DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vad betyder Kristi återkomst?
Satans lögn till Eva upprepas

1 juni 2002

Det var Du, Älskade Fader, som skapade mitt innersta jag ...

och Jag har sagt: Jag skall välsigna hennes innersta med rikedomar som kommer från Mig; Jag skall sedan vara som en lampa för Min smorda och förse hennes innersta med Vår strålande Närvaro; ”här skall Min Son och Jag förbli för alltid, detta är det hem där Vi valt att stanna;”

o kom! du som tjänar Mig genom att tjäna Mitt Hus, närma dig Mig och gläd Mig; kom och lär: det står skrivet att om du syndar är du ändå Min, eftersom du erkänner Min Makt, men när du vet att Jag verkligen erkänner dig som Min kommer du inte att synda; därför, att erkänna Mig är i sanning den fullkomliga dygden; att känna Min makt är roten till odödlighet; Jag önskar att detta ord blir allas tema;

Min Vassula, Jag har varit din Rådgivare men också din Vän alla dessa år, och även om natten har Jag undervisat ditt innersta och gett din själ oändlig glädje i Min Närvaro; Jag har fostrat dig med oändlig kärlek för att du ständigt skall lyfta din blick mot Min strålande Närvaro och inte mot någon annan; Jag är och har alltid varit din ende Andlige Vägledare och Rådgivare, som gett din själ anvisningar från Visheten, Jag har inte sänt dig österut eller västerut, inte heller har Jag sänt dig norrut eller söderut för att söka efter andlig vägledning, för vilken bättre vägledning finns än den som ges av Mig Själv? Jag var den ende som kunde se genom din själs mörka skuggor, för att uttala en sann dom över ditt innersta och dra din uppmärksamhet till din sjukdom; nåväl, har Jag inte fått dig att avstå från ditt uppror emot Mig? har Jag inte stakat ut en väg för dig, med Mitt Namn som ditt tecken, för att du skall följa Mina Fotsteg så att du inte vacklar medan du går?

Ja Herre, jag har försökt att hålla varje bud från Dina Läppar;
det står skrivet att det finns en Flod, vars strömmar ger glädje åt Guds stad,
och att den helgar den Högstes boning,
Gud bor där inne, den skall aldrig falla,
den får hjälp av Gud när morgonen gryr;
folken larmar, riken vacklar,
när Han ropar, bävar jorden …1

Din Helige Ande är den Floden
som ständigt helgar själen, vårt innersta,
som tillhör Dig, min Gud ...

Jag öppnar mitt öra och förblir stilla en stund,
för att den Store Konungen skall komma med makt
och nådefullt ge Sina gudomliga föreskrifter,
föreskrifter som inte skapar störningar i Din Lag;
så låt jorden glädja sig,
låt jordens folk jubla 

och ropa av glädje när Konungen går förbi oss
för att döma jorden med rättvisa och länderna med Sin Sanning;

hylla vår trygghets Klippa,
och låt oss samlas i Hans Närvaro med tacksägelse;

Jag har gett dig direkt tillgång till Mitt Hjärta för att du skall blomstra, blomma, och för att du ständigt skall tacka Mig; fortsätt att frambära tacksägelser, så skall Jag ta emot dem som ditt offer och de skall ära Mig ...

vet, Min älskade, att det ger pris och ära åt Mig när Mitt Namn förkunnas; Jag älskar dig, Vassula; de döda kan inte prisa Mig; de tiger; världen kan aldrig välsigna Min Treeniga Helighet; den förblir tyst; dödens skuggor skymtar fram här och där; Jag är Närvarande och Min Makt helar och räddar, men se på världen idag, mycket få har svarat på nåden och de har inte tagit sin tillflykt till Mig, Jahve; mycket få fruktar Mig, Vassula; döden är bakom hörnet, men trots detta åkallar inte världen Mitt Heliga Namn; detta släkte vägrar att vandra med Mig;

till de dödas land har Jag sänt dig, där förstörelse och förtvivlan härskar i många hjärtan; fastän den ondes snara nu är uppenbar, fortsätter ändå världen i sin apati att hata Mina föreskrifter; Min Lag överträds hela tiden;

Jag ligger vaken hela natten
och funderar över allt detta
och jag kan inte se något slut på det;

Om Du inte var så nära mig, Jahve,
vakade över mig, överskuggade mig,
och omslöt mig, skulle jag dö av sorg;

Jag lyfter mina ögon upp till Dig med sorg och suckan,
och jag vet att mitt hem är i himmelen,
ändå är jag fortfarande på jorden;

