DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Genom din svaghet skall Jag frambringa enhet

24 april 2000

Förbarma Dig, Herre,
över detta trolösa släkte,
som också jag tillhör!

vakna Mitt barn och lita på Mig; har Jag inte visat dig Min härlighet och vad som väntar det folk som Jag älskar, när ni var i det Heliga Landet?

lyssna, det är känt att man måste blåsa på elden för att få upp värmen, och det är känt att solen bränner bergen tre gånger så starkt, men när Min Ande, som är ren eld, kommer från ovan, är det känt att Han skall förtära och tända eld på allt Han vidrör på ett ögonblick, för vem har kunnat motstå Hans flammande låga? och Han sätter i brand var och en som älskar Honom, och gör dem till levande facklor, så att deras ord kan flamma upp i ert släktes mörka natt; och som en fackla i mörkret skall de få Mina Ord att flamma upp;

”skapelse!” kommer de att ropa, ”gå ut för att finna din Make1 igen!” de skall lysa med Mina Ord som skall kasta omkull irrlärorna och allt som är förvrängt; i Mitt Namn skall de2 bekämpa de kluvna vapnen;3 Jag avser att bearbeta detta släkte och låta dem förstå att odödlighet finner man genom att vara besläktad med Vår Treeniga Helighet; Vår Kungliga Frikostighet skall bevara dessa utvalda själars uthållighet;

Jag skall nu dela Min glädje med dig; åh, Vassula, Jag har iakttagit honom och vad Jag såg har behagat Mig; Jag har helgat honom med kunglig slösaktighet och Jag har smort honom till att vara ledaren för tillbedjan och till att lära Mitt Hus Mina stadgar och upplysa det land där han bor om Min Lag, som grundar sig på Kärlek; trots att det kommer att finnas de som vill ansluta sig till de krafter som är emot honom, skall han själv klara sig oskadd; det kommer att finnas avundsjuka människor som förföljer honom, men Jag skall stå på hans sida;4

Jag har vederkvickt er alla,5 eller hur? Jag har skänkt er särskilda ynnestbevis, eller hur? o, Vassula, Mitt Heliga Anlete skall aldrig försvinna från ditt hjärta, ty Jag har graverat in det i dig; Jag överskrider jord och himmel i majestät och glans, så låt dig aldrig skrämmas, Jag är den Yttersta och Ofattbara Visheten, räkna med Min Vishet och kom ihåg: Jag har vid din sida placerat mer än en himmelsk furste,6 och, Min Vassula, genom din svaghet skall Jag frambringa enhet; och ni som läser Mig, Jag säger er, förbli rättrogna i Helig Vishet och stå fasta, så kommer ni att göra Min Vilja; ni kommer bara att behöva säga: ”ja!” så skall Jag omedelbart förena er med Vår Enhet och fylla er med Mitt Transcendenta Ljus så att ni blir fyllda med Vår Treeniga Gudoms absoluta fullhet och även förstår att enhetens adelsmärke kommer när också ni böjer huvudet i ödmjukhet, kärlek och självförnekelse; den ödmjukes bön tränger igenom molnen, säger Skriften,7 men den tränger också in i den ondes fängelsehålor och krossar hans planer; de ödmjukas böner är till gagn för Mig på ett dubbelt sätt;

om människor frågar dig, Min Vassula, igen: ”vad säger vår Herre i Sina allra senaste budskap?” säg dem:

”Herren, min Gud, säger ingenting nytt, så fortsätt att stå fasta och orubbliga i er tro; vad beträffar dem som fortfarande sover, säger Vår Frälsare, Jesus Kristus till dem: ‘det är dags för er att vakna upp ur er dvala, och lämna synden för alltid;’ Gud har kallat er också, och intill denna dag har ni inte hört Honom; ni avvisar Hans Treeniga Helighet och ni förkastar Honom som ger er Sin Helige Ande; om ni tillhör Ljuset, då tillhör ni dagen och på dagen bör ni vara vakna; men om ni frågar: ’vad säger vår Herre i Sitt allra senaste Budskap?’ är det därför att ni fortfarande inte är rotade i Honom som skapat er och fortfarande inte har förstått Honom; ni har ingen förståelse för Honom, er Gud; o, om ni visste vilken tjuskraft som ligger i Hans Kärlek! och vilka fängslande skatter som finns i Hans Heliga Hjärta! Han har kallat er sedan ni föddes; hur länge till tänker ni gå på villovägar? visste ni inte att under Hans Blickar kommer ni att finna sann frid? så förtvivla inte, du som lever i öknen; människosläktets Älskare, vår Herre Gud och vårt allt, är nära dig nu för att hämta dig och föra dig till Sitt Hus och in i Sitt eget rum8där Han skall besegla ditt hjärta med Sina Gudomliga Kyssar; då kommer var och en som ser dig att kalla dig ‘trolovad med den Helige’ åt Vilken all makt är given;

och vad beträffar dina egna vänner, kommer de att fråga sig när de ser dig komma ifrån öknen, ”vem är det som kommer ut ur öknen lutande mot en pelare av ren rökelse, vars väldoft sprider sig över oss och med vinden?” då kommer du, upptänd av ren kärlek, att svara: ”som kanel och acanthus har jag i den Helige Ande undfått en väldoft, lik utvald myrra, i Honom och genom Honom har jag utandats väldoft; Jag har blivit förvandlad i min Skapares Gudomliga Kärlek!”

