DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Den Heliga Treenighetens Sånger (Fadern)

3 februari 2003

Vassula, förkunna alla Mina under för alla folk; oskuld och redbarhet skall ta emot Mig med öppna armar och få del av Mina under; Jag behöver omskola Mitt folk så att de lär sig att ge tillbörlig ära åt Fadern, åt Mig och åt den Helige Ande; att vörda Vår Makt och Härlighet, att vörda Vår Barmhärtighet och Godhet, att vörda Våra under och Våra tecken; det är därför som Jag behöver omskola dem, så att de lär sig att söka Mitt Heliga Ansikte och känna igen det; när era grundvalar faller sönder, skulle Jag då inte ingripa? har ni inte läst att Jag aldrig har upphört att verka? 1 men att tro att Jag har upphört att berika Min skapelse med överflödande gåvor som i forna tider, det är den mest skadliga av villoläror! alla Mina verk är fulla av ära och majestät; Mina Verk är upphöjda och de som gläder sig åt dem gör rätt i att fästa sin blick på dem; Min budbärare, skynda dig att på din Konungs befallning skriva detta Ode, som du skall kalla:

"den Heliga Treenighetens Ode"

gör det sedan känt i varje stad, i varje landsända, och ära Oss; Fadern skall tala till dig nu...

(Det var Jesus Kristus som talade.)

Fadern:

skapelse, gråt inte, sörj inte, men jubla och var glad! upphör med sorgesångerna när din Skapare sjunger för dig! öppna istället ditt hjärta så att Min Härlighet och Mitt Ljus kan smycka dig majestätiskt; vänd inte heller bort ditt öra från din Konung som ger dig denna rikedom från himmelen; Den som du kallade oåtkomlig, osynlig eller: till sitt väsen dold, betjänar dig nu! jubla i dessa Barmhärtighetens tider och var glad! O Släkte, så högt älskat! varför har du tillåtit förödelse och sönderfall att omringa dig och inta dig i sådan omfattning? säg Mig, vad gott har Jag fått från dina händer? när Mitt folk suckar och klagar under förtryckets tyngd, eller ropar under sina fienders tyranni, då tänker ingen på att fråga, ”var är Gud som låter glada Sånger ljuda?” ingen erkänner att de har besudlat sina händer med gudlöshet; du dömer ditt eget liv, skapelse! Mitt Ode skall nu leda dig till omvändelse och till att erkänna Mig; ty fastän du är kött och ben och stoft av jorden, har Jag begåvat dig med Min Ande och skapat dig till Min Avbild;

många av er frågar idag med misstro: ”hur kan detta fördolda väsen över alla väsen, fullständigt ofattbart, som är Gud, visa Sig på detta oförklarliga sätt i vår moderna tid och uttrycka Sig så direkt, genom en av oss som också är stoft och aska?” eftersom ni inte kan överskrida gränserna till Mig, har Jag i Mitt transcendenta ljus och i Min kunskap velat rikta Mina Sånger till denna generation som är i desperat behov av frälsande hjälp, och Jag avslöjar Mig för er på detta sätt...

Jag är alltså fri att sjunga för er och påminna er om era sanna grundvalar; Jag sjunger för att stärka och trösta er, för att förbinda sargade hjärtan och utföra under i ert hjärta; Mitt Ode skall vara sött som honung i varje mun, och som musik vid ett gästabud; eftersom Jag är allas Skapare och alla varelsers ursprung, är Jag överallt och ingen kan säga om Mig: ”Gud uttrycker Sig inte på det sättet;” hur kan ni säga dessa ord när ni befinner er i mörker? spring nu istället upp av fröjd och se ut genom ert mörker, för vem är lik Mig? Jag Är Fader; Jag Är er själs Liturgiska Hymn; Jag Är den Strålande Gudomen;