Jag undrar ofta:
”vad gör jag här på denna jord
som jag inte tillhör, och jag tillhör inte heller någon?
Jag känner att jag är utlånad... Jag är utlånad…”
Jag var vid Hans sida när Han gav mig Sina föreskrifter,
när Han förde mig ut ur glömskans och dödens land,
för att tilldela mig livet;
upp ur träsket lyfte Han min själ,
för att uppenbara Sitt Heliga Ansikte;

Sedan har Du sänt ut mig i Ditt Namn,
och inte ens tänkt på
att Du därigenom kunde förminska värdet på Din Spira och Din Glans;

Du kröner Dina Verk med Din frikostighet,
och överflöd strömmar där Du går fram;
Du överöser oss med rikedomar, Du renar oss som silver;

Kristus går majestätiskt fram genom denna öken,
och Han låter jorden skaka
för att förkunna Hans nära förestående återkomst;

Men folk har inte förstått;
somliga säger: ”Kristus kommer i kött och ben";
andra påstår utan grund:
”Gud skall komma och krossa Sina fienders huvuden”
– men de har inte förstått Psaltaren ...

Som nattens drömsyner står de frågande;
i början kunde inte heller jag förstå,
trots att jag ständigt var i Din Närvaro;
inte ens när Du höll min högra hand för att skriva;

Det står skrivet: ”Herren låter Sina budbärare få veta..."
och det gör Han ...

När Guds Steg hörs närma sig,
då gläder sig de rättfärdiga, de jublar och sjunger av glädje; 

de säger: ”bered en väg för Honom som far fram på Molnen, 

gläd er i Kristus, jubla vid Hans ankomst!”

På Noas tid blev himlarna till en störtflod vid Din ankomst ...
vid Guds ankomst ...
men de såg Dig inte i kött och ben …

Och nu kommer jorden att sättas i brand med Din Sons återkomst;
vid Guds ankomst…
Kristus skall nedstiga från höjden;

Som tusentals myriader av gudomliga vagnar
hade Du, Herre, lämnat Sinai för att återvända till Din helgedom;
David sade:”Gud, Du for upp i höjden, du tog fångar,
Du har tagit människor som tribut,
ja, tagit upprorsmän till Din boning, Jahve ...”2
men de såg Dig inte i kött och ben ...
ändå var Du där...

När Du närmar Dig de dygdiga och de gläder sig,
ser de Dig inte i kött och ben ...
men Du är där;

Då, när Du hade ställt Dig i spetsen för Ditt folk,
och vandrat genom öknen,
kom Du inte i kött och ben…
ändå var Du där…

och så skall det vara när Kristus, i våra dagar
tillkännager att Hans Återkomst är nära förestående...

himlarna och jorden skall sättas i brand,
och Han skall vända fädernas hjärtan till barnen
och barnens hjärtan till deras fäder ...
ändå kommer ingen att se Dig i Kött och Ben…

Kärleken skall återvända som kärlek…
ty alla kommer vi att vara i den Sanne Guden,
Förtärande Eld, Treenig och Helig…

3 du har nu gett ett andligt testamente; detta kommer att vara vägen för Min nära förestående återkomst ... Min återkomst kommer att förnya er och befria många av er från era överträdelser; när förnyelsen äger rum kommer många att bli klädda i Mig, och alla helgon och änglar kommer att frambära tack för Min Helige Andes gåva;

vad är Herrens Dag? de som har gjort och fortfarande gör uppror mot Mig, kommer att få smaka den Dagen med allt vad den för med sig; den skall komma över dessa överträdare lika plötsligt som en blixt, och liksom genom en fruktansvärd eld kommer de att förvandlas till mänskliga facklor; ja, jorden kommer att brinna, som du sade, och deras medvetande kommer att avslöjas för dem som en uppenbarelse; Min gudomliga eld skall förvandla det förhärdade hjärtat till ett milt hjärta på Min Dag; i ångest skall jorden få full insikt i medvetande och själ om sina felsteg och sin bristfällighet, sin korruption och sin laglöshet, för att inte tala om det skamliga förkastandet av Min Uppståndelse och Min Ständiga Närvaro i ert dagliga liv;

himlen kommer att öppnas på Min Dag, och de som förkastade Mig och förklarade sig själva som gudar kommer att dömas hårt;

kan någon säga att Jag inte har undervisat er under alla dessa år? har Jag inte under alla dessa år bekräftat Min makt genom underverk? har ni någonsin kunnat mäta Min Treeniga Helighets storslagenhet och Mitt Namns outsägliga storhet? har ni någonsin försvarat Min storhet eller proklamerat Min fruktansvärda glans och makt? Jag säger er: ve dem som finner sig vara utan Mitt Ljus på Min Dag ... dessa skall Jag rena med Min Eld;

men de som har hållit Mina föreskrifter och Min Lag grundad på kärlek, och som är jordens salt, de skall inte prövas i eld, eftersom Jag är deras Gud och de har erkänt Mig som det viktigaste i deras liv; de har redan blivit prövade, och de är nu en del av Mig och ständigt i Mitt Gudomliga Ljus i förening med Gudomen; och som du sade, dotter, på Noas tid sände himlarna en syndaflod vid Min ankomst; nu kommer jorden att prövas och antändas av eld;

