DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var barmhärtiga

8 september 2002

skriv: Skriften säger:

”Om en människa bär på agg mot en annan,
kan hon då förvänta sig medlidande av Herren?

Hon visar ingen nåd mot sin medmänniska,
men när hon själv har syndat tar hon till böner!”1

kom ihåg Min Kärleks Lag och håll fast vid Den; lägg bakom er allt agg och alla hätska tankar och vänd er till Mig ... Vassula, så många i denna generation bär på denna synd; vredens och hatets synd; slavar under era passioner och mästare när det gäller att göra det onda ...2

ingen är rättfärdig, och ändå avslöjade Jag, Jesus Kristus, Min godhet och Min överflödande Kärlek till människosläktet; Jag brydde Mig inte om och inte heller sökte Jag efter någon godhet eller rättfärdighet som ni kunde ha gjort själva; Mitt medlidande med er var så stort att det tvingade Min Barmhärtighet att vara nådig mot er för att rädda er, genom återfödelsens renande vatten och genom att förnya er med den Helige Ande;

Jag har ställt en skatt3 framför dig, släkte, men er själ kan inte se den; ni går förbi den nästan hela tiden och ser ändå ingenting; ack, hur många gånger har Jag inte räckt ut Min Hand till er för att dra er till Mig för att ni skulle upptäcka Mig; döljer Jag Min skatt för er? Jag är själva Skatten; har ingen någonsin berättat för er att Jag är er Himmelske Brudgum? Jag är den Livgivande källans skimrande, renande vatten, som renar, förnyar och andas Liv i er;

Jag är Uppståndelsen; så tveka inte längre utan öppna era ögon och spring Mig till mötes; sluta upp med att hålla er på avstånd; har någon lärt er att den högsta kärlekshandlingen är att säga ja till Mitt Kors? Mitt Kors, Redskapet för er frälsning, är med andra ord det Träd som ger liv; genom detta frälsande Redskap skall era fötter gå från dödens dal in till det Saliga Skådandet;

Jag är Uppståndelsen, och genom Mig har Jag gjort er alla till uppståndelsens söner och döttrar; om ni stannar kvar i synden och vägrar att förlåta er nästa, om ert hjärta är hårt och fyllt av hat, kommer Gudomen att förvägras era ögon; den alltigenom Helige Anden kommer inte att visa Sig för er om ni är skyldiga till synd, för ni har då medvetet förkastat omvändelsen, som är en kärlekshandling ...

om ni blir kvar i denna synd, är det som om ni skulle säga till Mig: ”Mästare, jag föredrar att bli kvar i min grav; jag väljer att förbli död och bo bland de döda;” ert kött håller redan på att förruttna, ni tynar bort, och ändå vägrar ni att ta emot Livet? att förneka er synd är detsamma som att förneka Livet; kom i stället över på Min sida och på helgonens sida och deras sida, som här på jorden närmar sig fullkomningen, som är fridfulla i sin kontemplation av Mig, dessa som Jag mättar med outsägliga rikedomar och himmelska mysterier;

Heliga Treenighet, av ett och samma väsen,
våra dagars överträdelser och förkastandet av Gud
har förstört en del av Kristi Kyrka;
hur kan Kristi Kropp kännas igen i oss,
i vårt så eländiga tillstånd?
Vi är utspridda, Herre, som livlös materia, 

sönderslitna av vårt eget jag och av högmodets ande;

var finns bland oss trons utmärkande tecken,
som är kärleken?

Benägenhet till motstånd finns alltid,
och agg från det förflutna lever fortfarande kvar,4
en oförsonlig ande lever kvar hos många;

o, alltigenom välsignad är förlåtelsens handling, kärlekens handling, välsignade är de som har välkomnat dig! ni kommer inte längre att vara fläckade utan får ta emot er Frälsares Kyss på er panna; välsignad är den som vänder sig bort från sin synd, han skall få se Mig, Skatten, och träda in på helighetens väg; välsignad är den som ivrigt och lidelsefullt omfamnar Mitt Kors, han skall träda in i det Saliga Skådandet, och hans själ skall känna outsägliga fröjder!

idag, släkte, överöser Jag dig med underverk och med ljudet av Min Röst; för att dra er bort från er skuld och ut ur syndens träsk har Jag sjungit Himmelens sång5 för er; Jag har visat er Bröllopskammarens hemligheter i Mitt Hjärta, för att rädda er undan allt ont är Jag ständigt nära er; och om era ögon inte ser er Brudgum, beror det på att de är övertäckta med lager av synd ...

som Jag har sagt er, lämna alla era våldstankar bakom er, och ge inte Satan något fotfäste genom att hålla fast vid er missunnsamhet mot någon, ty Fadern i Himmelen kommer att döma er strängt; var inte som den onde tjänaren6 som obarmhärtigt kastade sin medtjänare i fängelse för den skuld denne var skyldig honom;

förbli inte livlösa, utan tänk på Min obeskrivliga Barmhärtighet som Jag visar dig, släkte; omsätt alltså i praktiken allt vad Jag har sagt, och ta emot Nådens Helige Ande;

var ett;


2 Herren talade till dem som lever i allvarlig synd...
3 Det betyder riklig undervisning.
4 Här kom jag ihåg några tidigare händelser som visade hur några ortodoxa präster fortfarande är minst sagt hätska mot de katolska bröderna efter schismen...
5 Vår Herre menar sina Budskap.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message