Skriften säger: ”saliga de renhjärtade, de skall se Gud;” idag, Vassula, ser var och en så långt som han kan se, men Jag säger er alla, att också ni skulle kunna räknas bland Mina heliga som är i stånd att se Mig, om ni tillät Min Helige Ande att genomströmma er för att tillintetgöra all er orenhet, och när renheten har uppnåtts, kommer ni att få gåvan att kunna skåda Mig;

ack, släkte, från begynnelsen skapade Vi er till Vår Egen Naturs avbild, när Vi sade: ”låt Oss göra människor till Vår Avbild, till att vara Oss lika;” men som ni vet har djävulen, i sin avund och sitt hat mot Mig och er, fört er alla till att möta Döden; nu är Vintern över och Våren Själv har kommit till jorden och friköpt er för att ännu en gång klä er i Sin Ärorika och Gudomliga Skönhet; vad är ni då rädda för?

– kom nu, alla ni som längtar efter Mig och trängs omkring Mig; kom och lyssna till detta Ode som kommer från Himmelens förråd...

välsignad är den som omfamnar Mig, Jag skall stärka honom i vår förening... idag stiger Jag ut från den högsta himmelen, för att kalla er att bli ett med Mig; Jag ger Mig Själv åt er för att ni skall upptäcka Min storhet och Min Gudomlighet; det är den mystiska föreningen mellan Skaparen och Hans skapade varelse; Brudgummen, som också är er Konung, inbjuder er att äkta Honom; lik en brudgum som stiger ut ur sitt gyllene gemak, strålande som en nåderik sol, skimrande av ljus, så stiger Jag ut från himmelen för att bjuda er att komma in i Mitt Hjärtas Gyllene Kammare, som är Min Kärleks Famn;

du som aldrig har förstått Min Gudomliga Kärleks djup, inte heller att Mitt Hjärta är din bröllopssäng, kom och lär dig Mitt språk... Jag inbjuder din ömtåliga själ att njuta av Min ljuvlighet; Min längtan, och Jag skulle vilja tillägga, Min törst, är att rädda dig och lyfta dig upp till himmelen, där du hör hemma;

kom till Mig, Min egen, till Mitt Brösts Gyllene Kammare, så skall Jag förunna din själ åsynen av Mitt Heliga Ansikte; älskade, att ha hört Mig är att vara pånyttfödd; att ha sett Mig är att vara till; vilken gåva kan vara större än att någon erbjuder dig evig salighet i ett liv tillsammans med Mig? och för all evighet? i Min Barmhärtighets Avgrund kan Jag tvätta dig ren från varje fläck och rena dig från alla dina synder, så att du kan få del av Mitt arv...

för att bli tillbörligt smyckad och väldoftande, värdig att träda in i den Gudomliges Bröllopskammare och förenas med Honom, måste Jag omvandla dig till att bli lik morgonstjärnan, eller fullmånen, eller regnbågen som skimrar mot lysande moln; när Min Helige Ande klär dig i den strålande Klädnaden, kommer du att bli lik ett fång myrra eller rosor om våren; när du blir iklädd Kristus Själv, som är din bröllopsdräkt, kommer du att vara klädd i ärorik fullkomning, redo att stiga upp till det heliga altaret 2för att möta din Brudgum, där Gudomlig Nåd kommer att leda dig... då skall Jag låta dig, Min egen, få skåda Mitt Gudomliga Ansikte; fastän du fortfarande kommer att vara på jorden, kommer du att vara i Mig, och då du har tagit emot visionen av Mig, kommer ditt hjärta att stiga upp till himmelen i det Gudomliga Ljuset, på den Gudomliga Kärlekens och Gudsfruktans vingar, och inse att Han som står framför dig i Sin outsägliga, ärorika Skönhet, är ingen annan än din Skapare och Brudgum; och i förundran och hänförelse kommer du att ropa ut till Mig;