Min Dag är nära förestående, och ve de döda kropparna på Dagen för Min Återkomst;4 ve också dem, som inriktat sina liv på materiella ting, när Min Dag kommer; Min uppenbarelse kommer att vara eld; Mina Steg hörs redan och Mina Fotspår ses av många; när Jag visar Mig för dem som inte har erkänt Mig, har Jag i dessa nådens tider visat Mig som Barmhärtighet och som en Lampa, men då skall Jag uppenbara Mig som en förtärande Eld;

var det någon som trodde att Jag skulle gå obemärkt förbi? och tror ni fortfarande att Mästaren skall gå förbi er utan någon vedergällning? därför är det gott att dagligen omvända sig; och du som är bärare av Mitt utsäde, sjung medan du sår, dotter, se dig inte tillbaka; teologi är, som Jag har undervisat dig, betraktandet av Mig, din Gud, detta är din andliga grund; på denna grund byggs sedan olika nivåer; en nivå innehåller Kunskapen om Gud; denna Kunskap om Gud får man genom Vishet och inte från böcker; ty utan den Helige Andes Ljus är det inte möjligt för er att lära känna Gud, Han kommer att förbli dold; ja, det är inte en frukt av intellektet utan ett gudomligt ingjutande av nåd i den själ som har förvandlats till att älska; på en annan nivå finner man själens fattigdom; en sådan själ är bärare av Ordet, ty i sin fattigdom äger hon Mig, och Mitt Rike är hennes; i en sådan själs intighet existerar endast Jag5 Jag ensam är hennes Mästare och allt ...

sedan finns det andra nivåer på samma andliga grund; det finns en nivå på vilken en Gudomlig förening mellan den skapade och Skaparen äger rum; hänförd av Gudomens Fullkomliga och Gudomliga Skönhet, faller själen av fri vilja i Guds glödheta famntag; vid denna Skaparens Gudomliga erövring, för en erövring och en triumf är det, tar Jag själen helt i besittning, och med glädje avslöjar Jag nätt och jämt, för att inte skrämma henne, Mitt Heliga Ansikte för henne; när själen ser Mitt Heliga Ansikte, om så bara i ett dunkelt ljus, inser hon i sitt uppvaknande att hon inte står långt ifrån det evigas gränser och det saliga skådandet; förvirrad och skakad över att ha sett Min Härlighet och medveten om det strålande ljus som plötsligt omger henne, förenar hon sig av fri vilja med Mig och flätas samman med Mig och blir ett med Mig, hennes Gud och Skapare ...

i själens totala överlåtelse leder Jag, som är Ljusets Givare, Livgivaren, Kärlekens Givare och alla Gåvors Givare, henne in i alla dessa Gudomliga rikedomar medan Jag talar poesi och andlighet till hennes själ; åh, Vassula, vad skall Jag inte göra för den själen! Visheten skall vara hennes dagliga följeslagare, hennes glädjes krona;

det står skrivet: varje själ som fruktar Herren, ”skall bli mottagen som en jungfrulig brud;”6 sedan hon överlämnat sig själv med kropp och själ till Mig, hennes Skapare, och nu blivit en del av Mig; då skall Jag, lik en Brudgum som gläder sig över sin brud, se till att hon inte saknar någonting; Jag skall, på nästa nivå, börja utrusta hennes så utarmade själ, och samtidigt ge henne en ed att hålla sedan Jag förberett henne på ett sublimt sätt, och den eden skall vara att följa Brudgummen villkorslöst; hon skall följa Mig varhelst Jag går;

som en Brudgum som älskar sin brud skall Jag sedan uttrycka Min Gudomliga Kärlek genom att smycka Min brud med de mest utsökta juveler vilka inte står att finna på jorden, men kommer ur himmelens förråd; Jag skall i Min förtroliga förening smycka henne med Mig Själv och styrka hennes själ så att det blir en ömsesidig trofasthet och förståelse mellan oss; plötsligt kommer hela världen att blekna bort inför hennes ögon; hon har funnit sin frihet ... hon har funnit sin Gud ... och i denna flykt in i friheten skall hon förklara:

