjölk under Min Tunga? eller är det doften från Mina kläder? eller är det kanske Mitt Gudomliga herravälde och Min makt som förenar den skapade med Skaparen? är det kanske Mitt strålande rena Ljus som drar dig till Mig i begär att fatta tag i Mig och äga Mig?

Allt Du Är är min lidelses kraft;
det finns inget annat passande sätt att beskriva varför;

Du är osynlig Gud,
och ändå kan jag fatta tag i Dig och äga Dig,
utan att riskera att fatta eld;
för Du är också Gudomlig Eld;

när jag nu har fått tag i Dig och håller Dig fast
skall jag absolut inte släppa taget!
Jag skall inte låta Dig gå bort från mig,
inte heller kommer jag att låta Dig överge mig
så att jag lämnas ensam i detta livet,
o, nej! aldrig...

även om jag vet att Du kan dra Dig undan och försvaga Ditt Ljus,
kommer jag fortfarande att samtala med Dig;

jag skall samtala med Dig
i stjärnornas och månens ljus;
men eftersom en natt inte varar länge,
och gryningen säkert kommer,
skall jag åter få samtala med Dig
i Solens strålande sken!

i Dig samlar jag min myrra,
av Dig blir jag mättad
med honung, med mjölk till dryck;

var ivrig, Min älskade, att äga Mig; Jag ger ärofull lön åt den som Jag är gift med; Jag låter förena Mitt Hjärta med var och en som i sanning önskar det och inbjuder dem till en Gudomlig förening med Mig; Min Närvaro övergår allt förstånd, även om du säger, Min Vassula, att Jag är osynlig, bor Jag inom dig; Jag skall fortsätta att hänföra ditt hjärta, så att Jag kan få ta emot de ljuvligaste väldofter från Min älskade, och som Fadern en gång sade till dig säger Jag dig: ”som när någon håller upp sin hand med ett rökelsekar fyllt med rökelse, så skall Jag lyfta ditt hjärta och hålla upp det, och låta de mest sällsynta av essenser virvla ut för att parfymera Mig och sprida vällukt över jorden; din ljuva doft skall omge Mig och behaga Mig tillsammans med hela himmelen; Min glädje kommer att vara så stor att den liknar en bröllopsdans...”

och du som ännu läser denna Sång, var ivrig att söka Mig och att också du dra slöjan från Mitt Heliga Ansikte i Bröllopskammaren; dra slöjan från Mitt Heliga Ansikte och lär dig att betrakta Min Skönhet och Mitt tilldragande utseende; som i förtrollning kommer då också du att omfamna Mig medan du försvinner i Mitt Ljus; Jag skall stråla i alla dina lemmar, och alla som ser dig kommer inte att kunna skilja det ena ljuset från det Andra... sök Mig med stor uppmärksamhet, törsta efter Kärlek, följ efter Mig, sträck dig efter Mig... för din skull saktar Jag in Mina steg för att låta dig finna Mig; längtar du inte efter Liv? Min Närvaro i dig är Liv, gå därför in i Livet; Jag är Porten som leder till Evigt Liv;

Jag är din Mystiska Bägare och när du en gång druckit ur Den, kommer en livgivande källa att välla fram inom dig; ett liv tillsammans med Mig är verkligen ett liv i kontemplation av det Gudomliga, då du tar emot outsägliga välsignelser vilka övergår själ och förstånd, då kommer denna jordens fröjder att helt enkelt förlora sitt värde, för Brudgummen kommer att mätta dig med Livets vatten och lyfta dig upp till den tredje himlen; Paradiset är att vara sammanflätad med Mig, din Gud, i vårt andliga äktenskap, där du blir ett med Gudomen; nedsänkt i Mig kommer du att ha en enda önskan: att oupphörligt ge dig själv åt Min Vilja, medan Jag oupphörligt ger Mig Själv åt Min älskade; dessa är Mina ljuva Oden som Jag nu har sjungit för er alla, Min ljuva Lära, Mitt Samtal som varje själ skulle höra;


1 Den Heliga Treenighetens.
2 Jesus citerade Skriften: Matt. 19:26.
4 Samtidigt hörde jag också: ‘ordalag’.
5 Det skall uppfattas som ’Hjärta’.
6 Herren stannade upp, sedan kallade Han på mig.
8 Inte de först inbjudna.
9 Vår Herre lät mig också förstå att den som gick in utan att vara rätt klädd var sådan att han talar illa om Värden och försöker påverka de andra att göra som han …
10 Följande ord talade Jesus som om Han talade för sig själv, så Jag uppfattade detta som ett profetiskt ord.
11 Safirer står för dygder.
12 Sår står för skuld och synd.
13 En bild för rening.
14 Smörjelsen.
15 Budskap den 23 maj 1987; tidigt när Jesus höll på att undervisa mig.
16 Mig.
17 Själen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message