”vilken Höghet! vilket fruktansvärt Majestät är detta som mitt hjärta erfar? hela skapelsens Mysterium, Du som far fram på skyarna, Under över alla under, alltigenom skön, själva månen mister sin glans inför Din Härlighet, min Herre; och stjärnorna tycks beslöjade inför Din strålande gestalt; Din Härlighet är ojämförlig och utan like, täckt av safirer; Din Röst är som ljuv musik; under Din Tunga är mjölk och honung; i Dina Ögons djup är två bländande ljusstrålar; men hur har jag bevärdigats att träda in i Din Kungliga Kammare, O Höghet? hur har jag blivit så privilegierad och så välsignad att jag snart får bli förenad och ett med Allsmäktig Gud? nu är min själ mättad med ljuvlighet; här är Du, under Din gyllene tronhimmel som täcker Din Kungliga Tron, och inbjuder mig, ovärdiga, Du kallar mig till Dig med Kunglig värdighet, och jag, darrande och svag, fullständigt besegrad och sårad av Din Gudomliga Blick på mig, förlorar allt minne av världen inför denna förunderliga syn som Du i Din översvallande Kärlek ger mig; i Din nåd har du stakat ut en lysande stig åt mig, som leder mina fötter till Dig; med en brinnande längtan efter att nu förenas med min Älskade, vill jag flyga som en duva in i Din Famn och smälta, försvinna i Ditt strålande Ljus och själv bli ljus;”

då skall din Konung, i överflödande Kärlek luta Sig fram mot Sin brud och ömt hålla hennes huvud mot Sitt Bröst, och med melodisk Röst säga dessa ord till dig: ”Nu håller jag dig fast;” medan en ljusstråle strömmar ur Min Mun och övertäcker dig...

”Jag ger Mig Själv åt dig för att du skall äga Mig och upptäcka Mig i ditt hjärta, Min egen; upptäck Mig i Mitt transcendenta Ljus så kommer alla dina lemmar att lysa liksom Moses ansikte lyste, när han hade sett Mig ansikte mot ansikte; stig fram så skall Jag upplysa hela din kropp;”

åh, välsignad är den som omfamnar Mig, han kommer att bli som eld och rökelse i ett rökelsekar, som ett kärl av hamrat guld smyckat med alla slags ädla stenar i glansen av Mitt Majestät; detta är det ögonblick som jag har haft i beredskap åt er sedan er skapelses begynnelse:

Bröllopskammaren dit Jag leder varje själ
för att ta del av Mitt Mystiska Äktenskap...

denna ärofulla uppenbarelse från himmelen avslöjas för er för att helga er och göra er till helgon när ni ser storheten hos er Treenige Gud; må er själ jubla över Herrens barmhärtighet;

och nu säger Jag till Min brud: ”älskade, frukta inte, du kommer inte att dö, även om stålglansen från Min Blick sårade dig och gjorde dig matt, ty Jag som är Livet håller dig hårt nu, och släpper dig inte; ser du? vintern är förbi, regnen har upphört, blommorna visar sig på marken, tiden att fira bröllop är inne; visste du inte att du är av kunglig börd och att din Konung har väntat på dig?

”förälskad i Min brud ser Jag på Mina Händers gåva; Jag ser på Mig Själv inom dig, och vad Jag ser gläder Mig; Jag ser än en gång på det som är Min Egendom, Min Vingård, Min Trädgård; Jag ser på Min egen avkomma, ben av Mina Ben och kött av Mitt Kött, och fastän Jag ser såret som Min stora Kärlek har tillfogat dig, det som fick dig att stiga till den högsta himmelen, gläder Jag Mig över blomman,3 det märke som Min Kärlek lämnat på dig... detta sår är tecknet på det utlovade landet, tecknet på pärlan som upptäckts, detta är tecknet på Min överflödande Kärlek, tecknet på din uppståndelse, tecknet på den tomma graven;

