DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Etablera Våra Beth Myriam överallt

27 mars 2002

Jag har lärt av Dig, Herre,
att vårt förstånd aldrig kan stiga upp till himmelen 
genom egen ansträngning,
utan vi är fullständigt beroende av den Helige Ande,
och att det bara är genom nåd som vårt förstånd kan lyftas
så att vi ser de ting som inget öga har sett,

och så tränger in i vår Treenige Guds mysterier…

Då låter Du, i Din Godhet och gränslösa Barmhärtighet,
var och en som önskar få följa Dig på dygdernas stig
för att vandra sida vid sida med Ditt Majestät,
medan gudomlig Kunskap från Vishetens Källa uttalas av Din Mun;

Vem har någonsin stigit upp till himmelen av sig själv?
Om det finns någon,
låt honom stiga fram och berätta om det för mig…

Salig är den som ödmjukar sig,
han skall lyftas upp i höjderna
för att se Gud…

frid vare med dig, Mitt barn, hör Mig; allt du har sagt är sant; ingen kan på egen hand resa sig upp, om inte Jag av nåd lyfter honom; lyssna nu: har Jag, eller har Jag inte rest dig upp så att du fritt kan gå in och ut i Mina Himmelska Gårdar?

Ja, det har Du, Herre ...

har Jag inte sedan gjort dig till Min harpa för att spela musik för länderna och väcka dem med melodisk sång?

Ja, det har Du, Kristus ...

för att komma dem till undsättning som Jag älskar, har Jag talat i poetiska ordalag för att rädda dem, eftersom Jag vet att människan inte varar längre än gräset, inte längre än de vilda blommorna, och vid första vindfläkt finns hon inte mer, och åh, Jag skulle inte vilja förlora henne ...

har Jag inte krönt dig med kärlek och ömhet och fyllt din mun med honung1 och utgjutit helig smörjelse över hela dig?

Ja, det har Du, min Gud ...

säg Mig då, Min älskade, varför vilar en skugga över ditt öga?2 ingen ondskans spira har härskat över denna arvedel3 ... Jag har alltid låtit Mina bästa vänner färdas på ojämna vägar, och ibland, för att de skall få nytta av Mitt sällskap och Min medkänsla, lämnar Jag dem ensamma utan någon som är med dem ...

Mina bästa vänner åtnjuter Min ynnest; de är Min skapelses mästerverk, deras hy strålar som safirer och de förskönar Min Kyrka och även kosmos med sin utstrålning; Mina bästa vänner är så ovärderligt dyrbara för Mig, ack ... 4 så stor är Min ynnest mot dem, att Jag inte skulle kunna undanhålla dem att bli ansatta eller att stenar kastas på dem;

kanske tänker du att Jag är okänslig, insvept i tjocka moln, alltför tjocka för att böner och rop skulle kunna nå Mig, men det skulle vara fullkomlig dårskap från Min sida om Jag skulle underlätta deras väg! har du inte lärt av Min undervisning? gå då och säg till ditt hjärta vad du lärt dig, säg ”min del är Kristus, men lika mycket Hans Kors och efter samma mått;”

Jag förödmjukar dig inte, tvärtom, Jag lyfter din själ upp till himmelens höjder för att få se de ting som inget öga har sett; Jag är den som har fått dig att vandra i Mitt Ljus; du behöver inte vara yrkeskunnig eller filosof för att förstå allt detta! Min älsklingsvän och Mitt doftande träd, Jag har givit dig en god portion av en sällsynt krydda; den var oumbärlig för din utveckling ... lyssna nu till Mig och skriv följande ord:

etablera Våra Beth Myriam (Marias Hus) överallt där ni kan; lyft upp de förtryckta och hjälp de föräldralösa; skydda Mig, rädda Mig från rännstenen, ge Mig tak över huvudet och mat, lyft av Min börda och trötthet, stöd Mig och uppmuntra Mig, men framför allt, älska Mig; allt som ni gör för den minste av Mina bröder, det gör ni för Mig ...

Jag välsignar dem som stöder Mitt liv, må de förbli rika på dygd och alltid kärleksfulla;

Jag är med er ... ic;


1 Herren sade till mig att ’honung’ står för ’Kunskap’.
2 Dessa senaste dagar har jag känt mig nedtryckt, jag har känt Korsets tyngd; jag har känt att jag slitits i stycken av alla omkring mig...
3 Med andra ord: ingen hade tillåtits att göra mig (arvedelen) något ont, eftersom jag tillhör vår Herre… så varför denna klagan?
4 Herren lutade sig framåt medan Han lade Sin högra hand öppen mot Sitt Heliga Hjärta.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message