”världen är nu en landsflykt, jag är inte i den men inte heller är jag nära den; min själ, människosläktets Älskare, är fylld av en ständig längtan efter Dina stadgar; nu, min själs Älskade, är jag beredd och mitt hjärta är redo att följa Dig villkorslöst;”

och Jag skall svara: ”vandra med Mig så skall Jag undervisa dig i Mina rättfärdiga lagar; Jag och ingen annan skall vara din Lärare; Jag skall viska i ditt öra historien om alla osynliga och otillgängliga ting, som likväl skall bli synliga och tillgängliga genom din Mästares Gudomliga undervisning; Livets Ord skall ges fritt åt dig ...”

när du sedan har skolats med rättfärdighet skall Jag lyfta din själ till nästa nivå; den nivå på vilken du blev kallad innan du föddes, den nivå på vilken den Helige Ande upplyfter dig med Sin nåd till att vara en del av Min Frälsningsplan, och gör dig till en apostel; på den nivån skall Jag visa dig den väg Jag valde för Mitt Lidande; eftersom du tjänar Mig, kommer du att tjäna Mig med lidande; Jag skall sända dig ut att patrullera världen och förkunna Sanningen; Jag kommer att be dig att kristna denna avkristnade generation och förstöra Babels torn, och föra till ånger alla de avfälliga därinne, som tillbett Baal; allt detta kommer du att göra med Mitt Kors i ena handen och rosenkransen i den andra ...

och du, dotter, eftersom du bär Mitt utsäde, fortsätt att så med kraft; känner Jag inte till allt som du säger? låt Mig anförtro dig detta: som strömmande vatten väller Mina Tårar upp i Mina Ögon när Jag ser dig kämpa bland förtorkade och spridda ben; som varje far skulle lida vid åsynen av denna dystra bild av sin avkomma, så lider också Jag som din Fader; denna bild plågar Mig, att se det barn som Jag har fostrat i Mina Kungliga Gårdar plågas7 av de döda i dödens dal; ditt arv är i de levandes land, men Jag har skapat dig och undervisat dig med helig Vishet för att på nytt undervisa människosläktet om Mina mäktiga gärningar och Min Allmakts majestätiska härlighet! för att påminna dem om att Jag handlar endast av Kärlek och Barmhärtighet; och därför är varje hemsökelse som kommer över denna generation ingenting annat än Barmhärtighetens tillrättavisningar;

Herre, det står skrivet att Du endast behöver Vilja, så är Din kraft där...

det står också skrivet att efter synd skall Jag skänka ånger; i Min stora välvilja har Jag lagt ångerns frälsande botemedel i ett förnyat hjärta, som kommer att visa Mig stor iver och trofasthet i sin ånger; var och en finner verkligen denna skatt av förtrolighet med Mig så snart denna ödmjuka handling utförs; i förtrolighetens skatt upptäcker de Min vänskap; ju mer uppriktig den ångrande är, desto större är Min vänskap; varje ord som uttalas i sannfärdighet drar till sig Min vänskap, för Min vänskap följer i proportion till ångern;

det står skrivet: ”när Jag ropade till Honom och lovsång redan var på min tunga, hade jag varit skyldig i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig; men Gud inte bara hörde mig, Han lyssnade till min bön ...”8

var och en som längtar efter frälsning kommer att känna behovet att ångra sig och Jag skall lyssna till hans ånger; syndens lön är döden; synd är som ett gift inom er och ju längre den blir kvar inom er, desto sjukare blir ni, och den drar er närmare döden; ju längre ni väntar med att rensa ut den ur ert väsen, desto mer riskerar ni att dö; ni kan bli befriade och helade från syndens gift, om ni ödmjukar er och inser att det enda botemedlet för att rentvå era synder är genom ånger;

säg Mig: vem av er skulle riskera sitt liv om han hade upptäckt att han hade svalt gift, och bara bli sittande och utan att göra något åt det? för att bli botad från denna dödliga giftdryck måste du sänka ditt huvud och erkänna att du är en syndare och ge Mig din ånger, då kommer all giftig bitterhet att rensas ut tillika med ormen själv, som du hade närt i ditt innersta under hela ditt liv,9 och när du blivit befriad, skall Jag ersätta dessa onda ting med Min sötma ... ja, när detta onda väl kommit ut, kommer du att tillfriskna, och när du väl tillfrisknat kommer du inte att vara främmande för Min Lag; villigt kommer du att vända världen ryggen, ty framför dig kommer du att se Min Ära och Min Härlighet; åsynen av Min strålande Närvaro kommer att lysa inom och omkring dig;

det står skrivet: ”ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten10 över luftens rike, den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor ...”11 men nu sedan ni ångrat er, och genom den nåd som visats er har Jag fört er till liv i Mig ...