”det som du nu ser inför dina ögon, är Dygden på Sin Tron; Mitt Hjärtas älskade och doftande olja, Min förälskade vänskap skall lugna och trösta din själ; äntligen förenade i äktenskap! kom nu i Min Famn och betrakta Mitt Ljus, Mitt Hjärta, Min Rikedom, Min Barmhärtighet som berikar och upplyser din själ så att den blir större än alla kungar och riken; din enda strävan från och med nu bör vara att vädja för andra inför Mig, att bönfalla om förlåtelse för deras synder; förenad med Mig kommer du att uppfyllas av förståndets ande och bevattna detta släkte med ord av vishet;

”sedan, i gryningen medan du ännu vilar i Min Famn, kommer du att av hela ditt hjärta ta din tillflykt till Honom som skapade dig; du skall tacka Honom som höljt dig med myrra; nära Mig och i Min Famn kommer du att växa till i föresatser och lärdom; du kommer att begrunda alla Mina dolda hemligheter och Ängladygden lidelsefrihet; sedan skall Jag då och då sända ut dig i världen för att bära fram den undervisning du fått; när du nu formats i Mitt Hjärta kommer du att få ett nytt sinnelag; Min Vilja skall bli känd för dig och du kommer att veta vad som är gott, för Jag skall vara din vägvisare; Jag och du skall arbeta tillsammans; gå in i detta samarbete och låt oss gå tillsammans till underjordens regioner, till dem som är på väg mot avgrunden, och befria dem så att de i sin tur lär känna Mig, sin Gud; förstår du?

”Jag skall lära Min duva att sväva på skyarna och sprida väldoft över alla länder, och ännu drypande av myrra och balsam från Min Famn, kommer dina läppar att sjunga för dina egna landsmän oberoende av färg eller ras, dessa Gudomliga Oden; dina läppar, fuktade av nåd, skall sjunga till rättfärdighetens och fromhetens melodi enligt Kärlekens och Frälsningens Gudomliga Lag, medan du höljer folket med balsam och myrra; du kommer att förse dem ur himmelens förråd;”

skapelse, Jag har skapat dig för att fylla ditt hjärta med Min sötma och Min Gudomliga Kärlek; Jag har smort ditt hjärta genom att andas in i dig och gjort det så att ditt hjärta skulle kunna rymma och behålla Min sublima Kärlek och Ljuvlighet; ty Min Kärlek är bättre än själva livet; Jag berövar aldrig något hjärta glädjen över Mig Själv; för när du har Mig i ditt hjärta utan något motstånd från din sida, blir den andliga trösten så innesluten i dig, att ditt hjärta bara kommer att få ännu mer glädje av Min ljuvlighet, Min Kärlek och Min Gudom, så att Jag kan leda dig med kärlekens band på barnaskapets stig till att regera med Mig, din Konung; att regera med Mig kommer att ge dig Min Härlighets skönhet, medan änglarna och hela det himmelska Hovet kommer att svepa Min Rättfärdighets mantel omkring dig och lyfta dig som ett rökelsekar för att fylla hela jorden med väldoft;

men om Jag finner ett ljumt hjärta, oavsett vilken Kärlek och ljuvlighet det hade vid sin födelse, så kommer det hjärtat aldrig att kunna få glädje av Min Närvaro; det skulle likna en sprucken behållare som ständigt töms på sitt innehåll och inte behåller något, hur mycket man än fyller på kommer den alltid att tömmas och förbli tom... ett sådant hjärta kommer till sist att berövas den glädje som Mina helgon känner, för genom brist på tro och genom att ge företräde åt jordiska njutningar och lyxartiklar framför Min andliga rikedom, kommer dessa hjärtan gradvis att gå miste om Mig, sedan de blivit fyllda med Min Närvaro, precis som vatten skulle rinna ut ur en sprucken behållare; och Satan som inte stöter på något motstånd, omsluter dem då med sitt mörker;