”men vem var Han som du lutade dig mot?” ”vem Han är? Han är Alfa och Omega, människosläktets Älskare som drar varje själ till Sig för att följa Honom; ser ni inte? en gång när ni kände mig, var jag som våra förfäder i öknen, och liksom de följde jag Fåfängan och blev själv värdelös; nu har Våren Själv besökt mig och fått mig att blomma; Han spred Sin doft över mig och prydde min själ med kransar av utsökta blommor; Han välsignade min själ i Sitt trefalt heliga Namn, och nu kan också jag säga: ”Jag förstår något av Gud, vars Kärlek är som eldens sken; Jag är nu ett Guds barn, ja, jag är på väg att bli gudomliggjord därför att jag har tagit emot vår Fader och stiftat fred med Honom .... o, vilken glädje! för nu finns inte längre några gränser som skiljer mig från min Skapare; nej, inga alls, inga fler skiljemurar!”

därför skall också de allra mest ömkliga få ett Gudomligt Besök, för Min Återkomst är nära förestående; Jag vill besöka dem som inte ens känner till Mina Gudomliga Verk; de har i sin intighet inte förvärvat något och har ingen kunskap om Mig, inte heller har de någonsin vetat att Jag Är den Jag Är är deras Mästare och Gud .... i era dagar när detta släkte dagligen inandas ondska och elakhet, tvingar Min stora kärlek Mig att böja Mig från Min Tron och öppna nådens reservförråd i Himmelen och ösa ut oförtjänt nåd över denna generation och rädda den; ni kan kalla det en tid av obegränsad nåd; Jag är Han som så överflödande sänder den Helige Ande till er, och Jag gör inte detta för era förtjänsters skull, utan Jag gör det för Min Kärleks outsägliga förbarmandes skull;

Jag skall fortsätta att överösa dig, släkte, i ditt kaos, med oförtjänta nådegåvor, och nedsänka er i dem för att kunna upplyfta er alla till en sådan ädelhet, att när stunden kommer att föra fram er inför Fadern, kommer er själ att vara som glimmande guld, ty Jag skall då ha iklätt er Mig Själv;

lyssna till vad Daniel, din skyddsängel, har att säga som ett vittne:

”i ditt jordiska tillstånd kan du inte komma inför Guds Tron, ingen har tagits emot i det tillståndet, men du kommer att bli mottagen av Gud och träda in i Himmelen först när du blir iklädd Kristus; endast då kommer Gud att känna igen dig ....”

ja, därför skall Jag fortsätta att ständigt ge Mig Själv till dig, och att ge dig mer av Mig Själv och manifestera Mig för dig i makt och nåd medan Jag besöker dig, och så pryda din själ med majestät och frikostighet; samtidigt skall Jag göra dig vacker och smycka dig som en brud smyckas för sitt bröllop, med gudomlig nåd och dygd, medan Min Mun skall sjunga verser av Undervisning och klä dig i Vishet och Kunskap om Mig, så att du ärar Oss i Vår Treeniga Helighet;

Konungen kommer i Sin godhet att mätta din själ genom att lyfta dig från ditt kötts fängelse för att träda in i Mitt Sublima Ljus, ett Ljus tio tusen gånger klarare än solen; så närma er Mig, ni som vill bli gudomliggjorda, och gå in i Vår Treeniga Helighets glädje för att i vår Gudomliga Förening bli till gudar genom delaktighet ....

och du, som får Mitt Hjärta att längta efter dig så mycket mer genom din outsägliga svaghet, Min Vassula, Jag säger dig: var ett med Mig, låt Min skyddande Hand leda dig; låt Mig alltid vara din enda Glädje, din själs Solsken, den skimrande Vägen i ditt liv, Klarsynen för dina beslut; Mina Ögon vilar på dig, ja de är fästa på dig;

kom ihåg, älskade, när du är törstig, du lilla, kom till Mig, din Brudgum, Jag skall alltid ha dryck att ge dig; lyssna inte till ormens väsanden eller till hans tal; den Helige Ande har satt Sitt Heliga Sigill på dig och gjort dig till Sin vän, och märkt dig så att du tillhör Oss; kom och njut en period av vila i Oss; och om någon förbipasserande frågar dig; ”var har du din viloplats?” så svara och säg: ”min viloplats är i Jesu Kristi Hjärta, Han som är närmast Faderns Hjärta;”


1 Gud: ”Ty Han som har skapat dig är din man.”( Jes. 54:5)
2 Vår Herre talar om apostlarna vid tidens slut.
3 Med ‘kluvna vapen’ förstod jag: djävulen och hans demoner.
4 Jesus talade om en grekisk-ortodox präst som behagade Honom, ändå meddelade Jesus att hans uppdrag inte skall utföras utan förföljelse, men Jesus kommer att vara på hans sida.
5 Medan vi var i det Heliga Landet. Vi var 450 pilgrimer, SLIG-familjen, i 12 kyrkosamfund.
6 Kristus menar änglar.
8 Jag förstod att det rummet är Vår Herres Hjärta.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message