Jag skall sedan genom Mina leenden uppenbara livets väg för dig; du skall inte längre gå på glödhet kol utan på safirer; den Gud du en gång trodde var obegriplig och otillgänglig, skall ge dig gränslös glädje i hjärtat när Han uttrycker Sin Glädje för dig: ”en gång var du som en åker där det inte växte något annat än tistlar och törne, närstan helt öde och fördömd; men nu, med Mig, kommer du att vara som den åker Jag utväljer, bevattnad av den Helige Andes vattenkällor, och du kommer att ge en skörd som är godtagbar för Mig;”12

som Jag sagt tidigare, att erkänna Mig är den fullkomliga dygden; idag har världen ingen plats för Mig och Min plats är upptagen av skräp; upprorsmän och syndare drar omkring överallt, och deras handlingar och ord skymfar Min Treeniga Helighet; i sin fräckhet tror de att Min plats borde upptas delvis av ett slags självförverkligande och delvis av en iver att endast göra det onda, medan de i sin oförskämdhet vägrar erkänna Min ärofulla Närvaro; världen vandrar istället sina egna vägar och förhärligar sig själv, prisar och ärar sina bedrifter och spelar Gud ... de tror att de vet allt men i verkligheten vet de ingenting; så länge de inte känner Mig genom de goda ting som finns omkring dem, och så länge de inte har upptäckt Mig, kommer de att förbli overksamma som lik ...

människor i er tid söker falska gudar13 och följer alla möjliga hedniska system 14 för att uppnå kunskap och makt, som de tror; världen är förtrollad av kristallernas skönhet, av bladens skönhet, som de sätter över Min Allmakt, eftersom de ber om helande krafter från dessa, i stället för att be om Min Helige Andes nåderika och helande kraft; om de är imponerade av deras form,15 borde de från dessa dra slutsatsen hur mycket mäktigare Han är som har format kristaller, blad och liknande, alltings Upphovsman!

även om dessa16 söker Min Närvaro, och i sin iver har fallit offer för Bedragaren och är vilseledda, även om det är så, är de inte utan synd, utan de är skyldiga till sin bristfällighet; om de kan utforska energierna, deras innehåll, världen och kosmos, hur kommer det sig då att de är så tröga att finna deras Upphovsman och Mästare?

men Satan bedrar världen ännu en gång, med samma lögn som då han bedrog Eva ... att de också kan vara Gud17 och är självtillräckliga och inte behöver Mig ...

(Sedan vände sig Fadern till mig och sade)

Jag skall förnya din mun, Vassula, till att bevara allt Jag talat och berätta om alla Mina under; inse hur Jag, Jahve, har böjt Mig ner hela vägen från ovan för att klä dig och alla andra som också vänt sitt öra till Mig, med majestät och härlighet; Jag önskade återuppliva detta släktes tro, och bota ert så bedrövliga tillstånd med ömhet och förbarmande;

låt också dina händer bli förnyade, till att välsigna i Mitt Namn, låt din högra hand, som Jag har välsignat, vara orgeln i Mitt Hus, det musikinstrument genom vilket många får höra ljudet av Mina Ord; spela musik i Mitt Namn och sjung av glädje i Mina vingars skugga;

åh, Vassula, låt sedan dina öron förnyas för att höra Visheten tala sina ordspråk och helga dig medan du lyssnar till talet om den Treenige Gudens urskiljning och kunskap; Min borg, Mitt Hjärtas käraste, förbli lojal mot Mig, så kommer Min nåd att förbli över dig; kom ihåg ditt ursprung ...

Mitt Majestäts strålglans vilar över dig; fatta mod! var inte rädd;

(Detta budskap avslutades först den 7 augusti 2002.)


3 Nu talar Kristus.
4 Denna ‘Återkomst’ är inte den verkliga Parousin (Herrens slutliga Återkomst), utan Herrens Dag skall förstås som en mindre dom före Domens Dag. Den är ett slags rening för att åstadkomma en förnyelse; den har börjat men i liten skala.
5 Lever, bor.
7 Plågas står här för trakasseras, ansättas.
9 Hela denna bild av ’gift’ och ’orm’ inom oss och reningen genom ånger påminner mig om de besatta, som när de befrias, ibland spottar ut spikar, glasbitar, ståltråd och andra saker.
10 Satan.
13 Religioner.
14 Som bio-energistärkande övningar.
15 Kristallernas form.
16 Människorna.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message