därför, du som ännu inte har smakat Min sötma, men hela tiden legat i bitterhetens galla, res dig nu och kom fram, för det finns bara en härlighet, en tillfredsställelse, ett outsägligt glädjefyllt ögonblick som kan bli evigt, en själens hänförelse, och det är: att se Mig och att smaka Mig, din Gud;

ja, Vassula, din själ greps av svindel här om dagen, när Jag i Min nåd visade Mig för dig, och medan du betraktade Mig tycktes marken ge vika under dina fötter när Min Blick föll på dig, du blev hypnotiserad; Min uppenbarelse gav dig ett nytt sinne och ett nytt liv; Mitt ljuvliga samtal med dig vigde dig till Mig; Min väldoft över dig smorde dig till att följa med i Mina Änglars och Helgons procession omkring Min Närvaro och med dem sjunga en tacksägelsehymn som förkunnar alla Mina under och mirakel, i kärlek till Mina himmelska Gårdar, den plats där Min Härlighet bor;

Han som en gång sade: ”låt det bli ljus i dig,” Min vän, Han som uppfyller alla ting utan att vara begränsad av deras gränser, inbjuder dig att tillbakavisa allt som är ont; idag inbjuder dig din Konung, din Skapare och din Brudgum till en stor festmåltid; med frikostighet och överdåd har Jag med kungligt påbud givit alla Mina Änglar fullmakt att färdas från Norr till Söder och från Öster till Väster och samla er alla, och kungöra att den Treenige Guden avser att förvandla Sin skapelse på ett outsägligt sätt; dessa Änglar är Väktarna vid Mitt Rikes tröskel;

detta är de dagar då din själ måste vara beredd och smyckad för Brudgummen; Jag visar Mina Rikedomar och Mitt Rikes glans och Mitt Majestäts Härlighet som tillhör er för att ni skall glädja er åt dem; Jag stiger ned på jorden, som Jag sade, som en Brudgum, i dessa dagar av mörker och dysterhet, av svårigheter och bedrövelser, förtryck och stora störningar då demoner går omkring överallt och förleder inte bara de syndiga och de som har orena hjärtan, men även de bästa; O välsignade förnyelse! O välsignade förvandling! fångar idag, men fria i morgon ...

Sannerligen säger Jag er, att även ni kommer att vara med i processionen runt altaret tillsammans med Mina Änglar och Helgon om ni är öppna för Min Vilja, och på detta sätt låter er ledas in i Konungens kungliga Kammare med Änglarna och Helgonen i ert följe; dessa Väktare vid Mitt Rikes Tröskel kommer då att ropa med en röst; ”portar, öppna er vida, höj er, ärofulla dörrar, låt bruden träda in! Ärans Konung, folkens Härskare som regerar i evighet, hennes Älskade, väntar på Sin brud;”

när ni sedan gått över Konungens Tröskel, kommer ni att finna er stående inför Ärans Konung, ert livs Klippa, den allra skönaste; Trofasthet och Ädelhet är Hans insignier; er Brudgum som sitter på Sin Kungliga Tron med en gyllene Spira glittrande i Sin Hand, klädd i Sin Härlighets skrud täckt med guld och safirer, en strålande syn, Han skall lyfta Sitt Ansikte vid ljudet av era steg, och säga i glödande majestät:

”kom till Mig, och ta emot Mig så som Jag skall ta emot er; Jag skall försköna er i Min Famn med storhet och glans; förtrolig kunskap om Mig och ära åt Gud kommer att pryda er och smycka er själ och fullkomnna den; nu skall ni få ta del i vårt andliga bröllop, i denna Gudomliga Förening där ni kommer att få outsägliga välsignelser som övergår all salighet;”

om ni är öppna för Min Vilja, är detta vad som kommer att ske; släkte, Jag visar er Min Kärlek och trots att Min Kärlek övergår mänskligt förstånd ber Jag er; kom, stanna upp ett slag och reflektera, och inse att Jag är Gud, men också Fader; Jag talar inte i stela formuleringar, det är inte så Jag formar Helgon och Martyrer; Mitt ljuva samtal med er är dygd och gudsfruktan; Jag sjunger Mina Sånger utan något svärd vid Min sida; Mina Gudomliga Mysterier är älskvärda och uppenbaras för er med glädjens olja; fastän Jag har sett ert armod och känt era själars elände, har Jag inte vänt Mitt Ansikte från er, istället tänker Jag på er med Kärlek; godhet och välvilja är de stigar Jag väljer för er, ty Mina stigar är Kärlek och Sanning; för Mitt Heliga Namns skull har Jag återupplivat din själ, dotter, och förlåtit din skuld; vid din sida har Jag ställt Dygd och Redbarhet till att vara dina glada Följeslagare; för att du skulle glädja dig åt Mig, älskade, och vandra i Min Närvaro med Mig i de levandes land, har Jag erbjudit dig Vishet och villigt smyckat din kropp med Mitt transcendenta Ljus;

det står skrivet: ”lycklig den Du utväljer, den som Du inbjuder att bo i Dina Gårdar;”4 ja, den som inbjudits är inte längre ensam; de som var ensamma är nu i Mig och är välsignade; de har avsagt sig världen, sina vänner och sina släktingar, och avskilt sig för Min Äras skull; (det ger Mig större ära och Jag blir mer hedrad, när människor som lever ute i världen med så många frestelser som omger dem tar på sig denna avskildhet, och av egen fri vilja vänder ryggen åt allt detta onda och villigt erbjuder Mig sin vilja);5

– alla som är i Mig befäster Jag
i Mitt Gudomliga Ljus; –

kom och lyssna till Mina Sånger, alla ni som fruktar Mig; har ni någonsin hört att Jag någon gång har glömt att visa Barmhärtighet, eller att Min vrede har segrat över Min Ömhet? allt Jag gör, det gör Jag i trofasthet och rättvisa;

inför ögonen på dina fiender inneslöt Jag dig i Min Famn, Vassula, skam över dina angripare, skam över dem som fyller sitt hjärta med ont raseri i sin avund mot dig, därför att Mina Ögon vilade på dig och frambringade ljus inom dig; att Jag drog dig i Mina Fotspår gjorde dem rasande, att Jag viskade Mina kärleksfulla Sånger i ditt öra blev en orsak för dem att attackera dig; men Jag gjorde dig lik en gasell som springer fritt över bergen, Jag har gjort ditt hjärta som en lilja, fritt från oro; Jag förunnade dig Mina välsignelser och lyfte dig upp ur stoftet, Jag gav dig en evig plats i Mitt Hjärtas Gyllene Kammare; dessa kommer en dag att få dricka från sin egen bittra bägare fylld med gift;

låt därför Mina Ord trösta dig nu, låt dem vara som balsam för dig; böj ditt öra till Mig nu och ta emot Min sång: Kunglig Värdighet fäste Sin Blick på dig innan du föddes6 för att visa för dig och genom dig Min Härlighet och vägen till Mitt Rike, en underbar väg! och sedan dess har Jag varit din ledstjärna genom din själs mörka natt och ditt solljus om dagen... Min starka Hand har inte saknat sätt att förmedla Mina gåvor till dig, dock har ditt folk7 föraktat Mina gåvor och förminskat Mig;

Jag styr med stor mildhet för att upplysa, för att undervisa, och utgjuter i stort överflöd smörjelseolja över deras huvuden som Jag utväljer till att uttala profetiskt tal och mysterier dolda för de lärda och kloka; till er som vill förstöra och plåga den själ som Jag älskar och har utvalt och som Jag fyllt med hemlighetsfulla ord, ädla sånger och kungliga oden; till er som tänker ut ont säger Jag: er egen ondska kommer att straffa er; och Jag skall påminna dessa förtryckare om deras avskyvärda synder på Domens Dag;

Jag är Den som härskar över din ande och ingen skall någonsin kunna skada dig; Våra ljuvliga samtal kommer att fortsätta, och i ditt hjärta skall stora flöden välla fram, och tillsammans, Min älskade, skall vi sprida Min utsökta väldoft kring världen och låta den uppfylla land efter land; då kan man säga: ”vintern är över, regntiden är förbi, blommorna visar sig på marken;” förstår du? det är därför som Jag har dig innesluten i Mitt Hjärta där du kan få tröstande smekningar från Mig, men vänta och se hur mycket mer du kommer att bli tröstad i himmelen i Mitt Rike för varje attack du utsatts för! allting är utmätt... i Mitt Hjärtas Kungliga Kammare kommer Min nardus att fortsätta att sprida sin väldoft över ditt hjärta och den bittra luft du inandats från dina åklagare kommer att försvinna genast och ge dig frid och sinnesro; när du så har blivit tröstad av de aromatiska dofterna kommer du aldrig någonsin att lämna Mitt Kungliga Hjärta... mer än någonsin kommer du att fästa dig vid Mig, den sanne Guden;

– säg Mig nu, var skall du vila vid middagstid?

Jag skall vila i Ditt Hjärtas Gyllene Kammare;

säg Mig, låt Mig få veta, Min älskade, var skall du vila om aftonen?

Jag skall vila i Ditt Kungliga Hjärtas Gyllene Kammare...

och var skall du vila under resten av ditt liv?

Jag skall söka min vila i Ditt Kungliga Hjärtas Gyllene Kammare;

Jag skall slå rot i Ditt Hjärta,
Herre, Fader, mänsklighetens Brudgum och Älskare,

Jag vill följa Ditt Kungliga Hjärtas spår,

där man glömmer sig själv i betraktandet av Dig...

Herre! Din Kärlek är en Liturgi för människosläktet;
Allhärskare, i Din Barmhärtighet har Du låtit mig bli klädd
i Ditt strålande Ljus,
som skingrar inte bara mörkret men även synd och last;

Allsmäktige Gud,
Du som håller universum i Din Hand,

Jag är inte bara förvånad, men fullständigt tillintetgjord

över att Du anpassar Dig utan några klagomål till sådana som mig!
Istället för att kasta bort mig
överöser Du min själ i Din Kärleksfulla Godhet

från Himmelens förrådshus;

i Din överflödande Kärlek
förenar Du Dig sedan med mig i ett andligt Gudomligt äktenskap, 

och jag får erfara smaken av Dina kyssar,
som övergår doften av rökelse och myrra
och varje aromatisk väldoft;
och innesluten i Din famn säger min själ till alla:

”ni kan också få ta emot samma nåd och oförtjänta gåvor
om ni beslutar att leva ett liv i Gud;
ni kan få sitta på Hans Knä, luta er tätt intill Hans Kungliga Hjärta,

hålla er fast vid Hans väldoftande Kläder,

medan ni åtnjuter Hans omfamning
i djup meditation och förlorar er i kontemplation
av Hans outsägliga Skönhet...
er själ kommer att mättas av Hans Salighet,
som övergår alla fröjder, all ljuvlighet, all härlighet;”

det behagade Honom
att låta mig få lära det Gudomligas Alfabet...

ty detta är Min ljuva Lära, Min Dialog; den Lära och Dialog som borde läras ut till hela mänskligheten; Jag önskar påminna er alla om Mitt Språk och omskola er; Oden som dessa borde det mänskliga hjärtat lära, ty Visheten och Sanningens heliga innebörd finns i Mitt Kungliga Hjärta;

(Detta långa budskap tog flera dagar att skriva ner.)


2 Detta kan även förstås som bröllopskammaren.
3 Blomma betyder sår i denna text.
5 Det som står inom parantes sades till mig som när någon vill anförtro något åt en vän, som om någon säger: ”förresten...”
7 Några i den ortodoxa hierarkin.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message